Možnosti výjezdů do zahraničí

Smlouvy o zahraniční spolupráci FF UP

Možnosti výjezdů zaměstnanců do zahraničí

FF/UP nabízí, zprostředkovává, či administrativně zajišťuje svým zaměstnancům zahraniční pracovní pobyty především v rámci těchto programů:

 1. ERASMUS+  → země EU i mimo EU                              
 2. Mobilita akademických pracovníků FF UP
 3. CEEPUS → středoevropské země
 4. AIA – vládní stipendia MŠMT
 5. IGA – studentská grantová soutěž
 6. Fulbrightovo-Masarykovo stipendium → USA
 7. AKTION → Rakousko
 8. DAAD, KAAD → Německo
 9. Višegrádský fond
 10. Ostatní (Darmasiswa Scholarship Program, Duo-Korea Fellowship Program, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship, the Scholar Foundation, MEXT scholarship a další)

Užitečné informace

Výjezd zaměstnance do zahraničí je "evidován" formou elektronického cestovního příkazu (CP) v Portále UP. Výjezd na zahraniční pracovní cestiú se eviduje rovněž v pracovní docházce.

Pracovní cestu do zahraničí může uhradit i zahraniční strana. I v tomto případě je nutné si vyplnit elektronický CP.

 CP do zahraničí řešte s dostatečným předstihem. Kontaktní osobou pro vyřizování CP je na FF UP referentka EO FF paní Gabriela Beranová, gabriela.beranova@upol.cz.

Cestovní pojištění UP - Na cestovní pojištění do zahraničí od UP má nárok každý zaměstnanec, jehož CP byl schválen jeho nadřízeným.


Termíny

Termíny přihlášek/VŘ na zahraniční pobyty vybraných programů

ERASMUS+

přihlášky na následující AR se podávají během leden - únor, výsledky v březnu/dubnu

AIA DZS – mezinár. smlouvy MŠMT

různé termíny, většina zemí do 31. 12.

AKTION 

 

31. 10. pro LS 

15. 3. pro ZS 

DAAD 

většina k 15. 11. 

CEEPUS 

 

 

31. 10. pro LS

15. 6. pro ZS

30. 11. – Freemoveři v CEEPUSu

PROPOST: Mobilita akademiků FF UP

13. 11. 2023

Višegrádský fond 

 

začátek září pro LS

začátek března pro ZS 

Fulbrightova nadace 

srpen – leden


Erasmus+ a BIP

ERASMUS+ KA 131 - evropské země

Program EU zaměřený na učitelské pobyty v rámci Evropské unie. Smlouvy jednotlivých kateder a pracovišť najdete v Mapě mobilit/smluv, nebo jsou k dispozici u katederních koordinátorů pro zahraničí. Cca měsíc až dva před plánovaným výjezdem je nutné se se zahraničním partnerem domluvit na tzv. Agreement for Teaching Mobility, který pak potvrzený všemi zúčastněnými stranami dodáte referentce ZO RUP Yvoně Vyhnánkové, která s Vámi sepíše účastnickou smlouvu. Po sjednání účastnické smlouvy se cestovní příkaz (CP - elektronicky) i jeho vyúčtování řeší na EO FF.

Informace, pravidla E+ a formuláře najdete na https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-zamestnanec/vyukove-pobyty/erasmus-evropa/ .

______________________________________________________________________

ERASMUS+ KA 171 - mimoevropské země

Program EU zaměřený na učitelské pobyty do zemí mimo EU.

 • FF UP byla v roce 2019 (projektové období 2019 – 2021) úspěšná ve 2 projektech:
  Albánie (KAA) a Egypt (KR).
 • FF UP byla v roce 2020 (projektové období 2020 – 2022) úspěšná v 8 projektech:
  Bělorusko (KSR), Bosna a Hercegovina (KPES), Indonésie (KAS), Izrael (KJUD), Kapverdy (KRP), Mosambik (KRP),  Rusko (KSR) a Ukrajina (KSU).
 • V roce 2021 se kvůli pandemii projekty nepodávaly
 • FF UP byla v roce 2022 (projektové období 2022 – 2024) úspěšná ve 3 projektech:
  Rusko (KSR), USA (KHI), Taiwan (KAS).

