Opatření vedení FF UP v souvislosti s mimořádnou situací kolem epidemie COVID-19

Aktualizováno 9. 6. 2021

Věnujte prosíme pozornost testování studentů na covid-19, které je popsáno níže.

 

Od úterý 9. 6. 2021 na FF UP platí tato omezení a pravidla:

 1. na základě nejnovějšího vládního nařízení lze respirátory či nanoroušky odložit (a to za předpokladu, že jsou dodrženy dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými studenty a pedagogy);
 2. individuální zkoušení či konzultace jsou povoleny, aniž by studenti museli předkládat negativní test na covid-19;
 3. zkoušky s účastí do 10 osob jsou povoleny, aniž by studenti museli předkládat negativní test na covid-19;
 4. u hromadných zkoušek nebo konzultací (nad 10 lidí) studenti musí předložit negativní test na covid-19;
 5. navzdory tomu, že je možné interpretovat státní závěrečnou zkoušku či obhajoby závěrečných prací jako individuální formu zkoušky, žádáme studenty, aby k těmto zkouškám přistupovali s negativním testem na covid-19 (postačuje antigenní test), který není starší než 7 dní (z důvodu možné účasti veřejnosti na těchto zkouškách);

Testování studentů na covid-19

Přestože na FF UP vzhledem k probíhajícímu zkouškovému období nebyla obnovena kontaktní výuka, povinnost pravidelného testování studentů se týká těch studentů, kteří se v následujících dnech či týdnech budou účastnit prezenčního hromadného zkoušení (například v počítačové učebně), obhajob závěrečných prací či státních závěrečných zkoušek. Tito studenti musí mít doklad o negativním testu na covid-19, který není starší než 7 dní.

Studenti, kteří se chtějí testovat na některém z testovacích míst UP, mohou využít rezervační systém, do kterého se dostanou na následující stránce. Na této stránce vždy naleznete aktualizované informace k termínům a místům testování studentů.

Povinné testování se nevztahuje na ty studenty, kteří:

 1. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;
 2. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 22 dní a v případě jednodávkové vakcíny nejméně 14 dní (ale ne více než 9 měsíců);
 3. doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.

 

Bezplatné antigenní testování v ČR a Olomouci

Pokud se studenti nebudou účastnit testování v prostorách UP a využijí cestu vlastního testování, výsledek prvního negativního testu, kterým se budou prokazovat, nesmí být starší než 7 dní. Je rovněž potřeba v tomto ohledu využít oficiálních testovacích míst, samotesty nejsou bohužel možné.

Seznam všech testovacích míst (antigenních i PCR) v ČR najdete na této mapě.

V Olomouci se lze na antigenní či PCR test objednat ve:

Povinné testování se nevztahuje na ty studenty, kteří doloží potvrzení o kompletním očkování proti covidu-19 či lékařské potvrzení, že od jejich posledního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dní (a zároveň již absolvovali povinnou izolaci).

S negativním testem i na koleje

Povinnost doložení negativního testu se vztahuje také na ty studenty, kteří se vracejí na koleje. Své potvrzení o negativním testu předložíte před vstupem na koleje na recepci, bez toho se bohužel nebudete moci do svých pokojů vrátit. Více informací naleznete zde.

Knihovna UP 

Případné změny v režimu univerzitní knihovny a jejích fakultních poboček budou neprodleně zveřejňovány na webu a Facebooku Knihovny UP a také na stránkách upol.cz/covid-19.

V případě dotazů se neváhejte obracet na krizový email koronavirusnaffup@upol.cz.


Informace pro studenty FF

► Upravené úřední hodiny Studijního oddělení ◄

Postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci

Do odvolání mají do budov FF UP zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP,
 • navštívit nebo kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. V případě nutnosti kontaktovat oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc (nejprve telefonicky na 588 445 855; email: urgent@fnol.cz).
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105.
 • Povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem COVID 19, např. nařízenou karanténu.

