Stipendijní programy

 

FF UP nabízí či zprostředkovává svým studentům zahraniční studijní pobyty především v rámci programů:

Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv

FF UP podporuje mezinárodní mobilitu studentů vysokých škol, a to v rámci
1. mezinárodních smluv MŠMT (tzv. vládní stipendia) a
2. bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, tzv. Mobilita studentů FF UP, popř. formou „freemovers“ 

Vládní stipendia

1. mobilita v rámci mezinárodních smluv MŠMT (tzv. vládní stipendia)

Jedná se o stipendijní pobyty v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Rozšiřování informací o těchto výběrových řízeních zajišťuje Akademická informační agentura (dále jen AIA).

jsou nabízeny ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

 1. rozpis kvót – stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělí pro daný akademický rok přímo jednotlivým vybraným VŠ. O tato stipendia se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol.
 2. výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině se mohou ucházet zájemci ze všech veřejných vysokých škol v ČR.

POZOR! Student tuto žádost podepíše a osobně doručí na Oddělení zahraničních záležitostí FF UP, které žádost opatří razítkem a podpisem pověřené osoby).
Doporučení vedení školy se na tomto listu nevyžaduje, pokud se student hlásí na některý z následujících pobytů: Německo - Badensko-Württembersko; Německo - stipendia DAAD; Rakousko - stipendia programu AKTION a stipendium Ernst Mach.

Více informací těchto stipendijních pobytech najdete na: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ 

Administrace a organizace

 • výběr studentů je u stipendijních pobytů v rámci kvót plně na rektorátu UP, resp. na Oddělení mezinárodních vztahů UP; předchází mu ale interní výběrové řízení na příslušných katedrách (v případě Ruska a Číny);
 • u stipendijních pobytů v rámci výběrových řízení se studenti řídí pokyny DZS, před odesláním přihlášky je nutné jí potvrdit na ZO FF UP;
 • PŘIHLÁŠKA → student vyplní formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia, který najde na  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/#Podani_Navrhu_na_vyslani a přinese na Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (dále jen ZO) k rukám referentky, která podpisem a razítkem FF UP stvrdí souhlas s podanou žádostí studenta
  • přihláška/žádost vztahující se ke kvótnímu výběru je nutné odevzdat minimálně 1 měsíc před termínem, který stanovuje DZS/MŠMT. Žádot je dále zaslána na ZO UP (rektorát). To může studeny vyzvat k dodání dalších dokumentů (motivační dopis, atd.);
  • přihlášku vztahující se k výběrovému řízení si student zašle na DZS sám.
 • Žádosti jsou pak dále  zpracovány DZS a informuje studenta o průběhu vyřizování jeho žádosti a posílá mu finální rozhodnutí o (ne)přidělení stipendijního pobytu.
 • Jakmile toto rozhodnutí student obdrží, domluví se se ZO FF na dalším postupu, tj. na proplacení jízdného, na sestaveni Learning Agreementu, cestovním pojištění atd., viz níže;

Povinnosti studenta po přijetí na stip. pobyt

Studenti oficiálně vyslaní FF UP na studijní pobyt do zahraničí v rámci mezinárodních smluv jsou povinni:

