Věda, výzkum, umělecká tvorba

Filozofická fakulta UP patří k předním a největším humanitně orientovaným vědeckým institucím v České republice. Pod její hlavičkou se dynamicky rozvíjejí špičková pracoviště, která přinášejí významné vědecké poznatky a publikují práce v předních českých i mezinárodních vědeckých periodikách a nakladatelstvích. Sama fakulta se svým katedrami vydává 12 vědeckých časopisů a představuje tak významnou publikační platformu pro badatele z jiných univerzit.

Svými osmadvaceti českými a osmi anglickojazyčnými obory doktorského studia patří fakulta k hlavním českým institucím připravujícím novou generaci badatelů v humanitních, společenskovědních a uměnovědných oborech.

Přítomnost všech významných skupin humanitního a společenskovědního bádání (jazykověda, literatura, historické vědy, psychologie, dějiny umění, sociologie, politologie aj.) dovoluje neobyčejně plodnou a interdisciplinární spolupráci, která se projevuje jak v klasických oborech etablovaných na tradiční kamenné univerzitě, tak v experimentování s nejmladšími vědními disciplínami a nejnovějšími trendy.

Jednotlivá vědecká pracoviště disponují široce rozvětvenými zahraničními kontakty, jež nám dovolují hostit významné světové odborníky, pořádat skvěle obsazené mezinárodní konference a umožnit doktorandům dvojí vedení jejich prací ve smluvní spolupráci s významnými evropskými univerzitami.

Jakožto fakulta sídlící v Olomouci ctíme přirozený závazek studovat kulturní dějiny regionu, jehož byla Olomouc po dlouhá staletí hlavním městem, a zasazovat se o záchranu dědictví všech etnik a epoch, které tímto prostorem prošly, naše bádání však nemá hranic a naši výzkumníci jsou doma stejně tak v moravských archivech jako v paraguajském pralese, v experimentální psychologické laboratoři nebo ve světě matematické lingvistiky.

Odborné časopisy

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má dlouhou tradici v periodickém vydávání monografií v rámci řady „AUPO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis  - Philosophica“. V uplynulých letech se některé z těchto periodických publikací změnily na regulérní vědecké časopisy, z nichž většina je registrována na seznamu recenzovaných časopisů České republiky, popř. mají charakter kulturní revue podílející se na reflexi soudobé kultury („Aluze“).

V roce 2011 byly založeny dva celofakultní interdisciplinární časopisy „Czech and Slovak Joural of Humanities“ a „Czech and Slovak Linguistic Review“.

Aither

Aither (Časopis pro studium řecké a latinské tradice)
Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 
ISSN: 1803-7860

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě (www.aither.cz). Každé čtvrté číslo (tj. jednou za dva roky) vychází jako tzv. mezinárodní číslo (International Issue), které je především v angličtině; akceptovány jsou také příspěvky v němčině a francouzštině.

Vydává Katedra filozofie FF UP ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie Věd ČR (spoluvydavatel)

Adresa redakce: Katedra filosofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

E-mail: aither.journal@upol.cz

Šéfredaktor: Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (Filozofická fakulta UP)
Zástupce šéfredaktora: Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR)
Výkonný redaktor: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
Technický redaktor: Mgr. Jakub Ráliš

Redakční rada:

Dr. Phil. Pavel Blažek (Filosofický ústav AV ČR), Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR), Doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP), Mgr. Sylva Fišerová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK), Doc. Karel Floss (Filozofická fakulta UP), Prof. PhDr. Pavel Floss (Filozofická Fakulta UHK), Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (Filozofická fakulta UP), PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (Filozofická fakulta UP), Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (Filozofická fakulta UP), Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (Filozofická fakulta OU), Prof. Dr. Matthias Perkams (Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Universität Jena), Dr. Sylvain Piron (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris)

Pokyny pro autory: http://journal.aither.eu/pro-autory


Bohemica Olomucensia

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI a je přístupná v databázi CEEOL.
ISSN 1803-876X

Časopis vychází čtyřikrát ročně v tištěné podobě od roku 2009.

Vydává Katedra bohemistiky, FF UP Olomouc.

Jsou přijímány příspěvky v češtině.

