Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2022/2023 (pro studium v akad. r. 2023/2024)

Požadavky přijímacích zkoušek

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky.
Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, se specializací, major, minor) budou k dispozici od 1. 11. 2022 v Katalogu studijních programů na webu UP (viz  https://studium.upol.cz/).
 

Katalog studijních programů


Nabídka studia v pdf

 

 

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Bakalářské studium

SPF testy

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF
Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Písemný test

PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních znalostí, dovedností a schopností pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu. Ústní pohovor může být také nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do bakalářských studijních programů katedry politologie Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie  (sdružené studium v kombinaci) ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 31. 3. 2023 (v aktuálním akademickém roce 2022/2023). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení uvedeného minimálního percentilu v některém z níže uvedených testů nebo kombinace testů. Takový uchazeč bude navržen k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku.
   a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;
   b) percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP);
   c) percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).
  Uchazeči bude uznán nejlepší dosažený výsledek pouze těch termínů NSZ, které se konají do 31. 3. 2023 aktuálního akademického/školního roku 2022/23. Výsledky zkoušek konaných v termínech pozdějších nebudou akceptovány. Termíny testování, místa konání, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě poskytuje výhradně společnost SCIO. Každý uchazeč však musí společnosti SCIO poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ). V případě nesložení zkoušek v rámci NSZ ve stanoveném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

 1. Test pro studijní program (PT)

  U některých filologických studijních programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašle uchazeč do 30. 4. 2023 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (k rukám Markétě Kuchaříkové). O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.


Navazující magisterské studium

PT - Písemný test pro studijní program

PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky vztahující se k oboru studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement (DS) svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


 

Doktorské studium

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů.

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

 

 

Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost do poznámky v e-přihlášce. Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci (odkaz na web RUP) (netýká se uchazečů ze Slovenska)
• Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč do 30. 6. 2023 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Salih Hadžiabdić (salih.hadziabdic@upol.cz), Vodární 6, 771 47 Olomouc.

Upuštění od konání přijímací zkoušky
U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí jejich kapacitu, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Viz Průběžné informace

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Do 31. 5. 2023 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Do 31. 5. 2023 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

 

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil.

 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů:
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
studijní oddělení
Křížkovského 10
771 80 Olomouc, Česká republika


Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2022 – 15. 3. 2023
 • bakalářské a navazující magisterské studium v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2022 – 31. 3. 2023
 • doktorské studium: 1. 11. 2022 – 30. 4. 2023
   

Termíny přijímacích zkoušek

Písemné i ústní přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Uchazeč je obvykle v jeden den pozván nejprve k vykonání testu předpokladů ke studiu, následně k vykonání testu z programu  nebo k ústní zkoušce (jsou-li u daného programu předepsány). Informace k termínu, místu a času konání jednotlivých zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám (a tímto pevně stanoveny), zveřejněné pro uchazeče o bakalářské studium k 28. 4. 2023, pro uchazeče o navazující magisterské studium k 26. 5. 2023 v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).

 • Bakalářské
  • písemné: 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023)
  • ústní pro program Angličtina pro tlumočení a překlad: 22.24. 5. 2023
  • ústní pro program Psychologie - prezenční studium: 22. 5. – 24. 5. 2023, kombinované studium: 25. 5. – 26. 5. 2023 (v případě krytí termínu s maturitní zkouškou lze termín v uvedeném rozpětí na základě telefonické žádosti změnit, kontakt: Lenka Molnárová 585 63 3501)
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 12. 6. 2023
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 13. 6. 2023
 • Doktorské studium: 16., 20. a 21. 6. 2023

 • Mimořádný termín zkoušek: 5. 9. 2023 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
  - jen pro uchazeče, kteří v době řádných termínů přijímacích zkoušek studují na zahraničních středních nebo vysokých školách nebo se dostali do situace hodné zvláštního zřetele (nečekaná hospitalizace v nemocnici, úmrtí v rodině apod.) – uchazeč podává písemnou žádost prostřednictvím studijního oddělení FF UP.
   
 • Zápis do studia: 29. 8. – 1. 9. 2023 (náhradní termín zápisu: 14. 9. 2023 – jen pro uchazeče, kteří neměli v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání)

Průběžné informace k přijímacímu řízení

Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč do 30. 6. 2022 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Mgr. Magda Pařilová, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

• Uchazeči se specifickými potřebami 

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost do poznámky v e-přihlášce. Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

• Upuštění od konání přijímací zkoušy

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.