 • Nahlásit svůj výjezd do zahraničí včas
  • jak katedernímu koordinátorovi (viz Kontakty ZO), s kterým se domluví na obsahu studijní smlouvě (tzv. Learning Agreement, dále jen LA) na zahraniční univerzitě a na uznání zahraničních kreditů po návratu ze zahraničí,
  • tak ZO FF (Dana Sztweirtnia Hellová). ZO FF zaeviduje výjezd do STAGu, aby studentovi po návratu mohly být uznány a zapsány katedrou uznané kredity z LA).
 • Sepsání Learning Agreementu je závazné u všech studijních výjezdů studentů Bc. i Mgr. studia i výzkumných výjezdů doktorandů, tzn. i u stipendijních pobytů v rámci mezinárodních smluv!
  Před odjezdem do zahraničí doporučujeme studentům pročíst si Směrnici děkana 03/2015 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit a zároveň se jí řídit.
 • Dále je student povinen před výjezdem se domluvit na zahraničním oddělení fakulty na možnostech proplacení jízdného a poskytnutí karty pojištění do zahraničí (více informací v sekci Zahraniční cesty studentů).
  • Povinné dokumenty k odevzdání:
   • Admission Letter/Letter of Acceptance,
   • rozhodnutí MŠMT o přiznání stipendia.
 • Po návratu ze studijního pobytu - vyúčtovat a dodat všechny potřebné dokumenty (originály jízdenky/letenky do místa pobytu a zpět a kopie Letter of Confirmation, čili potvrzení o studiu na zahraniční VŠ, Transcript of Records) potřebné k proplacení jízdného.
  Student je povinen tyto dokumenty dodat v tom kalendářním roce, ve kterém vyjel na studijní pobyt do zahraničí.

Nahoru

Mobilita studentů, popř. „Freemovers“

2. Mobilita v rámci bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi univerzitami (tzv. program Mobilita studentů, popř. „Freemovers“)

Termín podání přihlášek na Mobilitu – „Freemovera“ na rok 2018 je 27. 10. 2017.

Program finančně podporuje studium studentů VŠ v zahraničí

Podmínkou je, že studijní pobyt v zahraničí nebude zároveň financován z programu Erasmus+ nebo jiných vzdělávacích programů EU, CEEPUS apod.

Každá žádost o finanční podporu zahraniční mobility musí být v souladu s Vyhlášením rozvojových programů MŠMT. Program se vyhlašuje zvlášť na každý kalendářní rok.

Filozofická fakulta UP žádá o finanční podporu v rámci tohoto dotačního programu každý rok. U podaných přihlášek (tj. projektů) musí být splněny tyto podmínky:

 • vyslání studentů je podmíněno smlouvou o vzájemné spolupráci příslušné veřejné vysoké školy a zahraniční vzdělávací instituce, nebo "pouze" souhlasem přijímající organizace (v případě vysílání formou „free movers“* → stačí doložit akceptační dopis);
 • požadované finanční prostředky nepřekročí v celkovou částku na navržené studijní pobytové měsíce v průměru 20 000 Kč na studenta a měsíc a mohou být diferencovány dle životních nákladů v jednotlivých státech;
 • celková výše podpory závisí na počtu měsíců strávených na zahraniční univerzitě. Výdaje, které převýší finanční příspěvek přidělený v rámci tohoto programu, si student hradí sám;
 • počet měsíců studia v zahraničí: min. 1, max. 10 měsíců;
 • výběr přijímající instituce není omezen (buď smluvní partner UP – viz výše, nebo jakákoliv jiná instituce→ freemover).
  Pozn: Rozdíl mezi těmito dvěma variantami spočívá v tom, že ve smlouvách o přímé spolupráci je zakotveno, že student nebude platit na dané instituci školné, kdežto jako freemover, tj. bez smluvní podpory, naopak po studentovi zaplacení školného bude požadováno.
 • výběr studentů je plně v kompetenci příslušné fakulty, resp. katedry;
 • FF UP se zavazuje, že budou studentovi kurzy a atestace absolvované v zahraničí uznány (viz Směrnice děkana 03/2015 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit) a že se tak jeho studium na FF UP vysláním do zahraničí nezbytně neprodlouží.
 • Kritéria pro výběr uchazečů byla FF UP stanovena takto:
      1. upřednostňovány jsou studijní a pracovní pobyty mimo EU,
      2. badatelské projekty v EU i mimo EU u studentů doktorského studia
      3. mobility v rámci smluv UP o přímé spolupráci (viz výše),
      4. mobility studentů vyšších ročníků
      5. mobility delší než 1 měsíc.

* Freemover je student, který by rád studoval na instituci, s níž nemá UP smlouvu, zajistí si sám kontakt a souhlas přijímající instituce o studijním pobytu v zahraničí. 

