prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633184

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.33

Profesor

History of medieval and renaissance philosophy

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká rada

 • FF UP Olomouc (člen, 2014–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha (člen, 2013–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (člen, 2012–)
 • FHS UK Praha (člen, 2011–)
 • FF OU Ostrava (člen, 2019–)

Mezinárodní organizace

 • Renaissance Society of America (člen, 2013–)
 • International Society for Neoplatonic Studies (člen, 2012–)

Redakční rada

 • Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice (člen, 2013–)
 • Studia neoaristotelica (člen, 2004–2013)
 • Acta comeniana (člen, 2004–)

Oborová rada

 • Teologická fakulta JČU České Budějovice, doktorské studium filosofie (člen, 2013–)
 • FF UP Olomouc, doktorské studium filosofie (člen, 2009–)
 • FF Univerzita Pardubice, doktorské studium filosofie (člen, 2016–)

Atestační komise

 • Filozofický ústav AV ČR (člen, 2018–)

Habilitační komise

 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (člen, 2013–2013)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. (člen, 2010–2010)
 • FHS UK Praha, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (člen, 2012–2013)
 • ETF UK Praha, habilitační řízení v oboru evangelická teologie, Mgr. Vít Machálek, Th.D. (člen, 2016–2016)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Matúš Porubjak, Ph.D. (člen, 2010–2011)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Václava Němce, Ph.D., obor Filozofie (člen, 2018–)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Davida Svobody, Ph.D. (člen, 2019–)
 • FF UK Praha, habilitační řízení v oboru filozofie, Mgr. Radim Kočandrle, Ph.D. (člen, 2017–2018)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Ing. Tomáš Machula, Ph.D. Th.D. (člen, 2009–2009)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru Filozofie, Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (člen, 2017–)