Doporučení pro studenty, pokud:

1. mají příznaky obecně virového onemocnění

 1. kontaktujte telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře nebo oddělení urgentní péče FN Olomouc (tel.: 588 445 855; email: urgent@fnol.cz).,
 2. i bez doporučení lékaře zůstaňte v domácím prostředí a požádej vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce,
 3. dodržujte hygienická opatření a zásady karantény.

2. mají pozitivní výsledek testu na COVID-19

 1. dodržujte pravidla izolace a dbejte pokynů lékaře,
 2. sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid 19 na FF UP, tj. prod. Ondřeji Molnárovi, email: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105.

3. se setkali s osobou pozitivně testovanou na COVID-19

 1. sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid 19 na FF UP, tj. prod. Ondřeji Molnárovi, email: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105,
 2. vyčkejte a dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě vašeho bydliště při případném trasování kontaktů,
 3. dodržujte hygienické opatření,
 4. preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli, učiteli),
 5. omezte svou účast na hromadných akcích.


S případnými dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na krizový e-mail FF UP: koronavirusnaffup@upol.cz.

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

Postup odevzdání ZP pro termín obhajob srpen/září 2021:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
  termín pro odevzdání  formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. formy realizace obhajob závěrečných prací a způsob odevzdání jednoho výtisku práce:
  • prezenční forma – student donese jeden výtisk závěrečné práce na katedru nejpozději v den konání obhajoby;
  • on-line forma – student doručí svou závěrečnou práci v termínu stanoveném příslušnou katedrou buď osobně na fakultu, a to do sběrného boxu, který je umístěn na vrátnici Křížkovského 10 nebo zašle poštou na adresu fakulty: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 7710 Olomouc.

 


Forma obhajob závěrečných prací a průběh SZZk na jednotlivých katedrách budou upřesněny s ohledem na vývoj aktuální situace.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby prací na FF UP v prvním řádném termínu v období srpen /září 2021

Některé katedry FF UP se rozhodly akceptovat v souvislosti se současnou epidemickou situací srpnový/zářijový termín SZZk a obhajob jako 1. řádný termín.

Podrobný přehled kateder


Informace pro zaměstnance FF

► Upravené úřední hodiny pro pokladnu a podatelnu

Všichni zaměstnanci mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP,
 • navštívit svého ošetřujícího lékaře
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105.
 • Povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem COVID 19, např. nařízenou karanténu.

Doporučení pro vyučující, pokud:

 1. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP (manažer krizového řízení na UP) či přímo student, který má příznaky obecně virového onemocnění a neúčastnil se výuky
  1. požádá-li o to student, doporučujeme omluvit jeho nepřítomnost na povinné výuce
 2. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP či přímo student, který má příznaky obecně virového onemocnění a výuky se účastnil
  1. pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid-19, tj, prod. Ondřeji Molnárovi, na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105,
  2. dodržujte hygienická opatření (častější větrání, mytí rukou, …),
  3. preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  4. omezte sou účast na hromadných akcích.
 3. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP či přímo student, který má pozitivní výsledek testování na COVID-19 a výuky se doposud neúčastnil
  1. pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid-19, tj, prod. Ondřeji Molnárovi, na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105,
 4. je kontaktuje fakultní koordinátor pro Covid 19 na FF UP, kancléř UP či přímo student, který má pozitivní výsledek testování na COVID-19 a výuky se účastnil
  1. pokud Vás informuje přímo student, sdělte tuto informaci fakultnímu koordinátorovi pro Covid-19, tj, prod. Ondřeji Molnárovi, na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 63 3105,
  2. vyčkejte a dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě vašeho bydliště při případném trasování kontaktů,
  3. dodržujte zásady karantény – je-li vám nařízena,
  4. není-li vám karanténa nařízena, pak preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  5. je-li to možné, po dohodě s vaším vedoucím katedry převeďte výuku do on-line podoby,
  6. dodržujte hygienická opatření,
  7. omezte svou účast na hromadných akcích.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na krizový e-mail FF UP: koronavirusnaffup@upol.cz.


