Přijímací řízení 2020/21

pro akademický rok 2021/2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FF UP V SOUVISLOSTI S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

vzhledem k nově vyhlášeným úpravám maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vás rádi informovali, že pro přijímací řízení na FF UP není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka.

Dle zákona o VŠ 111/1998 Sb., § 48 platí: (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeči předloží až u zápisu do studia (srpen 2021).


Aktualizace podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2020/2021 se zahájením studia v akademickém roce 2021/2022

S odvoláním na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje vysokým školám v mimořádných situacích upravit vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, stanovit jiný termín, rámcový obsah nebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, došlo k úpravě podmínek přijímacího řízení.

Harmonogram přijímacího řízení pro akad. rok 2021


Bakalářské studium

Jak přijímací zkoušky proběhnou: ONLINE

Kdy přijímací zkoušky proběhnou: o víkendech 15. -16. května 2021

Jaké zkoušky uchazeči vykonají:

1. Písemný test (SPF)

= test studijních předpokladů; platí pro všechny studijní programy; test trvá 50 minut a má 50 otázek rozdělených do sekcí verbálního myšlení a jazykových kompetencí, logicko-analytického myšlení, kritického myšlení a všeobecného přehledu, s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. Vždy jedna odpověď je správná, za špatné či vynechané odpovědi se body nestrhávají.

2. Písemný test z programu (PT)

= test z daného studijního programu; platí už jen pro následující programy:

a) samostatné studijní programy:

 • Anglická filologie (PAF)*
 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (PAF)
 • Archeologie (PAR)
 • Japonská filologie (PJA)
 • Psychologie (PPC)
 • Sociální práce (PSO)

* PT může být nahrazen notářsky ověřeným zápisem ze složení následujících zkoušek v době ne delší než 2 roky před přijímacím řízením: (i)všeobecná státní zkouška na české Státní jazykové škole s výsledkem prospěl s vyznamenáním nebo prospěl velmi dobře, (ii) TOEFL test za nejméně 600 bodů (paper based test score), nejméně 250 bodů (computer based test score), nejméně 100 bodů (internet based test score), anebo (iii) Certificate in Advanced English a výše, s výsledkem A a B.

b) sdružené studijní programy maior/minor:

 • Anglická filologie (PAF)
 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (PAF)
 • Archeologie (PAR)
 • Evropská studia a diplomacie (PEV)**
 • Mezinárodní vztahy a bezpečnost (PEV)**
 • Politická komunikace a marketing (PEV)**
 • Politologie (PEV)**

** SPF a PT mohou být nahrazeny. FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do uvedených programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 15. 3. 2021 (v aktuálním akademickém roce 2020/2021). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše je uvedena v katalogu programů viz studium.upol.cz/Catalog/StudyPrograms Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

3. Sběr portfolia/překlad textu

a) samostatné studijní programy:

 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (překlad textu)***
 • Psychologie (portfolio)****

b) sdružené studijní programy maior/minor:

 • Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (překlad textu)***
 • Divadelní studia (portfolio)****
 • Filmová studia (portfolio)****
 • Televizní a rozhlasová studia (portfolio)****

*** Pro postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PAF se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat online, a to dne 22. 5. 2021 v 9:00. Postupujícím bude poskytnut text v anglickém jazyce v rozsahu 250-300 slov pojednávající o nějakém aktuálním společenském tématu. V zadaném čase (20 minut) bude úkolem napsat krátké shrnutí tohoto textu v českém jazyce v rozsahu maximálně 80 slov. Shrnutí musí být souvislým a uceleným textem, gramaticky správným a stylisticky adekvátním, vystihujícím hlavní myšlenky textu. Podrobnější instrukce k formě a průběhu zkoušky jsou k dispozici na webu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP zde: https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/#c17447

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.

**** Pro postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PPC se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat formou posouzení portfolia materiálů (náhrada za prezenční ústní zkoušku). Materiály k portfoliu budou moci postupující nahrávat opět do systému Moodle ve dnech 20. 5. - 23. 5. 2021 (do 23:59). Podrobnější instrukce o požadovaném portfoliu obdržíte na webu Katedry sychologie FF UP zde: psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/ Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.

