Přijímací řízení do doktorského studia

Doktorské studijní programy a termíny přijímaček

Filozofická fakulta UP v Olomouci přijme uchazeče ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech:

Katedra Doktorský studijní program Délka studia Termín přijímacího řízení **
datum, čas, budova místnost
anglistiky a amerikanistiky  Anglická a americká literatura 4 30.6., 9:30h, KA
Anglický jazyk 4 25.6., 11:30h
asijských studií Jazyky a kultura Číny a Japonska 4 17.6., bez účasti uchazečů,
výběr na základě zaslaných materiálů
1.9., 14h
Asijská studia 4 1.7.
bohemistiky   Česká literatura 4 1.7., 13h, KA 2.12
Český jazyk 4 3.7., 10h, KA 1.42
Teorie literatury 4 25.6., bez účasti uchazečů,
výběr na základě zaslaných materiálů
dějin umění Dějiny umění, památková péče
a technologie pro materiálové průzkumy
4 17.6.
Přílohy k přihlášce posílejte
do 30.5.
Teorie a dějiny výtvarných umění 4 16.6.
Přílohy k přihlášce posílejte
do 30.5.
divadelních a filmových studií Teorie a dějiny divadla,
filmu, rozhlasu a televize
4

24.6., 9.30h,  3.2

8.9., 15h

Studia kulturních průmyslů 4 Přílohy k přihlášce posílejte
do 31.8.
2.9., 10h
filozofie  Filozofie 4 26.6., online
germanistiky  Německá literatura 4

29.6., 10h, KA  4.61

Německý jazyk 4 29.6., 10h, KA 4.61
historie   Historické vědy 4 3.7. v 9 h., HR 1.06
Projekty disertační práce
posílejte do 25.6.2020 elektronicky
na adresu katedry historie FF UP ( jana.buresova@upol.cz). 
Podobné informace na webu KHI
9.9.
muzikologie Teorie a dějiny hudebního umění 4 29.6., 11:45h, JK (UC)
nederlandistiky Nizozemská filologie 4 3.7.
obecné lingvistiky Lingvistika a Digital Humanities 4 1.9.
Obecná jazykověda a teorie komunikace 4 Přílohy k přihlášce
posílejte do 31.5.
politologie a evropských studií  Politologie 4 22.6., 16h
bez účasti uchazeče, výběr na základě zaslaných materiálů
psychologie Klinická a pedagogická psychologie 4 3.9., 10h, VO 3.06
romanistiky  Románské jazyky 4 26.6., 14h, KA 2.39
7.9., 14h, KA 2.45
Románské literatury 4 16.6., 13h, online
slavistiky   Ruská literatura 4 x
Ruský jazyk 4 19.6., 10h, KA 4.19
Srovnávací slovanská filologie 4 2.7., 13h,
výběr na základě zaslaných materiálů
sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie     
Andragogika 4 16.6., 10h, S8
2.9., 9h, S8 1.03
Adult Education* 4 2.9., 9h, S8 1.03
Migrační studia 4 17.6.
Kulturní antropologie 4 18.6., 15:30h, S8 1.03
7.9., 13h
Cultural Anthropology * 4 x
Religionistika 4

26.6., 15h, S8  1.15a
2.9.,12h

Religious Studies* 4 x
Sociologie 4 3.7., 9h, S8

3.9., 10h, S8 3.06

* placené studium v angličtině
** - zkratky budov a umístění kateder FF UP , pokud není uvedena budova a místnost, konají se přijímací zkoušky v prostorách příslušné katedry. Informace poskytne sekretářka katedry.   

Upřesnění k doktorským programům

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, záleží na akreditaci daného oboru ve formě prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium. Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. 

V případě předchozího studia v zahraničí je nutné podat žádost o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci - informace k nostrifikaci