Informace pro studenty ze zahraničí a pro zahraniční zaměstnance

Opatření týkající se zahraničních zaměstnanců a studentů, ať již v degree programech nebo na výměnném studijním či pracovním pobytu: 

Pracovníci a studenti přijíždějící z tzv. zelených zemí

Dle aktuálních nařízení vlády ČR platí, že občané EU přijíždějící do ČR z tzv. „zelených zemí“ s nízkým rizikem nákazy covid-19 (průběžně aktualizovaný seznam těchto zemí naleznete na www.mvcr.cz) se nemusí podrobovat karanténě ani testování na covid-19. Pokud ovšem cizinci přijíždějící ze zahraničí pociťovali jakékoliv známky onemocnění, nechť omezí svůj pohyb po městě a kampusu na nezbytné minimum a v případě přetrvání potíží kontaktují telefonicky lékaře. Kontakty jsou uvedeny níže. Rouška a a další zásady prevence proti šíření nákazy jsou při návštěvě lékaře nutné. V případě potřeby doplňujících informací (testování na covid-19) lze kontaktovat zahraniční oddělení UP (iro@upol.cz) nebo zahraniční oddělení fakulty.

Pracovníci a studenti přijíždějící z tzv. červených zemí

Pokud zahraniční pracovník nebo student přijíždí ze zemí v tzv. „červené zóně“ (země, které se nevyskytují na seznamu www.mvcr.cz), musí svůj příjezd nahlásit krajské hygienické stanici (a vyplnit příslušný formulář) a do 72 hodin se na vlastní náklady podrobit v ČR testu na covid-19. UP doporučuje těm pracovníkům a studentům, kteří se do ČR budou dopravovat letecky a přiletí na Letiště Václava Havla v Praze, aby test absolvovali již na letišti.

Do doby, než obdrží výsledky testů, by měli zahraniční pracovníci a studenti omezit svůj pohyb po městě na nezbytně nutné minimum, stejně tak doporučujeme omezit pohyb v univerzitních prostorách a veškeré záležitosti do obdržení výsledku testu ideálně řešit telefonicky nebo přes e-mail. Pokud si studenti nebo pracovníci předem objednali ubytování na kolejích, budou tito dočasně a preventivně ubytováni na speciálních karanténních pokojích na VŠ kolejích UP. Po obdržení negativního výsledku testu na covid-19 se pak následně budou moci přemístit na svůj pokoj.

Přímo na svůj pokoj se pracovníci nebo studenti budou moci ubytovat tehdy, pokud ihned při svém příjezdu na kolejích předloží již negativní test na covid-19. Tento test může být vystaven i v zemi jejich bydliště, nicméně tím neodpadá povinnost absolvovat test ještě jednou v ČR, jak to uvádí podmínky Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz).

Studenti přijíždějící z tzv. třetích zemí

Studenti a pracovníci ze třetích zemí mimo EU musí v případě nutnosti absolvovat PCR test na covid-19 v Česku (viz výše informace o tzv. červených zemích) a navíc musí před příjezdem vyplnit a na zastupitelském úřadu předložit také speciální formulář, potvrzující jejich studijní pobyt v Olomouci (ke stažení na www.mvcr.cz). Pro vyplnění a potvrzení formuláře se studenti mohou obracet na svou referentku, která administruje jejich studijní pobyt na UP. V případě, že přijíždí v rámci programu Erasmus+, pak bude studentům nápomocen koordinátor programu Erasmus+ na zahraničním oddělení rektorátu UP.

Pojištění, ubytování, doporučení

Zahraniční student/ka si na celou dobu svého pobytu musí zajistit zdravotní pojištění, které kryje případné náklady na léčbu covid-19, a před příjezdem si na dobu své stáže / svého studijního pobytu zajistit ubytování v Česku – ať už na kolejích, či v podnájmu. Univerzita musí ze zákona přebrat za přijíždějící zahraniční studenty v oblasti léčby, ubytování a tranzitu do/z Česka odpovědnost. Pokud by proto zahraniční student nebyl schopen si něco z výše uvedeného předem zařídit, nechť se v dostatečném předstihu před svým příjezdem obrátí na svého koordinátora/školitele na UP či navštíví stránky UP, kde najde doplňující informace a doporučení ke zdravotnímu pojištění a ubytování.

