prof. PhDr. Tomáš NEJESCHLEBA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633184

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.33

Profesor

Dějiny středověké a renesanční filosofie

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká rada

 • FF UP Olomouc (člen, 2014–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha (člen, 2013–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (člen, 2012–)
 • FHS UK Praha (člen, 2011–)
 • FF OU Ostrava (člen, 2019–)

Mezinárodní organizace

 • Renaissance Society of America (člen, 2013–)
 • International Society for Neoplatonic Studies (člen, 2012–)

Redakční rada

 • Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice (člen, 2013–)
 • Studia neoaristotelica (člen, 2004–2013)
 • Acta comeniana (člen, 2004–)

Oborová rada

 • Teologická fakulta JČU České Budějovice, doktorské studium filosofie (člen, 2013–)
 • FF UP Olomouc, doktorské studium filosofie (člen, 2009–)
 • FF Univerzita Pardubice, doktorské studium filosofie (člen, 2016–)

Atestační komise

 • Filozofický ústav AV ČR (člen, 2018–)

Habilitační komise

 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (člen, 2013–2013)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. (člen, 2010–2010)
 • FHS UK Praha, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (člen, 2012–2013)
 • ETF UK Praha, habilitační řízení v oboru evangelická teologie, Mgr. Vít Machálek, Th.D. (člen, 2016–2016)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Matúš Porubjak, Ph.D. (člen, 2010–2011)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Václava Němce, Ph.D., obor Filozofie (člen, 2018–)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Davida Svobody, Ph.D. (člen, 2019–)
 • FF UK Praha, habilitační řízení v oboru filozofie, Mgr. Radim Kočandrle, Ph.D. (člen, 2017–2018)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Ing. Tomáš Machula, Ph.D. Th.D. (člen, 2009–2009)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru Filozofie, Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (člen, 2017–)

Redakční kruh

 • Studia neoaristotelica (člen, 2013–)

