Fakultní orgány

Vedení fakulty

Sídlo děkanátu: Křížkovského 10, zadní trakt, 2. nadzemní podlaží

Děkan

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
585 633 001
zdenek.pechal@upol.cz

konzultační hodiny: po předchozí domluvě přes asistentku děkana

Předseda akademického senátu

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
585 633 246
jan.stejskal@upol.cz

Proděkani

proděkan pro studijní a sociální záležitosti (1. zástupce děkana)
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
585 633 407, 733 690 808
miroslav.dopita@upol.cz

Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:30

 • organizace agendy přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • vedení studijní agendy bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • agenda rigorózního řízení
 • člen Pedagogické komise UP
 • člen Koordinační rady pro distanční a kombinované formy studia UP

proděkan pro organizaci a rozvoj (2. zástupce děkana)
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
585 633 105, 775 275 653
ondrej.molnar@upol.cz

 • vnitřní organizace FF UP
 • normotvorba
 • metodika personalistiky výběrových řízení
 • koordinace pasportizace budov FF UP
 • koordinace činnosti fakultních jednotek
 • řízení Jazykové školy UPLIFT
 • koordinace public relations fakulty
 • příprava Dlouhodobého záměru FF UP a jeho aktualizace

konzultační hodiny:
pondělí, 10:00 - 11:30

proděkanka pro projektové řízení
Mgr. Dana Bilíková
585 633 436
dana.bilikova@upol.cz

 • komplexní správa projektů
 • vnitřní koordinace projektů na FF UP
 • projektová strategie FF UP
 • alumni program
 • CŽV v návaznosti na projektové řízení a alumni program
 • vedení agendy CŽV - Institut celoživotního vzdělávání
 • členka Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání UP

konzultační hodiny:
pondělí, 8:30 - 10:00

proděkanka pro zahraniční záležitosti
Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
585 633 132
pavlina.flajsarova@upol.cz

 • organizace zahraničních vztahů FF UP
 • organizace mobility studentů a akademických pracovníků FF UP
 • podpora pro programy mezinárodní spolupráce FF UP
 • agenda CŽV - program Čeština pro cizince
 • organizace a podpora celofakultních cizojazyčných a společných (joint) programů

konzultační hodiny:

proděkanka pro vědu a výzkum
prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
585 633 354
lenka.zajicova@upol.cz

 • vedení agendy Vědecké rady FF UP
 • předseda Ediční komise FF UP
 • předseda Hodnotící komise Studentské grantové soutěže FF UP
 • zástupce FF v Grantové radě UP
 • metodik doktorského studijního programu na FF UP

proděkan pro infrastrukturu
Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
585 633 169, 777 570 618
vladimir.polach@upol.cz

 • rekonstrukce a dislokace
 • řízení Oddělení infrastruktury

konzultační hodiny:
úterý 11:00 - 11:45
čtvrtek 11:30 - 12:00

Tajemnice

Ing. Jiřina Menšíková
585 633 008, 731 642 439
jirina.mensikova@upol.cz

 • funkce tajemnice – hospodaření a správa fakulty dle Statutu FF UP
 • komplexní správa rozpočtu fakulty
 • předsedkyně Škodní komise FF UP
 • předsedkyně Hlavní inventarizační komise FF UP, členka Ústřední inventarizační komise UP
 • webové stránky Hospodaření a správa
 • vedení správy parkánových zahrad UP Křížkovského
 • pronájem auly FF UP - Pravidla pronájmu aulyPožadavky na techniku v aule (formulář)

konzultační hodiny: Křížkovského 10, č. dveř. 2.38
Pondělí 14:00 - 16:00, jinak kdykoliv dle domluvy


Akademický senát

Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy univerzity, který spolupracuje s vedením fakulty. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec FF UP (tedy studenti a pedagogové). AS FF UP má celkem 21 členů, z toho 14 pedagogů a 7 studentů.
V čele fakultního senátu stojí předseda a dva místopředsedové. Chod senátu podléhá vnitřním předpisům FF UP – volebnímu řádu a jednacímu řádu akademického senátu. Senátoři jsou voleni na období čtyř let. Mandát současného senátu začal v dubnu 2017 a končí v dubnu 2020.

  

AS FF se věnuje těmto činnostem:

 • volí děkanku/děkana fakulty, případně projednává její/jeho odvolání;
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání;
 • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy;
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty;
 • schvaluje návrh děkanky/děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty;
 • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkanky/proděkany;
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkanka/děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkanky/děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

Senátoři AS FF UP

Akademičtí pracovníci

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., e-mail: jan.stejskal@upol.cz (předseda)
Mgr. Elizabeth Allyn Woock, e-mail: elizatethallyn.woock@upol.cz, (1. místopředsedkyně)
PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D., e-mail: ondrej.blaha@upol.cz
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., e-mail: martin.dolejs@upol.cz 
prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz   
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., e-mail: martin.fafejta@upol.cz
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., e-mail: ondrej.kucera@upol.cz 
Bc. Martin Lavička, M.A., e-mail martin.lavicka@upol.cz 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., e-mail: tomas.lebeda@upol.cz
PhDr. Petr Orság, Ph.D., e-mail: petr.orsag@upol.cz 
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., e-mail: radmila.prchal@upol.cz 
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., e-mail: jiri.spicka@upol.cz 
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., e-mail: ludmila.veselovska@upol.cz 
Mgr. Radim Zámec, Ph.D., e-mail: radim.zamec@upol.cz   

