Kandidáti FF do AS UP

Vážení členové akademické obce FF UP,

níže se můžete seznámit s kandidátkami a kandidáty do Akademického senátu UP za Filozofickou fakultu. V rámci snahy volební komise o zvýšení povědomí o volbách v akademické obci byla všem kandidátům dána možnost poslat svou fotografii a odpovědět na otázky, které formulovala a zaslala sama dílčí volební komise*.

 1. Kdo jste a kde působíte v rámci UP?
 2. Která tři slova byste použili pro definici Univerzity Palackého dnes?
 3. Jaká je Vaše vize pro UP? Jak byste chtěli vidět univerzitu za tři roky? Za šest let? Zkuste, prosím, odpovědět bez ohledu na okolní svět, zaměřte se na to, jak byste chtěli vidět UP v ideálním světě.
 4. Jak byste vysvětlili svojí babičce nebo dědovi, co je akademický senát a proč je to důležitý prvek univerzity?

Kandidáti si výše uvedené otázky mohli také jakkoliv upravit, případně jim byl dán prostor pro poskytnutí vlastního textu, kterým by chtěli Vás, voliče, oslovit.

Volby se uskuteční elektronicky 19. až 25 května.

Za dílčí volební komisi FF UP

Tereza Poláčková & Kristína Pitoňáková


*/ Otázky byly kandidátům zaslány ve slovenském jazyce.

 

Kandidáti z řad akademiků:

 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.
 • Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.
 • Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.
 • PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
 • doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.

Kandidáti z řad studentů:

 • Kristýna Bányácská
 • Bc. Michal Nguyen
 • Amálie Poledníčková
 • Jan Pospíšil

Kandidáti z řad akademiků

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP
člen Akademického senátu Filozofické fakulty

K čemu je a k čemu není senát?

Senát volí rektora, schvaluje vyhlášky a předpisy týkající se univerzity. Takto je kontrolním orgánem vůči vedení univerzity, ale i vůči jednotlivým fakultám (nemusí jim schválit určitý předpis). V jeho kompetenci není zabývat se útržky z tajně pořízených nahrávek akademických pracovníků – viz zápis z jednání senátu 22. ledna 2020

Na jaké Univerzitě Palackého bych si přál působit?

Univerzita je pro mne především idea, ne organizace. Idea férové diskuse postavené na rozumu - jak navzájem mezi vyučujícími, tak mezi vyučujícími a studujícími. Jak píše Robert M. Pirsig v knize Zen a umění údržby motocyklu: „Skutečná univerzita je stav mysli. Je to obrovské dědictví racionálního myšlení, které si lidé předávají ze století na století a které neexistuje na žádném konkrétním místě. […] Skutečná univerzita není nic menšího než nepřetržitý proud rozumu.

Kromě tohoto stavu mysli neboli ‚rozumu‘ však existuje právnická osoba, která má naneštěstí stejné jméno, ale představuje něco úplně jiného. […] tato druhá univerzita čili právnická osoba nemůže vyučovat, nevytváří nové poznatky, ani nehodnotí kvalitu myšlenek. Vůbec to není skutečná univerzita. Je to pouze ‚církevní budova‘, prostředí nebo působiště, kde byly vytvořeny příznivé podmínky, ve kterých může existovat ‚pravá církev‘.

Lidé, kteří tento rozdíl nevidí, pak neustále propadají mylnému dojmu, že ovládnutí církevních budov znamená ovládnutí církve […]. Vidí učitele jako zaměstnance té druhé univerzity, kteří by měli na povel hodit rozum za hlavu a stejně jako zaměstnanci v ostatních firmách bez reptání poslouchat.“


prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

Ráda využívám možnosti představit se voličům jako kandidátka do Akademického senátu UP na základě otázek formulovaných kolegyní Kristínou Pitoňákovou, t. č. místopředsedkyní volební komise AS UP pro FF UP. Otázky mi sice připadají pitomoučké, ale jaksi symptomatické pro současný stav UP, kdy (jen namátkou) jsou intelektualita a odbornost nahrazovány tlacháním a svazáckým hurá optimismem, pozitivní vědecké výsledky všelijakými tabulkami citovanosti, H-indexy, rankingy a žvaněním o excelenci, přirozená autorita (starých mistrů) nadutou hloupostí, polovzdělaností a používáním síly, demokratické principy řízení univerzity byrokratickou přebujelostí a zbytněním rektorátu jako mocenského centra, interdisciplinarita a solidarita (mezi obory, katedrami, fakultami) hrou na vlastním písečku a žárlivým střežením vlastních báboviček, akademická diskuse ideologií (ponejvíce pod heslem „Kdo není s námi, je proti nám!“), rozepře politického rázu trestními oznámeními, ctění akademických pravidel a zvyklostí kšeftařením v zákulisí atd. atd.

