Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2023/2024 (pro studium v akad. r. 2024/2025)

Požadavky přijímacích zkoušek

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky. Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, se specializací, major, minor) budou k dispozici od 1. 11. 2023 v Katalogu studijních programů na webu UP (viz  https://studium.upol.cz/).

Přijímací zkoušky jsou realizované prezenční formou při zachování principu rovného zacházení.

Poplatek za podání přihlášky je 790,-Kč, přihlášku ke studiu podávají uchazeči elektronicky, viz: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/.

 

Katalog studijních programů

 

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Bakalářské studium

SPF testy

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

I když se student hlásí na více studijních programů, ve kterých je absolvování SPF vyžadováno, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen ze 40–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Písemný test

PT – Písemný test zaměřený na orientaci uchazeče v oblasti, na niž je zvolený studijní program zaměřen.

Pro formu i obsah testů z daného programu platí obdobně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních znalostí a schopností pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyžadují-li podmínky studijního programu absolvování SPF i PT, koná se PT v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující.

PT mohou být nahrazeny úředně ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci uchazeče v oblasti, na niž je zvolený studijní program zaměřen.

U programů, kde je kromě některé z písemných zkoušek (SPF, PT) předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem (programy Psychologie a Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad), zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

Ústní pohovor může být nahrazen posouzením zaslaných/předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů u uvedeného programu.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do bakalářských studijních programů Evropská studia, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politologie, Politická komunikace a politický marketing ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 31. 3. 2024 (v aktuálním akademickém roce 2023/2024 - výsledky zkoušek konaných v termínech pozdějších nebudou akceptovány).
  Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše je stanovena takto:
  a)    součet percentilů v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV) v hodnotě 100 a více;
  b)    percentil 70 a více v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP);
  c)    percentil 70 a více v testu Základy společenských věd (ZSV).
  Uchazeči bude uznán nejlepší dosažený výsledek.
  Termíny testování, místa konání, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě poskytuje výhradně společnost SCIO. Každý uchazeč však musí společnosti SCIO poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ). 

  V případě nesložení zkoušek v rámci NSZ ve stanoveném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.
   

 2. Test pro studijní program (PT)

  U některých filologických studijních programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašle uchazeč do 30. 4. 2024 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (k rukám Markétě Kuchaříkové). O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.


Navazující magisterské studium

PT - Písemný test pro studijní program

Písemný test zaměřený na orientaci uchazeče v oblasti, na niž je zvolený studijní program zaměřen, jeho znalostí a schopností pro konkrétní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky vztahující se k oboru studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý studijní program v rámci katalogu programů. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

 

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement (DS) svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Doktorské studium

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů.

Povinnými přílohami přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující nebo magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

        

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost do poznámky v e-přihlášce. Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

 

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci

(podrobnosti na webu RUP)

Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč nejpozději do 31. 7. 2024 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Salih Hadžiabdić, Vodární 6, 771 47 Olomouc

 

Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí jejich kapacitu, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

 

Celoživotní vzdělávání

V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakulty. Bližší informace zde: http://www.icv.upol.cz/

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Do 31. 5. 2024 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Do 31. 5. 2024 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

 

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil.

 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).


Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2023 – 15. 3. 2024
 • bakalářské a navazující magisterské studium v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2023 – 31. 3. 2024
 • doktorské studium: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2024 

Termíny přijímacích zkoušek

Písemné i ústní přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Uchazeč je obvykle v jeden den pozván k vykonání testu předpokladů ke studiu (SPF) nebo  k vykonání testu z programu (PT) nebo k ústní zkoušce (když je u daného programu předepsána). Informace k termínu, místu a času konání jednotlivých zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám (a tímto pevně stanoveny), zveřejněné pro uchazeče o bakalářské studium k 26. 4. 2024, pro uchazeče o navazující magisterské studium k 27. 5. 2024 v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).

