Harmonogram ak. roku

Harmonogram ak. roku 2021/2022

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2021/22 (.pdf)

Výuka v ZS: 20. 9. - 17. 12. 2021
Zkouškové období ZS: 3. 1. - 11. 2. 2022

Výuka v LS: 14. 2. - 13. 5. 2022
Zkouškové období LS: 16. 5. - 30. 6. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2022 (SO FF uzavřeno od 25. 7. do 5. 8. 2022)

Termín pro splnění stud. povinností: 5. 9. 2022Termíny zápisů předmětu do STAGu 2021/22

Zimní semestr:

ročník zápis a odzápis od odzápis do zápis do
1. Bc. 9h
3. 9. 2021
25. 9. 2021
24h
27. 9. 2021
24h
2. Bc. 11h
15. 7. 202!
3. Bc. a vyšší 9h
15. 7. 2021
1. nav. Mgr. 9h
7. 9. 2021
2. a vyšší nav. Mgr. 13h
14. 7. 2021
všechny ročníky Ph.D. 9h
7. 9. 2021
8. 10. 2021
24h
10. 10. 2021
24h

Harmonogram průběhu a kontroly studijních povinností studenta DSP

15. 10. Student doktorského studijního programu (DSP) odevzdá v elektronické podobě nejpozději do 15. 10. školitelem schválený a podepsaný Individuální studijní plán (ISP) na příslušný akademický rok referentce pro doktorské studium. Studenti prvního ročníku kromě ISP na příslušný akademický rok odevzdávají současně ISP na celou dobu studia.


31. 10. Referentka pro doktorské studium předá ISP všech doktorandů předsedovi oborové rady ke schválení a po jeho schválení nahraje nejpozději do 31. 10. všechny ISP do příslušné sekce DSP v UPShare. Případné připomínky předsedy oborové rady s příslušnými studenty DSP a jejich školiteli předseda oborové rady vypořádá do výše uvedeného data.


31. 3. Student DSP může podat přihlášku k obhajobě disertační práce kdykoli v průběhu akademického roku. V případě, že student DSP chce uzavřít studium do 31. 8. příslušného akademického roku, musí na studijní oddělení podat přihlášku k obhajobě disertační práce nejpozději do 31. 3. daného roku. Přihlášku může student DSP podat i po tomto termínu, avšak oborová rada se Studijním oddělením nemohou garantovat, že do 31. 8. bude možné zorganizovat obhajobu.


25. 8. Doktorandi, kterým nejpozději k 31. 8. 2021 končí přerušení studia, mají povinnost do 25. 8. 2021 informovat studijní referentku o další podobě jejich studia a zaslat jí jeden z následujících dokumentů:

  1. žádost o opětovné zapsání do studia. Studenti vracející se do studia, kteří již překročili standardní dobu studia, jsou rovněž povinni podat žádost o prodloužení studia opatřenou vyjádřením školitele. Žádost se zasílá studijní referentce pro doktorské studium na  lucie.kovarikova@upol.cz do 25. 8. 2021;
  2. žádost o další přerušení studia, pokud na něj mají nárok. Žádost musí obsahovat souhlasné stanovisko školitele. Studium lze přerušit vždy na jeden semestr nebo jeden celý akademický rok, tj. do 13. 2. 2022, respektive do 31. 8. 2022;
  3. oznámení o zanechání studia, pokud si už nepřejí ve studiu pokračovat.

Studenti doktorského studia, kteří se po přerušení plánují navrátit do studia, by měli vždy informovat rovněž své školitele a předsedu oborové rady.


7. 9. Nejpozději do 7. 9. 2021 odevzdá student DSP referentce pro doktorské studium ( lucie.kovarikova@upol.cz) v elektronické formě (podepsané a naskenované) následující dokumenty vztahující se ke končícímu akademickému roku:

  1. roční zprávu o studiu – vyplněný formulář plnění ISP v češtině nebo v angličtině. Oborové rady mohou používat vlastní formulář, školitel, předseda či tajemník OR v těchto případech upozorní studenty na tuto skutečnost. Zpráva by měla být opatřena vyjádřením školitele (na poslední straně formuláře). Školitele je nutné kontaktovat s prosbou o poskytnutí vyjádření s předstihem.
  2. žádost o přerušení / prodloužení studia nad standardní dobu studia, kde je to relevantní (studium lze přerušit / prodloužit vždy o jeden semestr nebo jeden celý akademický rok, tj. do 13. 2. 2022, respektive do 31. 8. 2022). Žádost musí být opatřena doporučením školitele. Vyjádření předsedy oborové rady u žádosti o prodloužení studia zajistí následně referentka pro doktorské studium.


Organizace CŽV 2021/2022

Výuka v ZS: 20. 9. - 17. 12. 2021
Zkouškové v ZS: 3. 1. - 11. 2. 2022

Výuka v LS: 14. 2. - 13. 5. 2022
Zkouškové v LS: 16. 5. - 30. 6. 2022