Zde tedy sada mých odpovědí (v zaslaných otázkách jsme doplnila chybějící čárky před výrazy „jako“ a „čo“, jakož i zlikvidovala redundantní spojovník před výraze, „Skúste“):

Kto ste a kde pôsobíte v rámci UP?

Kdo jsem, se patrně nedozvím do nejdelší smrti – ale přísahám (čestné pionýrské), že se to stále neúnavně snažím zjistit. Působím (povětšinou jako červený hadr na býka) na katedře germanistiky FF UP (ale už jen na půl), srdce mi tluče ale pro katedru judaistiky a Rakouské centrum.

Ktoré tri slová by ste použili pre definíciu Univerzity Palackého dnes?

Bolševník rozpínavý, motýlice bojácná, užovka vemlouvavá – a dnes samozřejmě ještě netopýr čínský!

Aká je Vaša vízia pre UP? Ako by ste chceli vidieť univerzitu o tri roky? O šesť rokov?

Skúste, prosím, odpovedať bez ohľadov na okolitý svet, zamerajte sa na to ako by ste chceli vidieť UP v ideálnom svete.  

Za tři roky: Univerzita plná dedikovaných, vzdělaných učitelů a motivovaných studentů (z nichž někteří vládnou němčinou alespoň receptivně), vedenou a řízenou slušnými lidmi v demokratickém, svobodném, nevazalském státě v EU.

Za šest let: Univerzita plná dedikovaných, vzdělaných učitelů a motivovaných studentů (z nichž většina vládne němčinou alespoň receptivně), vedenou a řízenou slušnými lidmi v demokratickém, svobodném, nevazalském státě v EU.

Ako by ste svojej babičke (už se neříká „stará mama“?) či dedkovi („starý otec“?) vysvetlili, čo je akademický senát a prečo je to dôležitý prvok univerzity?

Metaforou: hlídací psisko, které (někdy nadšeně, někdy líně, někdy u boudy na řetězu, někdy svobodně bez náhubku) hlídá baču-rektora (a jeho aparát – kvestora, prorektory, různá oddělení rektorátu), aby své ovečky dobře opatroval a neudělal z univerzity salaš.

 

Serióznější formulace mých stanovisek k současné situaci na UP (než tyto, ke kterým mě ponoukly zadané otázky) a z nich plynoucího „volebního programu“ nalezne interesovaný volič na www.dzurnal.cz.

Ingeborg Fialová


Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Působím téměř dvacet let na Katedře bohemistiky FF UP v Olomouci, jedno volební období jsem byl členem AS FF UP, kde jsem byl předsedou studijní komise.

Vize, jaká by měla Univerzita Palackého v Olomouci v budoucnu být, má předkládat rektor UP a jeho tým, já jako kandidát na člena AS UP, který má tyto vize schvalovat, korigovat či zamítat, vyslovím spíše „přání“.

Přál bych si, aby Univerzita Palackého byla institucí, která podporuje svobodné a tvůrčí bádání, kritické myšlení, která podněcuje kooperaci mezi pracovišti, která respektuje vůli jednotlivých fakult, která si cení odborníků, která je otevřená vůči světu, veřejnosti i vůči vlastním zaměstnancům a studentům, a nepodílí se na manipulativním jednání, jehož je na světě i tak dost.

Rovněž bych si přál, aby sestávala z lidí, kteří k sobě mají a mohou mít přirozený respekt – a to napříč nejrůznějšími obory –, kteří jednají kolegiálně a snaží se vzájemně si porozumět, kteří nebádají „proti někomu“, ale „s někým“ a „pro něco“.

Naopak bych si velmi nepřál, aby se naše univerzita stala servisní organizací pro byznys soukromých firem, zakázkovým pracovištěm pro realizaci nápadů „úředníků“ či předpolím pro prosazování nejrůznějších zištných zájmů nebo – promiňte mi to slovní spojení – „ideologickou montovnou“.

Vím, že některá z těchto „přání“ jsou realizovatelná jen obtížně a asi nikdy ne beze zbytku a často se ztrácejí v pěně dní, ale měla by být úběžníkem, k němuž směřuje naše jednání.