***** Uchazeč zasílá písemnou práci, která má strukturu: a/ představení sebe sama a motivace ke studiu (nebodovaná část) b/ analýza, kritika, esej v rozsahu 2-3 normostrany, tj. 3000-4500 znaků c/ komentovaný seznam 15 titulů zhlédnutých filmů / divadelních inscenací / TV pořadů / radio pořadů nebo podcastů. Písemné podklady vyhodnocuje tříčlenná oborová komise a součet bodů 0-100 tvoří součást bodového hodnocení spolu s výsledkem testu TSP. Termín pro zaslání prací: 15. 4. - 14. 5. 2021, platí pro všechny bakalářské programy v maior i minor kombinacích (tzn. práci je třeba napsat a zaslat, i když se uchazeč hlásí na minor)

Pozvánky k přijímacím zkouškám do bakalářského studia budou uchazečům zveřejněny v e-přihlášce, záložce „dokumenty“ dne 15. 4. 2021.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejňovány postupně v závislosti na jejich vyhodnocování, a to od 19. 5. 2021.

Podrobné informace k podmínkám přijímacích zkoušek pro jednotlivé studijní programy uvedeny v katalogu viz: https://studium.upol.cz/

V těchto tabulkách jsou vypsány samostatné i sdružené studijní programy s vypsaným typem přijímací zkoušky, kterou je nutno vykonat, způsobem hodnocení a počty přijímaných uchazečů.


Navazující magisterské studium

Jak přijímací zkoušky proběhnou: ONLINE /PREZENČNĚ ( s ohledem na aktuální epidemick ou situaci , bude uvedeno v pozvánce, 28 dní před konáním zkoušek )   

Kdy přijímací zkoušky proběhnou : 
 a) studijní programy samostatné a se specializací : 14. 6. 2021
 
b) studijní programy sdružené maior/minor : 15 . 6. 2021   

Jaké zkoušky uchazeči vykonají:  

 1. online písemný test z programu (PT) = test z daného studijního programu; platí jen pro program Psychologie – podrobné informace jsou k dispozici zde: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/#c50878

 1. online/prezenční pohovor (UP) = otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů.    

Pozvánky k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia budou uchazečům zveřejněny v e-přihlášce, záložce „dokumenty“ dne 17 . 5 . 2021.      

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejňovány postupně v závislosti na jejich vyhodnocování, a to od 18. 6 . 2021.  

Podrobné informace k podmínkám přijímacích zkoušek pro jednotlivé studijní programy uvedeny v katalogu viz: https://studium.upol.cz/

V těchto tabulkách jsou vypsány samostatné i sdružené studijní programy s vypsaným typem přijímací zkoušky, kterou je nutno vykonat, způsobem hodnocení a počty přijímaných uchazečů.


Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu programů, na které byl uchazeč přijat. 

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky).
Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení

Pokud jste své předchozí středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání získali v zahraničí,
nepřehlédněte informace zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Magda Pařilová 
magda.parilova@upol.cz
585 63 1135

Doktorské studium – povinné přílohy k přihlášce

Po odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku 690 Kč uchazeč do 31. 5. 2021 zašle na emailovou adresu doktorske.ff@upol.cz tyto dokumenty:

 • vlastnoručně podepsaný profesní životopis,
 • úředně ověřenou kopii diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující magisterské studium v daném akademickém roce,
 • návrh projektu disertační práce,
 • další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené povinné přílohy jsou nedílnou součástí přihlášky ke studiu.

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 30 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Přijímací zkouška probíhá obvykle formou ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.

Termíny:

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
30. 4. 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail doktorske.ff@upol.cz
31. 5. 2021

Termín přijímacího řízení:
16. nebo 21. června 2021 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady)


Průběžné informace k přijímacímu řízení

• Upuštění od konání přijímací zkoušky

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
Seznam těchto studijních programů najdete níže.

Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči o studium, kterých se upuštění od zkoušek týká (přihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace), od 8. 4. 2021 po přihlášení ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“.

Dokument „Oznámení o navržení k přijetí“ již nebude zaslán poštou. Termíny a forma zápisů do studia, podrobné informace k zápisu, včetně termínu pro odevzdání ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ budou zveřejněny do konce měsíce června 2021 v sekci Zápisy do 1. ročníků.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA

a. Samostatný program nebo specializace

 • Archivnictví
 • Česká filologie
 • Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
 • Čínská filologie
 • Francouzská filologie
 • Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii
 • Historické vědy
 • Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch
 • Lingvistika a Digital Humanities
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Praktická nizozemská filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Polská filologie
 • Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Ruská filologie
 • Španělská filologie
 • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
 • Uměnovědná studia
 • Vietnamská filologie

b. Sdružené studium (kombinace programů maior/minor)

 • Archivnictví
 • Česká filologie
 • Čínská filologie
 • Francouzská filologie
 • Historické vědy
 • Italská filologie
 • Judaistika. Židovská a izraelská studia
 • Lingvistika a Digital Humanities
 • Migrační studia
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Praktická nizozemská filologie
 • Obecná lingvistika a teorie komunikace
 • Polská filologie
 • Portugalská filologie
 • Ruská filologie
 • Religionistika
 • Španělská filologie
 • Ukrajinská filologie
 • Uměnovědná studia
 • Vietnamská filologie

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA

Samostatný program nebo specializace

 • Migrační studia
 • Muzikologie
 • Řízení vzdělávacích institucí

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA

a) Samostatný program nebo specializace

 • Andragogika
 • Anglická filologie
 • Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Česká filologie
 • Filozofie
 • Francouzská filologie
 • Francouzština se specializací na tlumočení a překlad
 • Italština a italská kultura
 • Judaistika. Dějiny a kultura Židů.
 • Mediální studia se specializací na komunikační studia
 • Mediální studia se specializací na kulturální studia
 • Mediální studia
 • Mediální studia se specializací na žurnalistická studia
 • Muzikologie
 • Německá filologie
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
 • Nizozemská filologie
 • Obecná lingvistika
 • Polská filologie se specializací na překlad
 • Portugalská filologie
 • Ruština pro překladatele
 • Sociologie
 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací památková péče

b) Sdružené studium (kombinace programů maior/minor)

 • Anglická filologie          
 • Andragogika          
 • Česká filologie          
 • Evropská unie          
 • Francouzská filologie        
 • Filozofie          
 • Italština a italská kultura
 • Judaistika. Dějiny a kultura Židů       
 • Kulturní antropologie          
 • Mediální studia          
 • Muzikologie          
 • Německá filologie          
 • Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad          
 • Nizozemská filologie          
 • Obecná lingvistika          
 • Politická analýza a strategie          
 • Polská filologie          
 • Portugalská filologie          
 • Ruská filologie          
 • Religionistika          
 • Sociologie          
 • Španělská filologie          
 • Ukrajinská filologie          
 • Vládnutí a demokracie          
 • War and Peace Studies   

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA

Samostatný program nebo specializace

 • Italština a italská kultura
 • Německá filologie


Uchazeči o studium, kterých se uvedená informace netýká (nepřihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace, případně mají v kombinaci program, u kterého nebylo od zkoušky upuštěno) budou požadovanou přijímací zkoušku na zvolený studijní program/kombinaci programů vykonávat.


• Pozvánka k přijímacím zkouškám

Bakalářské studium

Od 16. 4. je v e-přihlášce uchazeče o bakalářské studium, záložce „dokumenty“, zveřejněna pozvánka k přijímacím zkouškám.
K přijímacím zkouškám jsou dle vypsaných termínů v pozvánce a připojených informací pozváni ti uchazeči, kteří se hlásí na studijní program, u kterého nebylo od přijímací zkoušky upuštěno
(vysvětlení především pro uchazeče sdruženého studia, kombinací dvou studijních programů).

