Přijímací řízení do doktorského studia

Doktorské studijní programy a termíny přijímaček

V akademickém roce 2018/19 bude Filozofická fakulta UP v Olomouci otevírat studium v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech:

Katedra Obor DSP Délka studia Termín přijímacího řízení **
datum, čas, budova místnost
anglistiky a amerikanistiky Anglická a americká literatura4
Anglický jazyk4
aplikované ekonomieEkonomicko-manažerská studia46.6.2019, 10h, K12 1.22
asijských studiíJazyky a kultura Číny a Japonska4
bohemistiky  Česká literatura424.6.2019, 11h, K10 1.35
Český jazyk4
Teorie literatury4
dějin uměníTeorie a dějiny výtvarných umění4
divadelních a filmových studiíTeorie a dějiny divadla,
filmu, rozhlasu a televize
425.6.2019, 10h, Konvikt
filozofie Filozofie4
germanistiky Německá literatura4
Německý jazyk4
historie  Historické vědy419.6.2019, 9h, Na Hradě
History *3
muzikologieTeorie a dějiny hudebního umění44.6.2019, 12h, Konvikt
nederlandistikyNizozemská filologie4
obecné lingvistikyObecná jazykověda a teorie komunikace4
politologie a evropských studií Politologie4
Political Science *3
psychologie   Clinical Psychology *320.5.2019, 9h, Vodární
Educational Psychology *320.5.2019, 9h, Vodární
Klinická psychologie320.5.2019, 9h, Vodární
Pedagogická psychologie320.5.2019, 9h, Vodární
romanistiky Románské jazyky4
Románské literatury412.6.2019, 10:30h, K10 2.63
slavistiky  Ruská literatura4
Ruský jazyk421.6.2019, 9:30h, K10 4.28
Srovnávací slovanská filologie4
sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie     
Andragogika4
Andragogy *4
Kulturní antropologie4
Cultural Anthropology *4
Sociologie4
mediálních a kulturálních studií
a žurnalistiky
Mediální a kulturální studia421.6.2019, 10h, SV8

* placené studium v angličtině
** - zkratky budov a umístění kateder FF UP , pokud není uvedena budova a místnost, konají se přijímací zkoušky v prostorách příslušné katedry. Informace poskytne sekretářka katedry.   

Upřesnění k doktorským programům

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, záleží na akreditaci daného oboru ve formě prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium. Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. 

V případě předchozího studia v zahraničí je nutné podat žádost o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci - informace k nostrifikaci