Uchazeči

INFORMACE PRO UCHAZEČE O DOKTORSKÉ STUDIUM

Doktorské studium je určeno především pro absolventy magisterského či ekvivalentního stupně vzdělání. Doktorské studium lze na Filozofické fakultě UP v Olomouci realizovat:

 • prezenční formu (student pobírá stipendium a zároveň se podílí na organizační, pedagogické a vědecké práci své katedry či jiného školícího pracoviště) nebo
 • kombinovanou formu (student plní své studijní povinnosti na půdě FF UP či jiného školícího pracoviště pouze v omezené míře a studuje především distančně).

Kompletní nabídka doktorských studijních programů na FF UP je dostupná v katalogu programů. Většina doktorských studijních programů je akreditována v českém jazyce, v anglickém jazyce jsou akreditovány tyto doktorské studijní programy:

 • Adult Education
 • Religious Studies
 • Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology

Přijímací řízení

Uchazeči se ke studiu hlásí prostřednictvím e-přihlášky

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2021 – 30. 4. 2022

S podáním přihlášky je spojen administrativní poplatek ve výši 690 Kč, který uchazeči uhradí online platbou po zadání přihlášky. Poplatek za přijímací řízení je nevratný.

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.

Pozvánky k ústní přijímací zkoušce jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 14 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Povinné přílohy k přihlášce

Povinnými přílohami e-přihlášky jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné katedry:

 1. vlastnoručně podepsaný životopis,
 2. kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Přílohy se vkládají přímo do elektronické přihlášky ke studiu, bez vložení povinných příloh nelze přihlášku odeslat. Po odeslání přihlášky již není možné v ní provádět úpravy.

Podrobné podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů Psychologie práce, organizace a dopravy a Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology jsou uvedeny zde.

Registrovány budou jen úplné, v termínu podané a uhrazené e-přihlášky.

V případě dotazů či nesrovnalostí se uchazeč může obrátit na referentku pro doktorské studium Mgr. Lucii Kovaříkovou, Ph.D. (tel.: 585 633 013, e-mail lucie.kovarikova@upol.cz).

Důležité termíny:

Termín pro podání přihlášky ke studiu včetně povinných příloh:
30. 4. 2022

Termín přijímacího řízení:
16., 21. nebo 22. června 2022 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady)

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu budou uchazeči informováni průběžně od 25. 6. 2022. Oznámení o navržení k přijetí najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči doručeno elektronicky do elektronické přihlášky po předložení ověřené kopie magisterského diplomu. Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních rukou.

Uchazeči ze zahraničí

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů:
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
studijní oddělení
Křížkovského 10
771 80  Olomouc
Česká republika