Informace ke studiu v období epidemie koronaviru

Mimořádná aktualizace harmonogramu pro studenty NEABSOLVENTSKÝCH ročníků

Mimořádná aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020 PRO STUDENTY NEABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ FF UP ke dni 8. 4. 2020

Letní zkouškové období 11. 5. – 16. 7. 2020

Mezní termín evidence zadání BP a DP je stanoven na 16. 7. 2020 do 11:00 hod. Zadání obsahují podpis vedoucího práce i studenta.

Postup: Zadání student dodá ve trojím vyhotovení, vlastnoručně podepsané, doporučenou poštou na katedru vedoucího práce k podpisu vedoucím práce, případně osobně, umožní-li to situace. Katedra zajistí podpis vedoucího práce, dvě vyhotovení pošle katedra na studijní oddělení a student si je příležitostně vyzvedne u své studijní referentky. Jedno vyhotovení zůstává uloženo na katedře.

Mezní termín pro uzavření vzdělávání CŽV povinností za rok 2019/2020 je stanoven
na 16. 7. 2020

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020 je stanoven na 15. 9. 2020

Mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2019/2020 je stanoven
na 16. 9. 2020 do 15:00.

Začátek semestru 21. 9. 2020


Mimořádná aktualizace harmonogramu pro studenty ABSOLVENTSKÝCH ročníků

Termíny a zápis na SZZK na FF UP pro letní termín květen–červenec 2020

(pro podzimní termín vizte níže)

Prosíme studenty, aby v případě, že svoji závěrečnou práci finalizovali v termínu stanoveném původním harmonogramem katedry, ji k tomuto termínu i odevzdali, a to podle níže uvedeného postupu odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP (níže).

Závěrečné práce, které byly odevzdány podle původního harmonogramu zůstávají odevzdány, již na nich proběhla kontrola plagiátů a jsou postoupeny k psaní posudků. Děkujeme studentům za dodržování termínů.

Mezní termín odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací (dále jen ZP), bakalářských a magisterských pro letní termín obhajob:
7. 5. 2020 (11:00 hod. dle úředních hodin Studijního oddělení FF UP).

Mezní termín ke splnění studijních povinností pro letní termín SZZk: 
4. 6. 2020 do 11:00 hod.

Předpokládané období SZZk/obhajob v letním termínu: 22. 6.–10. 7. 2020. Vypsání termínů pro letní SZZk a obhajob do 7. 5. 2020. Forma obhajob závěrečných prací a SZZK jsou v řešení a budou upřesněny s ohledem na situace.

Termíny a zápis na SZZK na FF UP pro podzimní termín červen–září 2020

Mezní termín odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací (dále jen ZP), bakalářských a magisterských pro podzimní termín obhajob:
25. 6. 2020* (11:00 hod. dle úředních hodin Studijního oddělení FF UP).

Mezní termín ke splnění studijních povinností pro podzimní termín SZZk:
16. 7. 2020 do 11:00 hod.

Předpokládané období SZZk/obhajob v podzimním termínu: 24. 8.–11. 9. 2020. Vypsání termínů pro podzimní termín SZZk a obhajob do 25. 6. 2020. Forma obhajob závěrečných prací a SZZK jsou v řešení a budou upřesněny s ohledem na situace.

*Níže uvedené katedry souhlasily s rozšířením mimořádného harmonogramu o srpnový termín pro odevzdání závěrečných prací (pro podzimní termín SZZk a obhajob), a to dne 17. 8. 2020 (do 15:00). Tato možnost se tedy týká těch studentů, kteří píší kvalifikační práci na níže uvedených katedrách:

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
Katedra asijských studií
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra bohemistiky
Katedra divadelních a filmových studií
Katedra dějin umění
Katedra filozofie
Katedra historie
Katedra klasické filologie
Katedra muzikologie
Katedra obecné lingvistiky
Katedra romanistiky
Katedra slavistiky
Katedra nederlandistiky

Odevzdávání závěrečných prací pro obhajoby v termínu srpen/září proběhne ve stejném režimu jako v květnu/červnu viz: Odevzdání a evidence závěrečných prací. 17. 8. 2020 je mezní termín, do kdy mohou studenti poslat e-mailem své studijní referentce formulář o vložení práce do portálu.

Přehled termínů a zápis na SZZk pro letní a podzimní termín

SZZk v červnu/ červenci 2020

do 7.5.2020

vypsání termínů pro SZZk/obhajob pro (STAG)

do 7.5.2020, 11:00

odevzdání a evidence (STAG) BP a DP

do 4.6.2020, 11:00

ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

22.6.-10.7.2020

předpokládané období SZZk/obhajob

SZZk v srpnu/září 2020

do 25.6.2020

vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

do 25.6.2020, 11:00

odevzdání a evidence (STAG) BP a DP

do 16.7.2020, 11:00

ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

17. 8. 2020
15:00
mimořádný termín pro odevzdání a evidenci (STAG) BP a DP na katedrách:
JUD, KAS, KAA, KBH, KDFS (KDU) , KDU (DVU), KFI, KHI, KKF, KMU,
KOL, KRF, KSL, NIZ

24.8.-11.9.2020

předpokládané období SZZk/obhajob

Odevzdání a evidence závěrečných prací

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

Postup odevzdání ZP s platností od 16. 3. 2020 do odvolání:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnění údajů…“ o anotace a další požadované údaje;

 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);

 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;

Formy realizace obhajob závěrečných prací:

(o formě obhajob ZP rozhoduje příslušná katedra)

 • Prezenční forma – student donese jeden výtisk práce k obhajobě a předá jej zkušební komisi přímo na místě.
 • On-line forma – student doručí svou závěrečnou práci
  • buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu na knihy, který bude umístěn na vrátnici Křížkovského 10,
  • NEBO zašle poštou na adresu fakulty: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 00 Olomouc.

