Přijímací řízení 2020/21

pro akademický rok 2021/2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FF UP V SOUVISLOSTI S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

vzhledem k nově vyhlášeným úpravám maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vás rádi informovali, že pro přijímací řízení na FF UP není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka.

Dle zákona o VŠ 111/1998 Sb., § 48 platí: (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeči předloží až u zápisu do studia (srpen 2021).


Aktualizace podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2020/2021 se zahájením studia v akademickém roce 2021/2022

S odvoláním na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje vysokým školám v mimořádných situacích upravit vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, stanovit jiný termín, rámcový obsah nebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení.

Harmonogram přijímacího řízení pro akad. rok 2021


Bakalářské studium

Jak přijímací zkoušky proběhnou: ONLINE

Kdy přijímací zkoušky proběhnou: o víkendech 15. -16. května a 22. – 23. května 2021

Jaké zkoušky uchazeči vykonají:

1. Písemný test (SPF)

= test studijních předpokladů; platí pro všechny studijní programy; test trvá 50 minut a má 50 otázek rozdělených do sekcí verbálního myšlení a jazykových kompetencí, logicko-analytického myšlení, kritického myšlení a všeobecného přehledu, s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. Vždy jedna odpověď je správná, za špatné či vynechané odpovědi se body nestrhávají.

2. Písemný test z programu (PT)

= test z daného studijního programu; platí už jen pro následující programy:

a) samostatné studijní programy:

 • Anglická filologie (PAF)*
 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (PAF)
 • Archeologie (PAR)
 • Japonská filologie (PJA)
 • Psychologie (PPC)
 • Sociální práce (PSO)

* PT může být nahrazen notářsky ověřeným zápisem ze složení následujících zkoušek v době ne delší než 2 roky před přijímacím řízením: (i)všeobecná státní zkouška na české Státní jazykové škole s výsledkem prospěl s vyznamenáním nebo prospěl velmi dobře, (ii) TOEFL test za nejméně 600 bodů (paper based test score), nejméně 250 bodů (computer based test score), nejméně 100 bodů (internet based test score), anebo (iii) Certificate in Advanced English a výše, s výsledkem A a B.

b) sdružené studijní programy maior/minor:

 • Anglická filologie (PAF)
 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (PAF)
 • Archeologie (PAR)
 • Evropská studia a diplomacie (PEV)**
 • Mezinárodní vztahy a bezpečnost (PEV)**
 • Politická komunikace a marketing (PEV)**
 • Politologie (PEV)**

** SPF a PT mohou být nahrazeny. FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do uvedených programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 15. 3. 2021 (v aktuálním akademickém roce 2020/2021). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše je uvedena v katalogu programů viz studium.upol.cz/Catalog/StudyPrograms Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

3. Sběr portfolia/překlad textu

a) samostatné studijní programy:

 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (překlad textu)***
 • Psychologie (portfolio)****

b) sdružené studijní programy maior/minor:

 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (překlad textu)***
 • Divadelní studia (portfolio)****
 • Filmová studia (portfolio)****
 • Televizní a rozhlasová studia (portfolio)****

*** Pro postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PAF se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat online, a to dne 22. 5. 2021 v 9:00. Postupujícím bude poskytnut text v anglickém jazyce v rozsahu 250-300 slov pojednávající o nějakém aktuálním společenském tématu. V zadaném čase (20 minut) bude úkolem napsat krátké shrnutí tohoto textu v českém jazyce v rozsahu maximálně 80 slov. Shrnutí musí být souvislým a uceleným textem, gramaticky správným a stylisticky adekvátním, vystihujícím hlavní myšlenky textu. Podrobnější instrukce k formě a průběhu zkoušky jsou k dispozici na webu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP zde: https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/#c17447

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.

**** Pro postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PPC se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat formou posouzení portfolia materiálů (náhrada za prezenční ústní zkoušku). Materiály k portfoliu budou moci postupující nahrávat opět do systému Moodle ve dnech 20. 5. - 23. 5. 2021 (do 23:59). Podrobnější instrukce o požadovaném portfoliu obdržíte na webu Katedry sychologie FF UP zde: psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/ Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.

