Zahraniční cesty

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014  
e-mail: j.horakova@upol.cz

Úřední hodiny

Po    9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00  
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 

Proplácení cestovní nákladů (DZS MŠTM, CEEPUS)

Proplacení nákladů za jízdné do zahraničí se týká pouze studentů, jejichž mobilita byla zprostředkována buď Domem zahraničních služeb MŠMT (dále jen DZS), tj. stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv, nebo programem CEEPUS. V ostatních programech jako jsou např. AKTION, Erasmus, DAAD atd. je studentovi poskytnuto paušální stipendium na pokrytí všech výloh spojených se studiem v zahraničí, tzn. jak výloh pobytových, tak i cestovních. Na proplacení jízdného tedy nemají u těchto programů studenti nárok.

V současné době je studentům jízdné hrazeno z prostředků "Rozvojového programu: Programu na podporu rozvoje internacionalizace" formou cestovního stipendia převodem na (korunový) účet.

DOPORUČENÍ MŠMT: uplatnit zásadu hospodárnosti. Vysílané osoby jsou povinny použít přiměřený způsob (druh) dopravy, tj. vlak II. vozové třídy, autobus, resp. zlevněnou letenku typu APEX, PEX apod.
Studenti jsou povinni využívat studentských slev v rámci mezinárodní studentské karty ISIC a služeb cestovních kanceláří, které nabízejí zvýhodněné letenky pro studenty.
Podrobnější informace dle DZS zde http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/#Studenti  

Před cestou

Povinnosti studenta

Studenti oficiálně vyslaní FF UP na studijní pobyt do zahraničí  jsou povinni:

 1. nahlásit svůj výjezd do zahraničí alespoň 30 dnů před plánovaným odjezdem
  1. jak katedernímu koordinátorovi sítě, s kterým se domluví na individuálním studijním plánu (tzv. Learning Agreement, dále jen LA) na zahraniční univerzitě,
  2. tak zahraničnímu oddělení fakulty (Mgr. Zuzana Henešová). Studentův výjezd je nutné registrovat ve STAGu, aby mu mohly být po návratu k výjezdu přiřazeny a zapsány katedrou uznané kredity z LA;

   sepsání Learning Agreementu je závazné u všech výměnných programů, tj. i u programu DZS i Ceepus a to i u doktorandů!
   Před odjezdem do zahraničí doporučujeme studentům pročíst si Směrnici děkana 03/2015 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit;

 2. přijít osobně domluvit na ZO na možnostech proplacení jízdného (u programu DZS a CEEPUS) a poskytnutí karty pojištění do zahraničí, tj. vyplnit formulář „Žádanka o náhradu jízdních výdajů vzniklých v souvislosti s plněním mezinárodních smluv“, přinést kopii akceptačního dopisu od zahraniční univerzity, příp. fakturu či účtenky za jízdné, letenku a rozhodnutí o přidělení stipendia od MŠMT nebo CEEPUS programu;
 3. jakoukoli změnu týkající se pobytu v zahraničí je student povinen hlásit ZO!

Nahoru

Cestovní pojištění

S platností od 1. 9. 2009 mohou studenti, kteří jsou oficiálně univerzitou vyslaní na studijní pobyt do zahraničí, využít cestovního pojištění poskytnutém Univerzitou Palackého v Olomouci.
O kartičku cestovního pojištění mohou požádat na ZO FF všichni studenti vyjíždějící v rámci těchto programů a akcí:

 • CEEPUS
 • stipendia DZS 
 • RP Mobilita
 • akcí organizovaných univerzitou (včetně hromadných exkurzí, konferencí apod.)

Vždy se však musí jednat o výjezd formálně uznaný UP.

Bližší informace o rozsahu i podmínkách pojištění najdete v informacích o cestovnim pojisteni  (.doc) a pojistných podmínkách (.pdf). Informace o pojištění v anglickém jazyce v Confirmation of the insurance (.doc) . 

Po návratu

1. Po návratu ze studijního pobytu - vyúčtovat cestovné, tj. doložit na ZO originály jízdenky/letenky do/z místa pobytu.
Účetní doklady je nutné  dodat v tom kalendářním roce, ve kterém student vyjel na studijní pobyt do zahraničí (v případě programu DZS nutné dodat doklady do 1.11. kalendářního roku).

2. Doložit potvrzení o absolvovaném studijním pobytu od zahraniční univerzity  (tzv. Letter of Confirmation).

3. Vrátit kartu pojištění (nejpozději do 30 dní od návratu).