Uchazeči se specifickými potřebami vykonávají přijímací zkoušky v termínu 15. – 16. 5. 2021.
Všem uchazečům se specifickými potřebami, kteří se registrovali v e-přihlášce a komunikovali s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, byl zohledněn čas pro vykonání písemných testů (25-100%navíc).

1) TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK       

Řádné termíny:  

15. a 16. května 2021

Uchazeči se specifickými potřebami vykonávají přijímací zkoušky také v termínu 15. – 16. 5. 2021,
a to z důvodu nižšího počtu uchazečů, kteří písemnou přijímací zkoušku konají
(po upuštění od zkoušky u některých programů).

Termín NANEČISTO: 8. a 9. května 2021

Předepsané přijímací zkoušky proběhnou formou ON-LINE v systému MOODLE dle rozpisu uvedeného v pozvánce. Do systému se lze přes uvedený odkaz přihlásit vždy přesně v uvedené časy (SELČ=UTC+2hod.), které jsou pevně stanoveny. Pouze v uvedené časy se po přihlášení do systému zobrazí příslušné testy. Všem uchazečům se specifickými potřebami, kteří se registrovali v e-přihlášce a komunikovali s Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, byl zohledněn čas pro vykonání písemných testů (25 - 100% navíc).


2) ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ

Manuál k přihlášení k přijímacím zkouškám do Moodle 2021


3) NAHRAZENÍ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A TERMÍNY KONÁNÍ DALŠÍCH ČÁSTÍ ZKOUŠEK

Informace pro uchazeče o studium:

a) na katedře anglistiky a amerikanistiky

Seznam uchazečů, kteří si podali žádost o nahrazení části přijímací zkoušky u sdruženého studia programu Anglická filologie na základě splnění doplňujících kritérií (předložení certifikátu z jazyka), bude zveřejněn od 5. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Anglická filologie.

Pro uchazeče o studijní program Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PAF se bude konat další část přijímací zkoušky (překlad textu), která bude probíhat opět on-line prostřednictvím systému Moodle, a to dne 22. 5. 2021 v 9:00. Podrobnější instrukce k formě a průběhu zkoušky jsou k dispozici na webu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP: https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/#c17447

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.


b) na katedře politologie a evropských studií

Uchazeči, kteří se přihlásili na studijní programy katedry politologie

 • Evropská studia a diplomacie,
 • Mezinárodní vztahy a bezpečnost,
 • Politická komunikace a politický marketing,
 • Politologie

– sdružené studium v kombinaci – a nedosáhli u testů společnosti SCIO percentil, který by jim umožnil nahradit přijímací zkoušku na FF UP dle požadavků viz: https://studium.upol.cz/, nebo se SCIO testů vůbec nezúčastnili, případně požadavky splnili, ale mají v kombinaci druhý studijní program, který má přijímací zkoušku předepsánu, jsou pozvánkou zváni k vykonání všech zbývajících požadovaných písemných testů.


c) na katedře psychologie

Pro uchazeče, postupující na základě vyhodnocení písemných testů, se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat formou posouzení portfolia materiálů (náhrada za prezenční ústní zkoušku). Materiály k portfoliu budou moci postupující nahrávat opět do systému Moodle ve dnech 20. 5. - 23. 5. 2021 (do 23:59). Podrobnější instrukce o požadovaném portfoliu jsou k dispozici na webu katedry: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/.

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 19. 5. 2021, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Psychologie.


d) na katedře divadelních a filmových studií

Do 14. 5. 2021 zašle každý uchazeč písemnou práci. Požadovaný obsah práce, její pojmenování, adresa pro zaslání práce a  další důležité informace jsou zveřejněny na webu katedry: https://kdfs.upol.cz/uchazecum/bakalarske-studium/#c27476.


 

Navazující magisterské studium

Od 17. 5. je v e-přihlášce uchazeče o navazující magisterské studium, záložce „dokumenty“, zveřejněna pozvánka k přijímacím zkouškám.
K přijímacím zkouškám jsou dle vypsaných termínů v pozvánce a připojených informací pozváni ti uchazeči, kteří se hlásí na studijní program, u kterého nebylo od přijímací zkoušky upuštěno (vysvětlení především pro uchazeče sdruženého studia, kombinací dvou studijních programů).

1) TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK    

Řádné termíny:  

14. června 2021 (samostatné studijní programy a programy se specializací)

15. června 2021 (sdružené studium - kombinace studijních programů)

Termín NANEČISTO pro uchazeče studijního programu Psychologie:

7. června 2021


2) Manuál k přihlášení k přijímacím zkouškám do Moodle 2021 - pro uchazeče studijního programu Psychologie


3) TERMÍNY KONÁNÍ DALŠÍCH ČÁSTÍ ZKOUŠEK pro uchazeče studijního programu Psychologie

Druhé kolo přijímacích zkoušek proběhne formou posouzení portfolia materiálů dodaných uchazečem (náhrada za osobní prezenční setkání). Postupující uchazeči splní definované úkoly a nahrají požadované materiály od 17. 6. 2021 (od 15:00) až do 20. 6. 2021 (do 23:59) v elektronické podobě opět v rámci univerzitního e-learningového systému Moodle. Po tomto datu (20. 6.) již nebudou žádné další materiály přijímány. Portfolio uchazečů bude posouzeno celkem minimálně třemi pracovníky katedry (členy komise). Doporučujeme proto si potřebné doklady a materiály (kromě úkolu 5. kritické zhodnocení odborného textu) včas předem připravit, vypracovat a naskenovat.Bližší informace k portfoliu zde: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/#c50878


• Postupující k další části zkoušek

Ve výsledcích přijímacího řízení na adrese https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml byly zveřejněny výsledky z první části přijímacích zkoušek pro tyto studijní programy:


Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (samostatné a sdružené studium)

K další části přijímací zkoušky pro samostatný studijní program i pro kombinaci programů (sdružené studium) Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad  postupují uchazeči, kteří dosáhli minimálně 50 a více bodů (percentilů) - přepočtem v poměru vah 20% test předpokladů (SPF) a 80% test z programu (PAF).

Uchazeči, kteří mají v tabulce v řádku body pro postupující k ústní zkoušce, a ve sloupci vyhověl uvedeno ANO, postupují k další části přijímací zkoušky, která bude probíhat opět on-line prostřednictvím systému MOODLE, a to v sobotu dne 22. 5. 2021 v 9:00, jak bylo popsáno v původní pozvánce (máte zavěšenu v e-přihlášce, záložce dokumenty).

Postupujícím bude poskytnut text v anglickém jazyce v rozsahu 250-300 slov pojednávající o nějakém aktuálním společenském tématu. V zadaném čase (20 minut) bude úkolem napsat krátké shrnutí tohoto textu v českém jazyce v rozsahu maximálně 80 slov. Shrnutí musí být souvislým a uceleným textem, gramaticky správným a stylisticky adekvátním, vystihujícím hlavní myšlenky textu. Podrobnější instrukce k formě a průběhu zkoušky jsou k dispozici na webu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP: https://anglistika.upol.cz/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/#c17447


Psychologie (obě formy studia)

K další části přijímací zkoušky pro prezenční formu studia programu Psychologie postupují uchazeči, kteří dosáhli minimálně 74 a více bodů (percentilů) - přepočtem v poměru vah 40% test předpokladů (SPF) a 60% test z programu (PPC).

K další části přijímací zkoušky pro kombinovanou formu studia programu Psychologie postupují uchazeči, kteří dosáhli minimálně 79 a více bodů (percentilů) - přepočtem v poměru vah 40% test předpokladů (SPF) a 60% test z programu (PPC).

Uchazeči, kteří mají v tabulce v řádku body pro postupující k ústní zkoušce, a ve sloupci vyhověl uvedeno ANO, postupují k další části přijímací zkoušky, která proběhne formou posouzení portfolia materiálů. Materiály k portfoliu budou moci postupující nahrávat opět do systému Moodle ve dnech 20. 5. - 23. 5. 2021 (do 23:59). Podrobnější instrukce o požadovaném portfoliu obdržíte na webu Katedry psychologie FF UP: https://psych.upol.cz/uchazecum/prijimaci-zkousky/.