Redakční kruh

 • Studia neoaristotelica (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

 • GA ČR, hodnotící panel P401, Filosofie, teologie, religionistika (člen, 2017–)
 • Rada Filozofického ústavu AV ČR (člen, 2017–)
Selected publications
Špička J., Nejeschleba T., Janoušek J. Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux. 2014. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Kapitoly z renesanční filosofie. 2014. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. 2008. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. 2003. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Nejeschleba T. Studies in honour of Paul Richard Blum on the occasion of his 70th birthday. Editorial. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2020.
Nejeschleba T. Veřejné wittenberské pitvy Jana Jessenia. Casopis Lekaru Ceskych. 2020.
Nejeschleba T. Metaphysica Valeriani Magni: The Doctrine on God and the World for Those Who Love God. American Catholic Philosophical Quarterly. 2019.
Nejeschleba T. Petrarch’s Ascent of Mont Ventoux and Philosophy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2019.
Nejeschleba T. De la métaphysique de la lumière à l’héliocentrisme. La vision du Soleil selon Valérien Magni. In Hildenbrand Z. (Eds.) Revue des questions scientifiques. 2018.
Nejeschleba T. "Duodekalogy" Giovanniho Pika della Mirandola. Listy filologické. 2018.
Nejeschleba T. Bonaventure on the Agent Intellect. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. 2017.
Nejeschleba T. Teorie poznání u sv. Bonaventury. AITHÉR. 2017.
Nejeschleba T. Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofie vědy. Teorie vědy / Theory of Science. 2016.
Nejeschleba T. Formy panpsychismu v renesanční filosofii. Studia Comeniana et historica. 2016.
Nejeschleba T. Justification of Anatomical Practice in Jessenius’s Prague Anatomy. Early Science and Medicine. 2016.
Nejeschleba T. Jednota intelektu v renesanční filosofii. AITHÉR. 2015.
Nejeschleba T. Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 2015.
Nejeschleba T. Valerian Magni (1586–1661) o vakuu. DVT / Dějiny vědy a techniky. 2015.
Nejeschleba T. Alchymie v Centru pro práci s renesančními texty. Studia Comeniana et historica. 2014.
Nejeschleba T. K jubileu P. Prof. Vladimira Richtera S.J. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Lutheránský aristotelismus ? Philipp Melanchthon. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole. Filosofický časopis. 2005.
Nejeschleba T. Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect. Verbum: analecta neolatina. 2004.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
Nejeschleba T. Jistota lidského poznání podle sv. Bonaventury (De scientia Christi, Q. 4). Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philosohica IV-2000. 2000.
Nejeschleba T. Robert Kalivoda k tomismu. Aluze. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Čížek J. Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism. In Finamore JF., Nejeschleba T. (Eds.) Platonism and its Legacy. Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. 2019.
Žemla M. Ficino in the light of alchemy. Heinrich Khunrathʼ s use of Ficinian metaphysics of light. In Finamore JF., Nejeschleba T. (Eds.) Platonism and its Legacy. Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. 2019.
Nejeschleba T. Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi. In Klimeková A., Augustínová E. (Eds.) Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch. 2012.
Nejeschleba T. Analogie v okultních vědách v renesanci. Petr Dvořák (vyd.), Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
Nejeschleba T. Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius? Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens. 2005.
Nejeschleba T. Mýtus mága Zoroastra v renesanci. J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu. 2004.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2003.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. L. Karfíková - Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
Nejeschleba T. Was Giordano Bruno Read at the University in Olomouc in the 17th Century? Nejeschleba, Tomáš (ed.), Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
KNIHA - CELEK
Blum PR., Sanetrník D., Nejeschleba T. Lorenzo Valla: O svobodném rozhodování. 2021.
Blum PR., Blum E., Nejeschleba T., Žemla M., Slezáková J., Matula J., Čížek J. Gasparo Contarini: De immortalitate animae / On the immortality of the soul. 2020.
Nejeschleba T. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Bureš O. Kosmopolitní divadlo jako emancipace z panoptikálního světa. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Michalík J. Principy filosofie Anne Conway. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T. Renesanční panpsychismus u Jana Amose Komenského. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T. Renesanční panpsychismus u Jana Amose Komenského. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Žemla M. Theophrastia Sancta. Paracelsovsko-weigelovský sborník Philosophia Mystica z roku 1618 a jeho význam. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T., Veselý J. Bonaventura, O trojí cestě. Bonaventura, O trojí cestě. 2019.
Nejeschleba T. Immanence, Renaissance Idea Of. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Panpsychism. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Pantheism, Renaissance. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Trojí cesta sv. Bonaventury. Bonaventura, O trojí cestě. 2019.
Nejeschleba T. Unicity of Intellect. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Lubinus, Eilhard. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Reisch, Gregor. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Trithemius, Johannes. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Zwinger, Theodor. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Osiander, Andreas. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2016.
Nejeschleba T. Filosofie medicíny v českých zemích od 14. po 17. století. Filosofie medicíny v českých zemích. 2015.
Nejeschleba T. Jessenius a Jessen, Johannes. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Nejeschleba T. Magni, Valerian. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Nejeschleba T. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Najdawniejszy okres. Filozofi a medycyny w Czechach i na Słowacji. 2012.
Nejeschleba T. Svoboda v renesanční filosofii (Mirandola a Pomponazzi). Svoboda od antiky po současnost. 2012.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Centers and Peripheries in European Renaissance Culture. 2012.
TVRDÝ F. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka. In NEJESCHLEBA T., NĚMEC V., Recinová M. (Eds.) Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 2011.
Jabůrek M. Metafyziky smrti. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Nejeschleba T. The Relationship between Johannes Jessenius and Johannes Kepler. In Hadravová A., Mahoney TJ., Hadrava P. (Eds.) Kepler`s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova. 2010.
Nejeschleba T. Víno v renesanční filosofii. Víno jako multikulturní fenomen. 2009.
Nejeschleba T. "Metafyzické" dialogy Giordana Bruna. Giordano Bruno, Dialogy. 2008.
Nejeschleba T. Renesanční medicína: academici versus practici. Medicína v kontextu západního myšlení. 2008.
Nejeschleba T. Paul Oskar Kristeller jako historik renesanční filosofie a humanismu. Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance. 2007.
Nejeschleba T. "Kníže svornosti" Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí. Pico della Mirandola, Giovanni, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis. 2005.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudárková P., Tvrdý F., Nejeschleba T. Aletheia. 2018.
SBORNÍK - CELEK
Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T., Finamore JF. Platonism and its Legacy. 2019.
Nejeschleba T., Michalík J. Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. 2015.
Recinová M., Nejeschleba T., Němec V. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, I. Od antiky po renesanci. In . (Eds.) 2011.
Nejeschleba T. Philosophy of Giordano Bruno. Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Bhowmik S., Budíková H., Dražil M., Chudárková P., Whittaker D. Náboženství a věda v zrcadle filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Ben Ayed V., Bureš O., Dražil M., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Thümmel J. Současná epistemologie v kontextu dějin filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Hobza P., Tvrdý F., Nejeschleba T., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R., Dražil M., Thümmel J., Whittaker D. Člověk v historicko-systematické perspektivě. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
PŘEKLAD
Osm filosofů italské renesance. In Nejeschleba T. (Eds.) Paul Oskar Kristeller, Eight philosophers of the Italian Renaissance. 2007.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
MICHALÍK FIF Filozofie 2016
ČÍŽEK FIF Filozofie 2014
List contains doctoral study graduates