Konrad Adenauer Stiftung - stipendia pro MSP a DSP studenty do Německa

pondělí 10. únor 2020, 9:16

Stipendia pro magisterské a doktorské studium v Německu


Uzávěrka pro přijetí žádostí je 15. února 2020


Německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské
studium a pro výzkumné pobyty v minimální délce 3 semestrů na univerzitách a vysokých školách
v Německu.
Hledáme společensko-politicky angažované studenty a absolventy všech oborů1, kterým není
více než 30 let a dorozumí se německy minimálně na úrovni B2 evropského referenčního rámce.
Dále jsou požadovány výborné studijní výsledky a pozitivní vztah k demokracii, pluralismu a
lidským právům.
Kromě finanční podpory nabízíme našim stipendistům také:
 zapojení do mezinárodní sítě stipendistů a absolventů stipendijních programů od
nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, která čítá přes 14.000 osob,
 doprovodný seminární program a možnost organizovat vlastní semináře a akce,
 individuální podporu při studiu a plánovaní budoucí kariéry ze strany referentů pro
podporu zahraničních studentů a docentů na univerzitách a vysokých školách.


Vaše kompletní žádosti o udělení stipendia se všemi dokumenty zasílejte na e-mailovou
adresu info.prag@kas.de do 15. února 2020.


Přehled všech potřebných podkladů pro žádost o udělení stipendia najdete na druhé straně a
na webu www.kas.de/web/tschechien/stipendien.


Kontakt: Marcel Ladka, marcel.ladka@kas.de, 222 320 190, Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze.


Pozn.: Podporováni jsou studenti všech oborů vysokých škol a univerzit. Tato stipendia nepodporují získání druhého
magisterského titulu, získání druhého doktorského titulu a další vzdělávání v medicínských oborech.
Stipendijní program Konrad-Adenauer-Stiftung je financován z prostředků Spolkové republiky Německo.


Vypsání stipendií
KAS-Ausländerförderung
Strana 2/2
www.kas.de


Podklady pro žádost o udělení stipendia


Stipendium pro magisterské studium
K žádosti o udělení stipendia pro magisterské studium je nutné přiložit následující dokumenty:
 vyplněný a podepsaný formulář,
 motivační dopis se zdůvodněním žádosti (max. 1,5 stránky),
 strukturovaný životopis v německém jazyce,
 kopie vysokoškolského diplomu (pokud je již k dispozici), přehled absolvovaných kurzů s
jejich známkami a také německý překlad těchto dokumentů2,
 doporučení vysokoškolského pedagoga o odborné kvalifikaci uchazeče o stipendium,
 doporučení o osobních kvalitách uchazeče o stipendium (toto doporučení nesmí být
vystaveno stejnou osobou jako předešlé doporučení),
 potvrzení o dobrovolné činnosti,
 potvrzení o znalostech německého jazyka,
 pasová fotografie novějšího data.


Stipendium pro doktorské studium
K žádosti o stipendium pro doktorské studium je kromě výše zmíněných dokumentů nutné
přiložit ještě následující podklady:
 podrobné zdůvodnění záměru dizertační práce (nástin výzkumné otázky, údaje
k plánovanému metodickému postupu, pracovní a časový plán) v německém nebo
anglickém jazyce,
 doporučení vysokoškolského pedagoga, který zhodnotí záměr dizertační práce, vědeckou
kvalifikaci uchazeče o stipendium a jeho osobní vztah k tématu (pokud máte již potvrzení
o přijetí na příslušnou vysokou školu či univerzitu, musí toto doporučení být napsáno
vedoucí/m diplomové práce),
 doporučení dalšího vysokoškolského pedagoga, který zhodnotí odbornou a vědeckou
kvalifikaci žadatele (při žádosti o stipendium pro doktorské studium není potřeba
překládat doporučení o osobních kvalitách uchazeče),
 potvrzení fakulty, případně katedry o přijetí k doktorskému studiu (pokud je již
k dispozici).
Pozn.:Dokumenty v anglickém jazyce nemusejí být překládány. V případě udělení stipendia musejí být vysokoškolský diplom
a přehled absolvovaných kurzů úředně ověřeny. Originály a jejich překlad zůstávají žadateli.

Zpět