 • Bakalářské
  • písemné: 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024)
  • ústní pro program Angličtina pro tlumočení a překlad nebo pro program  Psychologie (prezenční i kombinované studium): 20. 5. – 24. 5. 2024 (v případě krytí termínu s maturitní zkouškou lze termín ústní zkoušky u programu Psychologie  v uvedeném rozpětí a na základě telefonické žádosti změnit, kontakt: Lenka Molnárová 585 63 3501)
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 11. 6. 2024
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 12. 6. 2024
 • Doktorské studium: 14., 18. a 19. 6. 2024

 • Mimořádný termín zkoušek: 3. 9. 2024 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
  - jen pro uchazeče, kteří v době řádných termínů přijímacích zkoušek studují na zahraničních středních nebo vysokých školách nebo se dostali do situace hodné zvláštního zřetele (nečekaná hospitalizace v nemocnici, úmrtí v rodině apod.) – uchazeč podává písemnou žádost prostřednictvím studijního oddělení FF UP.
   
 • Zápis do studia: 1. 9. 2024 (náhradní termín zápisu: 12. 9. 2024 – jen pro uchazeče, kteří neměli v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání)
   
 • Odvolací řízení: 19. 8. – 25. 9.

 • Dobírání uchazečů (dle počtu zapsaných a kapacity programů: po zápisech ke studiu - 1. a 2. týden v září 2024)

Průběžné informace k přijímacímu řízení

bude doplňováno ...

• Upuštění od konání přijímací zkoušy

Vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu na některých studijních programech nepřekročil jejich požadovanou kapacitu, rozhodl děkan fakulty o upuštění od konání přijímací zkoušky a přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi u těchto programů navrhla přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.

Informace o navržení k přijetí je k dispozici uchazečům (kterých se upuštění od přijímací zkoušky týká) po přihlášení ve výsledcích: https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml

Oznámení o navržení k přijetí naleznou uchazeči o studium, kterých se upuštění od zkoušek týká (přihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace), průběžně od 1. 5. 2024 po přihlášení ve své e-přihlášce v záložce „dokumenty“.
Dokument „Oznámení o navržení k přijetí“ již nebude zaslán poštou.

ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ / BAKALÁŘSKÉHO DIPLOMU ODEVZDÁTE AŽ PŘI PŘÍLEŽITOSTI KORESPONDENČNÍHO ZÁPISU DO STUDIA (do 18. 8. 2024) viz informace k zápisu: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202324/#c74958

Uchazeči o studium, kterých se uvedená informace netýká (nepřihlásili se na uvedené programy nebo jejich vzájemné kombinace, případně mají v kombinaci program, u kterého nebylo od zkoušky upuštěno) budou požadovanou přijímací zkoušku na zvolený studijní program/kombinaci programů vykonávat.

Písemné i ústní přijímací zkoušky budou realizovány prezenčně, tj. za osobní účasti uchazeče. Informace k termínu, místu a času konání zkoušek budou součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

Pozvánky pro bakalářské studium budou zveřejněny k 26. 4. 2024, pozvánky pro navazující magisterské studium budou zveřejněny k 24. 5. 2023 v e-přihlášce, záložce „dokumenty“. O zveřejnění pozvánek budou uchazeči informování e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou si v e-přihlášce uvedli).


 

• Informace o ústní části přijímacích zkoušek na studijní obor Angličtina pro tlumočení a překlad

Informace o ústní části přijímacích zkoušek na studijní obor Angličtina pro tlumočení a překlad

Uchazeči, kteří uspěli u písemné zkoušky, jsou zváni na ústní zkoušku, která proběhne v pondělí 20. 5 nebo v úterý 21. 5., v dopoledním či odpoledním zkušebním bloku, v budově FF UP, Křížkovského 10, zadní trakt, na Katedře anglistiky a amerikanistiky (lokace zkušebních místností bude vyznačena ukazateli).

V den zkoušky je zapotřebí včas se dostavit na začátek zkušebního bloku, na který jste pozváni (dopolední blok: 8:00-12:00, odpolední: 12:30-16:30).

Zkouška bude sestávat z písemné sumarizace anglického textu do češtiny, která proběhne hromadně na začátku zkušebního bloku. Následovat bude individuální ústní motivační pohovor a poslechový test v čase stanoveném rozvrhem. Je tedy zapotřebí počítat s tím, že zkouška může zabrat celé dopoledne, resp. odpoledne.

POZOR!!!: Budete potřebovat přístupové údaje, kterými jste se přihlašovali do elektronické přihlášky, nezapomeňte si je poznamenat a mít je s sebou!

Seznam pozvaných uchazečů zde.

Rozvrh zkoušení zde.