Administrace a organizace

Výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2018 Bc. a Mgr. studenti
Výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu pro rok 2018 PhD studenti

S vyplněnou přihláškou (viz formuláře: Application form, Learning Agreement, Žádost o příspěvek a Prohlášení o účtu) je nutné odevzdat také

 • motivační dopis (projekt studijního pobytu na max. 2 strany typu A4).
 • Learning Agreement, čili předběžný individuální studijní plán, který je součástí přihlášky, je nutné nechat schválit a podepsat katederním koordinátorem pro zahraniční záležitosti.

  Pro studenty doktorského studia - pokud nejedou na klasické studium, např. v rámci programu ERASMUS+ - neplatí povinnost odevzdávat LA. LA je součástí přihlášky jenom v případě nutnosti uznání zahraniční mobility v rámci kreditního DSP. V tomto případě podepisuje LA školitel, příp. vedoucí katedry.

  Pro všechny studenty viz výše platí, že bez podepsaného LA přihláška nebude zařazena do výběrového řízení!

Pošlete písemně na adresu:

Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Děkanát FF UP
Křížkovského 10
771 47 Olomouc

Příp. doručí osobně na

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP,
Kateřinská 17, Olomouc, 4. patro, dveře 4.07, tel.: 585633014.

    úřední hodiny:
    Po 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
    Út 9.00 - 11.00
    St 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
    Čt 9.00 - 11.00

Povinnosti studenta po přijetí na stip. pobyt

Studenti oficiálně vyslaní FF UP na studijní pobyt do zahraničí v rámci mezinárodních smluv jsou povinni:

 • Nahlásit svůj výjezd do zahraničí včas jak katedernímu koordinátorovi s kterým příp. upraví LA, tak na ZO FF (Dana Sztweirtnia Hellová). ZO FF zaeviduje výjezd do STAGu, aby studentovi po návratu mohly být uznány a zapsány katedrou uznané kredity z LA.
  • Povinné dokumenty k odevzdání:
   • Admission Letter/Letter of Acceptance,
   • příp. upravený LA.

 • Po návratu ze studijního pobytu - dodat Letter of Confirmation, čili potvrzení o studiu na zahraniční VŠ, Transcript of Records a vrátit kartičku pojištění. Student je povinen tyto dokumenty dodat do 30 dní od příjezdu.

Nahoru

Erasmus

Erasmus+

Program Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé i administrativní pracovníci. 

Všeobecné informace o programu Erasmus najdete na: www.naep.cz.

Organizace agendy ERASMUS+ na UP

1. Rektorát

- hlavní zodpovědnost za administraci programu má na Univerzitě Palackého Zahraniční oddělení (dále jen ZO), rektorát, Křížkovského 8, které koordinuje tyto aktivity:

    administruje výjezdy studentů všech fakult UP na studijní pobyt i na pracovní stáž do zahraničí,
    příjezdy studentů programu Erasmus ze zahraničí i
    výjezdy akademických pracovníků na učitelské mobility,
    vypracovává průběžnou a závěrečnou zprávu Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) a je zodpovědná za vyúčtování přidělených finančních prostředků.

Podrobné informace k programu ERASMUS+ najdete na webových stranách Zahraničního oddělení RUP:

www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/zahranicni-oddeleni/

2. Fakulta

- některé organizační záležitosti programu, především agenda spojená se STAGem, jako např. zaevidování výjezdu studenta do STAGu - řeší fakultní koordinátorka pro zahraniční záležitosti

Web zahraničního oddělení FF UP:

www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/

Aktuální ERASMUS+ smlouvy na FF UP (2014-2021)

3.  Katedra

- navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry a fakulty. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí. 

Nahoru

Zapsání mobility do STAGu

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem na: zuzana.henesova@upol.cz

CEEPUS

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies, je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol.

Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Tento výměnný program se zaměřuje na podporu mobilit (přijíždějící i vyjíždějící studenti a učitelé) mezi následujícími zeměmi: Bulharskem, Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Rumunskem, Slovenskem, Slovinskem, Srbskem, Albánií, Bosnou a Hercegovinou a Makedonií.

FF UP je zapojena do 5 aktivních sítí programu Ceepus:

 1. Language and Literature in a Central European Kontext, koordinátor sítě: Bas Hamers, katedra nederlandistiky, bas.hamers@upol.cz
 2. Idea of Europe in European Culture, history and politics    koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, katedra historie, radmila.svarickova@upol.cz
 3. e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries, koordinátor sítě: Veronika Prágerová, katedra anglistiky a amerikanistiky, veronika.pragerova@upol.cz
 4. Inter-American Studies, koordinátor sítě: Matthew Sweney, katedra anglistiky a amerikanistiky, matthew.sweney@upol.cz
 5. Slavic Philology and its Cultural Contexts, Katedra slavistiky a Katedra obecné lingvistiky, koordinátor sítě: Ladislav Vobořil, ladislav.voboril@upol.cz , Kateřina Prokopová, katerina.prokopova@upol.cz
 6. Freemover, děkanát FF, koordinátor: Zuzana Henešová, zuzana.henesova@upol.cz

Partnerské univerzity jednotlivých sítí najdete Initiates file downloadzde. 

Organizace programu CEEPUS na FF UP

Přidělování měsíců a mobilit studentům i vyučujícím ať už přijíždějících nebo vyjíždějících je vždy záležitostí katederního koordinátora sítě.

Administrativní záležitosti (formulář Žádosti o proplacení jízdného, karta cestovního pojištění do zahraničí a jiné organizační záležitosti + poradenství) má na starosti Oddělení zahraničních záležitostí fakulty, kontakt: Zuzana Henešová (viz záložka kontakty).

Pokyny

Studenti oficiálně vyslaní FF UP na studijní pobyt do zahraničí v rámci programu Ceepus jsou povinni:

 • Nahlásit svůj výjezd do zahraničí včas
  • jak katedernímu koordinátorovi sítě, s kterým se domluví na individuálním studijním plánu (tzv. Learning Agreement, dále jen LA) na zahraniční univerzitě,
  • tak zahraničnímu oddělení fakulty. Studentův výjezd je nutné registrovat ve STAGu, aby mu mohly být po návratu k výjezdu přiřazeny a zapsány katedrou uznané kredity z LA).
 • Sepsání Learning Agreementu je závazné u všech výměnných programů, tj. i u programu Ceepus! LA je závazný rovněž pro doktorandy. Formulář najdete v sekci „Formuláře“ – Mobilita/Freemover. Před odjezdem do zahraničí doporučujeme studentům pročíst si Initiates file downloadSměrnici děkana 01/2009 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.
 • Před výjezdem se domluvit na zahraničním oddělení fakulty na možnostech proplacení jízdného a poskytnutí karty pojištění do zahraničí (více informací i příslušné formuláře ke stažení viz sekce Opens internal link in current windowZahraniniční cesty studentů).
 • Po návratu ze studijního pobytu - vyúčtovat a dodat všechny potřebné dokumenty
  • (kopie Letter of Award, čili akceptační dopis, originály jízdenky/letenky do místa pobytu a zpět a
  • kopie Letter of Confirmation, čili potvrzení o studiu na zahraniční VŠ)
  nutné k proplacení jízdného v tom kalendářním roce, ve kterém student vyjel na studijní pobyt do zahraničí.
 • Dořešit uznání kreditů ze zahraniční univerzity s katedernímu koordinátorovi sítě.
 • Potvrzení - originál Letter of Confirmation odevzdat/zaslat domácí Národní kanceláři (Mgr. Jan Trnka, DZS, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).
 • Vyplnít Mobility Report.

Přihlášky se podávají pouze on-line po registraci na Opens external link in new windowhttp://www.ceepus.info/.

Informace o programu v češtině najdete na www.dzs.cz/ceepus.

