Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2022/2023 (pro studium v akad. r. 2023/2024)

Požadavky přijímacích zkoušek

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky.
Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, se specializací, major, minor) budou k dispozici od 1. 11. 2022 v Katalogu studijních programů na webu UP (viz  https://studium.upol.cz/).
 

Katalog studijních programů


Nabídka studia v pdf

 

Nové studijní programy JEŠTĚ OTEVŘENY!!!

V e-přihlášce jsou stále otevřeny pro podání přihlášky nově akreditované studijní programy, neváhejte se přihlásit:

PŘIHLÁŠKA OTEVŘENA DO 23. DUBNA 2023

 


Přijímací zkoušky je možné realizovat prezenční nebo online formou dle epidemiologické situace a při zachování principu rovného zacházení.

Poplatek za podání přihlášky je 690,-Kč,
přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky, viz: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/.

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Bakalářské studium

SPF testy

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF
Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Písemný test

PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních znalostí, dovedností a schopností pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu. Ústní pohovor může být také nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do bakalářských studijních programů katedry politologie Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie  (sdružené studium v kombinaci) ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 31. 3. 2023 (v aktuálním akademickém roce 2022/2023). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení uvedeného minimálního percentilu v některém z níže uvedených testů nebo kombinace testů. Takový uchazeč bude navržen k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku.
   a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;
   b) percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP);
   c) percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).
  Uchazeči bude uznán nejlepší dosažený výsledek pouze těch termínů NSZ, které se konají do 31. 3. 2023 aktuálního akademického/školního roku 2022/23. Výsledky zkoušek konaných v termínech pozdějších nebudou akceptovány. Termíny testování, místa konání, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě poskytuje výhradně společnost SCIO. Každý uchazeč však musí společnosti SCIO poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ). V případě nesložení zkoušek v rámci NSZ ve stanoveném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

 1. Test pro studijní program (PT)

  U některých filologických studijních programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašle uchazeč do 30. 4. 2023 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (k rukám Markétě Kuchaříkové). O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.


Navazující magisterské studium

PT - Písemný test pro studijní program

PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky vztahující se k oboru studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement (DS) svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


 

Doktorské studium

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů.

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

 

 

Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost do poznámky v e-přihlášce. Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci (odkaz na web RUP) (netýká se uchazečů ze Slovenska)
• Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč do 30. 6. 2023 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Salih Hadžiabdić (salih.hadziabdic@upol.cz), Vodární 6, 771 47 Olomouc.

Upuštění od konání přijímací zkoušky
U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí jejich kapacitu, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Do 31. 5. 2023 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Do 31. 5. 2023 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

 

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil.

 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů:
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
studijní oddělení
Křížkovského 10
771 80 Olomouc, Česká republika


Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2022 – 15. 3. 2023
 • bakalářské a navazující magisterské studium v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2022 – 31. 3. 2023
 • doktorské studium: 1. 11. 2022 – 30. 4. 2023
   

Termíny přijímacích zkoušek

Písemné i ústní přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Uchazeč je obvykle v jeden den pozván nejprve k vykonání testu předpokladů ke studiu, následně k vykonání testu z programu  nebo k ústní zkoušce (jsou-li u daného programu předepsány). Informace k termínu, místu a času konání jednotlivých zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám (a tímto pevně stanoveny), zveřejněné pro uchazeče o bakalářské studium k 28. 4. 2023, pro uchazeče o navazující magisterské studium k 26. 5. 2023 v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).

 • Bakalářské
  • písemné: 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů i 20. – 21. 5. 2023)
  • překlad pro program Angličtina pro tlumočení a překlad: 20. 5. 2023
  • ústní pro program Psychologie - prezenční studium: 22. 5. – 24. 5. 2023, kombinované studium: 25. 5. – 26. 5. 2023 (v případě krytí termínu s maturitní zkouškou lze termín v uvedeném rozpětí na základě telefonické žádosti změnit, kontakt: Lenka Molnárová 585 63 3501)
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 12. 6. 2023
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 13. 6. 2023
 • Doktorské studium: 16., 20. a 21. 6. 2023

 • Mimořádný termín zkoušek: 5. 9. 2023 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
  - jen pro uchazeče, kteří v době řádných termínů přijímacích zkoušek studují na zahraničních středních nebo vysokých školách nebo se dostali do situace hodné zvláštního zřetele (nečekaná hospitalizace v nemocnici, úmrtí v rodině apod.) – uchazeč podává písemnou žádost prostřednictvím studijního oddělení FF UP.
   
 • Zápis do studia: 29. 8. – 1. 9. 2023 (náhradní termín zápisu: 14. 9. 2023 – jen pro uchazeče, kteří neměli v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání)

Průběžné informace k přijímacímu řízeníZprávy a testy z přijímacího řízení

Testy – bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF) 2022

► klíče 2022 ◄

Online testy studijních předpokladů (SPF) 2022

Testy studijních předpokladů (SPF) 2021, klíč

Online testy studijních předpokladů (SPF) 2021
 

Testy ze studijních programů 2022

klíče 2022

Testy ze studijních programů 2021

 

Testy – navazující magisterské studium

Testy ze studijních programů 2022

Testy ze studijních programů 2021

Vysvětlivky ke zkratkám studijních programů

Písemné

SPF

test studijních předpokladů FF

 

PAF

písemný test pro program Anglická filologie

 

PAR

písemný test pro program Archeologie

 

PEV

písemný test pro program Politologie

 

PJA

písemný test pro program Japonská filologie

 

PKO

písemný test pro program Korejská studia

 

PPC

písemný test pro program Psychologie

 

PSO

písemný test pro program Sociální práce

 

PVU

písemný test pro program Teorie a dějiny výtvarných umění

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)