Informace o navržení k přijetí je k dispozici uchazečům (kterých se upuštění od přijímací zkoušky týká) po přihlášení ve výsledcích: https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml

Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči o studium, kterých se upuštění od zkoušek týká (přihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace), průběžně od 17. 4. 2023 po přihlášení ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“ (viz  https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/).
Dokument „Oznámení o navržení k přijetí“ již nebude zaslán poštou.

ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ ODEVZDÁTE AŽ PŘI PŘÍLEŽITOSTI KORESPONDENČNÍHO ZÁPISU DO STUDIA (do 20. 8. 2023) viz informace k zápisu: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202223/#c62979

 

Uchazeči o studium, kterých se uvedená informace netýká (nepřihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace, případně mají v kombinaci program, u kterého nebylo od zkoušky upuštěno) budou požadovanou přijímací zkoušku na zvolený studijní program/kombinaci programů vykonávat.

Písemné i ústní přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Informace k termínu, místu a času konání zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

Pozvánky pro bakalářské studium budou zveřejněné k 28. 4. 2023,
pozvánky pro navazující magisterské studium budou zveřejněné k 29. 5. 2023
v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).

• Nahrazení Písemného testu  PAF ze sdruženého programu Anglická filologie (maior, minor)

univerzitní číslo 

Prominutí ano/ne

441105

ano

448281

ano

448733

ano

440729

ne

405154

ano

435619

ano

443023

ano

429993

ano

437754

ano

449463

ano

442031

ano

436470

ano

436852

ano

443368

ano

422307

ano

445567

ano

442501

ano

437792

ano

440344

ano

445147

ano

447048

ano

443255

ano

442561

ne

448669

ano

436587

ano

434201

ano

446666

ne

440876

ano

445084

ano

448035

ano

437075

ano

443202

ano

440700

ano

446635

ano

443313

ano

445433

ano

439572

ano

 V případě, že nebyl písemný test (PAF) prominut, je třeba se písemného testu z programu Anglická filologie (maior, minor) zúčastnit.

• Pozvánka k přijímacím zkouškám

Písemné přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Informace k termínu, místu a času konání zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, zveřejněné pro uchazeče o bakalářské studium k 29. 4. 2022, pro uchazeče o navazující magisterské studium k 27. 5. 2022  v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).

• Postupující k další části zkoušek


Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány postupně na adrese https://prihlaska.upol.cz/ v záložce VÝSLEDKY:

 • Samostatné studijní programy a programy se specializací – zveřejněno od 18. 5. 2023 (kromě Psychologie a Angličtiny pro tlumočení a překlad – až 1. 6.)
 • Sdružené studijní programy (kombinace dvou programů maior/minor) – od 26. 5. 2023


► Způsob vyhodnocení testů a celkový výsledný percentil

Vyhodnocení testů a celkový výsledný percentil:

Testy studijních předpokladů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (SPF) jsou každý rok vytvářeny v několika verzích. Každá položka (otázka) testu se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za špatné odpovědi se žádné body nestrhávají. Každému uchazeči je tak podle klíče správných odpovědí nejprve vypočítán tzv. hrubý skór, tj. počet správně zodpovězených otázek (minimum 0 a maximum 50 bodů).
Přestože jsou všechny verze SPF vytvořeny tak, aby byly rovnocenné, může se stát, že jejich obtížnost mírně kolísá. Z tohoto důvodu je určujícím kritériem úspěšnosti v SPF tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi SPF zvlášť. Maximální možný percentil je 100, minimální hodnota percentilu je 0. Konkrétní hodnota percentilu u daného uchazeče vyjadřuje, kolik procent uchazečů je na tom hůře než anebo stejně jako daný uchazeč. 
Percentil tedy umožňuje vytvořit co nejspravedlivější pořadí všech uchazečů nezávisle na tom, která verze testů studijních předpokladů na ně vyšla.

Pokud je součástí písemého přijímacího řízení i písemný test studijního programu (PT), pak se i z něho vypočítá percentilové pořadí uchazečů a oba výsledky (SPF i PT) jsou poté vyváženy pomocí každým oborem avizovaných vah, čímž z obou výsledků vznikne opět jedno percentilové pořadí.