Studenty, kteří budou bydlet na kolejích UP, prosí vedení UP obzvlášť o ohleduplnost a zodpovědnost, co se aktuálního zdravotního stavu týká. V případě nutnosti mají koleje vyčleněnu omezenou kapacitu pokojů, které mohou fungovat jako karanténní jednotky. Funkčnost tohoto opatření si vedení kolejí UP otestovalo již během jarního průběhu pandemie covid-19.

Vedení UP zahraničním studentům také doporučuje, aby omezili osobní návštěvy studijních a zahraničních oddělení univerzity na nezbytně nutné. Své dotazy mohou studenti pohodlně řešit e-mailem či telefonicky. Zahraničním pracovníkům a studentům se také doporučuje, aby si s sebou přivezli dostatečné zásoby látkových či jednorázových roušek, neboť jejich nošení je ve vnitřních prostorách budov a dalších zařízení nyní povinné.

Informace o podmínkách vstupu cizinců do ČR se mohou průběžně měnit, proto je sledujte na stránkách ministerstva vnitra. Aktuální informace pak budou vždy v nejkratším možném termínu dostupné také na speciálních univerzitních stránkách www.upol.cz/covid-19.

KONTAKTY OHLEDNĚ PŘÍPADNĚ NUTNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE:

Při zjištění případných zdravotních potíží u nových výměnných studentů a nových zahraničních studentů v degree programech popř. u nových zahraničních pracovníků, kontaktujte telefonicky primárně

kpt. MUDr. Darina Kaiprová tel.: 973 407 040 kaiprovad@vnol.cz 
https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/prakticky-lekar-pro-dospele
ordinační hodiny: pondělí-pátek 9-11

případně kontaktujte její kolegy

MUDr. Milan Veselý
tel.: 973 407 039

veselym@vnol.cz

MUDr. Jaromír Pavka
tel.: 973 407 040

pavkaj@vnol.cz

 

Mimo ordinační hodiny nejprve telefonicky kontaktujte oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc, telefon: 588 445 855, email: urgent@fnol.cz.

S akutními zdravotními potížemi, které nevyčkají odkladu do druhého dne neváhejte navštívit oddělení urgentní péče FN Olomouc.

K lékařskému vyšetření je bezpodmínečně nutné mít u sebe doklad o zdravotním pojištění a cestovní pas (či osobní doklad nahrazující cestovní pas).

V případě pozitivního výsledku testu na Covid-19 kontaktujte fakultního krizového koordinátora, prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105.

Information for the Foreigners

Foreigners currently entering the Czech Republic from abroad have to obey the following current COVID19 preventive measures

In connection with the planned arrival of international staff and students to work or study at Palacký University Olomouc, we are hereby providing an overview of the rules and conditions for the entry of foreigners to the Czech Republic in connection with the anti-coronavirus measures, as well as information on the current situation at the UP halls of residence.

Staff and Students arriving from “green” countries

According to current Czech government regulations, EU citizens arriving in the Czech Republic from “green” countries with a lower risk of COVID-19 infection do not have to undergo a quarantine or test for COVID-19 (the updated list of these countries can be found on www.mvcr.cz). Despite this fact, UP management would like to ask you to be both thoughtful and responsible in this regard. If you are an arriving foreigner and if you feel any symptoms of disease, please restrict your movement in the city and on campus to the absolute minimum, and in the event of persistent troubles, please contact a doctor (in accordance with your health insurance, via help lines with a contracted doctor; or in the event of an emergency, please contact the Emergency Room (www.fnol.cz/lekarska-pohotovost) at University Hospital Olomouc or any new arriving staff or foreign students may contact the doctors listed below. Wearing masks and observing other rules, to prevent spreading of the disease, are mandatory when visiting medical facilities. If additional information is needed, contact the UP International Office (iro@upol.cz) or your coordinator. Information on testing for COVID-19 in Olomouc is available on covid.fnol.cz/testing-at-the-olomouc-university-hospital.