***** Uchazeč zasílá písemnou práci, která má strukturu: a/ představení sebe sama a motivace ke studiu (nebodovaná část) b/ analýza, kritika, esej v rozsahu 2-3 normostrany, tj. 3000-4500 znaků c/ komentovaný seznam 15 titulů zhlédnutých filmů / divadelních inscenací / TV pořadů / radio pořadů nebo podcastů. Písemné podklady vyhodnocuje tříčlenná oborová komise a součet bodů 0-100 tvoří součást bodového hodnocení spolu s výsledkem testu TSP. Termín pro zaslání prací: 15. 4. - 14. 5. 2021, platí pro všechny bakalářské programy v maior i minor kombinacích (tzn. práci je třeba napsat a zaslat, i když se uchazeč hlásí na minor)

Pozvánky k přijímacím zkouškám do bakalářského studia budou uchazečům zveřejněny v e-přihlášce, záložce „dokumenty“ dne 15. 4. 2021.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejňovány postupně v závislosti na jejich vyhodnocování, a to od 19. 5. 2021.

Podrobné informace k podmínkám přijímacích zkoušek pro jednotlivé studijní programy uvedeny v katalogu viz: https://studium.upol.cz/

V těchto tabulkách jsou vypsány samostatné i sdružené studijní programy s vypsaným typem přijímací zkoušky, kterou je nutno vykonat, způsobem hodnocení a počty přijímaných uchazečů.


Navazující magisterské studium

Jak přijímací zkoušky proběhnou: ONLINE /PREZENČNĚ ( s ohledem na aktuální epidemick ou situaci , bude uvedeno v pozvánce, 28 dní před konáním zkoušek )   

Kdy přijímací zkoušky proběhnou : 
 a) studijní programy samostatné a se specializací : 14. 6. 2021
 
b) studijní programy sdružené maior/minor : 15 . 6. 2021   

Jaké zkoušky uchazeči vykonají:  

 1. online písemný test z programu (PT) = test z daného studijního programu; platí jen pro program Psychologie – podrobné informace jsou k dispozici zde: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/#c50878

 1. online/prezenční pohovor (UP) = otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů.    

Pozvánky k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia budou uchazečům zveřejněny v e-přihlášce, záložce „dokumenty“ dne 17 . 5 . 2021.      

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejňovány postupně v závislosti na jejich vyhodnocování, a to od 18. 6 . 2021.  

Podrobné informace k podmínkám přijímacích zkoušek pro jednotlivé studijní programy uvedeny v katalogu viz: https://studium.upol.cz/

V těchto tabulkách jsou vypsány samostatné i sdružené studijní programy s vypsaným typem přijímací zkoušky, kterou je nutno vykonat, způsobem hodnocení a počty přijímaných uchazečů.

Bakalářské studium

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.
Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.
U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující (mimo programy Psychologie  a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad).

Test předpokladů ke studiu

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF
K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF
Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Písemný test

PT - Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných bakalářských studijních programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 15. 3. 2021 (v aktuálním akademickém roce 2020/2021). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše bude stanovena k termínu zahájení přijímacího řízení, tj. 1. 11. 2020. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
   
 2. Test ze studijního programu (PT)
  U některých filologických programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu (výčet jazykových certifikátů je zveřejněn v katalogu programů u jednotlivých programů).
  Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašlou uchazeči do 30. 4. 2021 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc (k rukám paní Kuchaříková).
  O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.

Navazující magisterské studium

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

PT - Písemný test z programu
PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor
Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů.

Doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor
Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 3. 2021 podání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 690,- Kč
Do 31. 5. 2021 uchazeč zašle dokument o nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 3. 2021 podání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 690,- Kč.
Do 31. 5. 2021 uchazeč zašle dokument o nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Pro kompletní informace o podmínkách studia programů akreditovaných v cizím jazyce viz
https://www.ff.upol.cz/en/study/degree-programmes/
a
https://www.ff.upol.cz/en/study/registration-and-admission/

Přijímací zkoušky pro doktorské studium:

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, doklad o zaplacení administrativního poplatku (jen pokud platba není spárována s přihláškou), úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit ve vědním oboru studijního programu.

