Možnosti výjezdů do zahraničí

MAPA MOBILIT - Přehled smluv o spolupráci FF UP (Erasmus, CEEPUS a přímá spolupráce)

Mapa na celou obrazovku

Možnosti a termíny

Možnosti

1) dle výměnného programu

Studenti FF UP všech programů (BSP, MSP a DSP) si dnes mohou vybrat z široké nabídky studijních, pracovních i výzkumných pobytů v zahraničí. Existuje mnoho programů, projektů, nadací, organizací apod., které tyto krátkodobé mobility podporují. Nejznámější (protože organizovaný EU) je program Erasmus+. Na FF je populární a celkem dosti využívaný středoevropský program CEEPUS (FF je zapojena do 6 sítí s několika desítkami středoevropských univerzit). FF rovněž disponuje vlastním zdrojem financí – jde o projekt financovaný MŠMT ČR s názvem Mobilita studentů FF (říká se mu Freemover) - a každoročně z něj ZO FF podpoří výjezdy zhruba 130 studentů a 70 vyučujících. Nejdelší historii v podpoře studentských mobilit má Akademická informační agentura pod Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Jde o výjezdy v rámci smluv na národní úrovni. Finance na svoji mobilitu můžete získat rovněž z různých nadací, z interní IGA – studentské grantové soutěže… Stipendia však nabízí i zahraniční vlády či univerzity (hojně využívané jsou stipendia čínské či japonské vlády). FF poskytuje finanční podporu také na účast na letní či zimní škole v zahraničí. Zkrátka stačí jen sledovat aktuality ZO, FB kateder, nebo se ptát vyučujících na katedře, spolužáků, či referentek zahraničního oddělení…

FF UP nabízí, zprostředkovává či administrativně zajišťuje svým studentům zahraniční studijní, pracovní a výzkumné pobyty především v rámci těchto programů a projektů:

 • Erasmus+  → evropský i mimoevropský                                
 • Mobilita studentů FF UP, čili tzv. Freemover → celý svět
 • CEEPUS → střední Evropa
 • AIA – vládní stipendia MŠMT → celý svět, ale jen vybrané země
 • IGA – studentská grantová soutěž

Méně známé, ale přesto využívané, jsou např:

 • Merrillův program → USA
 • Fulbrightovo-Masarykovo stipendium → USA
 • AKTION → Rakousko
 • DAAD, KAAD → Německo
 • Višegrádský fond → země V4 + Západní Balkán, východní země bývalého Sovětského svazu a Rusko
 • Ostatní  → Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí, Darmasiswa Scholarship Program, Duo-Korea Fellowship Program, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship, the Scholar Foundation, MEXT scholarship - Japanese Government Scholarship a další  
 • Pracovní stáže - jsou finančně podporovány Erasmem a Freemoverem.

 

2) dle destinace

Student FF může vyjet prakticky kamkoliv. Není vždy nutné, aby katedra/fakulta/univerzita měla se zahraniční univerzitou podepsanou smlouvu o výměně studentů. Platná smlouva však studentovi garantuje, že bude moci na dané zahraniční škole studovat bez poplatků za školné.

Přehled zahraničních partnerských institucí (E+, CEEPUS a smlouvy o přímé spolupráci) najdeš na Mapě mobilit FF UP.

   

Termíny podání přihlášek (výběrových řízení) na zahraniční pobyty vybraných programů

(VŘ jsou vyhlášena prostřednictvím aktualit ZO FF, kateder, FB atd. a jsou rovněž vypsána v IS STAG.)

ERASMUS+ dle domovské katedry, většinou však během ledna a února
AIA DZS – mezinár. smlouvy MŠMT různé termíny, většina zemí do 31. 12.; interní termín FF UP je 10. 12. 2021
AKTION  31. 10. pro LS , 15. 3. pro ZS 
DAAD  většina k 15. 11. 
CEEPUS  31. 10. pro LS, 15. 6. pro ZS, 30. 11. – Freemoveři v CEEPUSu
RP Mobilita/Freemover  5. 11. pro LS 2022 a AR 2022/23
Pracovní stáže ERASMUS+ 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.
Višegrádský fond  začátek září pro LS, začátek března pro ZS 
Merrillův program  nebyl vyhlášen
Fulbrightova nadace 

srpen – leden

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým přispěje třeba jeden z výše uvedených programů. Pro všechny výjezdy (studijní, pracovní, výzkumné, konference, letní a zimní školy) však platí, že musí být řádně schváleny katedrou (formou Learning Agreementu podepsaného katederním koordinátorem či školitelem) a nahlášeny referentce zahraničního oddělení FF UP (Jana Hořáková), aby mohl být výjezd zaevidován do IS STAG a výsledky ze zahraničních pobytů mohly být následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta. Podrobněji viz záložka Užitečné informace k výjezdu do zahraničí


