Aktuální protiepidemická opatření

Testování zaměstnanců

 Od pondělí 17. ledna 2022 absolvuje na půdě Univerzity Palackého – dle mimořádného opatření MZ ČR – každý její zaměstnanec dvakrát týdně testování rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování. Pokud je v době testování zaměstnanec nepřítomen v práci, otestuje se v den nástupu do práce / v den zasedání orgánu. V tomto případě nemusí být testován s frekvencí dvakrát týdně. Bližší informace k testování zaměstnanců naleznete zde.

 Distribuce samotestů na FF UP

Samotesty pro všechny zaměstnance budou mít k dispozici asistentky kateder/pracovišť (evidentky docházky), které následně zadávají informace o výsledku testu do systému SAP pro Krajskou hyg. stanici a pro případnou refundaci nákladů. V případě dotazů se neváhejte obracet na fakultního koordinátora, kterým je prod. O. Molnár (klapka 3105, email: koronavirusnaffup@upol.cz).

 Děkujeme vám za spolupráci.


V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. října 2021, je od pondělí 1. listopadu do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (tj. respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest) všem osobám ve vnitřních prostorách FF UP, a to jak během vzdělávání, tak při zkouškách a jiných akcích (konference, kulturní akce).

Ochranu dýchacích cest mohou odložit:

 • studenti při výuce, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru;
 • vyučující, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání a při udržení vzdálenosti alespoň 1,5 metru od ostatních;
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru;
 • zaměstnanci fakulty ve svých pracovnách či v době výkonu práce, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby;
 • studenti a zaměstnanci fakulty po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci pokrmů a nápojů.
 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory).

Z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP nařizuje všem studentům UP použít předepsanou ochranu dýchacích cest po celou dobu vzdělávání (včetně zkoušení). Zaměstnancům nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu vzdělávání pan rektor doporučuje.

Kulturní a společenské akce

U hromadných kulturních, společenských a sportovních akcí, jichž se účastní v jednu dobu více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T).

 • pokud se akce koná ve vnitřních prostorách vysoké školy, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest;

U kulturních, společenských a sportovních akcí, které se konají ve venkovních prostorách, je třeba zajistit následující:

 • pokud se akce koná ve venkovních prostorách a akce se účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestup nejméně 1,5 metru, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest;
 • pokud se akce v jednu dobu účastní více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T).

V případě potřeby lze využít veřejná testovací místa ve Fakultní nemocnici Olomouc, v Galerii Šantovka, v Obchodním centru Haná nebo v Obchodním centru Olympia nebo očkovací místa ve Fakultní nemocnici Olomouc, Galerii Šantovka, Vojenské nemocnici Olomouc či dalších očkovacích místech Olomouckého kraje.

Uvedené opatření se však nevztahuje na vzdělávání poskytované vysokou školou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Pro účast na vzdělávání poskytovaném dle zákona o vysokých školách tedy není nutné dokládat bezinfekčnost.


Informace pro studenty FF

► Upravené úřední hodiny Studijního oddělení ◄

Postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci

Do odvolání mají do budov FF UP zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP,
 • navštívit nebo kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. V případě nutnosti kontaktovat oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc (nejprve telefonicky na 588 445 855; email: urgent@fnol.cz).
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105.
 • Povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem COVID 19, např. nařízenou karanténu.

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP

Postup odevzdání ZP pro termín obhajob leden 2022:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
  termín pro odevzdání  formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. formy realizace obhajob závěrečných prací a způsob odevzdání jednoho výtisku práce:
  • prezenční forma – student donese jeden výtisk závěrečné práce na katedru nejpozději v den konání obhajoby;
  • on-line forma – student doručí svou závěrečnou práci v termínu stanoveném příslušnou katedrou buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu, který je umístěn na vrátnici Křížkovského 10 nebo zašle poštou na adresu fakulty: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 7710 Olomouc.

 


Forma obhajob závěrečných prací a průběh SZZk na jednotlivých katedrách budou upřesněny s ohledem na vývoj aktuální situace.


Informace pro zaměstnance FF

► Upravené úřední hodiny pro pokladnu a podatelnu

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105.
 • Povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem COVID 19, např. nařízenou karanténu.

