Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Pří ústní zkoušce si student vylosuje dvě otázky. Z vylosovaných otázek si jednu sám určí jako tzv. profilovou a připraví si ji tak, aby byl schopen samostatného výkladu, v němž prokáže potřebné faktografické znalosti, včetně znalosti primární a sekundární literatury, dále historický přehled a především porozumění tématu, schopnost samostatně uvažovat a odpovídat na doplňující otázky. Druhou otázku zodpoví ve zbývajícím čase tak, že podá souhrnný přehled o dané problematice, zařadí ji do kontextu a poukáže na její případný význam pro další vývoj filozofie. Student má na písemnou přípravu 15 minut, samotná zkouška trvá 30 minut (20 minut profilová otázka a 10 minut doplňující otázka).

Témata ke státní zkoušce.

Magisterské studium

Otázky ke státním magisterským zkouškám představují tzv. "klíčová slova", která mají posloužit jako základní rámec pro samostatnou přípravu v okruhu, který klíčové slovo vymezuje. Studenti si připraví vystoupení tak, aby byli schopni samostatně hovořit třicet minut. Potom bude následovat patnáctiminutová diskuse.

Otázku je možno zpracovat historicky (např. v otázce "Morálka" podat přehled etických koncepcí od antiky až po současnost), nebo se zaměřit na jednu reprezentativní osobu či pojem (např. kategorického imperativu u Kanta), nebo se pokusit o konfrontaci stanovisek (např. autonomní versus heteronomní morálka), případně o úplně samostatnou úvahu. Historicky volená témata musí obsahovat kritické zhodnocení, nemohou být jen učebnicovým přehledem. Důležité vždy je, aby na úvod svého vystoupení studenti komisi se svým záměrem seznámili a aby nejprve podali stručnou strukturu svého vystoupení.

Studenti si vylosují jednu otázku. Komise klade vedle věcné správnosti velký důraz na koncepci, na schopnost rozvrhnout si obsah odpovědi, argumentovat, podat ucelený přehled s úvodem a shrnutím, kriticky myslet atp.

Témata ke státní zkoušce.