Erasmus+

Program EU zaměřený na výměnu studentů především v rámci Evropské unie. Od roku 2015 Erasmus+ podporuje výjezdy i mimo EU (omezeně). E+ evropský i mimoevropský financuje prostřednictvím vysílající školy studijní i pracovní pobyty.

1/ Podmínky a finance

viz https://iro.upol.cz/erasmus/zakladni-informace/

2/ Podání přihlášek / výběrové řízení

VŘ vyhlašuje katedra/sekce. Přihlášky se podávají pouze elektronicky přes IS STAG (IS STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů).

U každého VŘ v IS STAG jsou uvedeny rovněž požadované dokumenty (např. motivační dopis, CV, výpis studijních výsedků apod.), které se přiloží/nahrají k elektronické přihlášce v IS STAG.

3/ Termín podání přihlášek:

Na FF UP není jeden centrální termín. VŘ vyhlašuje katedra/sekce sama. Termíny na studijní výjezdy na AR 2022/23 mohou být různé. Na jednotlivých katedrách a sekcích se konvají již od prosince, nejpozději však do poloviny února.

4/ Vyrozumění o výsledcích VŘ

do 28. 2. 2022.

5/ Kontakt

Administrativa tohoto programu je na UP rozdělena mezi několik lidí v rámci tří úseků - rektorát, fakulta, katedra:

1. Katedra, resp. katederní/sekční koordinátor pro zahraniční záležitosti - vypisuje výběrová řízení, zodpovídá za studentův studijní plán v zahraničí, tzv. Learning Agreement, či pracovní plán, tzv. Learning Agreement for Traineeship, a schvaluje a uznává studijní výsledky ze zahraniční.

2. Zahraniční oddělení FF UP - má na starosti záležitosti týkající se STAGu, koordinuje činnosti mezi ZO RUP, ZO FF a katedrou.

    Zodpovědný pracovník: Jana Hořáková, podrobněji Užitečné informace k výjezdu do zahraničí.

3. Zahraniční oddělení RUP má na starosti organizačně-administrativní záležitosti, tj. sepsání účastnické smlouvy před odjezdem, výplatu stipendia, poskytnutí karty pojištění.

    a/ studijní pobyty v EU - administrují na rektorátní úrovni (tedy ZO RUP) referentky Veronika Hešlarová a Vladimíra Žlutířová,  web: https://iro.upol.cz/erasmus/studium/

    b/ studijní pobyty mimo EU - administrují na rektorátní úrovni (tedy ZO RUP) referentky Eva Ohnisková a Tereza Kalousková, web: https://iro.upol.cz/erasmus/mezinarodni-kreditova-mobilita-ka107/                             

    c/ pracovní pobyty – má na starosti Soňa Duchoňová, web: https://iro.upol.cz/erasmus/staze/ 

4/ Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

najdete v záložce Užitečné informace k výjezdu do zahraničí.


Mobilita studentů FF UP, tzv. Freemover*

Tento program je v kompetenci Zahraničního oddělení FF UP. Má více než 10 letou tradici. Filozofická fakulta jej nazvala Mobilita studentů FF UP, ale vžil se název Freemover. ZO FF z tohoto programu každoročně podpoří minimálně 130 výjezdů.

