Přijímací řízení do doktorského studia

Doktorské studijní programy a termíny přijímaček

Filozofická fakulta UP v Olomouci přijme uchazeče ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech:

KatedraDoktorský studijní programDélka studiaTermín přijímacího řízení **
datum, čas, budova místnost
anglistiky a amerikanistiky Anglická a americká literatura4 
Anglický jazyk4 
asijských studiíJazyky a kultura Číny a Japonska4 
Asijská studia4 
bohemistiky  Česká literatura4 
Český jazyk4 
Teorie literatury4 
dějin uměníDějiny umění, památková péče
a technologie pro materiálové průzkumy
4 
Teorie a dějiny výtvarných umění4 
divadelních a filmových studiíTeorie a dějiny divadla,
filmu, rozhlasu a televize
4 
filozofie Filozofie4 
germanistiky Německá literatura4 
Německý jazyk4 
historie  Historické vědy4 
muzikologieTeorie a dějiny hudebního umění4 
nederlandistikyNizozemská filologie4 
obecné lingvistikyObecná jazykověda a teorie komunikace4 
politologie a evropských studií Politologie4 
romanistiky Románské jazyky4 
Románské literatury4 
slavistiky  Ruská literatura4 
Ruský jazyk4 
Srovnávací slovanská filologie4 
sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie     
Andragogika4 
Andragogy *4 
Kulturní antropologie4 
Cultural Anthropology *4 
Sociologie4 

* placené studium v angličtině
** - zkratky budov a umístění kateder FF UP , pokud není uvedena budova a místnost, konají se přijímací zkoušky v prostorách příslušné katedry. Informace poskytne sekretářka katedry.   

Upřesnění k doktorským programům

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, záleží na akreditaci daného oboru ve formě prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium. Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. 

V případě předchozího studia v zahraničí je nutné podat žádost o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci - informace k nostrifikaci