Disertační práce

Zadání tématu DP

O tématu disertační práce rozhoduje oborová rada pro příslušný doktorský program a téma disertační práce si student volí zejména v rámci přijímacího řízení. Nejpozději v průběhu zimního semestru předposledního ročníku studia má student povinnost vyplnit v Portálu UP (IS/STAG) podklad pro zadání disertační práce. Pro vložení zadání (tématu) disertační práce slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Proces vložení a schválení tématu disertační práce probíhá pouze elektronickou formou, studenti již nemusí vytištěný a podepsaný dokument odevzdávat na studijním oddělení.

Manuál pro zadání tématu disertační práce pro studenty

Změna již schváleného tématu nebo školitele disertační práce podléhá žádosti (šablona viz oddíl Formuláře). Na základě schválené žádosti studijní referentka pro DSP otevře studentovi v IS/STAG prostor pro vložení nového zadání.


Obhajoba disertační práce

1) Student DSP, který chce přistoupit k obhajobě disertační práce, musí referentce DSP dodat následující:

  1. vyplněný formulář přihlášky, (PDF) (RTF)
  2. disertační práci (2 výtisky, práce musí být v době odevzdání nahrána do IS STAG),
  3. vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení (1 školitelem podepsaný výtisk nebo sken),
  4. autoreferát (minimálně 5 výtisků, v elektronické podobě zaslat autoreferát referentce).

Přihláška nebude pokládána za podanou, dokud student DSP nedodá všechny výše uvedené povinné součásti. Svou přihlášku se všemi přílohami, které mají být odevzdány ve fyzické podobě, může student DSP doručit referentce DSP fyzicky v úředních hodinách, případně může vše zaslat k jejím rukám doporučeně poštou.

 

2) Následně student DSP očekává pozvánku od referentky DSP k obhajobě. Ta mu musí být doručena nejpozději 20 dní před samotnou obhajobou. Celý proces upořádání obhajoby od momentu podání přihlášky do data konání obhajoby obvykle trvá 3–5 měsíců. Student DSP, který plánuje uzavřít své studium v určitém termínu (například s ohledem na možnost získat mimořádné stipendium za dodržení standardní délky studia), musí počítat s těmito časy a přizpůsobit jim včasné podání přihlášky.

Povinné součásti disertační práce a autoreferátu a dále též průběh obhajoby specifikuje Studijní a zkušební řád UP (článek 44–47) a Vnitřní norma FF UP k jeho provedení. Doporučujeme všem studentům DSP, aby si příslušné pasáže prostudovali. Upozorňujeme zejména na povinnou přítomnost cizojazyčného resumé v předepsaném rozsahu v disertační práci i autoreferátu. Student DSP by se měl rovněž informovat u svého školitele či na webu katedry, zda oborová rada neuložila pro podobu disertační práce a autoreferátu ještě další pravidla a povinnosti nad rámec výše uvedených předpisů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)