Přijímací řízení 2020/21


Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, se specializací, major, minor) budou k dispozici od 1. 11. 2020 v Katalogu studijních programů na webu UP (viz https://studijniprogramy.upol.cz/).


Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.
Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.
U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující (mimo programy Psychologie  a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad).

Test předpokladů ke studiu

SPF - Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu
Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF
K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF
Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Písemný test

PT - Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných bakalářských studijních programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 15. 3. 2021 (v aktuálním akademickém roce 2020/2021). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše bude stanovena k termínu zahájení přijímacího řízení, tj. 1. 11. 2020. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP. V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek ON-LINE na FF UP.
   
 2. Test ze studijního programu (PT)
  U některých filologických programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu (výčet jazykových certifikátů je zveřejněn v katalogu programů u jednotlivých programů).
  Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašlou uchazeči do 30. 4. 2020 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc (k rukám paní Kuchaříková).
  O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

PT - Písemný test z programu
PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor
Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor
Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

Termíny a upřesnění k přijímacímu řízení do doktorského studia

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 5. 2020 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 5. 2020 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro doktorské studium:

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, doklad o zaplacení administrativního poplatku (jen pokud platba není spárována s přihláškou), úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit ve vědním oboru studijního programu.

UP – Ústní pohovor
Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů. Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo online formou. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených povinných příloh uvedených v katalogu studijních programů.

 

*Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů.

Celoživotní vzdělávání

V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakulty. Bližší informace zde: http://www.icv.upol.cz/.  


Termíny

Termíny přihlášek

 • Bc. a NMgr. česky: (bude doplněno)
 • Bc. a NMgr. v cizím jazyce: (bude doplněno)

Termíny zkoušek

 • Bakalářské
  • písemné: (bude doplněno)
  • ústní: (bude doplněno)
 • Navazující magisterské se specializací: (bude doplněno)
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: (bude doplněno)
   
 • Termíny dalších částí přijímacích zkoušek

Další termíny

 • Mimořádný termín zkoušek: (bude doplněno)
 • Náhradní termín zkoušek se nekoná
 • Zápis do studia: (bude doplněno)
  • Náhradní termín zápisu: (bude doplněno)

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu.

Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky).
Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  


Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může být  děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.


Pozvánka k přijímacím zkouškám

Organizace zkoušek

bude doplněno

Vysvětlivky k pozvánce

bude doplněno


Postupující k další části zkoušek

Termíny konání další části přijímacích zkoušek

bude doplněno

Uchazeči se specifickými potřebami

termín bude doplněn

Všem uchazečům se specifickými potřebami, kteří se registrovali v e-přihlášce a komunikovali s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, byl zohledněn čas pro vykonání písemných testů (25-100%navíc).

Další informace:

 • V případě, že jste si podali přihlášku k mezifakultnímu sdruženému studiu (na CMTF, FTK, PdF a PřF), jste k vykonání přijímací zkoušky na program garantovaný filozofickou fakultou pozváni pozvánkou z Filozofické fakulty UP.
  Informace k vykonání přijímací zkoušky z programu garantovaného druhou fakultou obdržíte zvlášť (budete obesláni další pozvánkou nebo informačním dopisem z příslušné fakulty).

   
 • O výsledku přijímacích zkoušek budete informováni po zasedání přijímací komise děkana průběžně od bude doplněno.
  Informace naleznete ve výsledcích zde: https://stag.upol.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html?pc_lang=cs nebo po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/).

   
 • Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí.
  Odvolací řízení bude probíhat na Univerzitě Palackého v období bude doplněno, poté obdrží uchazeči výsledné rozhodnutí.

   
 • Pokud se uchazeč hlásí na více vysokých škol, fakult nebo programů a termíny přijímacích zkoušek se mu kryjí, musí se rozhodnout, které vysoké škole, fakultě či programu dá přednost.
   
 • Administrativní poplatek se v případě neúčasti či neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací.
 • Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vyhlášen.

 


Výsledky přijímacích zkoušek

Postupující do další části přijímacích zkoušek

Přijatí uchazeči: bude doplněno


Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, typů nebo forem studia, jsou povinni podat na každý program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou programů studia (sdružené studium - maior, minor) zasílá uchazeč jednu přihlášku na tuto kombinaci dvou studijních programů. 
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní program.
 • Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronické přihlášky nejpozději 28 dní před datem konání přijímací zkoušky.
  Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
   
 • Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
   
 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.
   
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).    
 • Fakulta umožní uchazečům nahlížet do spisu o přijímacím řízení (datum bude doplněn). Nahlížení proběhne na FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, v kancelářích studijního oddělení. Uchazeč, který má zájem o nahlížení do spisu zašle na e-mail studijni.ff@upol.cz nejpozději do 10. 7. žádost o nahlédnutí. Následně bude dohodnut přesný termín nahlížení (datum, čas).
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem bude v e-přihlášce zveřejněn dokument Oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
 • Písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkanovi fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

Zápisy do 1. ročníků

NASTOUPENÍ / NENASTOUPENÍ ke studiu na zvolený program (případně programy), prosím, potvrďte v Elektronické přihlášce – Přehled přihlášek.
Potvrzení proveďte tlačítkem umístěným v řádku Operace u příslušného program, na který jste byli přijati. Tento údaj má čistě informační charakter pro studijní oddělení (pro přehled uvolněných míst a případnou možnost přijetí dalšího uchazeče v pořadí).