Myslím, že moje odpověď na otázku, která zaznívá nejčastěji v souvislosti s těmito volbami do AS UP – tj. podpořit/nepodpořit vznik nového vysokoškolského ústavu CATRIN, plyne z výše řečeného. Jako člen AS UP bych nemohl podpořit jeho vznik proti vůli AS PřF UP. To je pro mě zásadní premisa veškerého dalšího zvažování, zda ústav zřídit, či nikoli.


Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Kto ste a kde pôsobíte v rámci UP?

Jsem Pavlína Kalábková. Pracuji na katedře historie FF UP, v sekci archeologie, kterou nyní i organizačně vedu. Na UP jsem od roku 2007. Profesí chci být archeoložka, ale většinou jsem úřednice, výkonná sekretářka a občasná přednášející. Jsem matka dvou dětí, manželka a spolubydlící basseta...  

Ktoré tri slová by ste použili pre definíciu Univerzity Palackého dnes?

Ambiciózní – neurovnaná – ale pevná.

 Aká je Vaša vízia pre UP? Ako by ste chceli vidieť univerzitu o tri roky? O šesť rokov?

-Skúste, prosím, odpovedať bez ohľadov na okolitý svet, zamerajte sa na to ako by ste chceli vidieť UP v ideálnom svete. 

Univerzita stojící dál pevně na svých základech. Stále prestižní, o kterou je zájem nejen z řad českých studentů, ale i těch zahraničních. Univerzita, která má akademické pracovníky a zaměstnance, kteří na ni rádi pracují.

Čím toho docílit – udržet?

Například: Univerzitou rozvíjející se směrem nejen vědeckým, ale hlavně i pedagogickým (posílení prostoru pro kvalitní pedagogickou práci bych ráda v rámci práce v akademickém senátu prosazovala). Univerzitou, která si své studenty skutečně vybírá (budu se snažit o rozběhnutí alespoň diskuse o znovuzavedení přijímacích zkoušek či jiné formy výběru studentů na všechny obory UP).  Univerzitou, která má studenty zapojené do výzkumu (budu se snažit o rozvíjení většího prostoru pro společnou vědeckou práci studentů a jejich pedagogů).  Univerzitou, která je v Olomouci (budu se snažit o další rozvíjení spolupráce s městem a regionem a využití potenciálu tohoto jedinečného místa).

Ako by ste svojej babičke či dedkovi vysvetlili čo je akademický senát a prečo je to dôležitý prvok univerzity ?

Svým prarodičům již bohužel popsat akademický senát nemůžu, svým rodičům ještě ano a přirovnala bych jim ho k naší poslanecká sněmovně a senátu dohromady. Pokud je funkční akademický senát, je partnerem vedení univerzity, společně se podílí na jejím rozvoji a chrání její hodnoty. Je důležitý v mnoha praktických věcech – ve volbě vedení univerzity, v dělení financí při sestavování rozpočtu, v organizaci akademického/školního roku, v řešení problémů...


PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Univerzitu Palackého v Olomouci, které jsem absolventkou, vidím především jako prestižní vzdělávací instituci, a to se vším respektem k jejím obdivuhodným výzkumným aktivitám.

Ráda bych se proto v Akademickém senátu UP zasadila o podporu inovací ve výuce, vytvoření podnětného prostředí pro výuku a předávání zkušeností, propojení vzdělávání se třetí funkcí univerzity (service learning), vytvoření přátelského a podporujícího komunitního ducha v každodennosti vysoké školy.

Současně je podle mého přesvědčení třeba pracovat na tom, aby Univerzita Palackého v Olomouci byla bezpečným prostředím pro všechny, pro studenty, pro akademiky, pro další zaměstnance, pro veřejnost, která se účastní jejích aktivit. Měla by umět nabídnout příjemné a inspirativní prostředí reflektující potřeby účastníků vzdělávání, být transparentní, aktivní a společensky angažovaná.

Pracuji od roku 1997 jako odborná asistentka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Profesně se věnuji zejména vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků a dalších pomáhajících profesionálů. Mé výzkumné aktivity směřují k tématům lidí sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, v posledních letech se jedná zejména o lidi bez domova, slyšící děti neslyšících rodičů (CODA), Romy ze sub-etnické skupiny Sintů, aktéry domácího násilí.

Na FF UP působím jako fakultní koordinátorka kombinovaného studia, kdy smyslem této práce je rozvíjet ve spolupráci s katedrami nástroje komplexní podpory pro studenty kombinovaného studia tak, aby to bylo plnohodnotnou a podporující alternativou studia prezenčního.

Zastupuji zájmy Filozofické fakulty UP v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, od roku 2019 vedu Konzultační skupinu ASVSP. Cílem konzultací poskytovaných členským školám ASVSP je zejména napomoci konstituování a rozvoji sociální práce a vzdělávání v sociální práci.