Vedoucí redaktor: redakční kolektiv
Výkonný redaktor: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Redakční rada:
V praxi našeho časopisu rozlišujeme tzv. výkonnou redakci, odpovědnou za obsah a formu periodika a scházející se cca jednou měsíčně, od redakční rady, kterou tvoří literární vědci a lingvisté převážně z jiných pracovišť než z UP a která se schází nepravidelně. PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.; Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.; doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.; doc. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.; Mgr. Lenka Pořízková; PhDr. Jan Schneider, Ph.D. (všichni z katedry bohemistiky FF UP). prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (FF UK v Praze); prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP); doc. Annalisa Cosentino (Facolta di Lingue e Letterature Straniere Universita degli Studi di Udine); Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK); doc. Mirjam Fried, Ph.D. (Linguistic Department, University of Helsinki a Ústav pro jazyk český AV ČR); prof. PhDr. Aleš Haman, CSc. (FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., v Praze); prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP); prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF Ostravské univerzity); prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (FF UP v Olomouci); doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava); prof. Dr. Marek Nekula (Institut für Slavistik, Universität Regensburg); doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (FF UP); prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. (Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Prešovské univerzity); doc. Mgr. Jan Stejskal, Ph.D. (FF UP); Dr. Phil. Zuzana Stolz Hladká (Universität Göttingen, Universität Konstanz); prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (FF UP); doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FF UK v Praze)

Členové redakční rady tvoří i základní kolegium recenzentů – kromě nich jsou o vypracování lektorských posudků žádáni i další odborníci z pracovišť mimo UP.

Vychází pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Pokyny pro autory a webové stránky:
http://www.kb.upol.cz/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia.html


Contemporary European Studies

Časopis se věnuje studiu současné evropské politiky a společnosti a její nedílnou součástí v rámci politické vědy. Vychází od roku 2006.
ISSN 1802-4289

Příspěvky jsou v angličtině.

Vedoucí redaktor: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Adresa redakce: Katedra politologie a evropských studií, Křížkovského 12, 771 80 Olomouc

E-mail: ces-journal@upol.cz

Webové stránky časopisu
www.ces.upol.cz


Czech and Slovak Journal of Humanities

Vydávají Katedry historie, Katedra muzikologie, Katedra filozofie, Katedra dějin umění, Katedra filmových, mediálních a divadelních studií a Katedra sociologie, angdragogiky a kulturní antropologie, FF UP Olomouc
ISSN: 1805-3742

Časopis vychází třikrát ročně v tištěné podobě od r. 2011.

Jsou přijímány příspěvky v angličtině, případně v němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Od 2017 je časopis indexován v databázi EBSCO a ERIH PLUS

Šéfredaktor: PhDr. Josef Matula, Ph.D.

E-mail: josef.matula@upol.cz 

Redakční rada:
George Arabatzis (University of Athens, Greece), Michael Beckerman (New York University, USA), Martin Baumann (University of Luzern, Switzerland), Paul Richard Blum  (Loyola University Maryland, USA), Ian Christie, Birkbeck (University of London, United Kingdom), Yvetta Kajanova (Komenský University, Bratislava, Slovakia), Tatjana Lazorčáková (Palacký University, Olomouc, Czech Republic), Marina Righetti (Universita La Sapienza, Rome, Italy), Rostislav Švácha (Palacký University, Olomouc / Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace

Vychází pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Webová stránka http://csjh.upol.cz/


Czech and Slovak Linguistic Review

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě od r. 2011.
Vydává Katedra obecné jazykovědy a teorie komunikace, FF UP Olomouc.

Jsou přijímány příspěvky v angličtině.

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
Zástupce vedoucího redaktora: prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
Výkonný redaktor: doc.dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
Technický redaktor: Mgr. Martin Janečka

Adresa redakce: FF Univerzity Palackého, Křížkovského 10, 771 80  Olomouc

E-mail: jan.korensky@upol.cz

Redakční rada:
Prof.Dr. Stepen M. Dickey (Univerzita of Kansas), Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. ( UFAL, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha), Prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. ( Katedra žurnalistiky FF UP), Prof. Dr. Jan Pekelder (Univerzita Paris IV, Sorbone), Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, CSc. (FF UP Olomouc)

Ve spolupráci s FF Univerzity Komenského Bratislava


Dálný východ

Vydává Katedra asijských studií spolu a Katedra aplikované ekonomie, FF UP Olomouc.
ISSN 1805-1049

Vychází dvakrát ročně v tištěné podobě od r. 2011.

