MeDiGram: kurzy mediální a digitální gramotnosti (projekt NPO)

Nabídka bezplatných kurzů pro pedagogické pracovníky v rámci Národního plánu obnovy.

Audiovize jako součást mediálního vzdělávání je skupina kurzů (časová dotace každého kurzu je 4 hodiny), které mají za cíl seznámit účastníky a účastnice s možnostmi využití audiovizuálních médií ve výuce. Jednotlivá témata rozšiřují možnosti využití filmu, TV pořadů, online obsahů, komiksu, podcastů a performativity v rozsahu kurikula vybraných předmětů a vzdělávacích oblastí druhého stupně základních a středních škol. V případě vyššího počtu zájemců z Vaší školy, můžeme zvolené kurzy realizovat přímo na škole.

Jak pomocí vyprávění a umělé inteligence rozvíjet kritické myšlení?

Termín konání: 19. dubna 2024, 9:00-13:00

Místo konání: Filozofická fakulta UP v Olomouci, Konvikt, Univerzitní 3

Lektoři: Jan Černík, Maki Němečková

E-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/3414/detail/terms

Anotace: Snad každý se setkal s tzv. dezinformačními narativy. Jedná se o způsob sdělování informací, u kterého si neuvědomujeme, že vypráví příběhy podobně jako literatura nebo film. Cílem kurzu je ukázat, jak pomocí příběhů a vyprávění rozvíjet kritické myšlení a odolnost vůči manipulaci. Při práci využijeme nástroje umělé inteligence (chatGPT, DeepL).

 

Jak pracovat ve výuce s audiovizuálními ukázkami?

Termín konání: 3. května 2024 9:00-13:00

Místo konání: Filozofická fakulta UP v Olomouci, Konvikt, Univerzitní 3

Lektorka: Klára Feikusová

E-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/3415/detail/terms

Anotace: Využíváte během své výuky audiovizuální ukázky nebo byste je chtěli využívat? Audiovizuální ukázky představují užitečný nástroj nejen k ilustraci probíraných témat, ale také k rozvoji debaty a argumentaci. V rámci workshopu se zaměříme na otázky, kde najít a jak vybrat ukázky, jak je představit a okomentovat studentům a jak s nimi následně vést diskusi. Cílem je naučit se vybírat vhodné ukázky a umět je adekvátně využít v komunikaci se studujícími.

 

Kreativní práce s natáčecí technikou ve škole

Termín konání: 21. června 2024, 9:00-13:00

Místo konání: Filozofická fakulta UP v Olomouci, Konvikt, Univerzitní 3

Lektoři: Lucie Hlavicová, Mikuláš Kostan

E-přihláška: https://czv.upol.cz/cs/registration/3416/detail/terms

Anotace: Praktický workshop, v rámci kterého si pedagogové vyzkouší kreativní práci s natáčecí technikou ve škole. Důraz je kladen na finanční nenáročnost a dostupnost využité techniky a softwaru a zapojení moderních internetových programů do audiovizuální tvorby. Program je připraven primárně pro začátečníky, ale budeme probírat i pokročilejší metody zpracování videa.

 

MeDiGram: Jak přežít v době post-faktické aneb Obrana proti fake news pro pokročilé

Povědomí o tom, že žijeme v post-faktické době, kdy je třeba mít se na pozoru před dezinformacemi, hoaxy a falešnými zprávami (fake news) vede ke zvyšujícímu se důrazu na výuku dovedností spjatých s kritickým čtením mediálních obsahů. Mezi ně se obvykle řadí schopnost rozlišovat fakta a názory, dohledávat zdroje uvedených informací a posuzovat jejich věrohodnost či se naučit rozpoznávat argumentační klamy. Výuka těchto dovedností se však snadno může minout účinkem či být dokonce kontraproduktivní, protože si z ní studenti vlastně nedopatřením mohou odnést špatná ponaučení. Účastníci kurzu se na praktických příkladech sami seznámí s nástrahami výuky kritického přístupu k mediálním obsahům a osvojí si postupy, jak se jim při vlastní pedagogické činnosti vyhnout.

Termín konání: 
Místo konání: Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 14, učebna 2.04
Lektor: Mgr. Miroslav Libicher
 

MeDiGram: Rozvoj a měření mediální a digitální gramotnosti

Mediální a digitální gramotnost jsou dva požadavky na vzdělávání na českých školách, se kterými si často nevíme rady, jak je začlenit do ŠVP nebo do jednotlivých předmětů. Co oba pojmy znamenají, jak se mohou projevovat v jednotlivých předmětech a jak lze začlenit a propojit mediální výchovu, filmovou a AV výchovu, komunikační výchovu, občanskou výchovu a informatiku si řekneme v tomto semináři. V jeho druhé části si ukážeme, jak lze mediální a digitální gramotnost měřit, a tím stanovovat (a) potřeby školy i jednotlivců v této oblasti, (b) efektivitu výukových jednotek. Seminář bude vedle základního přehledu postaven na sdílení zkušeností s implementací a na vytvoření vlastního školního výzkumu nebo úpravě dosavadního ŠVP v relevantních oblastech.