Program EU zaměřený na učitelské pobyty výše zmiňovaných zemí. Smlouvy jednotlivých kateder a pracovišť najdete v Mapě mobilit/smluv zde, nebo jsou k dispozici na ZO FF UP, či řešitelů E+ KA 107. Cca měsíc až dva před plánovaným výjezdem je nutné se se zahraničním partnerem domluvit na tzv. Agreement for Teaching Mobility, který pak potvrzený všemi zúčastněnými stranami dodáte referentce ZO RUP Petře Soldánové, která s Vámi sepíše účastnickou smlouvu. Po sjednání účastnické smlouvy se cestovní příkaz (CP - elektronicky)i jeho vyúčtování řeší na EO FF.

Výzvu na podání projektů vyhlašuje DZS během listopadu. Projekty se podávají na DZS koncem ledna. Interní termín předkládání projektů je na FF UP konec prosince/začátek ledna. Informace a strategie k aktuální výzvě jsou na FF UP vyhlášeny paní proděkankou pro zahraničí Pavlínou Flajšarovou.

Dotazy na E+ KA 171 směrujte na ZO FF UP.

Pravidla E+ a formuláře najdete na

https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-zamestnanec/vyukove-pobyty/erasmus-mimo-evropu/ .

______________________________________________________________________

BIP - Blended Intensive Programme

Kombinovaný intenzivní program

Krátkodobé intenzivní programy jsou novinkou programu Erasmus+ , která  umožňuje propagovat a implementovat mezinárodní mobilitu v kombinaci fyzické a virtuální aktivity. Cílem je podpořit mezinárodní spojení  vysokoškolských vzdělávacích institucí, aby společně vytvářely programy pro školení, studium a výuku skupin studentů, akademiků nebo administrativních pracovníků za použití inovativních přístupů a digitálních nástrojů.

Možné příklady BIP: letní školy, terénní exkurze, terénní výzkumy, projekty umělecké a tvůrčí činnosti, společné projekty či intenzivní kurzy v menším počtu studentů apod.

Kontaktní osoba na FF UP

Marie Sieberová, marie.sieberova@upol.cz   

Definice BIP

 • Spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí
 • Kombinace fyzické mobility  v délce 5-30 dní a virtuálního komponentu (délka není dána)
  • Fyzická mobilita v délce 5-30 dní, posiluje virtuální část, zahrnuje interakci a plnění konkrétních úkolů.
  • Virtuální komponent doplňuje fyzickou aktivitu, zahrnuje online týmovou spolupráci a přípravu (může být před a/nebo po fyzické aktivitě, délka není dána).
 • Účastníky mohou být studenti všech stupňů studia, akademičtí i administrativní pracovníci, zaměstnanci podniků, firem
 • Instituce se zapojuje buď v roli koordinátora nebo roli participanta programu

Cíle BIP

 • Posílení mezi-institucionální spolupráce na centrální i fakultní úrovni
 • Podpora mezinárodních multidisciplinárních a mezioborových programů
 • Vývoj nových kurzů ve formě kombinovaných mobilit
 • Zavedení inovativních způsobů výuky, školení a studia
  • Motivace k posílení digitalizace zúčastněné instituce a posílení digitalizačních dovedností
  • Možnost  vypracovat a nabídnout moduly nebo programy v angličtině a vytvořit nadstavbu stávajících studijních programů
 • Simultánní využívání výhod obou mobilit – krátkodobé fyzické a virtuální
 • Mezinárodní zkušenost pro znevýhodněné skupiny účastníků
 • Iniciace zájmu o dlouhodobou mobilitu a o spolupráci na větších projektech

Účastníci BIP

Účastníky BIP mohou být studenti všech oborů a stupňů studia, akademičtí i administrativní zaměstnanci.