Externě poskytuji metodickou podporu v oblasti výkonu sociální práce organizacím poskytujícím sociální služby a sociálním pracovníkům obcí.

Podílím se na organizaci dobročinných akcí na podporu lidí bez domova, největší z nich je Noc venku Olomouc.


Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.


doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.


prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

Kto ste a kde pôsobíte v rámci UP?
Jsem profesor italské literatury a působím na Katedře romanistiky FF UP.

Ktoré tri slová by ste použili pre definíciu Univerzity Palackého dnes?
Bolestné hledání identity

Aká je Vaša vízia pre UP? Ako by ste chceli vidieť univerzitu o tri roky? O šesť rokov?
-Skúste, prosím, odpovedať bez ohľadov na okolitý svet, zamerajte sa na to ako by ste chceli vidieť UP v ideálnom svete.  
Respektovaná a stabilní středoevropská univerzita, jejíž studenti a pedagogové považují za privilegium na ní studovat a pracovat.
Instituce usilující o poznání světa kolem nás i nás samotných a o zodpovědnou aplikaci výsledků výzkumu.

Ako by ste svojej babičke či dedkovi vysvetlili čo je akademický senát a prečo je to dôležitý prvok univerzity ?
Senát může být mozkovým trustem, líhní mezifakultní spolupráce, dobrým duchem univerzity, prvním hybatelem a poslední záchrannou brzdou, žvanírnou, prezentárnou, boxerským ringem, loutkovým divadlem – záleží jen na nás.


doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Proč kandiduji do senátu?

Protože věřím, že naše Univerzita může být…

 • férová, respektující výzkumné specifika a orientaci všech fakult a jejich pracovišť
 • zodpovědná, vůči svému okolí i životnímu prostředí
 • mezinárodní -  atraktivní pro zahraniční studenty

Kdo jsem?

 • Dopravní psycholog a tvůrce udržitelné městské mobility
 • Docent na Katedře psychologie FF UP
 • Tvůrce iniciativy Život bez auta a portálu Chodím Olomoucí
 • Místopředseda panelu Psychologie a pedagogiky GAČR
 • Soudní znalec v oboru dopravní psychologie
 • Chodec, vysokohorský vůdce

doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.


Kandidáti z řad studentů

Kristýna Bányácská

Kto ste a kde pôsobíte v rámci UP?

Jsem studentkou druhého ročníku katedry politologie a evropských studií.

Ktoré tri slová by ste použili pre definíciu Univerzity Palackého dnes?

Výjimečnost. Důslednost. Celistvost.

Aká je Vaša vízia pre UP? Ako by ste chceli vidieť univerzitu o tri roky? O šesť rokov?

Má vize je jednotná univerzita, kde soudržnost fakult UP a jejich role v budoucnosti je velice důležitá pro posun Univerzity Palackého jako jednoho celku. Univerzita není důležitá jen jejím vzdělávacím aspektem, nýbrž také tvoří celek výzkumný a kulturní v oblasti středoevropského regionu.

Ako by ste svojej babičke či dedkovi vysvetlili čo je akademický senát a prečo je to dôležitý prvok univerzity ?

Akademický senát rozhoduje o směřování univerzity jako celku a je tvořen jak akademickými zástupci, tak také studenty. Studentské zastoupení umožňuje studentům býti vyslyšen a je tak důležitým prvkem univerzity.


Bc. Michal Nguyen

Kdo jsem?

Studuji na katedře historie a už druhé funkční období působím ve fakultním akademickém senátu, kde se zaměřuji především na komunikaci mezi senátem a akademickou obcí. Rád bych, aby se o dění na univerzitě zajímalo co možná nejvíce lidí a přál bych si, aby naplno využívali svá akademická práva, která po většinu našich dějin nebyla zdaleka samozřejmá.

Proč kandiduji do AS UP?

Z malého fakultního senátu se dá udělat hodně, ale některé věci je potřeba přeci jen projednat na větším hřišti, kde se dají snáze změnit. Myslím, že jsem v malém senátu během posledních tří let získal dostatek zkušeností, abych se mohl o tento post ucházet.

Co pro mě Univerzita Palackého znamená?

Pomůžu si jedním citátem z uchazečského videa, díky kterému jsem na UP před pěti lety nastoupil. I přes všechny peripetie a nesnáze při studiu pořád platí: „A už navždy ji budete mít rádi.“

Jakou bych si přál vidět univerzitu za 5 let?