Doporučení pro vyučující, pokud:

 1. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP (manažer krizového řízení na UP) či přímo student, který má příznaky obecně virového onemocnění a neúčastnil se výuky
  1. požádá-li o to student, doporučujeme omluvit jeho nepřítomnost na povinné výuce
 2. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP či přímo student, který má příznaky obecně virového onemocnění a výuky se účastnil
  1. pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid-19, tj, prod. Ondřeji Molnárovi, na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105,
  2. dodržujte hygienická opatření (častější větrání, mytí rukou, …),
  3. preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  4. omezte sou účast na hromadných akcích.
 3. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP či přímo student, který má pozitivní výsledek testování na COVID-19 a výuky se doposud neúčastnil
  1. pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid-19, tj, prod. Ondřeji Molnárovi, na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105,
 4. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP či přímo student, který má pozitivní výsledek testování na COVID-19 a výuky se účastnil
  1. pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid-19, tj, prod. Ondřeji Molnárovi, na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105,
  2. vyčkejte a dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě vašeho bydliště při případném trasování kontaktů,
  3. dodržujte zásady karantény – je-li vám nařízena,
  4. není-li vám karanténa nařízena, pak preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  5. je-li to možné, po dohodě s vaším vedoucím katedry převeďte výuku do on-line podoby,
  6. dodržujte hygienická opatření,
  7. omezte svou účast na hromadných akcích.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na krizový e-mail FF UP: koronavirusnaffup@upol.cz.


Informace pro studenty ze zahraničí a pro zahraniční zaměstnance

Opatření týkající se zahraničních zaměstnanců a studentů, ať již v degree programech nebo na výměnném studijním či pracovním pobytu: 

Pracovníci a studenti přijíždějící z tzv. zelených zemí

Dle aktuálních nařízení vlády ČR platí, že občané EU přijíždějící do ČR z tzv. „zelených zemí“ s nízkým rizikem nákazy covid-19 (průběžně aktualizovaný seznam těchto zemí naleznete na www.mvcr.cz) se nemusí podrobovat karanténě ani testování na covid-19. Pokud ovšem cizinci přijíždějící ze zahraničí pociťovali jakékoliv známky onemocnění, nechť omezí svůj pohyb po městě a kampusu na nezbytné minimum a v případě přetrvání potíží kontaktují telefonicky lékaře. Kontakty jsou uvedeny níže. Rouška a a další zásady prevence proti šíření nákazy jsou při návštěvě lékaře nutné. V případě potřeby doplňujících informací (testování na covid-19) lze kontaktovat zahraniční oddělení UP (iro@upol.cz) nebo zahraniční oddělení fakulty.

Pracovníci a studenti přijíždějící z tzv. červených zemí

Pokud zahraniční pracovník nebo student přijíždí ze zemí v tzv. „červené zóně“ (země, které se nevyskytují na seznamu www.mvcr.cz), musí svůj příjezd nahlásit krajské hygienické stanici (a vyplnit příslušný formulář) a do 72 hodin se na vlastní náklady podrobit v ČR testu na covid-19. UP doporučuje těm pracovníkům a studentům, kteří se do ČR budou dopravovat letecky a přiletí na Letiště Václava Havla v Praze, aby test absolvovali již na letišti.

Do doby, než obdrží výsledky testů, by měli zahraniční pracovníci a studenti omezit svůj pohyb po městě na nezbytně nutné minimum, stejně tak doporučujeme omezit pohyb v univerzitních prostorách a veškeré záležitosti do obdržení výsledku testu ideálně řešit telefonicky nebo přes e-mail. Pokud si studenti nebo pracovníci předem objednali ubytování na kolejích, budou tito dočasně a preventivně ubytováni na speciálních karanténních pokojích na VŠ kolejích UP. Po obdržení negativního výsledku testu na covid-19 se pak následně budou moci přemístit na svůj pokoj.

Přímo na svůj pokoj se pracovníci nebo studenti budou moci ubytovat tehdy, pokud ihned při svém příjezdu na kolejích předloží již negativní test na covid-19. Tento test může být vystaven i v zemi jejich bydliště, nicméně tím neodpadá povinnost absolvovat test ještě jednou v ČR, jak to uvádí podmínky Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).

Studenti přijíždějící z tzv. třetích zemí

Studenti a pracovníci ze třetích zemí mimo EU musí v případě nutnosti absolvovat PCR test na covid-19 v Česku (viz výše informace o tzv. červených zemích) a navíc musí před příjezdem vyplnit a na zastupitelském úřadu předložit také speciální formulář, potvrzující jejich studijní pobyt v Olomouci (ke stažení na www.mvcr.cz). Pro vyplnění a potvrzení formuláře se studenti mohou obracet na svou referentku, která administruje jejich studijní pobyt na UP. V případě, že přijíždí v rámci programu Erasmus+, pak bude studentům nápomocen koordinátor programu Erasmus+ na zahraničním oddělení rektorátu UP.

Pojištění, ubytování, doporučení

Zahraniční student/ka si na celou dobu svého pobytu musí zajistit zdravotní pojištění, které kryje případné náklady na léčbu covid-19, a před příjezdem si na dobu své stáže / svého studijního pobytu zajistit ubytování v Česku – ať už na kolejích, či v podnájmu. Univerzita musí ze zákona přebrat za přijíždějící zahraniční studenty v oblasti léčby, ubytování a tranzitu do/z Česka odpovědnost. Pokud by proto zahraniční student nebyl schopen si něco z výše uvedeného předem zařídit, nechť se v dostatečném předstihu před svým příjezdem obrátí na svého koordinátora/školitele na UP či navštíví stránky UP, kde najde doplňující informace a doporučení ke zdravotnímu pojištění a ubytování.

