Projekty a granty

HORIZONT 2020

Marie Skłodowska-Curie (subprogram Research and Innovation Staff Exchange)

TRANS.ARCH: Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses.

Cílem projektu je zmapovat, jak nové digitální technologie a postmoderní rozpad velkých vyprávění spolu se vznikem nových teoretických přístupů jako postkoloniální studia či queer studies vedly k proměnám chápání archívu. Zároveň si badatelé kladou otázku, jak nejrůznější skupiny osob, ať už jde o potomky původních obyvatel Ameriky, oběti latinskoamerických diktatur, migranty, či sexuální menšiny, užívají archívy k uplatňování svých práv.
Grant koordinuje doc. Daniel Nemrava z Katedry romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi devět partnerských univerzit patří jak ty evropské (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Università degli Studi Roma Tre, Universidad de Sevilla, Universitat de Valencia), tak i ty v Latinské Americe (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional del Litoral, Pontificia Universidad Católica del Perú, Pontificia Universidad Javeriana).

 

Marie Skłodowska-Curie (subprogram Individual Fellowship)

Early Modern Evangelization of China: The Franciscan Mission and its Theory

Projekt je zaměřen na studium evangelizační strategie františkánů v Číně během 17. století. Cílem je výzkum  konfrontace specifického františkánského pojetí zbožnosti s osobitou kulturou tohoto impéria a jeho náboženskými a duchovními tradicemi.
Řešitelka: Dr. Mgr. Iveta Nakládalová, key researcher Sinophone Borderlands – interaction at the Edges, katedra romanistiky FF UP.

 

OP VVV

OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

Cílem projektu je provádění analýz materiálů z historických děl pomocí fyzikálně-chemických metod, při uplatnění nových postupů a technologií. Záměrem je získat komplexní informaci a poskytnout ji následně historikům umění, kteří budou moci posuzovat nejen obsahovou, ale i materiální stránku díla. Všechny tyto informace poodhalí dávné umělecké technické postupy a následně povedou i ke zlepšení péče o památky a umělecká díla.
Jedinečný způsob výzkumu a ochrany kulturního a uměleckého dědictví propojí historiky umění, chemiky a fyziky do jednoho výzkumného týmu.
Cílem projektu je vývoj nových metod a technik, potenciál projektu však není pouze vědecko-výzkumný. Výsledky budou přenositelné do praxe, propojení několika oborů přinese nový pohled a bude využitelné i pro ochranu památek. Partnery projektu jsou Národní památkový ústav a Muzeum umění Olomouc. Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment), jehož cílem je přispět k rozvoji Olomoucké aglomerace. 
Řešitel: PhDr. Eliška Zlatohlávková, Ph.D., katedra dějin umění, FF UP, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., PřF UP.

http://www.psup.cz/oa-iti-arteca:-pokrocile-fyzikalne-chemicke-metody-ve-vyzkumu-a-ochrane-kulturniho-a-umeleckeho-dedictvi/

Sinofonní příhraničí - Interakce na okraji

Projekt, podpořený v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, usiluje o komplexní chápání Číny. Toho chce docílit analýzou průniku sousedských vztahů, zohledněním historického vývoje a geopolitického zájmu ve všech regionech. V jeho rámci vznikne mimo jiné excelentní výzkumné centrum, které kromě jazykové a počítačové laboratoře pro zpracování velkých dat zahrne i laboratoř materiální kultury.
Výzkumný tým je výrazně mezinárodní a je založen na spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami např. Univerzita v Cambridge, Univerzita George Washingtona ve Washingtonu, Humboldtova univerzita v Berlíně, antropologické Museum Quai de Branly v Paříži, Ruská akademie věd a dalších šest zahraničních institucí.
Řešitel: Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., katedra asijských studií FF UP.

www.sinofon.cz

 

GA ČR EXPRO

Observance Reconsidered: Uses and Abuses of the Reform (Individuals, Institutions, Society)

Projekt je zaměřen na kontrasty a paralely mezi katolickou reformou a počáteční fází rodící se evropské reformace. V českých zemích a okolních oblastech bude tento úkol plněn kritickými edicemi a analytickými studiemi vydávaných pramenů. Tento přístup vytvoří základ pro interpretační studie, které se zaměří na městské komunity a přijetí obecných reformních myšlenek v místním prostředí. Na základě dříve nevydaného materiálu představí projekt mnohotvárný a často problematický vývoj vedoucí k raně-novověkému rozdělení západního křesťanstva.
Řešitel: doc. Mgr. Antonín Kalous M.A., Ph.D., katedra historie FF UP, spoluřešitelka: doc. Mgr. Petra Mutlová M.A., Ph.D., FF MU

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)