Obecné informace ke studiu

Doktorské studium (DSP) lze na Filozofické fakultě UP v Olomouci realizovat:

  • prezenční formu (student pobírá stipendium a zároveň se podílí na organizační, pedagogické a vědecké práci své katedry či jiného školícího pracoviště) nebo
  • kombinovanou formu (student plní své studijní povinnosti na půdě FF UP či jiného školícího pracoviště pouze v omezené míře a studuje především distančně).

Studium je rozděleno do pěti modulů. Každý modul představuje samostatnou oblast, v níž by měl student dosáhnout jistých znalostí a kompetencí. Pro každý modul je předepsáno minimum kreditů, které musí student získat, a to podle toho, zda studuje ve čtyřleté nebo tříleté variantě studia a zda studuje v prezenční nebo kombinované formě. Student se tedy na jednu stranu nemůže vyhnout žádné oblasti, která je pro DSP klíčová, na druhou stranu si po splnění kreditních minim může vybrat další předměty dle svého zájmu a zaměření. Rozhodující je, aby takto naplnil celkový počet 180 kreditů u tříletého a 240 kreditů u čtyřletého studia. Přesný popis modulárního studia a studijních plánů nalezne student doktorského studijního programu v záložce „Studijní plány“.

Pro studenty prvního ročníku doktorského studia je určen Stručný průvodce doktoranda doktorským studiem na FF UP.


Organizační zajištění doktorského studijního programu

Student 1. ročníku DSP by měl při zahájení svého studia po zápisu do studia pamatovat na tyto kroky:

  1. Seznámit se se studijním plánem svého oboru.
  2. Sestavit se svým školitelem individuální studijní plán, který určí rámcovou náplň studia na celé tři nebo čtyři roky a předepíše absolvování konkrétních předmětů v 1. akademickém roce.
  3. Zapsat se v IS/STAG na předměty dle individuálního studijního plánu přes Portál UP. https://stag.upol.cz/portal/studium/index.html

E-mailové adresy

Důležitá sdělení jsou doktorandům rozesílána prostřednictvím univerzitních e-mailových adres. Studenti jsou povinni svoji schránku navštěvovat, popř. si mohou aktivovat automatické přeposílání univerzitní pošty na svoji soukromou e-mailovou adresu. Informace a návod k přihlášení lze nalézt na https://cvt.upol.cz/email/ .

IS STAG, zápis a odzápis předmětů

Předměty v DSP se studentovi zobrazují ve studijní databázi IS/STAG, do níž student vstupuje přes Portál pod svým „Portál ID“ a heslem. Přihlašovací údaje se generují až po zápisu ke studiu. „Portál ID“ mají studenti zobrazeno ve své e-přihlášce, heslo si studenti nastavují sami (návod na přihlášení do portálu: https://wiki.upol.cz/upwiki/Portal#Jak_se_p.C5.99ihl.C3.A1sit_do_port.C3.A1lu.3F).

Absolventům navazujícího magisterského studia realizovaného na FF UP zůstává stejné přístupové jméno a heslo do Portálu, jaké měli při předchozím studiu. Pro další studium nově získávají jen identifikační číslo pro konkrétní studijní obor a stupeň.

Přesná data pro předzápis předmětů jsou každoročně určena aktuálním harmonogramem akademického roku (https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/). Odepsání předmětů mimo uvedené lhůty je možné jen ve výjimečných případech a na doporučení školitele či oborové rady. Do IS STAG si předměty zapisuje student. Výsledky zápočtů, zkoušek, kolokvií i plnění dalších studijních povinností zapisuje do IS STAG garant předmětu nebo jím pověřená osoba. Zodpovědnost za správné zapsání výsledků však nese vždy garant.


Studijní a zkušební řád

Podrobná pravidla pro studium v DSP a práci s IS STAG jsou obsažena ve Studijním a zkušebním řádu a ve Směrnici děkana k provedení studijního a zkušebního řádu UP . Student je povinen seznámit se a řídit se nejen zmíněným Řádem a Směrnicí, ale i všemi ostatními platnými normami a směrnicemi UP a FF UP. Organizačně je DSP zaštiťován Oddělením vědy a výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu a výzkum FF UP.