UP – Ústní pohovor
Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů. Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo online formou. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených povinných příloh uvedených v katalogu studijních programů.

*Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů.Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. 

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky).
Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení

Pokud jste své předchozí středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání získali v zahraničí,
nepřehlédněte informace zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Magda Pařilová 
magda.parilova@upol.cz
585 63 1135

Doktorské studium – povinné přílohy k přihlášce

Po odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku 690 Kč uchazeč do 31. 5. 2021 zašle na emailovou adresu doktorske.ff@upol.cz tyto dokumenty:

 • vlastnoručně podepsaný profesní životopis,
 • úředně ověřenou kopii diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující magisterské studium v daném akademickém roce,
 • návrh projektu disertační práce,
 • další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené povinné přílohy jsou nedílnou součástí přihlášky ke studiu.

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 30 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Přijímací zkouška probíhá obvykle formou ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.

Termíny:

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
30. 4. 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail doktorske.ff@upol.cz
31. 5. 2021

Termín přijímacího řízení:
16. nebo 21. června 2021 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady)


Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • Bc. a NMgr. v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2020-15. 3. 2021
 • Bc. a NMgr. v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2020-31. 3. 2021
 • doktorské studium: 1. 11. 2020-30. 4. 2021

Termíny zkoušek

 • Bakalářské
  • písemné: 15. – 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 22. – 23. 5. 2021)
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 14. 6. 2021
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 15. 6. 2021
 • Doktorské: 16. 6. a 21. 6. 2021
   
 • Termíny dalších částí přijímacích zkoušek

Další termíny

 • Mimořádný termín zkoušek: 2. 9. 2021 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
   
 • Zápis do studia: 27. 8. – 1. 9. 2021
  • Náhradní termín zápisu: 16. 9. 2021 – jen pro uchazeče, kteří neměli v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání

Průběžné informace k přijímacímu řízení

• Upuštění od konání přijímací zkoušky

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
Seznam těchto studijních programů najdete níže.

Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči o studium, kterých se upuštění od zkoušek týká (přihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace), od 8. 4. 2021 po přihlášení ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“.

Dokument „Oznámení o navržení k přijetí“ již nebude zaslán poštou. Termíny a forma zápisů do studia, podrobné informace k zápisu, včetně termínu pro odevzdání ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ budou zveřejněny do konce měsíce června 2021 v sekci Zápisy do 1. ročníků.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA

a. Samostatný program nebo specializace

 • Archivnictví
 • Česká filologie
 • Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
 • Čínská filologie
 • Francouzská filologie
 • Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii
 • Historické vědy
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
 • Lingvistika a Digital Humanities
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Praktická nizozemská filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Polská filologie
 • Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Ruská filologie
 • Španělská filologie
 • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Uměnovědná studia
 • Vietnamská filologie

b. Sdružené studium (kombinace programů maior/minor)

 • Archivnictví
 • Česká filologie
 • Čínská filologie
 • Francouzská filologie
 • Historické vědy
 • Italská filologie
 • Judaistika. Židovská a izraelská studia
 • Lingvistika a Digital Humanities
 • Migrační studia
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Praktická nizozemská filologie
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Polská filologie
 • Portugalská filologie
 • Ruská filologie
 • Religionistika
 • Španělská filologie
 • Ukrajinská filologie
 • Uměnovědná studia
 • Vietnamská filologie

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA

Samostatný program nebo specializace

 • Migrační studia
 • Muzikologie
 • Řízení vzdělávacích institucí


Uchazeči o studium, kterých se uvedená informace netýká (nepřihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace, případně mají v kombinaci program, u kterého nebylo od zkoušky upuštěno) budou požadovanou přijímací zkoušku na zvolený studijní program/kombinaci programů vykonávat.
Informace k termínu a způsobu vykonání zkoušek budou součástí pozvánky ke zkouškám, zveřejněné k 16. 4. 2021 v e-přihlášce, záložce „dokumenty“.


• Pozvánka k přijímacím zkouškám

Od 16. 4. je v e-přihlášce uchazeče o bakalářské studium, záložce „dokumenty“, zveřejněna pozvánka k přijímacím zkouškám.

1) TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK       

Řádné termíny:   15. a 16. května 2021
Termín NANEČISTO: 8. a 9. května 2021

Předepsané přijímací zkoušky proběhnou formou ON-LINE v systému MOODLE dle rozpisu uvedeného v pozvánce. Do systému se lze přes uvedený odkaz přihlásit vždy přesně v uvedené časy (SELČ=UTC+2hod.), které jsou pevně stanoveny. Pouze v uvedené časy se po přihlášení do systému zobrazí příslušné testy. Všem uchazečům se specifickými potřebami, kteří se registrovali v e-přihlášce a komunikovali s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, byl zohledněn čas pro vykonání písemných testů (25 - 100% navíc).


2) ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ

Podrobný popis způsobu jak se přihlásit do prostředí pro složení on-line testů přijímacího řízení bude zde zveřejněn dne 3. 5. 2021


3) NAHRAZENÍ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A TERMÍNY KONÁNÍ DALŠÍCH ČÁSTÍ ZKOUŠEK

a)Informace pro uchazeče o studium na katedře anglistiky a amerikanistiky

Seznam uchazečů, kteří si podali žádost o nahrazení části přijímací zkoušky u sdruženého studia programu Anglická filologie na základě splnění doplňujících kritérií (předložení certifikátu z jazyka), bude zveřejněn od 5. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Anglická filologie.

Pro uchazeče o studijní program Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PAF se bude konat další část přijímací zkoušky (překlad textu), která bude probíhat opět on-line prostřednictvím systému Moodle, a to dne 22. 5. 2021 v 9:00. Podrobnější instrukce k formě a průběhu zkoušky jsou k dispozici na webu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP: https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/#c17447

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.

b)Informace pro uchazeče o studium na katedře politologie a evropských studií

Uchazeči, kteří se přihlásili na studijní programy katedry politologie

 • Evropská studia a diplomacie,
 • Mezinárodní vztahy a bezpečnost,
 • Politická komunikace a politický marketing,
 • Politologie

– sdružené studium v kombinaci – a nedosáhli u testů společnosti SCIO percentil, který by jim umožnil nahradit přijímací zkoušku na FF UP dle požadavků viz: https://studium.upol.cz/, nebo se SCIO testů vůbec nezúčastnili, případně požadavky splnili, ale mají v kombinaci druhý studijní program, který má přijímací zkoušku předepsánu, jsou pozvánkou zváni k vykonání všech zbývajících požadovaných písemných testů.

c) Informace pro uchazeče o studium na katedře psychologie

Pro uchazeče, postupující na základě vyhodnocení písemných testů, se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat formou posouzení portfolia materiálů (náhrada za prezenční ústní zkoušku). Materiály k portfoliu budou moci postupující nahrávat opět do systému Moodle ve dnech 20. 5. - 23. 5. 2021 (do 23:59). Podrobnější instrukce o požadovaném portfoliu jsou k dispozici na webu katedry: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/.

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.

d) Informace pro uchazeče o studium na katedře divadelních a filmových studií

Do 14. 5. 2021 zašle každý uchazeč písemnou práci. Požadovaný obsah práce, její pojmenování, adresa pro zaslání práce a  další důležité informace jsou zveřejněny na webu katedry: https://kdfs.upol.cz/uchazecum/bakalarske-studium/#c27476.


• Postupující k další části zkoušek

Termíny konání další části přijímacích zkoušek

bude doplněno

Uchazeči se specifickými potřebami

termín bude doplněn

Všem uchazečům se specifickými potřebami, kteří se registrovali v e-přihlášce a komunikovali s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, byl zohledněn čas pro vykonání písemných testů (25-100%navíc).


• Výsledky přijímacích zkoušek

bude doplněno

Zápisy do 1. ročníků

bude doplněno


Testy a zprávy z přijímacího řízení

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů 2019/2020

Testy studijních předpokladů 2018/2019

Testy ze studijních programů 2019/2020

Testy ze studijních programů 2018/2019

Navazující magisterské studium

Testy ze studijních programů 2019/2020

 

Zprávy z přijímacího řízení 2019/2020

Zprávy z přijímacího řízení 201920

Počty přijatých studentů na jednotlivých studijních programech