Především vyrovnanou, udržitelnou a vnitřně stabilní. Chceme-li měnit okolní svět k lepšímu, musíme mít vyřešené vlastní problémy. Nejvíc bych si asi přál, aby stoupl počet aktivních studentů a studentek, kteří se zajímají o veřejné dění na škole. Stejně tak bych chtěl vidět i více akademiků, kteří by tuto studentskou aktivitu podporovali a přistupovali by ke studentům jako k sobě rovným.

Jak bych vysvětlil studentce či akademikovi, co je to akademický senát?

Akademický senát je taková poslanecká sněmovna, která kontroluje vládu v podobě rektora. Dohlíží na financování, kontroluje kroky, které vláda podniká, rozhoduje o tom, jakým směrem se bude univerzita dále vyvíjet. Senát také stejně jako komory parlamentu spolurozhoduje i o tom, jaké bude složení dalších důležitých orgánů univerzity, jako je například Vědecká rada, Rada pro vnitřní hodnocení a mnohé další. Narozdíl od členů Parlamentu ČR nejsou členové a členky akademických senátů nijak odměňování. Dělají svou práci dobrovolně s cílem pomoci své vysoké škole k lepším výsledkům a dobrému klimatu uvnitř alma mater.


Amálie Poledníčková

Kto ste a kde pôsobíte v rámci UP?
Jmenuji se Amálie Poledníčková a jsem na univerzitě studentkou. Mým oborem jsou Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia. Na univerzitě rovněž působím v rámci projektu Euforka a vypomáhám na festivalech, na kterých se univerzita podílí (AFO, Divadelní Flora, Prix Bohemia Radio nebo Jeden svět Olomouc). Rovněž jsem takovou spoluprincipálkou divadelního spolku přímo na domovské Katedře divadelních a filmových studií.

Ktoré tri slová by ste použili pre definíciu Univerzity Palackého dnes?
Aktivní, moderní a silná.

Aká je Vaša vízia pre UP? Ako by ste chceli vidieť univerzitu o tri roky? O šesť rokov?
Přála bych si, aby se univerzita v následujících třech letech soustředila na svou lokálnost. Byla schopná svým brzkým absolventům a budoucím studentům nabídnout více možností, a podílela se tak více na vizi univerzitního města, které žije. Za šest let bych tyto studenty a hlavně absolventy ráda viděla ne jinde než v Olomouci.

Ako by ste svojej babičke či dedkovi vysvetlili čo je akademický senát a prečo je to dôležitý prvok univerzity?

Akademický senát je univerzitní orgán, jehož členové se volí vždy na 3 roky. Každá fakulta je po tyto roky zastoupena dvěma členy z řad akademických pracovníků a jedním členem z řad studentstva. Jako každý jiný univerzitní orgán je tu akademický senát na to, aby rozhodoval. Poměrně zásadně tak ovlivňuje dění na univerzitě. Je to prostor pro vzájemné pochopení na úrovni kateder a samotných fakult.


Jan Pospíšil

Kto ste a kde pôsobíte v rámci UP?
Mé jméno je Jan Pospíšil ,  jsem  studentem prvního ročníku   Filozofické fakulty, obor Ekonomicko- Manažerská studia.
Zajímá mě ekomomika, dějepis a cetování. Jsem komunikativní a rád se zapojím do diskuse.

Ktoré tri slová by ste použili pre definíciu Univerzity Palackého dnes?
Tradice, Vize, Přispůsobivost (dokáže svoji činnost přispůsobit jaké koliv situaci)

Aká je Vaša vízia pre UP? Ako by ste chceli vidieť univerzitu o tri roky? O šesť rokov?

Mojí vizí je univerzita, která bude šetrná k životnímu prostředí, bude příkladem pro zbytek Olomouce. Dojde k zameztení zbytečnému plýtvání ve všech oblastech univerzity.
Dále také bude poskytovat více možností pro studenty -  seberealizace, sebepoznávání a sebe zdokonalování aj.
Přál bych si, aby komunikace mezi vedením univerzity a jejími částmi samozřejmě i se studenty byla ještě na lepší úrovni než je teď, jelikož je komunikace základním prvkem správného a úspěšného fungování každé organizace.

Ako by ste svojej babičke či dedkovi vysvetlili čo je akademický senát a prečo je to dôležitý prvok univerzity ?
Milí prarodiče, akademický senát je část celku univerzity, který se aktivně podílí na správném chodu univerzity.
Jaké má pravomoci?
Ovliňuje dění na univerzitě, její směřování,komunikuje s vedením univerzity a má pravomoc odvolat rektora univerzity.