Termín konání:
Místo konání: Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 14, učebna 2.04
Lektor: Mgr. Zdeněk Sloboda / doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.
 

 

MeDiGram: Česká mediální krajina aneb Kdo ovládá média a proč?

Po pádu státního socialismu se státními médii u nás vznikl tzv. duální systém médií. Jaké z toho vyplývající důsledky? V semináři se účastnice a účastníci krátce seznámí s charakteristikami tzv. veřejnoprávních a komerčních médií (funkce, organizace, právní ukotvení).  Seznámí se ale především s trendy současnosti jako je vlastnická koncentrace (horizontální/vertikální), názorová (ne)vyhraněnost, technologická konvergence, infotainmentizace a gamifikace. Diskutovat budeme především dopady těchto trendů - na občanské a politické myšlení a chování, na vnímání kultury (české, mainstreamové, cizí ad.). Seminář se nebude spoléhat na frontální výklad, ale bude především podněcovat účastníky a účastnice, aby sami aktivně vyhledávali informace o jednotlivých charakteristikách a jevech a zároveň reflektovali svůj způsob hledání a zdroje, které využívají.

Termín konání: 
Místo konání: Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 14, učebna 2.04
Lektor: Mgr. Věra Bartalosová, Ph.D. / Mgr. Tomáš Holešovský / Mgr. Jakub Ketman
 

MeDiGram: Světy v obrázcích - Použití komiksu při výuce literatury, dějepisu a občanské výchovy

Komiks jako forma/médium/„žánr“  představuje poměrně atraktivní a především efektivně využitelný výukový nástroj. V semináři si představíme specifika a výhody komiksu jako pomocníka při výuce různých předmětů, především dějepisu a/nebo občanské výchovy, ale i české literatury, a zároveň jako nástroj realizace mediální výchovy. Na semináři se účastníci a účastnice seznámí jak s nabídkou komiksů vhodných pro použití ve výuce, tak s různými příklady použití komiksu k vybraným občanským a historickým tématům.

Termín konání: 
Místo konání: Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 14, učebna 2.04
Lektor: Mgr. Martin Foret, Ph.D.
 

MeDiGram: V novinářské kuchyni aneb Od události ke zprávě

Jak probíhá tvorba zpravodajství? Proč není zpravodajství objektivní a znamená to, že s námi média manipulují? V rámci tohoto semináře se vyučující seznámí s redakčními rutinami a organizace práce ve zpravodajství, s procesem výběru témat a editorskou činností. Zaměříme se také na možnosti a nástrahy tzv. novinářského multi-skillingu a občanská žurnalistiky, které jsou důsledkem rozšíření nových médií a dostupností různých aspektů mediální tvorby prakticky všem. Seminář bude sestávat nejen z popisu těchto aspektů zpravodajství, ale především z praktických cvičení tvorby zprávy, jež podnítí k přemýšlení o motivaci, podobě a dopadu zpravodajství. Prvky tvorby zpravodajství je možné zapojit do různých fází učení, tím podpořit nejen učení se konkrétní látce, ale také podpořit mediální reflexi a kritické myšlení. Jak probíhá tvorba zpravodajství? Proč není zpravodajství objektivní a znamená to, že s námi média manipulují? Popsání a praktické cvičení postupu tvorby zprávy. Redakční rutiny a organizace práce ve zpravodajství. Výběr témat. Editorská činnost. Novinářský multi-skilling, občanská žurnalistika.

Termín konání: 
Místo konání: Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 14, učebna 2.04
Lektor: Mgr. Věra Bartalosová, Ph.D. / Mgr. Tomáš Holešovský / Mgr. Jakub Ketman
 

 

MeDiGram: Jak zkoumat život teenagerů prostřednictvím televize?

Ačkoli je dnes mnohými televize považována za mrtvé médium, opak je ve skutečnosti pravdou. Televizní sledovanost celosvětově narůstá, televizní obsahy vyhledávají diváci napříč všemi generacemi a televizní průmysly horentně investují do pořadů cílených na čím dál mladší publika. Jak a proč se televize snaží zaujmout mladé diváky? Jak k tomu používají internet? Čím se tato televizní tvorba liší od pořadů pro dospělé? A jak dospívající naučit kriticky sledovat televizi? Na to se podíváme ve workshopu Teenageři a televize.

Termín konání:
Místo konání: Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3
Lektor: Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.
 

