Publikační činnost

Licenční smlouva nakladatelská

S finanční podporou FF UP mohou vycházet pouze zaměstnanecká díla zaměstnanců FF UP či studentská díla studentů FF UP, pokud posledně jmenovaní poskytnou licenci k vydání textu.

Doporučujeme, aby autoři konzultovali právní aspekty již při přípravě grantového projektu, neboť v případě vydávání v zahraničí, kofinancování vydání více subjekty, použití materiálů, k nimž mají autorská práva třetí osoby, apod., mohou vzniknout velmi komplikované situace.

Vydání díla u externího nakladatele musí být uskutečněno na základě licenční smlouvy nakladatelské. Návrhy těchto smluv (na díla zaměstnanecká a studentská, v češtině a angličtině) si autor či vedoucí projektu vyžádá u ediční referentky na oddělení vědy, vyplní údaje týkající se díla a předá prostřednictvím asistentky děkana smlouvu Právnímu oddělení RUP, které pak s nakladatelem připraví definitivní znění smlouvy.
Při plánování rozpočtu publikace v externím nakladatelství je nutné brát v úvahu skutečnost, že částka hrazená Univerzitou Palackého za výrobu publikace se navyšuje o aktuálně platnou sazbu DPH v kategorii služeb. 

Směrnice rektora B3-10-6 - Evidence publikační činnosti na UP

Publikace realizované ve Vydavatelství UP

Ediční činnost na FFUP se řídí směrnicí rektorky UP B3-09/2-SR a novelou UP B3-10/3-SR .

Ediční plán

Ediční plán FF UP realizovaný VUP na rok 2017 

Do 10. prosince musí katedry dodat Ediční plán (EP) na příští kalendářní rok.

K publikacím musí být uvedeny všechny potřebné údaje (podle šablony).
Do EP je nutné:
- zařadit všechny plánované publikace, které mají vyjít ve VUP, včetně výstupů v rámci projektů,
- znovu uvést publikace, které byly v EP předcházejícím, nebyly vydány a měly by být vydány.

Rukopisy autorů, zařazené do edičního plánu, jsou přijímány v průběhu celého kalendářního roku.

Autor odevzdává na oddělení vědy:

 1. Návrhový list na vydání, formuláře jsou k dispozici na odd. vědy nebo na webu Vydavatelství UP v sekci Ke stažení
 2. Posudky (struktura posudku .doc)
  - skripta, učebnice, monografie - 2 posudky, nejméně jeden musí být externista
  - AUPO, sborníky - bez posudku (za kvalitu zařazených příspěvků odpovídají redakční rady)
  - druhé a další vydání - 2 posudky (1 externí)
  - dotisky - bez posudků
  - publikace vydávané za podpory grantů - 2 posudky (1 může být doporučení závěrečného oponentního řízení)
 3. Prohlášení autora o respektování připomínek oponentů a potvrzení o vypracování publikace v rámci/nad rámec pracovních povinností
 4. Text na elektronickém médiu.
 5. Identický text vytištěný na papíře.
 6. Obrazové přílohy v reprodukovatelné podobě.
 7. Krátká anotace - v elektronické podobě. 

Vydavatelství UP každé čtvrtletí dodává fakultám seznam stavu zásob publikací, které byly vydány pro jednotlivé fakulty (seznam je k dispozici u ediční referentky). Katedry by na něj měli brát zřetel při sestavování plánu ediční činnosti na další kalendářní rok a hlavně při doporučování literatury studentům katedry. Na aktuální stav je možno kdykoliv se zeptat Vydavatelství UP a společně s nimi domluvit případný dotisk.

Veškeré informace Vydavatelství UP včetně aktuálního edičního plánu, publikací na skladě a pokynů pro autory najdete v sekci Pro autory na webu Vydavatelství UP

Rozvojové projekty na podporu publikační činnosti

v rámci Institucionálního rozvojového plánu MŠMT, kapitola Strategický rozvoj

1, Podpora publikací

Projekty jsou určeny akademickým pracovníkům FF UP a absolventům DSP na FF UP, kteří obhájili disertační práci vynikající kvality (posudky musí být přiloženy). V případě, že absolvent DSP již nepůsobí na FF UP, podává žádost jeho bývalý školitel. Vydané publikace musí být přihlášeny do OBD za FF UP.

V případě monografie musí být k žádosti přiložena kalkulace provedená vydavatelem publikace. Kvalifikovaný odhad ceny vydání ve Vydavatelství UP zašle na požádání monika.prokopova@upol.cz. Rozpočet pro vydání ve Vydavatelství FF UP poskytne lenka.porizkova@upol.cz.

Kalkulace u externích vydavatelů musí obsahovat DPH ve výši 21%.

Je možné ucházet se pouze o podporu takových publikací, jejichž literární forma je aktuálně uznávaná dle parametrů RIV.

Lze žádat podporu pouze takových titulů, které budou dle všech předpokladů publikovány do konce listopadu 2018. Pokud žadatel rozpočet nevyčerpá, není zaručeno, že obdrží podporu na následující rok, či že ji obdrží v původní výši.

Ke dni 1. 9. 2018 předloží hotový rukopis díla a závazné potvrzení nakladatele, že dílo bude publikováno do konce listopadu 2018.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: 26. 11. 2017 e-mailem na adresu jana.kopecna@upol.cz
Oznámení výsledků: do 19. 12. 2017

Formulář žádosti: Žádost o podporu publikace 

Financované projekty: RP 2018 Publikace

Počátek řešení: 15. 1. 2018
Konec řešení: listopad 2018 (dle platné účetní uzávěrky)

Po ukončení projektu podává řešitel závěrečnou zprávu a předloží podpořenou publikaci. Pokud je podpořen článek nebo kapitola, které nebyly v době ukončení projektu vydány, žadatel předloží rukopis a potvrzení o přijetí k publikaci.

2, Podpora časopisů

Projekty jsou určeny redaktorům odborných časopisů publikovaných na FF UP a podporují odborné časopisy vydávané na FF UP.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: 26. 11. 2017 e-mailem na adresu jana.kopecna@upol.cz
Oznámení výsledků: do 19. 12. 2017

Formulář žádosti: Žádost o podporu časopisu 

Financované projekty: 2018 RP Časopisy

Počátek řešení: 15. 1. 2018
Konec řešení: listopad 2018 (dle platné účetní uzávěrky)

Vykazování výsledků vědecké a tvůrčí činnosti

Osobní bibliografická databáze (OBD)

Každý akademický zaměstnanec a doktorand FF UP je povinen zadávat výsledky své tvůrčí práce do OBD. Především to platí o výsledcích, které jsou uznávány databází RIV podle Metodiky 2013+.

Při problémech a nejasnostech při vyplňování záznamu v OBD kontaktujte vědeckého tajemníka vašeho pracoviště (kontakt viz Seznam vědeckých tajemníků jednotlivých kateder FF) a nebo fakultního správce FF – PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz , kl. 3523).

Pro vstup do OBD použijte přihlašovací údaje jako do portálu.

Zasílání konferenčních sborníků k indexaci v databázi WOS konzultujte rovněž s fakultním správcem dr. Dolejšem.