 • Vyučovaní/školení účastníci (ti, jimž je program určen)
  • povinní účastníci z participujících/vysílajících institucí, počet: 15 – 20  
  • z domácí/koordinující instituce - nepočítají se mezi povinné účastníky, počet není určen                                                                           
  • z jiných vysílajících institucí (i z tzv. partnerských zemí E+) - nepočítají se mezi povinné účastníky
 • Realizátoři programu (administrativa, školitelé, vyučující)
  • z domácí/koordinující instituce: řešitel projektu, školitelé, vyučující, administrativa
  • z participující/vysílající instituce: školitelé/vyučující, doprovod účastníků (studentů), hostující školitelé, vyučující z jiných vysokoškolských institucí, podniků a jiných institucí

Náplň programu BIP

Řešitel projektu zohledňuje při návrhu, koordinaci a realizaci BIP následující kritéria:

 • uplatnění základních principů programu Erasmus+ – inkluze, digitalizace, udržitelnost a občanská angažovanost
 • inovativní způsob výuky/školení
 • povinná kombinace fyzické a virtuální aktivity, které tvoří sourodý celek:
  • Fyzická mobilita v délce 5-30 dní, posiluje virtuální část, zahrnuje interakci a plnění konkrétních úkolů
  • Virtuální komponent doplňuje fyzickou aktivitu, zahrnuje online týmovou spolupráci a přípravu (může být před a/nebo po fyzické aktivitě, délka není dána
 • Výuka/školení tvoří majoritní část
 • Zařazení skupinové práce, diskusí,  laboratorních prací
 • Propojení účastníků s domácím prostředím – terénní práce, návštěvy, zapojení do fakultní komunity
 • Využití možnosti vytvořit program, který nelze realizovat jiným způsobem
 • Náplň programu odpovídá minimálně 3 ECTS

 

Role v BIP

1) FF UP jako koordinátor

vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí

2) FF UP jako participant

vysílá účastníky na program, který zajišťuje koordinující instituce

1) FF UP jako koordinátor

 • Katedra/fakulta vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí
 • a na základě schváleného projektu BIP jsou katedře/fakultě přiděleny E+ finanční prostředky na realizaci programu

Termíny podání žádosti o BIP

 • 2x ročně ZO FF: 30. 6. a 15. 12.

Účastníci BIP

Účastníky BIP mohou být studenti všech oborů a stupňů studia, akademičtí i administrativní zaměstnanci.

Podmínky:

 • partnery jsou minimálně 3 vysokoškolské instituce (držitelé ECHE) ze 3 různých Erasmus+ programových zemí (země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko)
 • 15-20 povinných účastníků z participujících institucí (nepočítají se domácí účastníci)
 • účastníky mohou být studenti nebo zaměstnanci
 • program se skládá z fyzické mobility v trvání 5 - 30 dní a virtuální mobility, kde délka není dána
 • každému BIPu je nutno přidělit minimálně 3 ECTS
 • opora v platné inter-institucionální smlouvě

Financování BIP

 • Řešiteli vybraného projektu BIP jsou přiděleny OM/OS prostředky ve výši 6 000 až 8 000 EUR dle počtu povinných účastníků (15-20) programu.
 • OM/OS prostředky jsou určeny na přípravu, návrh, vývoj, koordinaci, realizaci a follow-up BIP, a to zejména na:
  • přípravu výukových materiálů
  • pronájem prostor a zařízení
  • komunikační aktivity, překlady a tlumočení
  • přípravné návštěvy a administrativní úkony
  • občerstvení (coffee-breaks) během programu
  • výlety a exkurze, které jsou součástí programu
  • odměny vyučujícím, školitelům příp. administrativním pracovníkům

Harmonogram BIP

 1. FÁZE - Přípravný proces: minimálně půl roku – rok před konáním BIP
 • Sledovat výzvu k podání žádostí vyhlašovanou 2x ročně ZO FF (30. 6. a 15. 12.)
 • Zmapování zájmu na katedře/katedrách/fakultě a na partnerských institucích
 • Interní evaluace a posouzení kvality projektu
 • Podání žádosti o BIP (na ZO FF)

2. FÁZE

 • Schválení projektu, přidělení finančních prostředků
 • Podpis IIA
 • Akceptační dopis pro zahraniční partnerské instituce s popisem BIP a instrukcemi
 • Čerpání finančních prostředků
 • Přípravné práce na projektu
 • Realizace aktivit

3. FÁZE

 • Evaluace projektu (vypracování závěrečné zprávy a reporting čerpání, povinná dokumentace)

2) FF UP Jako participant

 • BIP pořádá zahraniční instituce.
 • Studenti/zaměstnanci FF UP se mohou zapojit v roli účastníků.

