Studijní obory

Nabídka studijních oborů Bc. a Mgr.

Na studuj.ff.upol.cz naleznete, co který obor obnáší, jaké otevírá kariérní možnosti a jaké má požadavky pro přijetí.

Na obory.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, kvalifikační požadavky, vzdělávací cíle oborů, uplatnitelnost a možné pracovní pozice.

Kombinované studium - Bc. a Mgr.

Kombinovaná forma studia je zvláštní forma studia, kde soustavná denní výuka je nahrazena konzultacemi v rámci většinou jednodenních tutoriálů, individuálními konzultacemi a samostudiem.

FFUP nabízí kombinovanou formu studia v následujících studijních programech:

Bakalářské

Jednooborové

Dvouoborové

Navazující magisterské

Jednooborové

Videa o kombinovaném studiu na FF UP

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v průběhu let vybudovala systém nástrojů, který umožňuje nabídnout programy kombinovaného studia v nejvyšší kvalitě. Jsou jimi:

  • specifická organizace studia na úrovni katedry a fakulty, která odpovídá potřebám studentů kombinovaného studia,
  • funkční a uživatelsky přívětivý e-learningový systém,
  • speciálně připravené studijní opory.

Obory kombinovaného studia lze na FF UP v Olomouci studovat i formou programů celoživotního vzdělávání.

To top

Doktorské studium

Přehled akreditovaných doktorských studijních programů

Stipendia

Studenti prezenční formy pobírají základní stipendium ve výši 7300 Kč měsíčně. Jednotlivé oborové rady mohou navrhnout zvýšení stipendia doktorandů podle měřitelných výsledků jejich činnosti.

Ubytování

Studenti mohou být ubytování ve vysokoškolských kolejích, pokud splní příslušná kritéria, a stravovat se ve vysokoškolské menze za stejných podmínek jako studenti prezenčního studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
Studenti v kombinované formě studia výše uvedené výhody nemají.

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UP realizuje ve spolupráci s Pedagogickou, Přírodověděckou, Cyrilometodějskou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP (dále jen PDF,PřF, CMTF, FTK ) tzv. mezifakultní studium v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu prezenční formou. Jedná se o kombinace dvouoborového studia, přičemž jeden obor z kombinace je realizován (vyučován) Filozofickou fakultou UP.

Nabídku těchto oborů naleznou uchazeči o studium v e-přihlášce příslušné fakulty (PDF, PřF, CMTF, FTK). Jedná se především o filologické obory a obory např. historie, divadelní a filmová věda či žurnalistika.
Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky na obor realizovaný FF uchazeč obdrží z filozofické fakulty.
Po vyhodnocení přijímací zkoušky obdrží dané fakulty z FF výsledky s návrhem na přijetí či nepřijetí a konečné rozhodnutí vydává PDF, PřF, CMTF nebo FTK. Uchazeč mezifakultního studia komunikuje vždy s příslušným studijním oddělením dané fakulty.

Pokud si uchazeč o studium podá kromě přihlášky na mezifakultní studium i přihlášku ke studiu stejného oboru přímo na FF UP, vykonává předepsané přijímací zkoušky jen jednou a výsledek bude započten ke všem přihláškám.

V případě, že si uchazeč podal přihlášku k mezifakultnímu dvouoborovému studiu (na CMTF, FTK, PdF a PřF), je k vykonání přijímací zkoušky na obor garantovaný filozofickou fakultou pozván formou zaslané písemné pozvánky z Filozofické fakulty UP.
Informace k vykonání přijímací zkoušky z oboru garantovaného druhou fakultou obdrží uchazeč zvlášť (bude obeslán další pozvánkou nebo informačním dopisem z příslušné fakulty).