Informace o studiu

Studium Učitelské způsobilosti

pro studenty navazujícího magisterského studia na FF UP

V ŘEŠENÍ JE NOVÁ AKREDITACE MŠMT - aktuální informace pro přihlášení, od akademického roku 2024/2025, budou zveřejněny v průběhu května - června 2024.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Institut celoživotního vzdělávání studium zajišťuje v oblasti pedagogických věd jako program celoživotního vzdělávání v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník vzdělávání (dále jen “účastník”) je ke studiu Učitelské způsobilosti – Studium v ​​oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích věd 2. stupně ZŠ a SŠ (dále jen “Studium v ​​oblasti pedagogických věd”) přijat v navazujícím magisterském studiu na na základě e-přihlášky zpřístupněné v květnu přes portál CŽV https://czv-up.upol.cz/ (název Studium v ​​oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ v prezenční formě – jednoobor/dvouobor) zaslané zpravidla do začátku září daného roku, v němž účastník nastoupí do 1. ročníku magisterského navazujícího studia . Do poznámky je nutné uvést studijní obor(y) magisterského studia.


Studium – akreditované obory způsobilé v oblasti pedagogických věd:


Výše poplatku za studium od 2023/2024

  • pro studenty FF studující učitelskou způsobilost na jednom oboru – 9 000 Kč ,
  • pro studenty FF studující učitelskou způsobilost na dvou oborech – 12 000 .
  • Pro studenty z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK) činí poplatek za studium 5 000 Kč , přičemž je jim uznán pedagogicko-psychologický základ pokud na mateřské fakultě studují pedagogický směr. Na FF UP si zapisují (IS STAG) a absolvují oborovou didaktiku a praxi.

Platba za studium musí být uhrazena do začátku studia učitelské způsobilosti, zpravidla do začátku měsíce října. Platba je za celé studium (4 semestry) a absolvování závěrečné zkoušky. Údaje k platbě obdrží účastník po přihlášení do studia v cžv portálu.

Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium v ​​oblasti pedagogických věd“ k výuce předmětů v oboru ve kterém dokončili magisterské vysokoškolské studium (doložením kopie diplomu), a závěr k uvedení jednotlivých částí zkoušek a jejich klasifikace. Absolvent získá způsobilost k výuce na SŠ i na 2. stupni ZŠ, pokud se předmět, jehož didaktiku student na FF absolvoval, vyučuje na ZŠ.

Profil absolventa: absolvent je připraven vést výuku daného předmětu a podílet se na realizaci školního kurikula na daném stupni vzdělání. Reflektuje pojmy a představy o učení, vzdělávání a vzdělanosti, plánuje, provádí hodnocení a provádí výuku, vytváří vhodné podmínky pro učení všech žáků, využívá různé různé metody a forem reflektuje výuku a kompetence využívá oborově didaktické reflexe při přípravě, realizace a reflexní pedagogické procesy, je připraven podílet se na pedagogických procesech celé školy a komunikovat s rodiči na podporu žákova učení.

K vyhotovení osvědčení je nutné, aby absolventi zaslali sken diplomu na e-mail PhDr. Gabriele Paráčkové: gabriela.parackova@upol.cz.
Osvědčení je vystaveno ve lhůtě 1-2 měsíce (po doložení diplomu a kompletaci všech potřebných podkladů, zajištění podpisů děkana FF a rektora UP aj.).


Průběh studia

Účastníci jsou povinni sledovat webové stránky o učitelské způsobilosti (aktuálnost), na kterých budou uvedeny termíny závěrečných zkoušek, složení komisí se seznamem studentů (nejpozději 14 dní před začátkem závěrečné zkoušky) a jiné aktuální informace o průběhu studia.

Účastník si v IS STAG zapisuje předměty pod zkratkami uvedené u studijního plánu níže (vždy za 0 kreditů) platné podle akreditace MŠMT. Zapsané předměty je nutné absolvovat. Odepsání předmětu je možné přes žádost (viz Dokumenty ke stažení).


