Přijímací řízení

Infolinka k přijímacímu řízení tel.: 585 633 063


Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/kurzy/ 


Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2018/2019

Harmonogram přijímacího řízení 2018/2019

1.11.2018

sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení

1.11.2018 - 28.2.2019

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a studia programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2018 - 28.2.2019 podání  přihlášky pro všechny formy Nav. magisterského studia programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2018 – 31.3.2019

podání přihlášky pro Bc. a nMgr. studium u programů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)

1.1.2019 – 30.4.2019

podání přihlášky pro doktorské studium (česky i cizojazyčně akreditované programy) a zaslání příloh

 

přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (samostatné, major, minor) studium akreditované v ČJ

1) písemné a ústní:
víkend 18. – 19. 5. 2019 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami* i 25. – 26. 5. 2019)

2) 27. 5. - 31. 5. 2019 ústní jen pro programy: 
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
a pro program Psychologie

10.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské prezenční i kombinované (samostatné) studium akreditované v ČJ (ústní část  zkoušky z programu Psychologie do 22. 6. 2019)

11.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské maior/minor  studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ

1.5.-30.6.2019

přijímací pohovory pro doktorské studium (každý obor vypisuje zvláštní termín)

3.9.2019

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia

28.8.-30.8.2019

zápis do bakalářského a navazujícího studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu  u zápisu)

12.9.2019

náhradní termín zápisu + programy akreditované v CJ (bc. a nav.)

*Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).

Podrobný harmonogram ke stažení


Průběžné informace k přijímacímu řízení

 • termíny a místa konání písemných a některých ústních zkoušek
 • informace o pozvánce k přijímací zkoušce
 • seznamy postupujících k ústní zkoušce u navazujícího mgr. studia

Požadavky přijímacích zkoušek

Podrobné informace k jednotlivým studijním programům jsou k dispozici od 1. 11. 2018 v Katalogu studijních programů na webu UP.

Prominutí přijímacích zkoušek viz. Výsledky přijímacích zkoušek

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. 

U studijních programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

 • SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

 • PT – Písemný test ze studijního programu zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

Pro formu i obsah testů z daného programu platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem oborových testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní obor. U filologických oborů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

 • UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program

PT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu programu, může být  děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1.      Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných bakalářských studijních programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou  zkoušku Obecné studijní předpoklady (OSP ) nebo Základy společenských věd (ZSV) v termínu do 30. 3. 2019. Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).
V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

Podrobné informace k navrženým programům najdete na https://www.scio.cz/nsz/fakulta.asp?FID=39

2.      Test ze studijního programu (PT)

U některých filologických programů může být PT nahrazen

 • úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka
 • nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. 

Úředně ověřený dokument uchazeč pošle spolu s písemnou žádostí děkanovi fakulty do 30. 4. 2019 na adresu FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc.


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

 • PT - Písemný test z programu

  PT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní program.

 • UP - Ústní pohovor

  Otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové otázky, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu programů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný program , než byl program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v daném programu.

UP – Ústní pohovor

Otázky ze studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky věnované motivaci ke studiu, programové  otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý program v rámci katalogu studijních programů.

Přijímací řízení do doktorského studia


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Do 31. 5. 2018 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Do 31. 5. 2019 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ*, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. U navazujícího studia uchazeč předloží projekt diplomové práce obsahující cíl a metodu, teoretické ukotvení problematiky a zdroje literatury. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být přijat/nepřijat ke studiu.Pokud jste se nedostali na vámi vybraný studijní program, podívejte se na možnost studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Informace najdete na http://icv.ff.upol.cz/studijni-programy-v-czv/