Harmonogram ak. roku

Harmonogram ak. roku 2021/2022

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2021/22(.pdf)

Výuka v ZS: 20. 9. - 17. 12. 2021
Zkouškové období ZS: 3. 1. - 11. 2. 2022

Výuka v LS: 14. 2. - 13. 5. 2022
Zkouškové období LS: 16. 5. - 30. 6. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2022 (SO FF uzavřeno od 25. 7. do 5. 8. 2022)

Termín pro splnění stud. povinností: 5. 9. 2022


Harmonogram ak. roku 2020/2021

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2020/21 (.pdf)

Výuka v ZS: 21. 9. - 18. 12. 2020
Zkouškové období ZS: 4. 1. - 12. 2. 2021

Výuka v LS: 15. 2. - 14. 5. 2021
Zkouškové období LS: 17. 5. - 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2021 (SO FF uzavřeno od 26. 7. do 6. 8. 2021)

Termín pro splnění stud. povinností: 6. 9. 2021


Termíny zápisů předmětu do STAGu 2020/21

Letní semestr:

ročník zápis a odzápis od odzápis do zápis do
1. Bc. 13h
21. 1. 2021
20. 2. 2021
24h
22. 2. 2021
24h
2. Bc. 11h
21. 1. 2021
3. Bc. a vyšší 9h
21. 1. 2021
1. Mgr. a Ph.D. 13h
19. 1. 2021
2. a vyšší Mgr. a Ph.D. 11h
19. 1. 2021

Harmonogram průběhu a kontroly studijních povinností studenta DSP

15. 10. Student doktorského studijního programu (DSP) odevzdá nejpozději do 15. 10. školitelem schválený a podepsaný Individuální studijní plán (ISP) na příslušný akademický rok asistentce katedry. Studenti prvního ročníku kromě ISP na příslušný akademický rok odevzdávají současně ISP na celou dobu studia.


31. 10. Asistentka katedry předá ISP všech doktorandů předsedovi oborové rady ke schválení a po jeho schválení nahraje nejpozději do 31. 10. všechny ISP do příslušné sekce DSP v UPShare. Případné připomínky předsedy oborové rady s příslušnými studenty DSP a jejich školiteli předseda oborové rady vypořádá do výše uvedeného data.
K uvedenému meznímu datu budou originály všech shromážděných dokumentů předány na studijní oddělení referentce DSP k založení do spisu studenta.


31. 3. Student DSP může podat přihlášku k obhajobě disertační práce kdykoli v průběhu akademického roku. V případě, že student DSP chce uzavřít studium do 31. 8. příslušného akademického roku, musí na studijní oddělení podat přihlášku k obhajobě disertační práce nejpozději do 31. 3. daného roku. Přihlášku může student DSP podat i po tomto termínu, avšak oborová rada se Studijním oddělením nemohou garantovat, že do 31. 8. bude možné zorganizovat obhajobu.


15. 8.  Nejpozději do 15. 8. odevzdá student DSP asistentce katedry za uplynulý akademický rok:

1. roční zprávu o studiu,
2. zápisový list A (z Portálu) – přehled o vykonaných zkouškách,
3. žádost o prodloužení studia nad standardní dobu (v případě potřeby).

Asistentky kateder předají následně shromážděné materiály školitelům k posouzení a vyjádření a na vědomí předsedům oborových rad. Případnou žádost o prodloužení studia dodají naskenovanou referentce DSP.

(Po 15. 8. provede referentka DSP kontrolu kreditů z IS STAG a o zjištěných nedostatcích bude informovat předsedu příslušné oborové rady a školitele tak, aby tyto informace byly k dispozici pro roční hodnocení.)


30. 9.  Asistentky kateder vloží roční zprávu opatřenou vyjádřením školitele a zápisový list A do příslušné sekce DSP v UPSharu. K uvedenému meznímu datu budou originály všech shromážděných dokumentů předány na studijní oddělení referentce DSP k založení do spisu studenta.


Organizace SZZk 2020/2021

Odevzdání a evidence práce, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě, kontrola studijních povinností ve STAGu

Leden 2021: 14. 12. 2020, 15h
Květen/červen 2021: 6. 5. 2021, 11h
Srpen/září 2021: 1. termín: do 24. 6. 2021 (kontrola st. povinností), 11h, 
2. termín: jen 19. 8. 2021

Průběh SZZk a obhajob

Leden 2021: 4. 1. - 22. 1. 2021
Květen/červen 2021: 24. 5. - 18. 6. 2021
Srpen/září 2021: 25. 8. – 31. 8. 2021 (6. ročník Bc., 5. ročník Mgr.),
25. 8. - 3. 9. 2021 (nižší ročníky Bc. a Mgr.)


Organizace CŽV 2020/2021

Výuka v ZS: 21. 9. - 18. 12. 2020
Zkouškové v ZS: 4. 1. - 12. 2. 2021

Výuka v LS: 15. 2. - 14. 5. 2021
Zkouškové v LS: 17. 5. - 30. 6. 2021