Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633184, 585633186
Pracoviště:
Katedra filozofie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 12
Místnost:
3.33
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká rada
 • FF UP Olomouc (člen, 2014–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha (člen, 2013–2018)
 • Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (člen, 2012–)
 • FHS UK Praha (člen, 2011–)
 • FF OU Ostrava (člen, 2019–)
Mezinárodní organizace
 • Renaissance Society of America (člen, 2013–)
 • International Society for Neoplatonic Studies (člen, 2012–)
Redakční rada
 • Aither. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice (člen, 2013–)
 • Studia neoaristotelica (člen, 2004–2013)
 • Acta comeniana (člen, 2004–)
Oborová rada
 • Teologická fakulta JČU České Budějovice, doktorské studium filosofie (člen, 2013–)
 • FF UP Olomouc, doktorské studium filosofie (člen, 2009–)
 • FF Univerzita Pardubice, doktorské studium filosofie (člen, 2016–)
Atestační komise
 • Filozofický ústav AV ČR (člen, 2018–)
Habilitační komise
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (člen, 2013–2013)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D. (člen, 2010–2010)
 • FHS UK Praha, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (člen, 2012–2013)
 • ETF UK Praha, habilitační řízení v oboru evangelická teologie, Mgr. Vít Machálek, Th.D. (člen, 2016–2016)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Mgr. Matúš Porubjak, Ph.D. (člen, 2010–2011)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Václava Němce, Ph.D., obor Filozofie (člen, 2018–)
 • FF UK Praha, habilitační řízení mgr. Davida Svobody, Ph.D. (člen, 2019–)
 • FF UK Praha, habilitační řízení v oboru filozofie, Mgr. Radim Kočandrle, Ph.D. (člen, 2017–2018)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru filosofie, Ing. Tomáš Machula, Ph.D. Th.D. (člen, 2009–2009)
 • FF UP Olomouc, habilitační řízení v oboru Filozofie, Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (člen, 2017–)
Redakční kruh
 • Studia neoaristotelica (člen, 2013–)
Jiné komise a orgány
 • GA ČR, hodnotící panel P401, Filosofie, teologie, religionistika (člen, 2017–)
 • Rada Filozofického ústavu AV ČR (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Špička J., Nejeschleba T., Janoušek J. Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux. 2014. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Kapitoly z renesanční filosofie. 2014. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. 2008. (KNIHA - CELEK)
Nejeschleba T. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. Bonaventura: Návrat umění k theologii. Jeden je Váš učitel, Kristus. 2003. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Nejeschleba T. Metaphysica Valeriani Magni: The Doctrine on God and the World for Those Who Love God. American Catholic Philosophical Quarterly. 2019.
Nejeschleba T. De la métaphysique de la lumière à l’héliocentrisme. La vision du Soleil selon Valérien Magni. In Hildenbrand Z. (Eds.) Revue des questions scientifiques. 2018.
Nejeschleba T. "Duodekalogy" Giovanniho Pika della Mirandola. Listy filologické. 2018.
Nejeschleba T. Bonaventure on the Agent Intellect. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica. 2017.
Nejeschleba T. Teorie poznání u sv. Bonaventury. AITHÉR. 2017.
Nejeschleba T. Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofie vědy. Teorie vědy / Theory of Science. 2016.
Nejeschleba T. Formy panpsychismu v renesanční filosofii. Studia Comeniana et historica. 2016.
Nejeschleba T. Justification of Anatomical Practice in Jessenius’s Prague Anatomy. Early Science and Medicine. 2016.
Nejeschleba T. Jednota intelektu v renesanční filosofii. AITHÉR. 2015.
Nejeschleba T. Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 2015.
Nejeschleba T. Valerian Magni (1586–1661) o vakuu. DVT / Dějiny vědy a techniky. 2015.
Nejeschleba T. Alchymie v Centru pro práci s renesančními texty. Studia Comeniana et historica. 2014.
Nejeschleba T. K jubileu P. Prof. Vladimira Richtera S.J. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Lutheránský aristotelismus ? Philipp Melanchthon. Studia neoaristotelica. 2005.
Nejeschleba T. Pojetí činného intelektu ve starší františkánské škole. Filosofický časopis. 2005.
Nejeschleba T. Thomas Aquinas and the Early Franciscan School on the Agent Intellect. Verbum: analecta neolatina. 2004.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Philosophica. 2003.
Nejeschleba T. Jistota lidského poznání podle sv. Bonaventury (De scientia Christi, Q. 4). Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica, Philosohica IV-2000. 2000.
Nejeschleba T. Robert Kalivoda k tomismu. Aluze. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nejeschleba T. Význam Jesseniova filosofického díla wittenberského období ve vztahu k saskému kurfiřtovi. In Klimeková A., Augustínová E. (Eds.) Ján Jessenius. Slováci na panovnických dvoroch. 2012.
Nejeschleba T. Analogie v okultních vědách v renesanci. Petr Dvořák (vyd.), Analogie ve filosofii a teologii. 2007.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica. 2006.
Nejeschleba T. Die philosophischen Werke des Johannes Jessenius als Quelle einiger Gedanken des Comenius? Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens. 2005.
Nejeschleba T. Mýtus mága Zoroastra v renesanci. J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu. 2004.
Nejeschleba T. Antické zdroje renesanční nauky o sympatii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2003.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. L. Karfíková - Z. Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
Nejeschleba T. Was Giordano Bruno Read at the University in Olomouc in the 17th Century? Nejeschleba, Tomáš (ed.), Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
KNIHA - CELEK
Nejeschleba T. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. Bonaventura z Bagnoregia: Jak přivést umění zpět k theologii, Váš učitel je jeden, Kristus. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Nejeschleba T. Filosofie medicíny v českých zemích od 14. po 17. století. Filosofie medicíny v českých zemích. 2015.
Nejeschleba T. Filozofia medycyny na ziemiach czeskich. Najdawniejszy okres. Filozofi a medycyny w Czechach i na Słowacji. 2012.
Nejeschleba T. Svoboda v renesanční filosofii (Mirandola a Pomponazzi). Svoboda od antiky po současnost. 2012.
Nejeschleba T. The Theory of Sympathy and Antipathy in Wittenberg in the 16th Century. Centers and Peripheries in European Renaissance Culture. 2012.
Nejeschleba T. The Relationship between Johannes Jessenius and Johannes Kepler. In Hadravová A., Mahoney TJ., Hadrava P. (Eds.) Kepler`s Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia nova. 2010.
Nejeschleba T. Výběrová bibliografie Pavla Flosse. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Nejeschleba T. Výběrová bibliografie Pavla Flosse. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Nejeschleba T. Víno v renesanční filosofii. Víno jako multikulturní fenomen. 2009.
Nejeschleba T. "Metafyzické" dialogy Giordana Bruna. Giordano Bruno, Dialogy. 2008.
Nejeschleba T. Renesanční medicína: academici versus practici. Medicína v kontextu západního myšlení. 2008.
Nejeschleba T. Paul Oskar Kristeller jako historik renesanční filosofie a humanismu. Paul Oskar Kristeller, Osm filosofů italské renesance. 2007.
Nejeschleba T. "Kníže svornosti" Giovanni Pico della Mirandola a jeho filosofické úsilí. Pico della Mirandola, Giovanni, O důstojnosti člověka / De dignitate hominis. 2005.
Nejeschleba T. Jan Jesenský, renesanční naturalismus a význam čísla sedm. In Karfíková L., Šír Z. (Eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci. 2003.
SBORNÍK - CELEK
Nejeschleba T., Michalík J. Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. 2015.
Recinová M., Nejeschleba T., Němec V. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, I. Od antiky po renesanci. In . (Eds.) 2011.
Nejeschleba T. Philosophy of Giordano Bruno. Philosophy of Giordano Bruno. 2003.
PŘEKLAD
Osm filosofů italské renesance. In Nejeschleba T. (Eds.) Paul Oskar Kristeller, Eight philosophers of the Italian Renaissance. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Středověká a renesanční filozofie KFI/SRF LS 2
Opravování esejů ve filoz. soutěži KFI/94OES LS 0
Bakalářský diplomový seminář KFI/BADS ZS Se 0
Obhajoba bakalářské práce KFI/BCDP ZS Se 0
Obhajoba bakalářské práce KFI/BCDP LS 0
Filozofie KFI/BSZZK ZS 0
Filozofie KFI/BSZZK LS 0
Četba z děl renesančních filozofů KFI/CDR ZS Se 2
Renaissance Philosophy: Figures and Them KFI/FAT ZS 2
Renaissance Philosophy: Figures and Them KFI/FAT LS 2
Filozofická terminologie II: latina KFI/FTLA LS Se 2
Filozofie a zrod moderní vědy KFI/FZM LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jan ČÍŽEK FIF Filozofie 2014
Jiří MICHALÍK FIF Filozofie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.