Jsou přijímány příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině a ve všech jazycích  Dálného východu.

Vedoucí redaktor: Mgr. David Uher, Ph.D.

Adresa redakce: Dálný východ, Katedra asijských studií FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

Email: david.uher@upol.cz

Redakční rada:
Prof. Zdeňka Švarcová, Dr., Prof. Dr. - Ing.habil. Günter H. Hertel, Doc. Lucie Olivová, Ph.D., DSc., Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Doc. Ing. Miloslava Chovancová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D., Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D., Ing. Jiří Klvač, CSc., Mgr. Ivona Barešová, Ph.D., Ing. Martin Drastich, MBA, Ph.D., PhDr. Jiří Řezník, Ph.D., PhDr. Klára Seitlová, Ing. Zdeněk Puchinger, PhDr. Adam Horálek, Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D.

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace.

Pokyny pro autory a webové stránky časopisu:
https://kas.upol.cz/veda-a-vyzkum/casopisy/dalny-vychod/


Diskuze v psychologii

Časopis se věnuje oblasti psychologie, a to především s důrazem na propojení výzkumu s praxí a praxe s výzkumem. Usiluje o podnícení diskuze o uplatnitelnosti výsledků jak pro praxi psychologickou, tak pro výzkumnou. Mimo jiné chce poskytnout prostor kvalitním studentským výzkumům a článkům začínajících vědeckých pracovníků.
ISSN 2694-8338

Časopis vychází 2x ročně v online verzi.

Vydavatel: Katedra psychologie, FF UP Olomouc.

Časopis přijímá příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Redakce
Výkonný redaktor – Filip Sulejmanov, Ph. D.; e-mail: filip.sulejmanov@upol.cz 
Zástupce výkonného redaktora - Mgr. Michal Bártek; e-mail: michal.bartek01@upol.cz

Redakční rada
Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); PhDr. Michal Čerešník, Ph.D. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislavě); PhDr. Miroslava Čerešníková, Ph.D. (Ústav romologických štúdií; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře); PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, FF UP Olomouc); PhDr. Radomír Masaryk, Ph.D. (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislavě); Doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); Doc. PhDr. Vladimír Řehan (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, FF UP Olomouc); Filip Sulejmanov, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D. (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, FF UP Olomouc); Mgr. Róbert Ďurka, PhD. (Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku)

Pokyny pro autory a bližší informace o časopisu najdete na webových stránkách https://diskuzevpsychologii.upol.cz/


Historica Olomucensia

Historica OlomucensiaSborník prací historických (od roku 2009)
Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI
ISSN 1803-9561

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě.

Vydává Katedra historie, FF UP Olomouc.

Jsou prijímány příspěvky v češtině a jiných světových jazycích.

Výkonný redaktor: PhDr. Ivana Koucká

Adresa redakce: PhDr. Ivana Koucká, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc

E-mail: ivana.koucka@upol.cz  , kouckai@seznam.cz  

Redakční rada:
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. – předseda (Katedra historie FF UP v Olomouci), Mgr. Veronika Čapská, Ph.D., Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (oba Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě), Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze), PhDr. Ivana Koucká (Katedra historie FF UP v Olomouci), prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Katedra historie PdF MU v Brně), PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie FF UP v Olomouci).

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace.

Pokyny pro autory na webové adrese:
https://historie.upol.cz/veda-a-vyzkum/historica-olomucensia-sbornik-praci-historickych/


Judaica Olomucensia

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI.
ISSN 1805-9139

Časopis vychází dvakrát ročně výlučně v elektronické formě na adrese: judaica.upol.cz

Vydává Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP Olomouc.

Časopis má za úkol prezentovat výsledky výzkumu uznávaných i začínajících vědců primárně v oblasti historie a kultury moravských Židů, ale i v oblasti židovských a izraelských studií obecně.

Přijímány jsou příspěvky v angličtině.

Vedoucí redaktor: Mag. Louise Hecht, Ph.D.
Výkonný redaktor: Matej Grochal

Redakční rada:
V praxi našeho časopisu rozlišujeme tzv. výkonnou redakci, odpovědnou za obsah a formu periodika a scházející se cca jednou měsíčně, od redakční rady, kterou tvoří odborníci převážně z jiných pracovišť UP i mimo UP a která se schází nepravidelně.