Staff and Students arriving from “red” countries

International staff and students arriving from countries in the “red zone” (i.e. countries not found on the green list above) must announce their arrival at the Olomouc Regional Public Health Authority (and fill out the appropriate form), plus get tested for COVID-19 within 72 hours of arrival (new arrivals must pay for this test themselves). UP is hereby advising those who arrive in the Czech Republic via Václav Havel Airport in Prague to get tested there (at the airport).

Until the test results are known, international students and staff should limit their movement in the city to an absolute minimum. We also advise you to do the same in the university spaces and manage all your affairs via telephone or e-mail until you receive your results. Students and staff awaiting results will be temporarily housed in special quarantine rooms at the UP halls of residence, if they have in advance requested and ordered accommodation there. If the COVID-19 test results are negative, then students and staff will be allowed into their regular halls of residence rooms.

Students and staff who provide proof of negative COVID-19 test results can be admitted to their regular halls of residence rooms upon arrival at UP. The test can have been conducted in the country of their residence, but this does not preclude the requirement to be tested once again in the Czech Republic, in accordance with the conditions established by the Czech Ministry of the Interior.

Students and staff arriving from “third” countries

Students arriving from “third” countries – i.e. outside the EU – must pass a PCR (polymerase chain reaction) test for COVID-19 in the Czech Republic (see the information above on “red” countries) and must also fill out a special form (available for download on www.mvcr.cz) before arrival and submit it to the Czech embassy or consulate abroad, confirming their study stay in Olomouc. If you have questions about completing the form and the confirmation, contact the person at UP responsible for your study stay. If you are here within the Erasmus+ programme, your Erasmus+ coordinator at the university international office (iro.upol.cz) can help. Non-Erasmus students may contact the international office at the faculty. 

Insurance, accommodation, recommendations

International students and staff must arrange health insurance before their arrival in the Czech Republic – which must also cover possible fees for COVID-19 treatment – for the entire period of their study stay, regardless of whether they are staying at the UP halls of residence or in private accommodation. The university is required by law to accept responsibility for arriving international students in the areas of healthcare, accommodation, and transit to and from the Czech Republic. If you are therefore an international student who has not been able to manage the above-mentioned before arrival, contact your coordinator as soon as possible, before your arrival, and visit the UP webpages where supplemental information and recommendations on health insurance and accommodation are available.

UP management is asking students and staff who will be staying in the UP halls of residence for special consideration and responsibility regarding their current state of health. If the situation requires it, the halls of residence will be separated into limited capacity rooms which can function as quarantine areas. The functionality of this arrangement has been tested already at UP during the spring stage of the COVID-19 pandemic.

UP management is also advising international students and staff to limit their personal visits to the UP Student Office, International Office and Personal Affairs Office to an absolute minimum. Questions can comfortably be resolved by e-mail or telephone; or if necessary, physical visits can be arranged in advance. UP management also advises international students and staff to keep a supply of reusable or disposable masks on their person at all times as wearing masks in the interior of the buildings is compulsory at present.

Information on the conditions for foreigners entering the Czech Republic may change, so please check the pages of the Ministry of the Interior regularly. Up-to-date information will also be made available as soon as possible on special university webpages www.upol.cz/en/covid-19.

CONTACTS FOR EMERGENCY MEDICAL CARE

If you are a new arriving student or a foreign staff member and if you feel any symptoms of the COVID-19 virus, please contact first via phone the following medical doctors at the Military Hospital of Olomouc

kpt. MUDr. Darina Kaiprová, phone.: 973 407 040 email: kaiprovad@vnol.cz
https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/prakticky-lekar-pro-dospele
Office hours: Monday to Friday 9 a.m–11 a.m.

