Přijímací řízení do doktorského studia

Doktorské studijní programy a termíny přijímaček

Filozofická fakulta UP v Olomouci přijme uchazeče ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech:

Katedra Doktorský studijní program Délka studia Termín přijímacího řízení **
datum, čas, budova místnost
anglistiky a amerikanistiky  Anglická a americká literatura 4  
Anglický jazyk 4  
asijských studií Jazyky a kultura Číny a Japonska 4  
Asijská studia 4  
bohemistiky   Česká literatura 4  
Český jazyk 4  
Teorie literatury 4  
dějin umění Dějiny umění, památková péče
a technologie pro materiálové průzkumy
4  
Teorie a dějiny výtvarných umění 4  
divadelních a filmových studií Teorie a dějiny divadla,
filmu, rozhlasu a televize
4  
filozofie  Filozofie 4  
germanistiky  Německá literatura 4  
Německý jazyk 4  
historie   Historické vědy 4  
muzikologie Teorie a dějiny hudebního umění 4  
nederlandistiky Nizozemská filologie 4  
obecné lingvistiky Obecná jazykověda a teorie komunikace 4  
politologie a evropských studií  Politologie 4  
romanistiky  Románské jazyky 4  
Románské literatury 4  
slavistiky   Ruská literatura 4  
Ruský jazyk 4  
Srovnávací slovanská filologie 4  
sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie     
Andragogika 4  
Adult Education* 4  
Migrační studia 4  
Kulturní antropologie 4  
Cultural Anthropology * 4  
Religionistika 4  
Religious Studies* 4  
Sociologie 4  

* placené studium v angličtině
** - zkratky budov a umístění kateder FF UP , pokud není uvedena budova a místnost, konají se přijímací zkoušky v prostorách příslušné katedry. Informace poskytne sekretářka katedry.   

Upřesnění k doktorským programům

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, záleží na akreditaci daného oboru ve formě prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium. Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. 

V případě předchozího studia v zahraničí je nutné podat žádost o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci - informace k nostrifikaci