 

• Seznamy postupujících do 2. části k ústní zkoušce bakalářského studia Psychologie

Vážené uchazečky, vážení uchazeči, výsledky 1. části přijímací zkoušky, tj. písemných testů do bakalářského studia psychologie 2024/25 ze dne 11. a 12. 5. 2024 převedené na percentily naleznete ve svých elektronických přihláškách. Následující seznamy obsahují pouze postupující uchazeče (resp. jejich univerzitní čísla), kteří jsou pozváni do 2. části k ústní zkoušce. Pro nalezení univerzitního čísla je nejvhodnější použít funkci FIND (Ctrl+F). 
 

Ústní zkouška se koná v týdnu od 20. do 24. 5. 2024 na Katedře psychologie FF UP, Vodární 6, 0lomouc.

PŘINESTE SI S SEBOU OBČANSKÝ PRŮKAZ (NEBO PAS) KVŮLI IDENTIFIKACI! Prosíme, respektujte dny a časy, které vám byly přiděleny.  - Pro uchazeče o prezenční studium jde o pondělí 20.5, úterý 21.5. a středu 22.5.  - Pro uchazeče o kombinované studium jde o čtvrtek 23.5. a pátek 24.5. Pokud se hlásíte do obou forem, musíte přijít na oba termíny.

Přehlášení na jiný den či čas je možné jen ze skutečně vážných důvodů (např. kolize s konáním maturitní zkoušky) na telefonu paní asistentky Lenky Molnárové +420 585 633 501 ve čtvtek 16.5. nebo v pátek 17.5. vždy v časech od 9:00 do 11:00 dopoledne. Uchazeči o prezenční studium se mohou přehlašovat jen v rámci pro ně určených tří dnů, uchazeči o kombinované studium se také mohou přehlásit pouze v rámci pro ně určených dvou dnů. Z kapacitních a časových důvodů nemusí být žádosti vyhověno. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám úspěch a těšíme se na viděnou!

Katedra psychologie FF UP v Olomouci


Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány postupně na adrese https://prihlaska.upol.cz/ v záložce VÝSLEDKY:

 • Samostatné studijní programy a programy se specializací – zveřejněno od 16. 5. 2024 (kromě Psychologie a Angličtiny pro tlumočení a překlad – až od 30. 5.)
 • Sdružené studijní programy (kombinace dvou programů maior/minor) – od 30. 5. 2024


Způsob vyhodnocení testů a celkový výsledný percentil


Charakteristika hodnocení výsledků

 

Vyhodnocení testů a celkový výsledný percentil:

Testy studijních předpokladů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (SPF) jsou každý rok vytvářeny v několika verzích. Každá položka (otázka) testu se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za špatné odpovědi se žádné body nestrhávají. Každému uchazeči je tak podle klíče správných odpovědí nejprve vypočítán tzv. hrubý skór, tj. počet správně zodpovězených otázek (minimum 0 a maximum 50 bodů).

Přestože jsou všechny verze SPF vytvořeny tak, aby byly rovnocenné, může se stát, že jejich obtížnost mírně kolísá. Z tohoto důvodu je určujícím kritériem úspěšnosti v SPF tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi SPF zvlášť. Maximální možný percentil je 100, minimální hodnota percentilu je 0. Konkrétní hodnota percentilu u daného uchazeče vyjadřuje, kolik procent uchazečů je na tom hůře než anebo stejně jako daný uchazeč. 

Percentil tedy umožňuje vytvořit co nejspravedlivější pořadí všech uchazečů nezávisle na tom, která verze testů studijních předpokladů na ně vyšla.

Pokud je součástí písemného přijímacího řízení i písemný test studijního programu (PT), pak se i z něho vypočítá percentilové pořadí uchazečů a oba výsledky (SPF i PT) jsou poté vyváženy pomocí každým oborem avizovaných vah, čímž z obou výsledků vznikne opět jedno percentilové pořadí.

Pro každý obor je poté určena konkrétní percentilová hranice pro přijetí či postup do dalšího kola přijímacího řízení. 

Hranice se stanovuje dle předem daného počtu přijímaných uchazečů v každém studijním programu.