Podmínky:

 • Účastníky mohou být studenti nebo zaměstnanci FF UP
 • Program se skládá z fyzické mobility v trvání 5 - 30 dní a virtuální mobility, kde délka není dána
 • Za účast v BIP získá student min. 3 ECTS.
 • Opora v platné inter-institucionální smlouvě
 • Vybraný student/zaměstnanec obdrží grant dle stanovených podmínek E+.

Finacování

 • UP poskytne vybraným účastníkům BIP ze svého E+ rozpočtu stipendium na pobytové náklady na přijímající (koordinující) instituci ve výši:
  • 1.- 14. den:  70,- EUR/den
  • 15. – 30. den: 50 EUR/den
  • (+ dny na cestu, příp. Green Erasmus). Účastníkům se speciálními potřebami může být tato částka odpovídajícím způsobem navýšena.
  • Cestovní výdaje si účastník hradí sám.

Harmonogram

 • Sledovat výzvu a vyhlášení VŘ v aktualitách ZO FF (neexistuje daný termín, výzvu zveřejňuje ZO FF na základě nabídky zaslané zahraniční institucí).
 • v rámci VŘ v IS STAG si podat přihlášku / Žádost o grant

Mobilita akademických pracovníků FF UP

FF UP podporuje již od roku 2010 zahraniční aktivity kateder a zaměstnanců. V minulých letech byli akademičtí pracovníci finančně podporováni z Institucionálního rozvojového plánu (IP), pro další období (od roku 2021) IP nahradil Program na podporu strategického řízení vysokých škol (na UP tzv. PROPOST). Zaměstnanci si mohou požádat o finanční podporu na dvě aktivity - účast na konferenci a výzkumný pobyt.

a) Mobilita akademických pracovníků FF UP zaměřená na výzkum

Bude poskytnuta finanční podpora na výzkum na zahraničních institucích formou cestovního příkazu za těchto podmínek:

 • Podpora musí být využita na vytvoření výstupů do prestižních zahraničních časopisů v daném oboru, které jsou preferenčně evidovány ve Scopusu nebo ve Web of Science.
 • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility.
 • Online přihláška se podává přes IS STAG přes aplikaci ECTS výjezdy, kterou najdete po přihlášení do Portálu UP – IS STAG – na obrazovce v menu na levé straně obrazovky ECTS výjezdy – Nabídky výjezdů:

1. Mobilita akad. pracovníků na LS 2023/24

2. Mobilita akad. pracovníků na ZS 2024/25

 • Žádost o finanční podporu pošlete e-mailem Janě Hořákové, j.horakova@upol.cz. Formulář je ke stažení zde
 • U všech projektů je možné kofinancování z jiných zdrojů.

Termín podání přihlášky: 11. 10. - 13. 11. 2023

Výsledky: budou zveřejněny v IS STAG do konce prosince, na e-mail budou zaslány v 1. polovině ledna 2024.

Kontaktní osoba: Jana Hořáková, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, j.horakova@upol.cz

 

b) Podpora výjezdů akademických pracovníků FF UP na konferenci v zahraničí

Bude poskytnut příspěvek na cestovní výdaje spojené s cestou a pobytem na konferenci za těchto podmínek:

 • Aktivní účast na konferenci mezinárodního významu (přednesení konferenčního přípěvku, účast jako panelista v diskuzi apod.)
 • Výstupy z konference musí být publikovány v databázových časopisech (Scopus nebo WoS)
 • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility
 • Online přihláška se podává přes IS STAG přes aplikaci ECTS výjezdy, kterou najdete po přihlášení do Portálu UP – IS STAG – na obrazovce v menu na levé straně obrazovky ECTS výjezdy – Nabídky výjezdů.
 • U všech projektů je možné kofinancování z jiných zdrojů.

