Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v AR 2022/2023)

Aktuality

Můžu ještě podat přihlášku ke studiu?

Do bakalářského a navazujícího magisterského studia bylo možné se hlásit do poloviny března.
Do 30. 6. 2022 se mohou ke studiu hlásit pouze uchazeči z Ukrajiny, je pro ně vypsáno mimořádné přijímací řízení. Do stejného data je možné se na naši fakultu přihlásit do doktorského studia.
Pokud máte zájem o některý ze studijních programů naší fakulty, můžete jej začít studovat i v rámci Celoživotního vzdělávání - další informace najdete tady, nebo můžete zkusit podat přihlášku ke studiu příští rok.

Stále čekám na výsledky přijímaček.

Výsledky přijímacích zkoušek najdete v e-přihlášce. Zveřejňujeme je postupně. Přejeme hodně štěstí!

Jsem přijat/a. Co teď?

Moc vám gratulujeme a těšíme se na vás v zimním semestru v Olomouci!

Termíny a forma zápisů do studia, podrobné informace k zápisu, včetně termínu pro odevzdání ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ budou zveřejněny do konce měsíce června 2022 ZDE.

Budu dělat maturitu/bakalářské státnice až v září. Stihnu se do studia zapsat?

Bez problémů. Taková situace může nastat, proto bude náhradní termín zápisu do studia pro uchazeče, kteří vykonávali maturitní zkoušku nebo státní bakalářskou/navazující magisterskou zkoušku v termínu srpen-září 2022).

Informace budou zveřejněny do konce měsíce června 2022 ZDE.

Nepřijali mě ke studiu. Můžu se odvolat?

Každé nepřijetí ke studiu musí být náležitě odůvodněno. V některých případech je velká šance, že vás do studia přijmou, pokud se odvoláte. Pročtěte si prosím informace níže, abyste se ujistili, co můžete očekávat.

Přidělená a zveřejněná rozhodnutí v elektronické přihlášce mají následující význam:

 1. nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, ale nebyl ke studiu přijat z kapacitních důvodů. V případě, že se k zápisu do studia nedostaví dostatečný počet uchazečů, je možné takového uchazeče na základě jeho odvolání dodatečně ke studiu přijmout – DOPORUČUJEME PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU! Formulář pro odvolání je k dispozici ZDE

 1. nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč nevykonal úspěšně přijímací zkoušku, počet získaných bodů není dostatečný pro přijetí ke studiu. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK SPÍŠE MINIMÁLNÍ. Formulář pro odvolání je k dispozici ZDE.

 1. nepřijat z důvodu nedostavení se ke všem částem přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se nezúčastnil všech částí přijímací zkoušky a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ.

 1. nepřijat z důvodu nedostavení se k přijímací zkoušce

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se k přijímací zkoušce nedostavil a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit  - PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ.

Nahlížení do spisu přijímacího řízení
V týdnu od 27. 6. do 1. 7. 2022 je možné nahlédnout do spisu přijímacího řízení na FF UP. V případě zájmu kontaktujte prosím paní Lenku Hájkovou (lenka.hajkova@upol.cz).
Vnitřní norma FF UP - Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2022/2023.

Požadavky přijímacích zkoušek

Poplatek za podání přihlášky je 690 Kč. Přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky 
v termínu od 1. 11. 2021 do 15. 3. 2022

Nabídka studijních programů v přijímacím řízení 2021/22

Nabídka studijních programů v přijímacím řízení 2021/22 = katalog studijních programů 

Od 16.2. 2022 byly do přijímacího řízení zařazeny nově akreditované studijní programy
• Indonéská studia
• Korejská studia.
Požadavky přijímacích zkoušek na oba programy najdete v katalogu programů.

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Bakalářské studium

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.

U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující (mimo programy Psychologie a Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad). Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo online formou, případně může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena speciální přípravná literatura.

 

PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních znalostí, dovedností a schopností pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

 

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu. Ústní pohovor může být také nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

 

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do bakalářských studijních programů katedry politologie Evropská studia a diplomacie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Politologie  (sdružené studium v kombinaci) ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 30. 3. 2022 (v aktuálním akademickém roce 2021/2022). Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení uvedeného minimálního percentilu v některém z níže uvedených testů nebo kombinace testů. Takový uchazeč bude navržen k přijetí bez povinnosti vykonat přijímací zkoušku.
 a) součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;
 b) percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP);
 c) percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).

