Přijímací řízení

Infolinka k přijímacímu řízení tel.: 585 633 063

Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2017/2018

Harmonogram přijímacího řízení 2017/2018

1.11.2017

sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení

1.11.2017 - 28.2.2018

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a nMgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2017 – 31.3.2018

podání přihlášky pro Bc. a nMgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)

1.1.2018 – 30.4.2018

podání přihlášky pro doktorské studium (česky i cizojazyčně akreditované obory) a zaslání příloh

 

přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (jedno i dvouoborové) studium akreditované v ČJ

1)písemné a ústní:

 víkend 19. – 20. 5. 2018 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 26. – 27. 5. 2018)

2)ústní jen pro obory Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a pro obor Psychologie: 28. 5. - 1. 6. 2018

 

11.6.2018

přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ (ústní část  zkoušky z oboru Psychologie do 22. 6. 2018)

12.6.2018

přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ

1.5.-30.6.2018

přijímací pohovory pro doktorské studium (každý obor vypisuje zvláštní termín)

3.9.2018

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia

27.8.-29.8.2018

zápis do bakalářského a navazujícího studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu  u zápisu)

13.9.2018

náhradní termín zápisu +obory akreditované v CJ (bc. a nav.)

Podrobný harmonogram ke stažení

Požadavky přijímacích zkoušek

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky. Podrobné informace k jednotlivým oborům budou k dispozici od 1. 11. 2017 v Katalogu studijních oborů na webu UP.

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Pro většinu bakalářských oborů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé obory je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i OT (písemný oborový test) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. Na některých oborech je testována úroveň znalosti angličtiny testem AB2 (písemný test znalosti angličtiny na úrovni B2).

U oborů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

Pro formu i obsah oborových testů platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem oborových testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní obor. U filologických oborů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

OT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních oborů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu oboru, může být  děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1.      Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných jednooborových bakalářských studijních oborů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou  zkoušku Obecné studijní předpoklady (OSP ) nebo Základy společenských věd (ZSV) v termínu do 31. 3. 2018. Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Doložení výsledku NSZ prostřednictvím tištěného certifikátu nepožadujeme, nejlepší dosažené výsledky předá fakultě přímo společnost SCIO. V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

Výše uvedená informace se týká pouze studijního oboru Politologie a evropská studia (bakalářské jedno a dvouoborové studium). Požadovanou výši percentilu pro přijetí ke studiu najdete u uvedeného oboru v Katalogu oborů

2.      Oborový test (OT)

U některých filologických oborů může být OT nahrazen

  • úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka
  • nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. 

Úředně ověřený dokument uchazeč pošle spolu s písemnou žádostí děkanovi fakulty do 30. 4. 2018 na adresu FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc.


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

OT - Písemný oborový test

OT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor.

UP - Ústní pohovor

Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v oboru.

UP – Ústní pohovor

Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů.

Přijímací řízení do doktorského studia


Výsledky přijímacích zkoušek

SEZNAM UCHAZEČŮ POZVANÝCH K ÚSTNÍ ČÁSTI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vyhledávání výsledků

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči vyhledat v databázi.
Výsledky zveřejňujeme postupně v závislosti na jejich zpracovávání na jednotlivých fakultách.
Hledání v databázi výsledků
Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 

Tip: Pro představu o průběhu přijímacího řízení v minulém roce a o počtu přijatých uchazečů  najdete na jednotlivých stránkách fakult na Úřední desce zprávy o průběhu přijímacího řízení pro minulý akademický rok, statistiku a otázky testů.

Hodnocení písemných testů

Hodnocení SPF a OT pro jednoobory a dvouobory

Odvolací řízení

O přezkum může uchazeč písemně požádat ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí.  Žádost o přezkum se podává děkanovi fakulty. Přezkumné řízení bude probíhat na Univerzitě Palackého v období od 21. 8. do 4. 10. 2017, až poté obdrží uchazeči výsledné rozhodnutí.


Testy a zprávy z přijímacího řízení

Pokud jste se nedostali na vámi vybraný obor, podívejte se na možnost studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Informace najdete na http://icv.ff.upol.cz/studijni-programy-v-czv/