Mag. Louise Hecht, Ph.D., Mgr. Ivana Cahová, Bc. Matej Grochal (všichni z Centra judaistických studií FF UP).

Israel Bartal (The Hebrew University of Jerusalem), Ingeborg Fialová (Palacky University Olomouc), Rachel Greenblatt (Wesleyan University), Josef Jařab (Palacky University Olomouc), Hillel J. Kieval (Washington University in St. Louis), Rachel Manekin (University of Maryland), Jaroslav Miller (Palacky University Olomouc), Marsha L. Rozenblit (University of Maryland), Dimitry Shumsky (The Hebrew University of Jerusalem), Liliane Weissberg (University of Pennsylvania)

Členové redakční rady tvoří i základní kolegium recenzentů – kromě nich jsou o vypracování lektorských posudků žádáni i další odborníci z pracovišť mimo UP.

Vychází pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Další informace o časopisu, pokyny pro autory a webové stránky:

http://www.jud.upol.cz/en/judaica_olomucensia.html


Moravian Journal of Literature and Film

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI
Vydává Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UP Olomouc.
ISSN 1803-7720

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě od r. 2009.

Jsou přijímány příspěvky v angličtině.

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
Zástupce vedoucího redaktora: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.
Výkonný redaktor: Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Adresa redakce: Moravian Journal of Literature and Film, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzity Palackého, Křížkovského 10, 771 47 Olomouc

E-mail: moravianjournal@upol.cz

Redakční rada:
Jan Nordby Gretlund, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; Constante González Groba, University of Santiago de Compostela, Spain; Jakub Guziur, University of Ostrava, Czech Republic; Nigel Hatton, University of California, Merced, USA; Bernd Herzogenrath, Frankfurt University, Germany; Heinz Ickstadt, Free University of Berlin, Germany; Josef Jařab, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; Stanislav Kolář, University of Ostrava, Czech Republik; Bohuslav Mánek, University of Hradec Králové, Czech Republic; Tomáš Pospíšil, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Luboš Ptáček, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; Martin Procházka, Charles University, Prague, Czech Republic; Erik S. Roraback, Charles University, Prague, Czech Republic; Werner Sollors, Harvard University, USA

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace

Pokyny pro autory:
http://www.moravianjournal.upol.cz/?q=node/5

Webové stránky časopisu:
http://www.moravianjournal.upol.cz/


Musicologica Olomucensia

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Musicologica Olomucensia (od roku 1993)
ISSN 1212-1193 (MK ČR E 19473) 

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě.

Vydává Katedra muzikologie, FF UP Olomouc a Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

Jsou přijímány příspěvky v angličtině, němčině, češtině a slovenštině.

Vedoucí redaktor: doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Adresa redakce: MusicologicaOlomucensia, Katedra muzikologie Filozofické fakulty UP, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc, Česká republika.

E-mail: musicologicaolomucensia@upol.cz

Redakční rada:
Předseda:
Lenka Křupková (Univerzita Palackého v Olomouci)
Členové:
Jan Vičar (Univerzita Palackého v Olomouci)
Michael Beckerman (New York University)
Mikuláš Bek (Masarykova univerzita, Brno)
Roman Dykast (Akademie múzických umění v Praze)
Jarmila Gabrielová (Univerzita Karlova v Praze)
Lubomír Chalupka (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Dieter Torkewitz (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace.

Pokyny pro autory a webové stránky časopisu:
http://www.muzikologie.upol.cz/veda_a_vyzkum/musicologica_olomucensia/zakladni_informace.html


Romanica Olomucensia

navazuje na Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Philosophica: Philologica: Romanica Olomucensia (1973-2007), ISSN 0231-634X (1973–2006, I–XVII), ISSN 1802-8713 (2007, XVIII–XIX)
Časopis Romanica Olomucensia je zařazen do databází EBSCOhost, MIAR a Dialnet, kde jsou dostupné i plné verze článků od roku 2013. 
ISSN: 1803-4136

Vydává Katedra romanistiky FF UP.Jsou přijímány příspěvky ve francouzštině, italštině, portugalštině, španělštině a v jiných románských jazycích (mimořádně v jazycích nerománských, kterými se mluví v zemích románské kultury, např. v baskičtině).

Časopis vychází dvakrát ročně od r. 2008 v tištěné podobě.

Vedoucí redaktor: Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.