Uchazeči bude uznán nejlepší dosažený výsledek pouze těch termínů NSZ, které se konají do 30. 3. 2022 aktuálního akademického/školního roku 2021/22. Výsledky zkoušek konaných v termínech pozdějších nebudou akceptovány. Termíny testování, místa konání, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě poskytuje výhradně společnost SCIO. Každý uchazeč však musí společnosti SCIO poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ). V případě nesložení zkoušek v rámci NSZ ve stanoveném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

 1. Test pro studijní program (PT)

U některých filologických studijních programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašlete do 30. 4. 2022 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (k rukám Markétě Kuchaříkové). O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.


 

Navazující magisterské studium

PT - Písemný test pro studijní program

PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky vztahující se k oboru studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu programů. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


 

Doktorské studium

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů. Ústní pohovor je možné realizovat prezenční nebo online formou.

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

 

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Do 31. 5. 2022 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Do 31. 5. 2022 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.

 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů:
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
studijní oddělení
Křížkovského 10
771 80  Olomouc
Česká republika

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy akreditované v cizím jazyce jsou k dispozici zde


Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2021 – 15. 3. 2022
 • bakalářské a navazující magisterské studium v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022
 • doktorské studium: 1. 11. 2021 – 30. 4. 2022

Termíny přijímacích zkoušek

Písemné i ústní přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Informace k termínu, místu a času konání zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, zveřejněné pro uchazeče o bakalářské studium k 29. 4. 2022, pro uchazeče o navazující magisterské studium k 27. 5. 2022 v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).

 • Bakalářské
  • písemné: 14. – 15. 5. 2022 (v případě většího počtu uchazečů i 21. – 22. 5. 2022)
  • písemný překlad pro program Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad: 21. 5. 2022
  • ústní jen pro program Psychologie - prezenční studium: 23. 5. – 25. 5. 2022, kombinované studium: 26. 5. – 27. 5. 2022 (v případě krytí termínu s maturitní zkouškou lze termín v uvedeném rozpětí na základě telefonické žádosti změnit, kontakt: Lenka Molnárová 585 63 3501)
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 13. 6. 2022
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 14. 6. 2022
 • Doktorské studium: 17., 21. a 22. 6. 2022
 • Mimořádný termín zkoušek: 6. 9. 2022 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
 • Zápis do studia: 29. 8. – 1. 9. 2022 (náhradní termín zápisu: 15. 9. 2022 – jen pro uchazeče, kteří neměli v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání)

Průběžné informace k přijímacímu řízení

Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč do 30. 6. 2022 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Mgr. Magda Pařilová, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

• Uchazeči se specifickými potřebami 

držitelé průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., kteří potřebují zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, nechť se obracejí s žádostí o poskytnutí pomoci na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého vždy nejpozději do konce měsíce března. Více informací naleznete na stránkách http://www.cps.upol.cz/
Kontakt:
tel.: (+420) 585 635 323, e-mail: lucia.pastierikova@upol.cz 

• Upuštění od konání přijímací zkoušky

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
Seznam těchto studijních programů najdete níže:
• bakalářské studium 
• navazující magisterské studiu

Uchazeči o studium, kterých se uvedená informace netýká (nepřihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace, případně mají v kombinaci program, u kterého nebylo od zkoušky upuštěno) budou požadovanou přijímací zkoušku na zvolený studijní program/kombinaci programů vykonávat.
Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči o studium, kterých se upuštění od zkoušek týká (přihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace),  od 14. 4. 2022 po přihlášení ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“ (viz  https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/).
Dokument „Oznámení o navržení k přijetí“ již nebude zaslán poštou. Termíny a forma zápisů do studia, podrobné informace k zápisu, včetně termínu pro odevzdání ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ budou zveřejněny do konce měsíce června 2022 na webové stránce fakulty (viz https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202122/#c56356).
Uchazeči o studium, kterých se uvedená informace netýká (nepřihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace, případně mají v kombinaci program, u kterého nebylo od zkoušky upuštěno) budou požadovanou přijímací zkoušku na zvolený studijní program/kombinaci programů vykonávat.

• Pozvánka k přijímacím zkouškám

Písemné přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Informace k termínu, místu a času konání zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, zveřejněné pro uchazeče o bakalářské studium k 29. 4. 2022, pro uchazeče o navazující magisterské studium k 27. 5. 2022  v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).