Do systému MOODLE vstoupíte opět přes tuto adresu: https://prijimackyff.upol.cz/ cestou běžného internetového prohlížeče (např. Google Chrome apod.). Přihlašovací údaje – jméno i heslo – jsou totožné a mají stejný tvar jako Vaše přístupové údaje do prostředí Elektronické přihlášky UPOL.


• Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

Vyhodnocení testů a celkový výsledný percentil:

Testy studijních předpokladů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (SPF) jsou každý rok vytvářeny v několika verzích. Každá položka (otázka) testu se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za špatné odpovědi se žádné body nestrhávají. Každému uchazeči je tak podle klíče správných odpovědí nejprve vypočítán tzv. hrubý skór, tj. počet správně zodpovězených otázek (minimum 0 a maximum 50 bodů).

Přestože jsou všechny verze SPF vytvořeny tak, aby byly rovnocenné, může se stát, že jejich obtížnost mírně kolísá. Z tohoto důvodu je určujícím kritériem úspěšnosti v SPF tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi SPF zvlášť. Maximální možný percentil je 100, minimální hodnota percentilu je 0. Konkrétní hodnota percentilu u daného uchazeče vyjadřuje, kolik procent uchazečů je na tom hůře než anebo stejně jako daný uchazeč. 

Percentil tedy umožňuje vytvořit co nejspravedlivější pořadí všech uchazečů nezávisle na tom, která verze testů studijních předpokladů na ně vyšla.

Pokud je součástí písemného přijímacího řízení i písemný test studijního programu (PT), pak se i z něho vypočítá percentilové pořadí uchazečů a oba výsledky (SPF i PT) jsou poté vyváženy pomocí každým oborem avizovaných vah, čímž z obou výsledků vznikne opět jedno percentilové pořadí.

Pro každý obor je poté určena konkrétní percentilová hranice pro přijetí či postup do dalšího kola přijímacího řízení. 

Hranice se stanovuje dle předem daného počtu přijímaných uchazečů v každém studijním programu.


 

Význam udělených rozhodnutí o NEPŘIJETÍ do studia – vysvětlení k textům

Přidělená a zveřejněná rozhodnutí v elektronické přihlášce mají následující význam:

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, ale nebyl ke studiu přijat z kapacitních důvodů. V případě, že se k zápisu do studia nedostaví dostatečný počet uchazečů, je možné takového uchazeče na základě jeho odvolání dodatečně ke studiu přijmout – PODÁVAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU DOPORUČUJEME! Formulář pro odvolání je k dispozici v dalším odkaze.
 

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč nevykonal úspěšně přijímací zkoušku, počet získaných bodů není dostatečný pro přijetí ke studiu. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!
 

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se ke všem částem přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se nezúčastnil všech částí přijímací zkoušky a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!
 

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se k přijímací zkoušce

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se k přijímací zkoušce nedostavil a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit  - PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!

Nahlížení do spisu přijímacího řízení

V týdnu od 12. do 16. 7. 2021 je možné nahlédnout do spisu přijímacího řízení na FF UP. V případě zájmu kontaktujte prosím paní Lenku Hájkovou (lenka.hajkova@upol.cz).
Vnitřní norma FFUP - Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2021/2022

 

Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na FF UP proběhnou KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče).

Informace k zápisu do studia na FF UP v Olomouci 

Formulář o bezpečnosti práce 

Prezentace k zápisu do studia a k zápisu předmětů 


Testy a zprávy z přijímacího řízení

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů 2019/2020

Testy studijních předpokladů 2018/2019

Testy ze studijních programů 2019/2020

Testy ze studijních programů 2018/2019

Navazující magisterské studium

Testy ze studijních programů 2019/2020

 

Zprávy z přijímacího řízení 2019/2020

Zprávy z přijímacího řízení 201920

Počty přijatých studentů na jednotlivých studijních programech