1/ Podmínky

 • Upřednostňovány jsou studijní, pracovní, výzkumné, konferenční pobyty mimo EU, nevylučují se ale ani výjezdy do EU a výjezdy na letní a zimní školy (to závisí na finančních možnostech tohoto programu)
 • Upřednostňovány jsou mobility v rámci smluv FF/UP o přímé spolupráci (smlouvy viz Mapa mobilit FF UP), nevylučují se ale ani výjezdy mimo smluvní partery FF/UP.
 • Upřednostňovány jsou výjezdy studentů vyšších ročníků (ideálně 2. i. 3. roč. BSP a 4. roč. MSP, DSP kdykoliv).
 • Délka trvání výjezdu: 
 1. výjezd na praxi - minimálně 2 měsíce
 2. studijní výjezd - min. 3 měsíce, max. 10 měsíců (doporučuje se 1 - 2 semestrální pobyt)
 3. výjezd na výzkumný pobyt pro studenty DSP - min. 1 měsíc, max. 3 měsíce
 4. výjezd na konferenci - 1 a více dnů
Na vysvětlenou:
* Freemover neoznačuje žádný program, a už vůbec ne program mezinárodní. Na FF UP se tento název ovšem už vžil, ačkoliv jako freemover se označuje student, který si vybere takovou přijímající zahraniční VŠ, s kterou vysílající škola nemá smlouvu o spolupráci, což v praxi znamená, že tato škola bude po studentovi požadovat zaplacení školného. (Toto neplatí pro studijní pobyty u smluvních partnerů.)

 

2/ Finance

Výše příspěvku na mobilitu není programem ani fakultou stanovena. Je diferencována dle nákladů vypočtených v žádosti o příspěvek a závisí rovněž na celkovém rozpočtu fakulty na zahraniční mobility na daný rok.

3/ Výběrové řízení a požadované dokumenty

VŘ probíhají pouze elektronicky přes IS STAG (IS STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů).

U každého VŘ v IS STAG jsou uvedeny i požadované dokumenty, které se přiloží/nahrají k elektronické přihlášce v IS STAG.

Formuláře pro výjezdy: https://www.ff.upol.cz/de/studenti/formulare/.

4/ Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

jsou v záložce Užitečné informace k výjezdu do zahraničí.

5/ Termín podání přihlášek:

Přihlášky se podávají jednou ročně, letos do 5. 11. 2021 pro výjezdy na LS 2021/22 i pro celoroční výjezdy na AR 2022/23.

6/ Vyrozumění o výsledcích VŘ pošleme do 31. 12. 2021.

7/ Kontakt:

Referentka ZO FF Jana Hořáková a/nebo katederní koordinátor: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-oddeleni/ 


CEEPUS

Studenti střední Evropy se mohou ucházet o velmi atraktivní stipendia udělovaná programem CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Vyjet můžete do těchto zemí: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie. 

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci tzv. sítí univerzit. Program je určen pro studenty BSB, MSP i DSP i pro pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

FF UP je zapojena do 7 tematických sítí:

 1. Language and Literature in a Central European Kontext
  koordinátor sítě: Bas Hamers, Katedra nederlandistiky, bas.hamers@upol.cz 
   
 2. Slavic Philolgy and its Cultural Contexts
  koordinátor sítě: Martina Pálušová, Katedra slavistiky, martina.palusova@upol.cz
   
 3. Idea of Europe in European Culture, History and Politics
  koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, katedra historie, radmila.slabakova@upol.cz
   
 4. e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries
  koordinátor sítě: Veronika Sejkorová, Katedra anglické a americké filologie,veronika.sejkorova@upol.cz
   
 5. Inter-American Studies
  koordinátor sítě: David Livingstone, Katedra anglické a americké filologie, david.livingstone@upol.cz
   
 6. South and North Korea, Korean and Koreans, Research, Research Based Teaching &        Networking for Synergies in Central and Eastern Europe, koordinátor sítě: Andreas Schirmer, Katedra asijských studií, andreas.schirmer@upol.cz
 7. Red de Hispanistas de Europa Central, koordinátor sítě: Jakub Hromada, Katedra romanistiky, jakub.hromada@upol.cz 

 

Důležité vědět:

 • Partnerské univerzity výše zmíněných sítí najdete v Mapě mobilit nebo v menu ZO FF - Partnerské instituce.   
 • Délka trvání mobility: výhodou tohoto programu jsou i studijní pobyty na 1 měsíc (např. z důvodu sběru materiálů pro psaní bakalářské, diplomové, disertační práce), podporovány jsou však i klasické semestrální studijní pobyty. 
 • Přihlášky se podávají elektronicky po registraci na  https://ceepus.info.
 • Výběrové řízení vypisuje katedra, která je zapojena do programu. Termín je tedy zcela v kompetenci dané katedry. VŘ bývá vypisováno prostřednictvím IS STAG (IS STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů), kde se vyplní stručná online přihláška.
 • Finance: výši stipendií do zemí zapojených do programu CEEPUS najdete v Mapě mobilit FF UP (viz výše).
 • Termíny podání přihlášek/registrace na ceepus.info:
  15.6. pro ZS
  31.10. pro LS
  30.11. pro freemovery
 • Informace o programu v češtině najdete na http://www.dzs.cz/cz/ceepus/ .
 • Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

AIA - vládní stipendia MŠMT

Jedná se o stipendijní pobyty ve vybraných zemích v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Výměnné pobyty jsou součástí širší spolupráce na národní úrovni.