Adresa redakce: Romanica Olomucensia, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, CZ-771 80 Olomouc

E-mail: enrique.gutierrez@upol.cz

Redakční rada:
Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Petr Čermák (Univerzita Karlova v Praze), György Domokos (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Ladislav Franek (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), José Manuel González Calvo (Universidad de Extremadura), Czesław Grzesiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Sylva Hamplová (Univerzita Karlova v Praze), Mario Martín (Universidad de Extremadura), Jitka Radimská (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Milena Srpová (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Kolegium recenzentů:
Elena Baranová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Zuzana Burianová (Univerzita Palackého v Olomouci), Ivo Buzek (Masarykova univerzita v Brně), Jesús Camacho (Universidad de Jaén), Xoán Manuel Garrido Vilariño (Universidade de Vigo), Jiří Chalupa (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Katarína Chovancová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Šárka Grauová (Univerzita Karlova v Praze), Jaromír Kadlec (Univerzita Palackého v Olomouci), Jan Klíma (Univerzita Hradec Králové), Eva Klímová (Slezská univerzita v Opavě), Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski), Ľudmila Mešková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Xoán Montero Domínguez (Universidade de Vigo), Miroslava Novotná (Masarykova univerzita v Brně), Zuzana Raková (Masarykova univerzita v Brně), Eva Reichwalderová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Enrique Rodrigues-Moura (Universität Bamberg), Isabel Román Román (Universidad de Extremadura), Silvie Špánková (Masarykova univerzita v Brně), Jiří Špička (Univerzita Palackého v Olomouci), Miroslav Valeš (Technická univerzita v Liberci), Eva Voldřichová Beránková (Univerzita Karlova v Praze), Marie Voždová (Univerzita Palackého v Olomouci), Lenka Zajícová (Univerzita Palackého v Olomouci), Monika Zázrivcová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Vydáno ve spolupráci s FF UP OlomoucPokyny pro autory a webové stránky: http://romanica.upol.cz


Rossica Olomucensia

Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii (od roku 2008)
Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI
ISSN 0139-9268 (print), 1804-1434 (online)

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě.

Vydává Katedra slavistiky, FF UP Olomouc.

Jsou prijímány příspěvky v ruštině, češtině, ukrajinštině, polštině.

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
Výkonné redaktorky:
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. (studia linguistica),
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. (studia litteraria)

Adresa redakce: Rossica Olomucensia, Katedra slavistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

E-mail:
jindriska.kapitanova@upol.cz  (studia linguistica),
jitka.komendova@upol.cz  (studia litteraria)

Redakční rada:
prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Olomouc); prof. dr. Ulrike Jekutsch (Greifswald); prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Bratislava); проф. Валерий Миxайлович Мокиенко, д.ф.н. (Санкт Петербург); prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Olomouc); prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno); prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Nitra); prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Ústí nad Labem); doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Olomouc); проф. Алла Владимировна Злочевская, д.ф.н. (Москва)

Pokyny pro autory a webové stránky časopisu


Transactions on Transport Sciences

The journal has been published since 2008; in the years 2008-2012 it was published by the Ministry of Transport of the Czech Republic, and in the years 2013-2014 by the Transport Research Centre. Since 2016 the journal has been published by the Department of Psychology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic. The language of the journal is English.
ISSN 1802-9876 

Transactions on Transport Sciences is a multidisciplinary journal which focuses on the field of behavioural and social sciences in mobility, traffic safety and sustainable transport, including engineering, economics and environmental issues. The aim of the journal is to enhance a holistic and interdisciplinary approach in transport research – theory development, empirical studies and the application of research in practice. TOTS provides a platform for transportation experts and researchers, engineers, psychologists, sociologists, economics, ergonomists and policymakers.

Each paper in the journal is evaluated by two reviewers under the supervision of the International Editorial Board. Each peer-reviewed article in the journal is provided with a DOI (Digital Object Identifier) number. The journal is published as open access.

Editors

Editors-in-Chief
Ralf Risser, Factum, Austria
Karel Pospíšil, Transport Research Centre, Czech Republic

Managing editor
Matúš Šucha, Palacký University Olomouc, Czech Republic
matus.sucha@upol.cz

Publisher

Palacký University in Olomouc
Křížkovského 511/8, 771 24 Olomouc, Czech Republic

Contact

Matúš Šucha (managing editor)
Department of Psychology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc
Email: matus.sucha@upol.cz

Website

http://tots.upol.cz