Studijní plány


Učitelská způsobilost
(Studium v ​​oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ)

pro přihlášené účastníky od ZS 2021

podmínky platné pro akademický rok 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 podle akreditace MSMT – 305/2021-4-160

Studium učitelské způsobilosti je vyučováno v rozsahu 4 semestrů. Účastník povinně podle následujícího harmonogramu absolvuje:

Předmět Rozsah výuky    v hod. Zakončení Semestr
týden/za semestr
Pedagogicko-psychologický základ I. 3/35 Ko 1. (ZS)
Pedagogicko-psychologický základ II. 3/35 Ko 2. (LS)
Didaktika diplomového oboru I. (1obor) 3/40 Zp 1. (ZS)
Didaktika diplomového oboru II. (1obor) 3/40 Zk  2. (LS)
Didaktika nediplomového oboru I. (2obor) 3/40 Zp 1. (ZS)
Didaktika nediplomového oboru II. (2obor) 3/40 Zk  2. (LS)
Praxe a její reflexe I. (1obor)

12 dnů praxe po 8 hod. + konzultace s didaktikem

v IS STAG zapsat v daném semestru,
kdy bude praxe splněna

100  Zp 2.-4. (LS-ZS-LS)
Praxe a její reflexe II. (2obor)

12 dnů praxe po 8 hod. + konzultace s didaktikem

v IS STAG zapsat v daném semestru,
kdy bude praxe splněna

100 Zp 2.-4. (LS-ZS-LS)

Závěrečnou zkoušku z učitelské způsobilosti (nezapisuje se do IS STAG) musí účastník vykonat nejpozději do dvou let od ukončení řádného studia na FF, přičemž všechny své studijní povinnosti musí splnit během studia učitelské způsobilosti (jako řádný student FF).

Studenti si zapisují předměty v IS STAG pod osobním číslem začínajícím I….., vygenerovaným v rámci podané přihlášky přes cžv portál.

Seznam předmětů a zkratek UZ od ZS 2021 (ke stažení)

Pokyny a informace k portfoliu studentů


 


Učitelská způsobilost
(Studium v ​​oblasti pedagogických věd)

pro přihlášené účastníky do roku 2020

podmínky pro akademický rok 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 podle akreditace MSMT-289/2018-2-174

Stávající studijní plán a informace jsou platné pro přihlášené přihlášené do roku 2020 a poslední výuka proběhne v LS 2022.

!V 2022 bude podávat poslední běh volitelných přednášek z důvodu dobíhající platnosti původní akreditace!

 

Předmět Počet kreditů Rozsah výuky týdně/za semestr Zakončení Semestr
Psychologie pro učitele I. PCH/PPUZ 0 2/26 Zp 1.
Psychologie pro učitele II. PCH/PPUZ2 0 2/26 Ko 2.
Pedagogika pro učitele I. KSR/P1UZ 0 2/26 Zp 1.
Pedagogika pro učitele II. KSR/P2UZ 0 2/26 Zp 2.
Pedagogika pro učitele III. KSR/P3UZ 0 2/26 Ko 3.
Didaktika diplomového oboru I., II. (kód – viz seznam, 1obor) 0 3/39 Zp, Zk 1.-2.
Didaktika nediplomového oboru I., II. (kód – viz seznam, 2obor) 0 3/39 Zp, Zk 1.-2.
Praxe a její reflexe I. (diplomového oboru, 1obor) 0 31 hodin celkem Zp 3.-4.
Praxe a její reflexe II. (nediplomového oboru, 2obor) 0 31 hodin celkem Zp 3.-4.
Volitelná přednáška I. – X. 0 20 hodin celkem Zp 2.,4.
Závěrečná práce 0 / / 3.-4.

Poznámka:
Diplomový obor – obor pro který student píše diplomovou práci.

Seznam předmětů a zkratek UZ od roku 2015 (ke stažení)

Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídek volitelných přednášek (za celé studium). Seznam volitelných přednášek je zveřejněn na webu ICV vždy před začátkem letního semestru. Zápočet z přednášky bude zapsán do Výkazu o studiu ihned po jejím ukončení. Za LS 2021 si student do výkazu zapíše datum a název přednášky s poznámkou “online”, a v zastoupení mu bude zapsán zápočet v den ZZk při kontrole studijních povinností.

 „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ k vyzvednutí (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, Křížkovského 10 .

Do výkazu budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Výkaz student předloží ke kontrole v den závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!


 

  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)