Závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

Pří ústní zkoušce si studenti vylosují dvě otázky, z nichž si pak vyberou jednu. Připraví si ji tak, aby byli schopni samostatného výkladu, v němž prokáží potřebné faktografické vědomosti, historický přehled, znalosti primární a sekundární literatury a především porozumění tématu. Studenti mají na písemnou přípravu 15 minut, samotná zkouška trvá 30 minut (15 minut samostatný výklad a 15 minut diskuze nad doplňujícími otázkami).

Témata ke státní zkoušce.

Magisterské studium

Otázky ke státním magisterským zkouškám představují tzv. "klíčová slova", která mají posloužit jako základní rámec pro samostatnou přípravu v okruhu, který klíčové slovo vymezuje. Studenti si připraví vystoupení tak, aby byli schopni samostatně hovořit 20 minut. Potom následuje diskuze 20 minut.

Otázku je možno zpracovat historicky (např. v otázce "Morálka" podat přehled etických koncepcí od antiky až po současnost), nebo se zaměřit na jednu reprezentativní osobu či pojem (např. kategorického imperativu u Kanta), nebo se pokusit o konfrontaci stanovisek (např. autonomní versus heteronomní morálka), případně o úplně samostatnou úvahu. Historicky volená témata musí obsahovat kritické zhodnocení, nemohou být jen učebnicovým přehledem. Důležité vždy je, aby na úvod svého vystoupení studenti komisi se svým záměrem seznámili a aby nejprve podali stručnou strukturu svého vystoupení.

Studenti si vylosují jednu otázku. Komise klade vedle věcné správnosti velký důraz na koncepci, na schopnost rozvrhnout si obsah odpovědi, argumentovat, podat ucelený přehled s úvodem a shrnutím, kriticky myslet atp.

Témata ke státní zkoušce.