Uchazeči

INFORMACE PRO UCHAZEČE O DOKTORSKÉ STUDIUM

Doktorské studium je určeno především pro absolventy magisterského či ekvivalentního stupně vzdělání. Doktorské studium lze na Filozofické fakultě UP v Olomouci realizovat:

 • prezenční formu (student pobírá stipendium a zároveň se podílí na organizační, pedagogické a vědecké práci své katedry či jiného školícího pracoviště) nebo
 • kombinovanou formu (student plní své studijní povinnosti na půdě FF UP či jiného školícího pracoviště pouze v omezené míře a studuje především distančně).

Jak se přihlásit k doktorskému studiu:

Přehled aktuálně nabízených doktorských studijních programů a podmínky přijímacích zkoušek u jednotlivých programů nalezne uchazeč na odkaze: https://www.studium.upol.cz/ .


Do 30. června 2021 přijímáme přihlášky do nově akreditovaných doktorských studijních programů:

 • Filozofie
 • Politologie
 • Románské jazyky
 • Románské literatury

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
30. červen 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na email doktorske.ff@upol.cz:
31. červenec 2021

Termín přijímacího řízení:
2. září 2021


Termín pro podání přihlášky ke studiu:
18. červenec 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail: doktorske.ff@upol.cz:
15. srpen 2021

Termín přijímacího řízení:
2. září 2021


Termín pro podání přihlášky ke studiu:
16. srpna 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail: doktorske.ff@upol.cz:
31. srpen 2021

Termín přijímacího řízení:
17. září 2021


Povinné přílohy k přihlášce

Po odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku 690 Kč uchazeč zašle do uvedeného data na emailovou adresu doktorske.ff@upol.cz tyto dokumenty:

 • profesní životopis,
 • kopii diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující magisterské studium v daném akademickém roce,
 • návrh projektu disertační práce,
 • další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené povinné přílohy jsou nedílnou součástí přihlášky ke studiu a bez jejich zaslání nebude možné vykonat ústní přijímací zkoušku.

Přijímací zkouška

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 30 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Přijímací zkouška probíhá obvykle formou ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.

O výsledku přijímacích zkoušek budete informováni po zasedání přijímací komise děkana průběžně od 5. 9. 2021. Informace budou dostupné v záložce Výsledky zde: https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/

Uchazeči ze zahraničí  

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat co nejdříve po odeslání přihlášky ke studiu na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého. 

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami. 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG). 

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Filozofická fakulta 
studijní oddělení 
Křížkovského 10 
771 80  Olomouc 
Česká republika