Pro každý obor je poté určena konkrétní percentilová hranice pro přijetí či postup do dalšího kola přijímacího řízení. 

Hranice se stanovuje dle předem daného počtu přijímaných uchazečů v každém studijním programu.


 


► Význam udělených rozhodnutí o NEPŘIJETÍ do studia – vysvětlení k textům v rozhodnutích

Význam udělených rozhodnutí o NEPŘIJETÍ do studia – vysvětlení k textům

Přidělená a zveřejněná rozhodnutí v elektronické přihlášce mají následující význam:

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, ale nebyl ke studiu přijat z kapacitních důvodů. V případě, že se k zápisu do studia nedostaví dostatečný počet uchazečů, je možné takového uchazeče na základě jeho odvolání dodatečně ke studiu přijmout – PODÁVAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU DOPORUČUJEME! Formulář pro odvolání je k dispozici v dalším odkaze.

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč nevykonal úspěšně přijímací zkoušku, počet získaných bodů není dostatečný pro přijetí ke studiu. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se ke všem částem přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se nezúčastnil všech částí přijímací zkoušky a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se k přijímací zkoušce

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se k přijímací zkoušce nedostavil a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit  - PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!


 


► Formulář pro podání odvolání

 

Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení  Zájemce požádá o možnost nahlížet do spisu do 23. 6. 2023 e-mailem na adrese: lenka.hajkova@upol.cz


Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na FF UP proběhnou KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče).

Informace k zápisu do studia na FF UP v Olomouci zde
Prezentace k zápisu do studia a k zápisu předmětů zde

Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 14. 9. 2023.

I pro náhradní termín zápisu platí všechny informace viz výše: Informace k zápisu do studia, Prezentace k zápisu předmětů.

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě UP v Olomouci probíhají KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče).

Nejprve si prosím pečlivě pročtěte Informace k zápisu do studia abyste věděli:

 1. které dokumenty si k zápisu připravit;
 2. jakým způsobem, na jakou adresu a do kdy je máte odeslat*;
 3. další důležité informace ke studiu.

Prezentace k zápisu do studia vám pomůže se zorientovat v systému vysokoškolského studia a poradí vám, jak a kdy si zapsat jednotlivé předměty vašeho studia.

*Dále tedy prosím postupujte takto:

 1. v případě, že zašlete poštou všechny dokumenty potřebné k zápisu na studijní oddělení FF tak, abychom je obdrželi z poštovní přepravy do 13. 9. 2023, budete do studia zapsáni dne 14. 9.;
 2. v případě, že dokumenty nebudete mít k dispozici včas, abyste je odeslali a k nám dorazily do 13. 9., dostavte se k zápisu do studia OSOBNĚ - tedy prezenčně (fyzicky) dne 14. 9. 2023 v době od 9:00 do 11:00 na studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, se všemi potřebnými dokumenty.

Uchazeč bakalářského studia, který z důvodu konání maturity v zářijovém termínu nebude moci nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nebo potvrzení o úspěšném ukončení středoškolského vzdělání s maturitou ze své SŠ), nemůže být ke studiu zapsán. Uchazeč navazujícího studia, který z důvodu konání státní zkoušky v zářijovém termínu nebude moci nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (nebo potvrzení o úspěšném ukončení bakalářského studia státní zkouškou ze své VŠ), nemůže být ke studiu zapsán.Zprávy a testy z přijímacího řízení

Testy

bude doplněno

Testy z předchozích let

Testy – bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF) 2022

► klíče 2022 ◄

Online testy studijních předpokladů (SPF) 2022

Testy studijních předpokladů (SPF) 2021, klíč

Online testy studijních předpokladů (SPF) 2021
 

Testy ze studijních programů 2022

klíče 2022

Testy ze studijních programů 2021

 

Testy – navazující magisterské studium

Testy ze studijních programů 2022

Testy ze studijních programů 2021

Vysvětlivky ke zkratkám studijních programů

Písemné

SPF

test studijních předpokladů FF

 

PAF

písemný test pro program Anglická filologie

 

PAR

písemný test pro program Archeologie

 

PEV

písemný test pro program Politologie

 

PJA

písemný test pro program Japonská filologie

 

PKO

písemný test pro program Korejská studia

 

PPC

písemný test pro program Psychologie

 

PSO

písemný test pro program Sociální práce

 

PVU

písemný test pro program Teorie a dějiny výtvarných umění

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)