K zápisu si s sebou přineste:

 1. uchazeči o bakalářské studium - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení,  uchazeči o navazující studium - úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu – bez doložení úředně ověřené kopie uvedeného dokumentu přímo u zápisu nebude moci být ověřena poslední podmínka pro přidělení rozhodnutí o přijetí a uchazeč tak nebude moci být zapsán do studia* (u absolventů FF UP z dřívějších let stačí kopie bez ověření, u absolventů z letošního roku  - s ohledem na termíny promocí – nepotřebujeme nic, pokud si diplom již dříve nevyzvedli);
 2. průkaz totožnosti - občanský průkaz (nebo cestovní pas u cizinců) pro jednoznačnou identifikaci uchazeče s fotografií;
 3. 1ks fotografie rozměru 3,5 x 4,5 cm (současné – ne starší jednoho roku);
 4. všechna potvrzení* (pro rodiče, zaměstnavatele, úřady), která potřebuje jako doklad o tom, že jste se stali studenty VŠ - v den zápisu vám budou vydávána potvrzení o studiu – potvrzovány průkazy na slevu v hromadné dopravě a potvrzení pro Správu sociálního zabezpečení, které si však musíte sami opatřit (jen prezenční forma studia);
 5. vyplněný evidenční list studenta;
 6. vyplněný formulář o bezpečnosti práce;

* Pro uchazeče skládající maturitu nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září 

Zastupitelnost při zápisu

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí o přijetí a zápisem ke studiu. Plná moc musí být úředně ověřená! Zmocněnec musí být k zápisu vybaven k převzetí rozhodnutí stejnými dokumenty jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti  a předkládá vyplněný formulář plné moci *.

V případě, že se uchazeč nezapíše ke studiu ve stanoveném řádném termínu zápisu, pohlíží se na toto jeho chování jako na výraz vůle ke studiu nenastoupit. Uchazeč se stává podle § 61 odst. 1 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), studentem dnem zápisu do studia.

Pro uchazeče skládající maturitu nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září 

Důležité upozornění pro uchazeče, kteří skládají maturitu v září 2020 a pro uchazeče, kteří skládají státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září 2020 a do termínu řádných zápisů nebudou moci předložit doklad o ukončeném předchozím vzdělání.

Všichni uchazeči, kteří skládají maturitu nebo státní závěrečnou zkoušku až v září, se musí dostavit k řádnému zápisu do studia. U zápisu do studia obdrží rozhodnutí o tzv. podmínečném přijetí. Pokud podmíněně přijatý student nepředloží doklad o ukončeném středoškolském nebo bakalářském vzdělání nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku, pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti a takový student se pak bude považovat za osobu, která nebyla ke studiu zapsána. 

Průkaz studenta

Průkaz studenta je doklad vydávaný vysokou školou, který student obdrží po zápisu do studia; uvedený doklad potvrzuje právní postavení studenta, které ho opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo z vnitřních předpisů vysoké školy.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci se žádost o vystavení průkazu studenta podává elektronicky.

Po obdržení Oznámení o navržení přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UP v Olomouci si uchazeč otevře na adrese https://prihlaska.upol.cz svou elektronickou přihlášku pod stejnými přihlašovacími údaji, které použil při prvním přihlášení.

V menu Výběr karty se zobrazí studentovi formulář s výběrem možných průkazů studenta (identifikačních karet - dále IK) a student si zvolí z nabídky jednu z variant. Po zvolení typu IK a nahrání fotografie žádost o IK odešle potvrzením ve stejném formuláři. Pro vydání IK je nutné zaplatit uvedené poplatky spolu s odesláním žádosti.  Po zaplacení poplatků spojených s výběrem IK již nelze změnit typ IK.

Platební údaje se zobrazí studentovi rovněž v menu Výběr karty – část Platby. Podrobné instrukce k zaplacení, k vyplnění žádosti  a veškeré informace o termínu vyzvednutí průkazu budou zveřejněny na adrese https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/.

Upozorňujeme, že podle § 57 odst. 1a) a odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je dokladem o studiu ve studijním programu průkaz studenta.

Ubytování na VŠ kolejích

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na VŠ koleji, naleznou potřebné informace k podání žádosti na http://www.skm.upol.cz.

Zahájení výuky

Bude doplněno, viz harmonogram akademického roku

Studijní plány všech oborů jsou zveřejněny na webové stránce fakulty: http://www.ff.upol.cz/studenti/studium/st-plany-a-predmety/

Testy a zprávy z přijímacího řízení

Testy z přijímacího řízení 2019/20

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF),  klíč

Testy ze studijních programů

Navazující magisterské studium

Zprávy z přijímacího řízení 2019/2020

 

Testy z přijímacího řízení 2018/2019

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF)
Elektronická verze testů studijních předpokladů s vyhodnocením on-line