Studenty, kteří budou bydlet na kolejích UP, prosí vedení UP obzvlášť o ohleduplnost a zodpovědnost, co se aktuálního zdravotního stavu týká. V případě nutnosti mají koleje vyčleněnu omezenou kapacitu pokojů, které mohou fungovat jako karanténní jednotky. Funkčnost tohoto opatření si vedení kolejí UP otestovalo již během jarního průběhu pandemie covid-19.

Vedení UP zahraničním studentům také doporučuje, aby omezili osobní návštěvy studijních a zahraničních oddělení univerzity na nezbytně nutné. Své dotazy mohou studenti pohodlně řešit e-mailem či telefonicky. Zahraničním pracovníkům a studentům se také doporučuje, aby si s sebou přivezli dostatečné zásoby látkových či jednorázových roušek, neboť jejich nošení je ve vnitřních prostorách budov a dalších zařízení nyní povinné.

Informace o podmínkách vstupu cizinců do ČR se mohou průběžně měnit, proto je sledujte na stránkách ministerstva vnitra. Aktuální informace pak budou vždy v nejkratším možném termínu dostupné také na speciálních univerzitních stránkách www.upol.cz/covid-19.

KONTAKTY OHLEDNĚ PŘÍPADNĚ NUTNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE:

Při zjištění případných zdravotních potíží u nových výměnných studentů a nových zahraničních studentů v degree programech popř. u nových zahraničních pracovníků, kontaktujte telefonicky primárně

kpt. MUDr. Darina Kaiprová tel.: 973 407 040 kaiprovad@vnol.cz 
https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/prakticky-lekar-pro-dospele
ordinační hodiny: pondělí-pátek 9-11

případně kontaktujte její kolegy

MUDr. Milan Veselý
tel.: 973 407 039

veselym@vnol.cz

MUDr. Jaromír Pavka
tel.: 973 407 040

pavkaj@vnol.cz

 

Mimo ordinační hodiny nejprve telefonicky kontaktujte oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc, telefon: 588 445 855, email: urgent@fnol.cz.

S akutními zdravotními potížemi, které nevyčkají odkladu do druhého dne neváhejte navštívit oddělení urgentní péče FN Olomouc.

K lékařskému vyšetření je bezpodmínečně nutné mít u sebe doklad o zdravotním pojištění a cestovní pas (či osobní doklad nahrazující cestovní pas).

V případě pozitivního výsledku testu na Covid-19 kontaktujte fakultního krizového koordinátora, prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105.


Information for the Foreigners

At the beginning of August, new extraordinary government measures go into effect regarding the regime at universities. The majority will not change what are now customary habits; the biggest change concerns the validity of self-tests. We summarise them all below.

Teaching and exams

From 1st August until further notice, on the basis of the current government measure and its subsequent modification (in Czech), classes (i.e. special classes, incl. training and internships) can be held as they have been recently, without further restrictions.

For exams, state exams, academic ceremonies, entrance exams, and life-long learning courses, if there are more than 20 persons in attendance at any one moment, then the following go into effect:

 1. The only persons who may take part are those who are not showing any symptoms of Covid-19 and at the same time can prove/satisfy one of the following conditions: 
  • proof of Covid-19 vaccination;
  • proof of having had Covid-19 in the past 180 days;
  • proof of the negative results of an antigen test (administered in the past 72 hours) or PCR test (administered in the past 7 days) from an official testing site;
  • undergoing a preventative antigen test intended for self-testing, on the spot, with a negative result – the option to carry out a self-test at home and provide a sworn statement to prove the result is no longer valid.
 2. The distance from the lecturer(s) must be a minimum of 2 metres.
 3. The maximum capacity for social events held indoors is 1000 people, all spectators must be seated).

End of mandatory testing

As of 1 July, blanket testing of UP employees and students at faculties, dormitories, and other UP divisions will end. More detailed information


Wearing of respirators

According to the current rules (in Czech), one can remove one’s respirator or similar respiratory protection (e.g. nano-masks) in these situations:

 • at exams, if one keeps at least two metres’ distance between individual students and teachers;
 • during classes, if students are sitting at desks (lecturer(s) can also remove their respiratory protection);
 • at work, when there is no one else present but co-workers.

Athletes and people exercising can also remove their respiratory protection, as can persons in swimming pool areas, etc.; choirs when singing and throughout the duration of the event; inside one’s dormitory room; and customers at dining halls and UP Fresh Bistros when consuming food and drinks, if seated.

Please show consideration and mutual respect to your colleagues. Removing respiratory protection is only an option, not a requirement. If a student or employee feels any discomfort regarding the absence of respiratory protection in any of the above situations, we ask for collegial resolution of the situation and mutual agreement.


Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.