Uchazeči

INFORMACE PRO UCHAZEČE O DOKTORSKÉ STUDIUM

Doktorské studium je určeno především pro absolventy magisterského či ekvivalentního stupně vzdělání. Doktorské studium lze na Filozofické fakultě UP v Olomouci realizovat:

 • prezenční formu (student pobírá stipendium a zároveň se podílí na organizační, pedagogické a vědecké práci své katedry či jiného školícího pracoviště) nebo
 • kombinovanou formu (student plní své studijní povinnosti na půdě FF UP či jiného školícího pracoviště pouze v omezené míře a studuje především distančně).

Kompletní nabídka doktorských studijních programů na FF UP je dostupná v katalogu programů. Většina doktorských studijních programů je akreditována v českém jazyce, v anglickém jazyce jsou akreditovány tyto doktorské studijní programy:

 • Adult Education
 • Political Science
 • Religious Studies
 • Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology

Studium v doktorských studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce je zpoplatněno.

Mimořádné přijímací řízení do doktorského studia pro uchazeče z Ukrajiny

Od 15. 5. 2022 je otevřeno mimořádné přijímací řízení do doktorského studia pro uchazeče z Ukrajiny.

Uchazeči se ke studiu hlásí prostřednictvím e-přihlášky

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 15. 5. 2022 – 30. 6. 2022

Uchazeči jsou osvobozeni od administrativního poplatku za přijímací řízení.

Povinné přílohy k přihlášce

Povinnými přílohami e-přihlášky jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné katedry:

 1. životopis v českém jazyce, u filologických oborů také v jazyce studijního programu,
 2. kopie magisterského diplomu; v případě, že uchazeč nemá uvedený dokument k dispozici, lze ho nahradit čestným prohlášením o absolvování vysokoškolského studia,
 3. návrh projektu disertační práce (3-5 stran včetně bibliografie) v českém jazyce, u filologických oborů také v jazyce studijního programu,
 4. kopie vízového štítku v cestovním dokladu/záznamu v cestovním dokladu či mimo něj o udělení dočasné ochrany (kód D/VS/U nebo D/DO/xxx),
 5. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Přílohy se vkládají přímo do elektronické přihlášky ke studiu, bez vložení a odeslání povinných příloh není přihláška kompletní.

Podrobné podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů Psychologie práce, organizace a dopravy a Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology jsou uvedeny zde. S případnými dotazy kontaktujte tajemníka programu dr. Martina Seitla na martin.seitl@upol.cz.

Registrovány budou jen úplné a v termínu podané přihlášky.

V případě dotazů či nesrovnalostí se uchazeč může obrátit na referentku pro doktorské studium Mgr. Lucii Kovaříkovou, Ph.D. (tel.: 585 633 013, e-mail lucie.kovarikova@upol.cz).

Ústní přijímací zkouška:

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.

Pozvánky k ústní přijímací zkoušce jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 14 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Důležité termíny:

Termín pro podání přihlášky ke studiu včetně povinných příloh:
30. 6. 2022

Termín přijímacího řízení:
6. 9. 2022

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

O rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu budou uchazeči informováni průběžně od 10. 9. 2022. Oznámení o navržení k přijetí najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči doručeno elektronicky do elektronické přihlášky po předložení ověřené kopie magisterského diplomu. Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí zaslané do vlastních rukou.

Uchazeči ze zahraničí

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).

Adresa pro zaslání ověřených dokumentů:
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
studijní oddělení
Křížkovského 10
771 80  Olomouc
Česká republika

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)