FAQ pro ABSOLVENTSKÉ ročníky

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY STUDENTŮ ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ
FF UP ke dni 26. 3. 2020

Některé níže uvedené termíny vycházejí z mimořádné aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020.

Prosíme studenty, aby se snažili, bude-li to možné, dodržet při odevzdávání prací původní termíny nastavené harmonogramy kateder, a to s ohledem na další organizaci práce při zpracování posudků.

 • Mezní termín pro odevzdání prací pro letní termín obhajob je stanoven na 7. 5. 2020 do 11:00 hod.
 • Mezní termín pro odevzdání prací pro podzimní termín obhajob byl stanoven na 25. 6. 2020 do 11:00 hod.

Co mám dělat, když jsem práci již odevzdal?

Závěrečné práce, které byly odevzdány podle původního harmonogramu zůstávají odevzdány, již na nich proběhla kontrola plagiátů a jsou postoupeny k psaní posudků. Děkujeme studentům za dodržování termínů.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu uzavření spolupracujících pracovišť dokončit praxi, a tím k 4. 6. 2020 (11:00 hod.) splnit studijní povinnosti pro letní termíny SZZk a obhajob prací?

V tomto případě je třeba se spojit s garantem předmětu nebo studijního oboru v němž je předmět praxe nasazen a vyřešit situaci s nimi. Nabízí se několik možností:

 1. ve spolupráci s garantem příslušného studijního oboru a garantem příslušného předmětu (praxe) bude navržen plán náhradního plnění studijních povinností, pokud to profil absolventa a zaměření předmětu umožňují;

 2. ve spolupráci s garantem příslušného studijního oboru a garantem příslušného předmětu bude změněn časový plán konání praxí;

 3. v případě nutnosti dlouhodobého přerušení praxe u studentů v absolventských ročnících s povinností splnit studijní povinnosti platí mezní termín 4. 6. 2020 do 11:00 hod.;

 4. v případě dlouhodobého přerušení praxe studentů v absolventských ročnících může být katedrou také umožněna volba dalšího termínu splnění studijních povinností a konání státních závěrečných zkoušek.

Co mám dělat, když jsem studentem absolventského ročníku a nemohu z důvodu omezení dokončit a odevzdat svou kvalifikační (bakalářskou a diplomovou) práci k stanovenému meznímu termínu 7. 5. 2020?

V tomto případě využijte možnost konat obhajobu kvalifikační práce a SZZk v mimořádném termínu. Prozatím je s ohledem na vyhlášený nouzový stav stanoven náhradní termín obhajob a SZZk v termínu od 22. 6. 2020 s podmínkou doložit splnění studijních povinností do 4. 6. 2020 a elektronicky odevzdat kvalifikační práci do 7. 5. 2020 do 11:00 hod. Další řádný termín obhajob a SZZk je plánován v souladu s mimořádným harmonogramem AR 2019/2020 od 24. 8. 2020 s povinností odevzdat závěrečnou práci do 25. 6. 2020 do 11:00 hod. a splnit studijní povinnosti do 16. 7. 2020 do 11:00 hod. V případě prodloužení nouzového stavu budou uvedené termíny posunuty.

Jak opatření v rámci nouzového stavu ovlivní způsob odevzdávání kvalifikační práce?

Podrobnější informace jsou obsaženy: https://www.ff.upol.cz/covid-19/


FAQ pro NEABSOLVENTSKÉ ročníky

ODPOVĚDI NA ČASTÉ DOTAZY STUDENTŮ NEABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ
FF UP ke dni 26. 3. 2020

Co mám dělat, když nemohu splnit studijní povinnosti v rámci zahraniční mobility Erasmus či studijní stáže z důvodu přerušení výuky na zahraniční univerzitě či přerušení studijní stáže?

Podrobnější informace jsou obsaženy: https://www.ff.upol.cz/covid-19/

Co mám dělat, když se obávám, že při prodloužení studijních povinností mi hrozí poplatky za překročení standardní doby studia?

Řešení situace v současné době v jednání zástupců UP s MŠMT. O způsobu promíjení či snižování poplatku vás budeme informovat.

Co mám dělat, když se obávám, že mi při prodloužení studijních povinností hrozí vyloučení z důvodu vyčerpání maximální doby studia?

V těchto případech je předmět dotazu opět v jednání UP s MŠMT. O výsledcích vás budeme informovat.

Uvažuje se o prodloužení letního semestru/zkouškového období/termínu pro kontrolu studia v září?

Ano, letní semestr i zkouškové období budou s největší pravděpodobností prodlouženy. Termín pro kontrolu studia (původně 7. 9. 2020) bude zřejmě také posunut. I změna těchto termínů je v jednání mezi FF a RUP. Přesné informace vám včas poskytneme.