Studijní obory

Nově si můžete vybírat z široké studijní nabídky, a to jak z jednooborových studií, tak z nových jednooborových studií (completus) či z programů se specializací. Můžete ale také zkombinovat různá zaměření ve dvou studijních programech, to v praxi znamená, že hlavní program (maior) můžete doplnit takzvaným vedlejším programem (minor).
Dejte ale při výběru a vyplňování přihlášky velký pozor na to, že závěrečnou práci budete v tomto případě psát jen z hlavního (maior) programu a nejde to během studia změnit!

Jelikož nové studijní programy stále aktualizujeme, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Katalog studijních programů a oborů (studijniprogramy.upol.cz/) a informace na speciálním webu: www.studuj.upol.cz.

Přehled oborů a přijímacího řízení ke stažení

Nabídka studijních oborů Bc. a Mgr.

Na studuj.ff.upol.cz naleznete, co který obor obnáší, jaké otevírá kariérní možnosti a jaké má požadavky pro přijetí.

Na obory.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, kvalifikační požadavky, vzdělávací cíle oborů, uplatnitelnost a možné pracovní pozice.

Kombinované studium - Bc. a Mgr.

Kombinovaná forma studia je zvláštní forma studia, kde soustavná denní výuka je nahrazena konzultacemi v rámci většinou jednodenních tutoriálů, individuálními konzultacemi a samostudiem.

FFUP nabízí kombinovanou formu studia v následujících studijních programech:

Bakalářské

Jednooborové

Dvouoborové

Navazující magisterské

Jednooborové

Videa o kombinovaném studiu na FF UP

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v průběhu let vybudovala systém nástrojů, který umožňuje nabídnout programy kombinovaného studia v nejvyšší kvalitě. Jsou jimi:

  • specifická organizace studia na úrovni katedry a fakulty, která odpovídá potřebám studentů kombinovaného studia,
  • funkční a uživatelsky přívětivý e-learningový systém,
  • speciálně připravené studijní opory.

Obory kombinovaného studia lze na FF UP v Olomouci studovat i formou programů celoživotního vzdělávání.

Nahoru

Doktorské studium

Přehled akreditovaných doktorských studijních programů

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UP realizuje ve spolupráci s Pedagogickou, Přírodověděckou, Cyrilometodějskou fakultou a Fakultou tělesné kultury UP (dále jen PDF,PřF, CMTF, FTK ) tzv. mezifakultní studium v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu prezenční formou. Jedná se o kombinace dvouoborového studia, přičemž jeden obor z kombinace je realizován (vyučován) Filozofickou fakultou UP.

Nabídku těchto oborů naleznou uchazeči o studium v e-přihlášce příslušné fakulty (PDF, PřF, CMTF, FTK). Jedná se především o filologické obory a obory např. historie, divadelní a filmová věda či žurnalistika.
Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky na obor realizovaný FF uchazeč obdrží z filozofické fakulty.
Po vyhodnocení přijímací zkoušky obdrží dané fakulty z FF výsledky s návrhem na přijetí či nepřijetí a konečné rozhodnutí vydává PDF, PřF, CMTF nebo FTK. Uchazeč mezifakultního studia komunikuje vždy s příslušným studijním oddělením dané fakulty.

Pokud si uchazeč o studium podá kromě přihlášky na mezifakultní studium i přihlášku ke studiu stejného oboru přímo na FF UP, vykonává předepsané přijímací zkoušky jen jednou a výsledek bude započten ke všem přihláškám.

V případě, že si uchazeč podal přihlášku k mezifakultnímu dvouoborovému studiu (na CMTF, FTK, PdF a PřF), je k vykonání přijímací zkoušky na obor garantovaný filozofickou fakultou pozván formou zaslané písemné pozvánky z Filozofické fakulty UP.
Informace k vykonání přijímací zkoušky z oboru garantovaného druhou fakultou obdrží uchazeč zvlášť (bude obeslán další pozvánkou nebo informačním dopisem z příslušné fakulty).