Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Filozofická fakulta UP

Přijímací řízení

Akademický rok 2016/2017

Termín podání přihlášky: Nejpozději do 29. února 2016 pro všechny obory
Administrativní poplatek: 580,- Kč za každou elektronickou přihlášku

Dodatečné zařazení nových oborů do přijímacího řízení pro akademický rok 2016/17

Polština pro překladatele, prezenční navazující magisterské jednooborové studium.
Podmínky přijetí pro uvedený obor naleznete v katalogu studijních oborů viz http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, prezenční bakalářské jednooborové studium.
Podmínky přijetí pro uvedený obor naleznete v katalogu studijních oborů viz http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/

Nahoru

Termíny pro podání přihlášky ke studiu

1. 11. 2015 – 29. 2. 2016 – pro bakalářské a navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia 

Termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské studium

14. 5 – 15. 5. 2016 (a případně 21. – 22. 5. 2016 – vypsání těchto termínů závisí na počtu podaných přihlášek ke studiu) - písemné a ústní přijímací zkoušky na prezenční i kombinované bakalářské  studium jednooborové i dvouoborové

Navazující magisterské studium

13. 6. 2016 – přijímací zkoušky na prezenční i kombinované navazující magisterské studium jednooborové
14. 6. 2016
- přijímací zkoušky na prezenční i kombinované navazující magisterské studium dvouoborové

Mimořádný termín

přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří v řádných termínech konání přijímacích zkoušek budou studovat na zahraničních středních a vyšších školách, případně budou na zahraničním studijním pobytu nebo zahraniční praxi: 5. 9. 2016  

O zařazení na tento termín je nutné písemně požádat děkana fakulty.

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán! To platí i pro uchazeče, kteří se nemohou zúčastnit přijímacích zkoušek pro nemoc či z důvodů přijímacích zkoušek na jiných vysokých školách.

Nahoru

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením – základní údaje

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven takto:

            580,- Kč za každou elektronickou přihlášku

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: Uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)
Konstantní symbol: 379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc
Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Po úhradě poplatku bude elektronická přihláška spárována s platbou a převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu budou uchazeči informováni e-mailem. V případě chybného zadání variabilního symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku do 29. 2. 2016 nebude přihláška do přijímacího řízení převedena.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Nahoru

Náležitosti přihlášky ke studiu a doplňující informace

Přihláška ke studiu:
• Přihlášku ke studiu na Filozofickou fakultu UP v Olomouci lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky
• Má-li uchazeč zájem hlásit se na více studijních oborů, je nutné podat na každý studijní obor nebo kombinaci dvou oborů samostatnou přihlášku se všemi náležitostmi. Upozornění: Při podání více přihlášek mohou uchazečům při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize. Uchazečům se doporučuje vykonat přednostně přijímací zkoušku na obor či kombinaci oborů, o které budou mít největší zájem.

Doplňující informace:
Dokumenty: uchazeči o studium bakalářských studijních oborů i uchazeči o studium navazujících magisterských oborů na FF UP odevzdávají úředně ověřené dokumenty o ukončení předchozího vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom z bakalářského studia) až v den zápisu do studia.

Doplňující kritéria: u některých bakalářských studijních oborů může být část přijímací zkoušky (oborový test, resp. ústní pohovor) nahrazena splněním tzv. doplňujících kritérií. Jedná se např. státní zkoušku z cizího jazyka, certifikát apod. Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení přijímací zkoušky písemně požádat děkana FF a k žádosti přiložit úředně ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění doplňujících kritérií. Žádost se podává nejpozději do 30. dubna 2016.

Adresa pro zasílání doplňujících materiálů:
Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Uchazeči se specifickými potřebami, držitelé průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., kteří potřebují zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, nechť se obracejí s žádostí o poskytnutí pomoci na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého. Více informací naleznete na stránkách http://www.cps.upol.cz/

Kontakt:
tel.: (+420) 585 635 323
e-mail: lucia.pastierikova@seznam.cz

Nahoru

Informace pro uchazeče ze zahraničí (cizí státní příslušníci)

  • Pro cizí státní příslušníky platí uvedené podmínky přijímacího řízení v plném rozsahu. U uchazečů – cizinců se předpokládá znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.
  • V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR (nostrifikace), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
    Uchazeči mohou požádat o nostrifikaci vzdělání

Nahoru

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé obory je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i OT (oborový test) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.

U oborů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s čtrnáctidenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou, resp. za položku bez odpovědi se počítá nula bodů. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, které je studentovi zasláno v písemné pozvánce k přijímacímu řízení.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

Pro formu i obsah oborových testů platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem oborových testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní obor. U filologických oborů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

OT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Nahoru

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Podrobné informace k přijímacím zkouškám akreditovaných studijních programů a jejich oborů na FF UP v Olomouci v prezenčním i kombinovaném studiu, které se otevírají na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsou zveřejněny v Katalogu studijních oborů na webu UP.

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro jednotlivé obory navazujícího magisterského studia – prezenčního i kombinovaného – jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky.

OT – Písemný oborový test

OT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor.

UP – Ústní pohovor

Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Nahoru

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UP realizuje ve spolupráci s Pedagogickou, Přírodověděckou, Cyrilometodějskou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP (dále jen PDF,PřF, CMTF, FTK ) tzv. mezifakultní studium v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu prezenční formou. Jedná se o kombinace dvouoborového studia, přičemž jeden obor z kombinace je realizován (vyučován) Filozofickou fakultou UP.

Nabídku těchto oborů naleznou uchazeči o studium v e-přihlášce příslušné fakulty (PDF, PřF, CMTF, FTK). Jedná se především o filologické obory a obory např. historie, divadelní a filmová věda či žurnalistika. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky na obor realizovaný FF uchazeč obdrží z filozofické fakulty. Po vyhodnocení přijímací zkoušky obdrží dané fakulty z FF výsledky s návrhem na přijetí či nepřijetí a konečné rozhodnutí vydává PDF, PřF, CMTF nebo FTK. Uchazeč mezifakultního studia komunikuje vždy s příslušným studijním oddělením dané fakulty.

Pokud si uchazeč o studium podá kromě přihlášky na mezifakultní studium i přihlášku ke studiu stejného oboru přímo na FF UP, vykonává předepsané přijímací zkoušky jen jednou a výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Nahoru

Celoživotní vzdělávání

V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakulty. Bližší informace zde: http://www.icv.upol.cz/.  

Nahoru

Nahoru

Stránka aktualizována: 11. 02. 2016, Zdeněk Pospíšil