Studenti

Bc. Michal Nguyen, Mgr. Historie, e-mail michal.nguyen01@upol.cz (2. místopředseda)
Bc. David Broul, Mgr. Evropská studia a mezinárodní vztahy, e-mail: david.broul01@upol.cz
Mgr. Renata Čižmárová, Katedra asijských studií, e-mail: renata.cizmarova01@upol.cz 
Mgr. Tomáš Holešovský, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, e-mail: tomas.holesovsky01@upol.cz 
Mgr. Jakub Martinec, Katedra asijských studií, e-mail: jakub.martinec01@upol.cz 
Mgr. Radek Toman, Katedra politologie a evropských studií, e-mail: radek.toman02@upol.cz 
Kristýna Zástavová, Katedra psychologie, e-mail: kristyna.zastavova@upol.cz 

Nahoru


Vědecká rada

nejbližší termín zasedání Vědecké rady FF: 3. 6. 2020

probíhající habilitační a profesorská řízení

Zápisy z VR FF


Vědecké rada FF UP s účinností od 1. února 2018

Filologie

Interní členové

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
- obor jmenování: Dějiny anglické a americké literatury
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.
- obor jmenování: Dějiny německé literatury
prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
- obor jmenování: Dějiny české literatury
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
- obor jmenování: Český jazyk
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
- obor jmenování: Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
- obor jmenování: Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc.
- obor jmenování: Německý jazyk
prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
- obor jmenování: Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením Románské jazyky

Externí členové

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., Ústav románských jazyků a literatur FF MU Brno
- obor jmenování: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Ústav slavistiky FF MU Brno
- obor jmenování: Ruská literatura
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FFUK Bratislava
- obor jmenování: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Filozofie, religionistika a teologie

Interní členové

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
- obor jmenování: Filozofie

Externí členové

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Katedra filozofie FF OU Ostrava
- obor habilitačního řízení: Filozofie

Historické vědy

Interní členové

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Historie
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
- obor jmenování: Historie

Externí členové

doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK Praha
- obor habilitačního řízení: České dějiny

Neučitelská pedagogika

Interní členové

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Andragogika

Externí členové

prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Ústav pedagogických věd FF MU Brno
- obor jmenování: Andragogika

Politické vědy

Interní členové

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Politologie

Externí členové

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., Katedra politologie FSS MU Brno
- obor jmenování: Politologie

Psychologie

Interní členové

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Psychologie práce a organizace

Externí členové

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Psychologický ústav AV ČR a Katedra psychologie FSS MU Brno
- obor jmenování: Obecná psychologie

Sociologie

Interní členové

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. ¨
- obor jmenování: Filozofie

Externí členové

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D., Katedra sociologie FF ZČU Plzeň
- obor habilitačního řízení: Sociologie

Vědy o umění a kultuře

Interní členové

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Muzikologie
doc. PhDr. Jiří Štefanides
- obor habilitačního řízení: Teorie a dějiny dramatických umění
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.,
- obor jmenování: Dějiny výtvarných umění


Kolegium děkana

 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
 • prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D.
 • PhDr. Petr Orság, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
 • prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Klabal
 • Bc. Tereza Bydžovská

Komise SZZkOmbudsman

Ochránce práv vysokoškolských studentů FF UP

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.
e-mail: ombudsman.FFUP@email.cz
tel.: 585 633 135

konzultační hodiny:
Kdykoli po individuální domluvě e-mailem nebo telefonicky.

Působnost ombudsmana studentů FFUP

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů FF UP v Olomouci. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studentů FF UP proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia na FF UP v Olomouci. (Směrnice děkana č. 2/2014 o zřízení funkce ombudsmana FF UP)

Veřejný ochránce práv vysokoškolských studentů působí k ochraně studentů před jednáním fakultních orgánů, pedagogů a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

 • v rozporu s právem,
 • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení a vedení FF UP a principům dobré správy,
 • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti:

 • konkrétních pedagogů,
 • pracovníků fakultních orgánů,
 • pracovníků studijního oddělení.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studentů podnět, i z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí.

Může požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká.

Při zjištění pochybení může požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí. Nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP.

Úkolem ombudsmana je rovněž upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, resp. v nemožnosti se těchto práv domoci.

Ochránce nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti fakultních orgánů a není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí především v oblastech:

 • hodnocení studentů pedagogy, pokud nedošlo k diskriminaci studenta na základě rasy, pohlaví aj., nebo k pochybení v dodržování Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci nebo Směrnice děkana FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu č. 01/2012, včetně dodatků.
 • vyměření poplatků za nadstandardní dobu studia, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem, případně při jejich vyměření nedošlo k pochybení.

Zprávy o činnosti

Dle směrnice děkana FF UP č. 2/2014 o zřízení funkce ombudsmana FF UP, článku 10, bodu 8 podává ochránkyně práv studentů akademické obci zprávy o své činnosti.
Akademický rok 2013/2014

Zprava_o_cinnosti_ombudsmana_za_LS_2014.pdf

Informace o činnosti ombudsmanky za období od zvolení do funkce do konce ak. roku 2013/14