Doktorské studium

Pro uchazeče DSP Slovanská srovnávací filologie

Srovnávací slovanská filologie, jež se člení na dva podobory:
Srovnávací slovanská jazykověda a Srovnávací slovanská literární věda

Prezenční: ano
Kombinované: ano
Délka studia: čtyřleté
Studijní program: Filologie
garant oboru, e-mail a telefon: 
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. marie.sobotkova@upol.cz, 585 633 540

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní obor Srovnávací slovanská filologie se člení na dva podobory – Srovnávací slovanská jazykověda a Srovnávací slovanská literární věda.  Je určen absolventům magisterského studia české, polské, ruské a ukrajinské filologie, které se realizuje na českých vysokých školách a zahraničních slavistických studiích. Zkoumá jednotlivé slovanské filologie ve vzájemných vztazích v synchronním a diachronním plánu. Realizací tohoto doktorského studijního oboru je posílena kontinuita vysokoškolské přípravy nejlepších absolventů uvedených magisterských filologických oborů formou celoživotního vzdělávání.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent DSO je schopen samostatné i týmové vědecké práce, je schopen prezentovat výsledky své práce v odborných institucích, ale také širší veřejnosti.
Získané znalosti a schopnosti ověřené během doktorské přípravy řadou dílčích zkoušek a prezentací výsledků práce a jejich obhajobou ve zvoleném podoboru Srovnávací slovanská jazykověda a Srovnávací slovanská literární věda jsou zárukou jeho vysoké odborné úrovně. Orientuje se v nejnovějších metodologických vědeckých postupech (jazykovědných, nebo literárněvědných) ve srovnávacím plánu. Doktorský studijní obor je příkladem studia mezioborových jazykovědných, nebo literárněvědných vztahů.
Udělení titulu Ph.D. je podmíněno získáním 240 kreditů v předepsané skladbě a časovém rozvrhu, úspěšným absolvováním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.

Přijímací zkouška:

1. uchazeč předloží potvrzení o dosavadním studiu, tj. diploma supplement magisterského studia, ověřené studijním oddělením absolvované VŠ (nebo seznam atestací v průběhu magisterského studia ověřený studijním oddělením absolvované VŠ); v případě, že ještě studium neukončil, vystačí potvrzení o trvání studia na dané VŠ,
2. doklady o dosavadní odborné práci – přehled publikační činnosti, popř. výsledky účasti na studentských vědeckých konferencích, ve studentských vědeckých projektech atd.,
3. diplomovou práci (1 výtisk),
4. projekt disertační práce, tj. návrh postupu řešení problému, metody zpracování úkolu, který bude předmětem badatelské práce, přehled sekundární literatury.