Přijímací řízení 2020/21

pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.
Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.
U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující (mimo programy Psychologie  a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad).

Test předpokladů ke studiu

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF
K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF
Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Písemný test

PT - Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných bakalářských studijních programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 15. 3. 2021 (v aktuálním akademickém roce 2020/2021). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše bude stanovena k termínu zahájení přijímacího řízení, tj. 1. 11. 2020. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
   
 2. Test ze studijního programu (PT)
  U některých filologických programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu (výčet jazykových certifikátů je zveřejněn v katalogu programů u jednotlivých programů).
  Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašlou uchazeči do 30. 4. 2021 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc (k rukám paní Kuchaříková).
  O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.

Navazující magisterské studium

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

PT - Písemný test z programu
PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor
Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů.

Doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor
Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 3. 2021 podání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 690,- Kč
Do 31. 5. 2021 uchazeč zašle dokument o nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 3. 2021 podání elektronické přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 690,- Kč.
Do 31. 5. 2021 uchazeč zašle dokument o nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Pro kompletní informace o podmínkách studia programů akreditovaných v cizím jazyce viz
https://www.ff.upol.cz/en/study/degree-programmes/
a
https://www.ff.upol.cz/en/study/registration-and-admission/

Přijímací zkoušky pro doktorské studium:

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, doklad o zaplacení administrativního poplatku (jen pokud platba není spárována s přihláškou), úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit ve vědním oboru studijního programu.

UP – Ústní pohovor
Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů. Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo online formou. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených povinných příloh uvedených v katalogu studijních programů.

*Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů.Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. 

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky).
Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení

Pokud jste své předchozí středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání získali v zahraničí,
nepřehlédněte informace zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Magda Pařilová 
magda.parilova@upol.cz
585 63 1135

Doktorské studium – povinné přílohy k přihlášce

Po odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku 690 Kč uchazeč do 31. 5. 2021 zašle na emailovou adresu doktorske.ff@upol.cz tyto dokumenty:

 • vlastnoručně podepsaný profesní životopis,
 • úředně ověřenou kopii diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující magisterské studium v daném akademickém roce,
 • návrh projektu disertační práce,
 • další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené povinné přílohy jsou nedílnou součástí přihlášky ke studiu.

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 30 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Přijímací zkouška probíhá obvykle formou ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.

Termíny:

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
30. 4. 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail doktorske.ff@upol.cz
31. 5. 2021

Termín přijímacího řízení:
16. nebo 21. června 2021 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady)Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • Bc. a NMgr. v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2020-15. 3. 2021
 • Bc. a NMgr. v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2020-31. 3. 2021
 • doktorské studium: 1. 11. 2020-30. 4. 2021

Termíny zkoušek

 • Bakalářské
  • písemné: 15. – 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 22. – 23. 5. 2021)
  • ústní: jen pro program Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a pro program Psychologie 24. 5. – 28. 5. 2021
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 14. 6. 2021
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 15. 6. 2021
   
 • Termíny dalších částí přijímacích zkoušek

Další termíny

 • Mimořádný termín zkoušek: 2. 9. 2021 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
   
 • Zápis do studia: 27. 8. – 31. 8. 2021
  • Náhradní termín zápisu: 16. 9. 2021 – jen pro uchazeče, kteří neměli v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání

Průběžné informace k přijímacímu řízení

• Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může děkan fakulty od přijímací zkoušky upustit.
Informace k upuštění od přijímací zkoušky může být zveřejněna nejdříve po ukončení termínu pro podání přihlášek do studia.

• Pozvánka k přijímacím zkouškám

Organizace zkoušek

bude doplněno

Vysvětlivky k pozvánce

bude doplněno

• Postupující k další části zkoušek

Termíny konání další části přijímacích zkoušek

bude doplněno

Uchazeči se specifickými potřebami

termín bude doplněn

Všem uchazečům se specifickými potřebami, kteří se registrovali v e-přihlášce a komunikovali s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, byl zohledněn čas pro vykonání písemných testů (25-100%navíc).

• Výsledky přijímacích zkoušek

bude doplněno


Zápisy do 1. ročníků

bude doplněno


Testy a zprávy z přijímacího řízení

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů 2019/2020

Testy studijních předpokladů 2018/2019

Testy ze studijních programů 2019/2020

Testy ze studijních programů 2018/2019

Navazující magisterské studium

Testy ze studijních programů 2019/2020

 

Zprávy z přijímacího řízení 2019/2020

Zprávy z přijímacího řízení 201920

Počty přijatých studentů na jednotlivých studijních programech