1. Mobilita akad. pracovníků na LS 2023/24

2. Mobilita akad. pracovníků na ZS 2024/25

 • Žádost o finanční podporu je nutné poslat e-mailem Janě Hořákové, j.horakova@upol.cz.
 • Formulář je ke stažení zde

Termín podávání přihlášek: 11. 10. - 13. 11. 2023

Výsledky: budou zveřejněny v IS STAG do konce prosince, na e-mail budou zaslány v 1. polovině ledna 2024.

Kontaktní osoba: Jana Hořáková, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, j.horakova@upol.cz

 CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

FF UP je zapojena do 7 sítí:

 1. Language and Literature in a Central European Kontext
  koordinátor sítě: Bas Hamers, Katedra nederlandistiky
 2. Slavic Philolgy and its Cultural Contexts
  koordinátor sítě: Martina Pálušová, Katedra slavistiky
 3. Idea of Europe in European Culture, History and Politics
  koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, katedra historie
 4. e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries
  koordinátor sítě: Veronika Sejkorová, Katedra anglické a americké filologie
 5. Inter-American Studies
  koordinátor sítě: David Livingstone, Katedra anglické a americké filologie
 6. South and North Korea, Korean and Koreans, Research, Research Based Teaching &        Networking for Synergies in Central and Eastern Europe Countries
  koordinátor sítě: Andreas Schirmer, Katedra asijských studií Andreas Schirmer
 7. Red de Hispanistas de Europa Central
  koordinátor sítě: Daniel Esparza, Katedra romanistiky

Partnerské univerzity najdete v Mapě mobilit/smluv FF UP.

Přihlášky se podávají elektronicky po registraci na  www.ceepus.info.

Informace o tomto programu v češtině najdete na http://www.dzs.cz/cz/ceepus/ .

Výjezd se administrativně řeší na EO FF UP  formou CP: dle pravidel MŠMT hradí FF UP pouze mezinárodní přepravu, pobytové náklady vyplácí až na místě zahraniční VŠ.

Termíny podání přihlášek:

 • 15.6. pro ZS
 • 31.10. pro LS
 • 30.11. pro freemovery

AIA - vládní stipendia MŠMT

Jsou vládní stipendia MŠMT. Jedná se o stipendijní pobyty (badatelské, učitelské, výzkumné i letní školy) v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Výměnné pobyty jsou součástí širší spolupráce na národní úrovni.

O distribuci informací o nabídkách studijních pobytů se stará Akademická informační agentura (dále jen AIA). Zahraniční oddělení FF distribuuje nabídky AIA DZS do aktualit ZO FF na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/ a rovněž posílá na katedry.

Kompletní nabídka MŠMT: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf .

Formulář žádosti o stipendium (Návrh na vyslání) se podává elektronicky v databázi AIA http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/ . Vytištěný dokument je však třeba nechat potvrdit na ZO FF UP a poté odeslat na AIA.

Termíny: různé, nutno sledovat nabídku.

Výjezd se administrativně řeší na EO FF UP  formou CP. Dle pravidel MŠMT hradí FF UP    pouze mezinárodní přepravu, pobytové náklady vyplácí až na místě zahraniční VŠ.

Pod AIA spadají i pobyty v rámci AKTION, DAAD: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf.


Fulbright-Masarykovo stupendium

Stipendium pro vědce a přednášející

Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká strana požádá Fulbrightovu komisi o nalezení vhodného lektora.

Podrobné informace: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/


Visegrádský fond

Mezinárodní višegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci zemí V4, tj. mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem + Západním Balkánem, východními zeměmi bývalého Sovětského svazu a Ruskem. Umožňuje postgraduálním studentům finanční podporu až 4.000 Euro na studium nebo výzkum v některé z ostatních zemí višegrádské čtyřky.

Délka studia je 5 až 10 měsíců. Uchazečům nesmí být více než 35 let.

Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky jednotlivých kol jsou:
tzv. standardní granty - 2x ročně (do 15. 3. a 15. 9.)
tzv. malé granty - 4x ročně (do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.)
Visegrádská stipendia - 1x ročně (zpravidla 31.1.)

Podrobné informace: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond nebo na https://www.visegradfund.org/vf-9/ .

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)