Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v AR 2022/2023)

Požadavky přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky je možné realizovat prezenční nebo online formou.

Poplatek za podání přihlášky je 690 Kč. Přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky 
v termínu od 1. 11. 2021 do 15. 3. 2022

Nabídka studijních programů v přijímacím řízení 2021/22

Nabídka studijních programů v přijímacím řízení 2021/22 = katalog studijních programů 

Bakalářské samostatné studijní programy, které budou do přijímacího řízení zařazeny do 15. 3. dodatečně (probíhá akreditační řízení):
Indonéská studia
Korejská studia
Německá filologie


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Bakalářské studium

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.

U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující (mimo programy Psychologie a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad). Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo online formou, případně může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena speciální přípravná literatura.

 

PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních znalostí, dovedností a schopností pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

 

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu. Ústní pohovor může být také nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

 

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do bakalářských studijních programů katedry politologie Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie  (sdružené studium v kombinaci) ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 30. 3. 2022 (v aktuálním akademickém roce 2021/2022). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení uvedeného minimálního percentilu v některém z níže uvedených testů nebo kombinace testů. Takový uchazeč bude navržen k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku.
 a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;
 b) percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP);
 c) percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).

Uchazeči bude uznán nejlepší dosažený výsledek pouze těch termínů NSZ, které se konají do 30. 3. 2022 aktuálního akademického/školního roku 2021/22. Výsledky zkoušek konaných v termínech pozdějších nebudou akceptovány. Termíny testování, místa konání, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě poskytuje výhradně společnost SCIO. Každý uchazeč však musí společnosti SCIO poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ). V případě nesložení zkoušek v rámci NSZ ve stanoveném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

 1. Test pro studijní program (PT)

U některých filologických studijních programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašlete do 30. 4. 2022 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (k rukám Markétě Kuchaříkové). O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.


Navazující magisterské studium

PT - Písemný test pro studijní program

PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky vztahující se k oboru studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


Doktorské studium

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů. Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo online formou.

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Do 31. 5. 2022 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Do 31. 5. 2022 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.

 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů:
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
studijní oddělení
Křížkovského 10
771 80  Olomouc
Česká republika


Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2021 – 15. 3. 2022
 • bakalářské a navazující magisterské studium v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2020 – 31. 3. 2022
 • doktorské studium: 1. 11. 2021 – 30. 4. 2022

Termíny přijímacích zkoušek

 • Bakalářské
  • písemné: 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022)
  • ústní: jen pro program Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a pro program Psychologie 23. 5. – 27. 5. 2022
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 13. 6. 2022
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 14. 6. 2022
 • Doktorské studium: 17., 21. a 22. 6. 2022
 • Mimořádný termín zkoušek: 6. 9. 2022 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
 • Zápis do studia: 29. 8. – 1. 9. 2022 (náhradní termín zápisu: 15. 9. 2022 – jen pro uchazeče, kteří neměli v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání)

 


Průběžné informace k přijímacímu řízení

 • Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci (odkaz na web RUP)
  Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč do 30. 6. 2022 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Mgr. Magda Pařilová, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • Upuštění od konání přijímací zkoušky – u studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkan fakulty od přijímací zkoušky upustit. Informace k upuštění od přijímací zkoušky může být zveřejněna nejdříve po ukončení termínu pro podání přihlášek do studia.
 • Pozvánka k přijímacím zkouškám
 • Postupující k další části zkoušek
 • Výsledky přijímacích zkoušek

Zápisy do 1. ročníků

bude doplněno


Zprávy a testy z přijímacího řízení