 


Význam udělených rozhodnutí o NEPŘIJETÍ do studia – vysvětlení k textům v rozhodnutích

Význam udělených rozhodnutí o NEPŘIJETÍ do studia – vysvětlení k textům

 

Přidělená a zveřejněná rozhodnutí v elektronické přihlášce mají následující význam:

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, ale nebyl ke studiu přijat z kapacitních důvodů. V případě, že se k zápisu do studia nedostaví dostatečný počet uchazečů, je možné takového uchazeče na základě jeho odvolání dodatečně ke studiu přijmout – PODÁVAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU DOPORUČUJEME! Formulář pro odvolání je k dispozici v dalším odkaze.

 

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč nevykonal úspěšně přijímací zkoušku, počet získaných bodů není dostatečný pro přijetí ke studiu. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!

 

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se ke všem částem přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se nezúčastnil všech částí přijímací zkoušky a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit – PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!

 

 1. TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat z důvodu nedostavení se k přijímací zkoušce

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč se k přijímací zkoušce nedostavil a nesplnil tak požadavek úspěšného vykonání přijímací zkoušky. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit  - PODAT ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ JE MOŽNÉ, ŠANCE NA ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH UCHAZEČE JE VŠAK MINIMÁLNÍ!


 


Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení

Informace viz. Vnitřní norma FF UP

Nahlížení proběhne od 24. do 28. 6. 2024, v případě zájmu uchazeče je třeba elektronicky požádat o tuto možnost nejpozději do 24. 6. a dohodnout si termín. Kontakt: Lenka Hájková (lenka.hajkova@upol.cz).

 

Formulář pro podání odvolání

 

Informace pro uchazeče o přijetí odvolání fakultou

Přijetí odvolání fakultou si může uchazeč ověřit ve výsledcích přijímacího řízení 

Po zadání univerzitního nebo oborového čísla a iniciál jména a příjmení se v tabulce objeví textová informace červeně zabarvená:

Odvolání

Uchazeč se u tohoto přijímacího oboru odvolal

Odvolací řízení proběhne v termínu 19. 8. – 25. 9. 2024, uchazeči navržení na přijetí ke studiu po odvolání budou informováni elektronicky e-mailem do 10. 9. 2024. Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 12. 9. 2024.

 


Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na FF UP proběhnou KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče). Uchazeči budou do studia zapsáni ke dni 1. 9. 2024.

Informace k zápisu do studia na FF UP v Olomouci

Prezentace k zápisu do studia a k zápisu předmět

Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 12. 9. 2024.

I pro náhradní termín zápisu platí všechny informace viz výše: Informace k zápisu do studia, Prezentace k zápisu předmětů.

Uchazeč bakalářského studia, který z důvodu konání maturity v zářijovém termínu nebude moci nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nebo potvrzení o úspěšném ukončení středoškolského vzdělání s maturitou ze své SŠ), nemůže být ke studiu zapsán. Uchazeč navazujícího studia, který z důvodu konání státní zkoušky v zářijovém termínu nebude moci nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (nebo potvrzení o úspěšném ukončení bakalářského studia státní zkouškou ze své VŠ), nemůže být ke studiu zapsán.


Jak na testy SPF

Brožura "Jak na testy SPF"  by vám měla pomoci s přijímacím řízením, jehož součástí je pro většinu studijních programů na naší fakultě test předpokladů ke studiu (SPF).

Tato brožura:

 • vám poradí, jak se připravit na jednotlivé typy otázek testu SPF,
 • vás upozorní na časté chyby v SPF testech a jak se jim vyhnout,
 • vám pomůže rozvrhnout si čas při práci na testu.

Zprávy a testy z přijímacího řízení

Testy

    

Testy ze studijních programů 2023

 

Testy ze studijních programů 2022

klíče 2022

Testy - navazující magisterské studium

Testy ze studijních programů 2023

Testy ze studijních programů 2022

Vysvětlivky ke zkratkám studijních programů

Písemné

SPF

test studijních předpokladů FF

 

PAF

písemný test pro program Anglická filologie

 

PAR

písemný test pro program Archeologie

 

PEV

písemný test pro program Politologie

 

PJA

písemný test pro program Japonská filologie

 

PKO

písemný test pro program Korejská studia

 

PPC

písemný test pro program Psychologie

 

PSO

písemný test pro program Sociální práce

 

PVU

písemný test pro program Teorie a dějiny výtvarných umění

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)