Jiné komise a orgány

 • GA ČR, hodnotící panel P401, Filosofie, teologie, religionistika (člen, 2017–2021)
 • Rada Filozofického ústavu AV ČR (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Nejeschleba T. Kapitoly z renesanční filosofie. 2014. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. 2008. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. 2003. (KNIHA - CELEK)
Špička J., Nejeschleba T., Janoušek J. Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux. 2014. (KNIHA - CELEK)
KAPITOLA V KNIZE
Nejeschleba T. "Kníže svornosti" Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí. Pico della Mirandola, Giovanni, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis. 2005.
Žemla M. Theophrastia Sancta. Paracelsovsko-weigelovský sborník Philosophia Mystica z roku 1618 a jeho význam. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T. Svoboda v renesanční filosofii (Mirandola a Pomponazzi). Svoboda od antiky po současnost. 2012.
Nejeschleba T. Unicity of Intellect. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Osiander, Andreas. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2016.
Nejeschleba T. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Najdawniejszy okres. Filozofi a medycyny w Czechach i na Słowacji. 2012.
Nejeschleba T. Pantheism, Renaissance. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Trojí cesta sv. Bonaventury. Bonaventura, O trojí cestě. 2019.
Nejeschleba T. The Relationship between Johannes Jessenius and Johannes Kepler. In Hadravová A., Mahoney TJ., Hadrava P. (Eds.) Kepler`s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova. 2010.
Nejeschleba T. Zwinger, Theodor. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. Lubinus, Eilhard. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Nejeschleba T. "Metafyzické" dialogy Giordana Bruna. Giordano Bruno, Dialogy. 2008.
Nejeschleba T. Jessenius a Jessen, Johannes. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Centers and Peripheries in European Renaissance Culture. 2012.
Nejeschleba T. Immanence, Renaissance Idea Of. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T. Paul Oskar Kristeller jako historik renesanční filosofie a humanismu. Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance. 2007.
Jabůrek M. Metafyziky smrti. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Nejeschleba T. Panpsychism. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2019.
Nejeschleba T., Veselý J. Bonaventura, O trojí cestě. Bonaventura, O trojí cestě. 2019.
Nejeschleba T. Renesanční medicína: academici versus practici. Medicína v kontextu západního myšlení. 2008.
Nejeschleba T. Magni, Valerian. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Nejeschleba T. Trithemius, Johannes. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
TVRDÝ F. Charles Darwin a naturalistické koncepce člověka. In NEJESCHLEBA T., NĚMEC V., Recinová M. (Eds.) Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 2011.
Nejeschleba T. Filosofie medicíny v českých zemích od 14. po 17. století. Filosofie medicíny v českých zemích. 2015.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
Nejeschleba T. Reisch, Gregor. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2017.
Michalík J. Principy filosofie Anne Conway. In Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. (Eds.) Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T. Víno v renesanční filosofii. Víno jako multikulturní fenomen. 2009.
ČLÁNEK
Nejeschleba T. Bonaventure on the Agent Intellect. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. 2017.
Nejeschleba T. Jednota intelektu v renesanční filosofii. AITHÉR. 2015.
Nejeschleba T. Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 2015.
Nejeschleba T. Petrarch’s Ascent of Mont Ventoux and Philosophy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. 2019.
Nejeschleba T. Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole. Filosofický časopis. 2005.
Nejeschleba T. "Duodekalogy" Giovanniho Pika della Mirandola. Listy filologické. 2018.
Nejeschleba T. Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect. Verbum: analecta neolatina. 2004.
Nejeschleba T. Metaphysica Valeriani Magni: The Doctrine on God and the World for Those Who Love God. American Catholic Philosophical Quarterly. 2019.
Nejeschleba T. Valerian Magni (1586–1661) o vakuu. DVT / Dějiny vědy a techniky. 2015.
Nejeschleba T. De la métaphysique de la lumière à l’héliocentrisme. La vision du Soleil selon Valérien Magni. In Hildenbrand Z. (Eds.) Revue des questions scientifiques. 2018.
Nejeschleba T. Lutheránský aristotelismus ? Philipp Melanchthon. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Justification of Anatomical Practice in Jessenius’s Prague Anatomy. Early Science and Medicine. 2016.
Nejeschleba T. Alchymie v Centru pro práci s renesančními texty. Studia Comeniana et historica. 2014.
Nejeschleba T. Robert Kalivoda k tomismu. Aluze. 2000.
Nejeschleba T. Studies in honour of Paul Richard Blum on the occasion of his 70th birthday. Editorial. Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 2020.
Nejeschleba T. Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofie vědy. Teorie vědy / Theory of Science. 2016.
Nejeschleba T. K jubileu P. Prof. Vladimira Richtera S.J. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
Nejeschleba T. Teorie poznání u sv. Bonaventury. AITHÉR. 2017.
Nejeschleba T. Formy panpsychismu v renesanční filosofii. Studia Comeniana et historica. 2016.
Nejeschleba T. Veřejné wittenberské pitvy Jana Jessenia. Casopis Lekaru Ceskych. 2020.
Nejeschleba T. Jistota lidského poznání podle sv. Bonaventury (De scientia Christi, Q. 4). Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philosohica IV-2000. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudárková P., Tvrdý F., Nejeschleba T. Aletheia. 2018.
SBORNÍK - CELEK
Nejeschleba T., Michalík J. Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. 2015.
Nejeschleba T., Finamore JF. Platonism and its Legacy. 2019.
Recinová M., Nejeschleba T., Němec V. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, I. Od antiky po renesanci. In . (Eds.) 2011.
Bureš O., Jedličková L., Nejeschleba T. Paulo Floss octogenario. Filosofie v dějinách a současnosti. 2020.
Nejeschleba T. Philosophy of Giordano Bruno. Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. L. Karfíková - Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
Čížek J. Comenius' Pansophia in the Context of Renaissance Neo-Platonism. In Finamore JF., Nejeschleba T. (Eds.) Platonism and its Legacy. Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. 2019.
Nejeschleba T. Analogie v okultních vědách v renesanci. Petr Dvořák (vyd.), Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Nejeschleba T. Mýtus mága Zoroastra v renesanci. J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu. 2004.
Nejeschleba T. Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius? Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens. 2005.
Žemla M. Ficino in the light of alchemy. Heinrich Khunrathʼ s use of Ficinian metaphysics of light. In Finamore JF., Nejeschleba T. (Eds.) Platonism and its Legacy. Selected Papers from the Fifteenth Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. 2019.
Nejeschleba T. Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi. In Klimeková A., Augustínová E. (Eds.) Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch. 2012.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2003.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
Nejeschleba T. Was Giordano Bruno Read at the University in Olomouc in the 17th Century? Nejeschleba, Tomáš (ed.), Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
KNIHA - CELEK
Blum PR., Blum E., Nejeschleba T., Žemla M., Slezáková J., Matula J., Čížek J. Gasparo Contarini: De immortalitate animae / On the immortality of the soul. 2020.
Nejeschleba T. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. 2003.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Ben Ayed V., Bureš O., Dražil M., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Thümmel J. Současná epistemologie v kontextu dějin filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Hobza P., Tvrdý F., Nejeschleba T., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R., Dražil M., Thümmel J., Whittaker D. Člověk v historicko-systematické perspektivě. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Tvrdý F., Hobza P., Nejeschleba T., Bhowmik S., Budíková H., Dražil M., Chudárková P., Whittaker D. Náboženství a věda v zrcadle filozofie. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
PŘEKLAD
Osm filosofů italské renesance. In Nejeschleba T. (Eds.) Paul Oskar Kristeller, Eight philosophers of the Italian Renaissance. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Bakalářský diplomový seminář KFI/BADS ZS Se 0
Překlad odborného textu do cizího jazyka KFI/91BPT ZS 0
Opravování esejů ve filozofické soutěži KFI/94OES ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KFI/BCDP ZS 0
Tommaso Campanella, Sluneční stát KFI/BCSF1 ZS Se 0
Bakalářská práce - dokončení KFI/BPD ZS 0
Bakalářská práce - konzultace KFI/BPK ZS 0
Bakalářská práce - zadání KFI/BPZ ZS 0
Filozofie - bakalářská státní zkouška KFI/BSZK ZS 0
Filozofie - bakalářská státní zkouška KFI/BSZZK ZS 0
Diplomový bakalářský seminář KFI/DBS ZS Se 3
Diplomový magisterský seminář KFI/DMS ZS Se 3
Tommaso Campanella, Sluneční stát KFI/NPPF1 ZS Se 0
Obhajoba bakalářské diplomové práce KFI/OBDP ZS 0
Psaní filozofického textu KFI/91APS ZS Cv 3
Hlavní řešitel interního projektu KFI/91BIP ZS 0
Hlavní řešitel externího projektu KFI/91BEP ZS 0
Člen týmu grantového projektu KFI/91BCT ZS 0
Příspěvek (sborník, kapitola v knize) KFI/91BKK ZS 0
Článek Jost KFI/91BC1 ZS 0
Článek Jsc KFI/91BC2 ZS 0
Článek Jimp KFI/91BC3 ZS 0
Monografie KFI/91BMO ZS 0
Hodnocení esejů ve filozofické soutěži KFI/94HE ZS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ČÍŽEK FIF Filozofie 2014
MICHALÍK FIF Filozofie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.