Aktuální nabídky studijních pobytů zprostředkovává Akademická informační agentura (dále jen AIA). Zahraniční oddělení FF distribuuje nabídky AIA DZS dále do aktualit ZO FF na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/ a na katedry.

Důležité vědět:


IGA

Studentská grantová soutěž – podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu, financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.


Merrillův program

 

MOMENTÁLNĚ NENÍ PODPOROVÁN


Višegrádský fond

Mezinárodní višegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci zemí V4, tj. mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem + Západním Balkánem, východními zeměmi bývalého Sovětského svazu a Ruskem. Umožňuje postgraduálním studentům finanční podporu až 4.000 Euro na studium nebo výzkum v některé z ostatních zemí višegrádské čtyřky.

Délka studia je 5 až 10 měsíců. Uchazečům nesmí být více než 35 let.

 • Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky jednotlivých kol jsou:
  tzv. standardní granty - 2x ročně (do 15. 3. a 15. 9.)
  tzv. malé granty - 4x ročně (do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.)
  Visegrádská stipendia - 1x ročně (zpravidla 31.1.
 • Informace: webové stránky VF na https://www.visegradfund.org
 • Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

Ostatní

Studenti si samozřejmě mohou najít „sponzora“ kdekoliv jinde, než je zmiňováno výše. V případě studijních pobytů  vyjma výše jmenovaných spousta studentů vyjíždí přes stipendia vlád jiných zemí, stipendia zahraničních univerzit, nadací a organizací. Jmenujeme např. Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí, Darmasiswa Scholarship Program, Chinese Government Scholarship, Duo-Korea Fellowship Program, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship, the Scholar Foundation, MEXT scholarship (Japanese Government Scholarship) a další.

Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým přispěje zase třeba jejich domácí katedra. Ať už je sponzorem výjezdu do zahraničí kdokoliv, ať už jde o studijní, pracovní či výzkumný pobyt konferenci, letní a zimní školy, i zde však platí, že výjezd musí být řádně schválen katedrou (katederním koordinátorem či školitelem) a nahlášen referentce zahraničního oddělení FF UP (Jana Hořáková), aby mohl být výjezd zaevidován do STAGu a výsledky ze zahraničních pobytů mohly být následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta.

Důležité vědět:


Pracovní stáže

Velmi žádanou aktivitou se v posledních několika letech staly pracovní stáže v zahraničí. Dlouhodobě tento typ mobility podporuje program Erasmus+. Tento program však finančně zajišťuje pouze mobility do zemí EU. Zájem je však i o pracovní pobyty v mimoevropských zemích. Pro narůstající zájem se proto Filozofická fakulta UP rozhodla finančně podporovat i žádosti o finanční podporu na pracovní stáže za hranice Evropy. Možnosti:

1. Praktické stáže ERASMUS+

Praktické stáže v rámci tohoto programu administrativně víceméně zajišťuje zahraniční oddělení RUP, konkrétně jej má na starosti Soňa Duchoňová (sona.duchonova01@upol.cz). Pro podání přihlášek na pracovní stáže v rámci E+ (EU) tedy musí student sledovat webové stránky rektorátního ZO: https://iro.upol.cz/pl/erasmus/staze/ .

2. Praktické stáže mimo EU

Tyto pracovní mobility administruje a finanční podporu zajišťuje Zahraniční oddělení FF (j.horakova@upol.cz). Prakticky jediný finanční zdroj, z kterého FF UP může pracovní stáže do mimoevropských zemí podpořit, je program Mobilita studentů FF UP – Freemover (viz výše).

Rady, doporučení

Zaměstnavatele si student může najít sám, nebo se může podívat na nabídku pracovních stáží na https://intlag.upol.cz/, nebo může průběžně sledovat stránku s aktualitami zahraničního oddělení na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/, kam zavěšujeme všechny nabídky, ať už studijní, nebo pracovní, které se k nám dostanou.

Důležité vědět: