Harmonogram studia

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna.

Harmonogram ak. roku 2020/2021

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2020/21 (.pdf)

Výuka v ZS: 21. 9. - 18. 12. 2020
Zkouškové období ZS: 4. 1. - 12. 2. 2021

Výuka v LS: 15. 2. - 14. 5. 2021
Zkouškové období LS: 17. 5. - 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2021 (SO FF uzavřeno od 26. 7. do 6. 8. 2021)

Termín pro splnění stud. povinností: 6. 9. 2021

Harmonogram průběhu a kontroly studijních povinností studenta DSP

15. 10. Student doktorského studijního programu (DSP) odevzdá nejpozději do 15. 10. školitelem schválený a podepsaný Individuální studijní plán (ISP) na příslušný akademický rok asistentce katedry. Studenti prvního ročníku kromě ISP na příslušný akademický rok odevzdávají současně ISP na celou dobu studia.


31. 10. Asistentka katedry předá ISP všech doktorandů předsedovi oborové rady ke schválení a po jeho schválení nahraje nejpozději do 31. 10. všechny ISP do příslušné sekce DSP v UPShare. Případné připomínky předsedy oborové rady s příslušnými studenty DSP a jejich školiteli předseda oborové rady vypořádá do výše uvedeného data.
K uvedenému meznímu datu budou originály všech shromážděných dokumentů předány na studijní oddělení referentce DSP k založení do spisu studenta.


31. 3. Student DSP může podat přihlášku k obhajobě disertační práce kdykoli v průběhu akademického roku. V případě, že student DSP chce uzavřít studium do 31. 8. příslušného akademického roku, musí na studijní oddělení podat přihlášku k obhajobě disertační práce nejpozději do 31. 3. daného roku. Přihlášku může student DSP podat i po tomto termínu, avšak oborová rada se Studijním oddělením nemohou garantovat, že do 31. 8. bude možné zorganizovat obhajobu.


15. 8.  Nejpozději do 15. 8. odevzdá student DSP asistentce katedry za uplynulý akademický rok:

1. roční zprávu o studiu,
2. zápisový list A (z Portálu) – přehled o vykonaných zkouškách,
3. žádost o prodloužení studia nad standardní dobu (v případě potřeby).

Asistentky kateder předají následně shromážděné materiály školitelům k posouzení a vyjádření a na vědomí předsedům oborových rad. Případnou žádost o prodloužení studia dodají naskenovanou referentce DSP.

(Po 15. 8. provede referentka DSP kontrolu kreditů z IS STAG a o zjištěných nedostatcích bude informovat předsedu příslušné oborové rady a školitele tak, aby tyto informace byly k dispozici pro roční hodnocení.)


30. 9.  Asistentky kateder vloží roční zprávu opatřenou vyjádřením školitele a zápisový list A do příslušné sekce DSP v UPSharu. K uvedenému meznímu datu budou originály všech shromážděných dokumentů předány na studijní oddělení referentce DSP k založení do spisu studenta.