Závěrečné zkoušky

Studium Učitelské způsobilosti

pro studenty navazujícího magisterského studia na FF UP

Podmínky pro přihlášené účastníky od ZS 2021

!V rámci přípravy nové akreditace doporučujeme studium dokončit - absolvovat závěrečnou zkoušku nejpozději do termínu stanoveného MŠMT 28. 2. 2025! Následně budou účastníci převedeni pod novou akreditaci a její podmínky.

Studium je zakončeno:

  • Zkouškou z pedagogicko-psychologického základu – prezentace profesního portfolia (části vztahující se k PPZ) a rozhovor na vybrané téma, které portfolium obsahuje – reflektuje.
  • Zkouškou z Didaktik vyučovacích předmětů – prezentace profesního portfolia (části vztahující se k didaktice), další požadavky stanovují jednotliví didaktici.

Studenti z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK), kteří na mateřské fakultě studují pedagogický směr, konají zkoušku pouze z didaktiky s prezentací portfolia.

Profesní portfolium si účastník v průběhu vzdělávání vytváří podle kritérií a požadavků zadaných především lektorem pedagogicko-psychologického základu a garantem oborové didaktiky (ve spolupráci s vedoucím učitelem praxe). Vede reflektivní deník, vytváří kazuistiku k vybranému tématu (školní třída jako sociální skupina, rizikové chování, podpůrná opatření atd.), vytváří zpětnou vazbu k náslechům (kritéria pro pozorování), připravuje vyučovací hodiny, reflektuje realizované hodiny a provádí sebereflexi, vytváří si databanku aktivizačních metod a forem práce, databanku didaktických pomůcek, analyzuje učebnice využívané ve škole k danému předmětu, pozorování školní komunikace.

Závěrečná zkouška je obvykle realizována v jarním termínu (duben) a podzimním termínu (říjen). Přihláška s přehledem splněných předmětů z IS STAG se odevzdává PhDr. Gabriele Paráčkové, ICV FF UP. Přihlášku k závěrečné zkoušce si účastník stáhne níže:


Podmínky praxe pro přihlášené účastníky do roku 2020

!V rámci přípravy nové akreditace doporučujeme studium dokončit - absolvovat závěrečnou zkoušku nejpozději do termínu stanoveného MŠMT 28. 2. 2025! Následně budou účastníci převedeni pod novou akreditaci a její podmínky.

Studium je uzavřeno složením závěrečné zkoušky, která zahrnuje:

  • Rozpravu k písemné práci (15 stran, student si volí téma buď z pedagogiky, psychologie, nebo didaktiky). Vedoucím práce může být konkrétní didaktik, přednášející z pedagogiky nebo psychologie, kteří jsou i přítomni u závěrečných zkoušek, takže mohou práci posoudit při obhajobě. Písemnou práci není nutné odevzdávat na ICV.
  • Zkoušku z vybraných okruhů z Pedagogiky pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktik vyučovacích předmětů.

Studenti z jiných fakult než FF UP (PřF, PdF, FTK), kteří na mateřské fakultě studují pedagogický směr, konají zkoušku pouze z didaktiky (bez písemné práce).


Podmínky pro přihlášení k závěrečné zkoušce

  1. Student musí splnit předepsané studijní povinnosti: kolokvium z psychologie, kolokvium z pedagogiky, zkoušky z didaktik diplomového i nediplomového oboru, zápočty z praxe diplomového i nediplomového oboru, zápočty z volitelných přednášek. Splněné studijní povinnosti musí být zapsány ve výkaze, jehož kontrola probíhá v den závěrečné zkoušky.
  2. Absolvovaná praxe (zápočet bude zapsán příslušnými didaktiky oboru ve Výkazu o studiu).

Student může vykonat závěrečnou zkoušku do dvou let po ukončení studia na FF, přičemž všechny své studijní povinnosti musí splnit během studia učitelské způsobilosti (jako řádný student FF). Osvědčení je vystaveno až po předložení kopie magisterského diplomu.

Závěrečné zkoušky budou probíhat v dubnovém a zářijovém termínu. K jarnímu termínu se studenti musí přihlásit do 31. března a k podzimnímu do 5. září. Přihlášky se odevzdávají PhDr. Mileně Machalové, Katedra slavistiky FF UP. Přihlášku k závěrečné zkoušce si student stáhne níže podle roku přihlášení do studia:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)