If she is not available, please contact her colleagues:

MUDr. Milan Veselý
phone: 973 407 039

veselym@vnol.cz

MUDr. Jaromír Pavka
phone: 973 407 040

pavkaj@vnol.cz

https://www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/prakticky-lekar-pro-dospele

Outside their availability in urgent cases, please contact the Emergency Department of the University Hospital Olomouc, phone: +420 588 441 11, or +420 588 445 855, email: urgent@fnol.cz

Should you be tested covid-positive, please contact faculty crisis manager, Ondřej Molnár, tel. 585 633 105, email: koronavirusnaffup@upol.cz


Interaktivní online nástroje (Moodle, videokonference, úložiště)

 • Další doporučenou službou je Zoom.us, ke kterému doporučujeme přistupovat přes českou akademickou síť Cesnet: https://cesnet.zoom.us/
  • Ve verzi zdarma (pro tzv. hostitele, tj. vyučujícího, statut přizvaných se neřeší) umožňuje 40minutové přednášky, na které lze ale sekvenčně navazovat; případně odsouhlasit další pokračování (opatření Zoomu pro dobu pandemie)

  • Licencovaná verze podporuje neomezené videokonference až 300 osob, ukládání záznamů, odesílání prezentací apod. FF UP má k dispozici omezený počet placených licencí.

  • Pokud chcete využívat Zoom v rozšířené, placené verzi, kontaktujte prod. Polácha (vladimir.polach@upol.cz).

  • Základní manuál Zoom,  ■ Tips and Tricks for Teachers Educating in Zoom

 • Je možné využívat také platformu Microsoft Teams, kterou má UP neomezeně k dispozici (ke stažení v rámci Office365, ke které se dostanete přes příslušnou „dlaždici“ na Portálu UP)

 • Nově byla na CVT  spuštěna vlastní instalace videokonference BigBlueButton

  • Funguje především z webového rozhraní.

  • Je napojena na portálová ID, podobně jako Moodle.

  • Je otevřená i pro uživatele bez registrace.

  • Umí sdílet obrazovku, chatovat, nahrávat, sdílet poznámky aj.

  • Zatím předpokládáme, že bude ponechána funkční i po době pandemie jako základ vlastního videokonferenčního a distančního řešení výuky.

  • Stručný návod pro akademiky a studenty zde a zde.

 • úložiště dat:

  • každý uživatel UPOL sítě má k dispozici prostor v rámci Sharepointu (UPshare: files.upol.cz);
  • a také v rámci svého uživatelského OneDrive – viz tlačítko OneDrive po přihlášení do UPShare (vpravo nahoře), ze kterého lze soubory sdílet v rámci UPOL;

  • vlastní cloudové řešení cloud.ff.upol.cz (přihlašování stejné jako do portálu); stručná videoukázka využití zde; technologie Nextcloud umožňuje uložení souborů až do velikosti 2 GB, uživatelské účty jsou omezené na 10 GB. Technické dotazy a žádosti o individuální nastavení je možné směřovat na viktor.koci@upol.cz;

  • jako úložiště může samozřejmě fungovat i samotný Moodle.

  • Důrazně doporučujeme předávat studentům studijní materiály jen prostřednictvím služeb, které provozuje, zálohuje a zajišťuje UP!

 

Případné dotazy směřujte na jednotlivé proděkanky a proděkany.
 

Vaše vedení FF UP


Důležité odkazy

Aktuální informace a opatření na UP naleznete zde.

Aktuální opatření vedení Filozofické fakulty UP naleznete zde.

Co dělat, pokud máte příznaky koronaviru? Nejlépe se obraťte na nonstop infolinku Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru 1212.

 

Všechna mimořádná opatření a doporučení jsou vždy aktuálně k dispozici na speciálním webu ministerstva zdravotnictví

Klíčová vládní opatření naleznete na webu vlada.cz.

Pro aktuální situaci a doporučení týkající se Olomouckého kraje sledujte webové stránky Krajské hygienické stanice Olomouc.

Shrnující informace k opatřením ve městě Olomouc naleznete na webu www.olomouc.cz/koronavirus.

 

Doporučujeme omezit pracovní nebo studijní cesty do oblastí označených za rizikové, tj. oblasti, kde cesta podléhá karanténě, testu nebo jiným podmínkám. Informace k odběrovým místům jsou k dispozici např.:

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na krizový e-mail FF UP: koronavirusnaffup@upol.cz.