Standardní doba studia a maximální doba studia

Standardní doba studia doktorského studijního programu je dána akreditací programu, a to 3 nebo 4 roky. Od standardní doby studia se odečítá doba neúspěšně absolvovaných předchozích doktorských studií jednotlivce (údaje jsou shromažďovány prostřednictvím sdružené matriky). Uvedené pravidlo tak omezuje i délku pobírání doktorského stipendia, které náleží jen studentům studujícím ve standardní době studia.

Maximální doba doktorského studia je standardní doba studia (3 nebo 4 roky podle konkrétní akreditace) zvětšená o 3 roky. Do standardní i maximální doby studia se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno.


Uznaná doba rodičovství

Zákon o vysokých školách (ustanovení § 21 odst. 1 písm. f, § 54 odst. 2 – 4, § 58 odst. 3) umožňuje studentům, kteří se stali rodiči, požádat v rámci studia o zaevidování doby rodičovství, a tím uplatnit v průběhu uznané doby rodičovství tyto výhody:

  • přerušení studia (v případě přerušení se evidovaná doba rodičovství nezapočítává do doby přerušení studia a do celkové doby studia)
  • pro matky odklad plnění studijních povinností (pouze po dobu trvání mateřské dovolené, tj. 28 týdnů).

Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte. Přiměřeně se postupuje v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

O evidenci uznané doby rodičovství fakultou může současně požádat jak matka, tak i otec dítěte. Pokud chce matka/otec v souvislosti s uznanou dobou rodičovství požádat také o přerušení studia, podá zároveň žádost o přerušení studia v souvislosti s uznanou dobou rodičovství. Obě žádosti se zasílají k rukám studijní referentky pro doktorské studium FF UP.

Předložit je třeba:


Zdravotní pojištění u doktorandů

Běžně hradí stát zdravotní pojištění za studenty do 26 let věku, studenti doktorského studia jsou však výjimkou. Dle Zákona o státní sociální podpoře a Zákona o veřejném zdravotním pojištění, jsou mezi státní pojištěnce zařazeny osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými (za dobu uvedeného studia se považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium) a zdravotní pojištění za ně i nadále hradí stát.

Student má povinnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně do 8 dnů - doloží potvrzení o studiu a aktualizovaný evidenční list pojištěnce. Více informací zde.

Na základě zákona č. 188/2020 Sb. („lex specialis“) doba, po kterou je stát podle zákona plátcem pojistného veřejného zdravotního pojištění za osobu starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice v prezenční formě studia, se prodlužuje o dobu narušeného studia, nejdéle však do doby řádného ukončení studia.


Přerušení a prodloužení studia

Na žádost studenta může děkan se souhlasem školitele přerušit studium. Studium lze přerušit vždy pouze na semestr či celý akademický rok, nikoliv libovolně v jeho průběhu. Student adresuje svou žádost opatřenou vyjádřením školitele děkanovi prostřednictvím referentky doktorského studia. V prvním roce studia je možné studium přerušit jen na základě závažných důvodů.

Na žádost studenta může děkan se souhlasem školitele a předsedy oborové rady studium po uplynutí standardní doby studia i prodloužit. Studium lze v rámci jedné žádosti prodloužit na semestr či celý akademický rok. Student adresuje svou žádost opatřenou vyjádřením školitele děkanovi prostřednictvím referentky doktorského studia. Doktorand, který nesplní ve standardní době studia všechny náležitosti k úspěšnému ukončení studia nebo nepodá žádost o prodloužení studia, může být ze studia vyloučen.


Ukončení studia

Dnem řádného ukončení doktorského studia (a tudíž i posledním dnem řádného studia) je den, kdy byla úspěšně vykonána státní doktorská zkouška nebo obhájena disertační práce, podle toho, který termín je pozdější. Student má právo kdykoli v průběhu studia zanechat. Tuto skutečnost musí ohlásit písemně děkanovi fakulty prostřednictvím studijní referentky.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)