• Nahrazení části přijímací zkoušky

Seznam uchazečů s vyhodnocením žádostí o nahrazení části přijímací zkoušky u sdruženého studia v kombinaci programu Anglická filologie na základě splnění doplňujících kritérií (předložení certifikátu z jazyka) zde

• Postupující k další části zkoušek

Ve výsledcích přijímacího řízení na adrese https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml jsme zveřejnili výsledky z první části přijímacích zkoušek pro uchazeče  o bakalářské studium programů Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie.
Do patřičného políčka vyplňte své univerzitní nebo oborové číslo a vždy zároveň své iniciály (v pořadí jméno, příjmení - na velikosti písma nezáleží) a klikněte na tlačítko Vyhledej.
Uchazeči postupující k další části přijímacích zkoušek mají v tabulce v řádku body pro postupující k ústní zkoušce, a ve sloupci vyhověl uvedeno ANO.


Výsledky přijímacích zkoušek


► Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejňovány postupně na adrese: https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtm


► Způsob vyhodnocení testů a celkový výsledný percentil

Vyhodnocení testů a celkový výsledný percentil:

Testy studijních předpokladů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (SPF) jsou každý rok vytvářeny v několika verzích. Každá položka (otázka) testu se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za špatné odpovědi se žádné body nestrhávají. Každému uchazeči je tak podle klíče správných odpovědí nejprve vypočítán tzv. hrubý skór, tj. počet správně zodpovězených otázek (minimum 0 a maximum 50 bodů).
Přestože jsou všechny verze SPF vytvořeny tak, aby byly rovnocenné, může se stát, že jejich obtížnost mírně kolísá. Z tohoto důvodu je určujícím kritériem úspěšnosti v SPF tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi SPF zvlášť. Maximální možný percentil je 100, minimální hodnota percentilu je 0. Konkrétní hodnota percentilu u daného uchazeče vyjadřuje, kolik procent uchazečů je na tom hůře než anebo stejně jako daný uchazeč. 
Percentil tedy umožňuje vytvořit co nejspravedlivější pořadí všech uchazečů nezávisle na tom, která verze testů studijních předpokladů na ně vyšla.

Pokud je součástí písemého přijímacího řízení i písemný test studijního programu (PT), pak se i z něho vypočítá percentilové pořadí uchazečů a oba výsledky (SPF i PT) jsou poté vyváženy pomocí každým oborem avizovaných vah, čímž z obou výsledků vznikne opět jedno percentilové pořadí.

Pro každý obor je poté určena konkrétní percentilová hranice pro přijetí či postup do dalšího kola přijímacího řízení. 

Hranice se stanovuje dle předem daného počtu přijímaných uchazečů v každém studijním programu.

• Charakteristika hodnocení výsledků


 


► Význam udělených rozhodnutí o NEPŘIJETÍ do studia – vysvětlení k textům v rozhodnutích

Význam udělených rozhodnutí o NEPŘIJETÍ do studia – vysvětlení k textům

Přidělená a zveřejněná rozhodnutí v elektronické přihlášce mají následující význam:

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, ale nebyl ke studiu přijat z kapacitních důvodů. V případě, že se k zápisu do studia nedostaví dostatečný počet uchazečů, je možné takového uchazeče na základě jeho odvolání dodatečně ke studiu přijmout – PODÁVAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU DOPORUČUJEME! Formulář pro odvolání je k dispozici v dalším odkaze.

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč nevykonal úspěšně přijímací zkoušku, počet získaných bodů není dostatečný pro přijetí ke studiu. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se ke všem částem přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se nezúčastnil všech částí přijímací zkoušky a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se k přijímací zkoušce

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se k přijímací zkoušce nedostavil a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit  - PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!


 


► Formulář pro podání odvolání


Nahlížení do spisu přijímacího řízení

V týdnu od 27. 6. do 1. 7. 2022 je možné nahlédnout do spisu přijímacího řízení na FF UP. V případě zájmu kontaktujte prosím paní Lenku Hájkovou (lenka.hajkova@upol.cz).
Vnitřní norma FF UP -
Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2022/2023


Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na FF UP proběhnou KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče).

Informace k zápisu do studia na FF UP v Olomouci zde

Prezentace k zápisu do studia a k zápisu předmětů zde


Zprávy a testy z přijímacího řízení

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)