MeDiGram: Jak popularizovat vědu filmem?

Audiovizuální materiály o vědě jako unikátní nástroje výuky. Kurz vás provede fascinací vědeckým filmem. Dlouhá tradice populárně-naučné kinematografie nabízí cenné přístupy k výuce široké škály oborů. Vhled do filmového světa rozličných vědních disciplín prostřednictvím nejstaršího festivalu populárně-naučného filmu AFO (Academia Film Olomouc). Kde takové filmy získat a jak s nimi učit? Kurz představí dostupné platformy a rozličné případy práce s audiovizuálními materiály. Kurz přiblíží historii populárně-naučného žánru, současné trendy a návrhy využití ve výuce.

Termín konání:
Místo konání: Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3
Lektor: Mgr. Ondřej Kazík
 

MeDiGram: Jak nás film může vést k myšlení v souvislostech?

V kurzu se zaměříme na možnosti, jak začleňovat filmovou výchovu do školního vzdělávacího programu. Věnovat se budeme potenciálu mezioborových vztahů, které se před filmovou výchovou v současném českém školství otevírají. Seznámíme se s některými dostupnými zdroji informací a audiovizuálních materiálů, které jsou momentálně učitelům k dispozici. A zaměříme se i na metodiku práce s jednoduchou filmovou technikou a krátkými audiovizuálními ukázkami ve vyučovacích hodinách (i mimo ně).

Termín konání:
Místo konání: Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3
Lektor: Mgr. Petr Pláteník
 

MeDiGram: Podcasting jako moderní edukační nástroj pro předměty kurikula střední školy

Ve výsostně praktickém workshopu si učitelé osvojí metody, jimiž lze zvukový nebo video podcast zakomponovat do výuky předmětů ZSV, literatury, cizích jazyků, historie, zeměpisu, ZSV i přírodních věd. Získají portfolio titulů, ale i konkrétních ukázek s přesnou stopáží, které lze využít pro evokační i výkladovou část hodiny. V rámci workshopu pracují učitelé ve skupinkách stejně jako žáci a studenti, k dispozici jsou pracovní listy, využity budou metody kooperativního učení.

Termín konání:
Místo konání: Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3
Lektor: doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 

MeDiGram: Podcasty o české historii

We look at how podcasts can be used to support language and history teaching, working from the podcasts In Their Own Words, A Stitch in Time and No Night So Dark, all of which are connected with Czech history over the last hundred years. The podcast No Night So Dark exists in both an English and a Czech version (Není noci tak tmavé). There is also a catalogue available in Czech, English and German from the author's recent exhibition inspired by the podcast, which tells the story of a Czech Jewish family and includes a remarkable play written and illustrated by two teenage members of the family in Prague in 1938. The play has been published in a trilingual Czech, English and German edition. There is a multimedia online version of the exhibition in Czech (https://artsandculture.google.com/story/8AWxN9UjmJCxaw) and English (https://artsandculture.google.com/story/8AWxN9UjmJCxaw?hl=en).

Termín konání:
Místo konání: Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3
Lektor: David Vaughn
 

MeDiGram: Jak filosofovat filmem?

Napadlo Vás hledat filosofická témata v populárních filmech? Karteziánský dualismus v Matrixu? Sapir-Whorfovu hypotézu ve filmu Arrival? Naše oblíbené filmy mohou ve výuce suplovat tradiční myšlenkové experimenty. Ty jsou součástí některých disciplín od filosofie po teoretickou fyziku. Obliba myšlenkových experimentů - zejména ve výuce - spočívá v jejich názornosti a přesvědčivosti. Narativní audiovizuální díla nabízejí shodně s myšlenkovými experimenty hypotetické situace a modelové příklady a mohou tedy obdobně plnit didaktickou funkci. V kurzu si ukážeme několik příkladů populárních filmů a jak je lze využít při výuce.

Termín konání:
Místo konání: Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3
Lektor: Mgr. Jan Černík, Ph.D.
 

MeDiGram: Jak s dětmi točit filmy?

Kurz zaměřený na osvojení si praktických dovedností v oblasti filmové a audiovizuální tvorby. Je možné věnovat se výuce audiovizuální tvorby i s minimálním technickým zázemím, nepatrnou časovou dotací a bez větších zkušeností? Ano! Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší možnosti práce s vlastním mobilním telefonem a získají také konkrétní rady, tipy a informace, jak k výuce přistupovat, jak hodiny koncipovat, na co si dát pozor či čeho se vyvarovat.

Termín konání:
Místo konání: Umělecké centrum UP v Olomouci, Univerzitní 3
Lektor: Hlavicová Lucie, MgA.
 

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz

Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání na UP 22+ edUP, registrační číslo projektu: NPO_UPOL_MSMT-16589/2022.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)