Initiates file downloadPrezentace – Dny mobilit – CEEPUS

Nahoru

Ostatní programy LLP

Program Erasmus spadá pod tzv. Lifelong Learning Programmes EU. v České republice se o tyto programy stará agentura NAEP, která spadá pod Dům zahraničních služeb MŠMT ČR. V její kompetenci jsou tyto programy:

 • Comenius
 • Erasmus+
 • Leonardo da Vinci
 • Jean Monnet
 • Grundtvig
 • Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Norské fondy a fondy EHP
 • SCIE Švýcarska

Vyjma programu Erasmus+, který je na Univerzitě Palackého z velké části administrován Zahraničním oddělením, jsou všechny výše zmíněné programy spravovány výhradně přímo agenturou NAEP.

Bližší informace najdete na http://www.naep.cz/  .

Višegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem.

Umožňuje postgraduálním studentům finanční podporu až 4.000 Euro na studium nebo výzkum v některé z ostatních zemí Višegrádské čtyřky. Délka studia je 5 až 10 měsíců. Uchazečům nesmí být více než 35 let.

Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky jednotlivých kol jsou:

 • tzv. standardní granty - 2x ročně (do 15.3. a 15.9.)
 • tzv. malé granty - 4x ročně (do 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12)
 • Visegrádská stipendia - 1x ročně ( zpravidla 31.1.)

každého roku. Žádosti lze předložit na následující adresy:
 
1.  Mezinárodní višegrádský fond
     Drotárská cesta 46
     841  04  Bratislava
     Slovenská republika
 
2.  Ministerstvo zahraničních věcí
     Odbor států střední Evropy
     Loretánské nám. 5
     118 00  Praha 1
     Česká republika

Další informace včetně formulářů žádosti o stipendia ("Intra-Visegrad Scholarships" a "Outgoing Scholarships") jsou k dispozici na internetových stránkách Mezinárodního visegrádského fondu na http://www.visegradfund.org nebo na adrese: International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (e-mail: scholarships@visegradfund.org
nebo na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond-mvf 

Merrillův program

Merrillův program je roční studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný soukromou osobou – panem Charlesem Merrillem a partnerskými školami v USA.

Žadatel o účast v Merrillově programu musí být studentem prezenčního studia Univerzity Palackého ve 2. – 4. ročníku ( u bakalářského studia student 2.ročníku ).

Student má možnost vybrat si z nabídky partnerských institucí tři školy , které by nejlépe vyhovovaly jeho studijnímu záměru a dle preference je uvést v přihlášce. Administrací programu je pověřena Kancelář zahraničních styků UP.

Výběrovou komisi pro Merrillův program jmenuje rektor UP. Formulář přihlášky a základní informace o školách Merrillova programu jsou k dispozici v Kanceláři zahr. styků RUP, Křížkovského 8, Olomouc.

Viz http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/merrilluv-program/ 

Fulbrightova nadace

Fulbrightův stipendijní program poskytuje českým resp. americkým občanům vybraným na základě jejich znalostí a schopností možnost studovat, vyučovat či provádět výzkum v USA resp. v České republice. 

Hlavním cílem Fulbrightova programu v České republice je zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou prostřednictvím vzdělávacích pobytů, které umožňují výměnu myšlenek, názorů a vzájemné poznání kultur a institucí.

Více informací o Fulbrightově programu ve světě najdete na stránkách Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State
nebo http://www.fulbright.cz

Ambasadorem Fulbrightova programu na Univerzitě Palackého je prof. Jaroslav Miller (Katedra historie FF UP).

Jiná stipendia

Studijní stipendium Olomouckého kraje

http://www.kr-olomoucky.cz/studijni-stipendium-olomouckeho-kraje-cl-682.html

Studentská grantová soutěž UP (Interní grantová agentura – IGA)

viz www.ff.upol.cz/menu/veda-vyzkum-umelecka-tvorba/granty/

Ostatní stipendia

Nahoru