Uchazeči

INFORMACE PRO UCHAZEČE O DOKTORSKÉ STUDIUM

Doktorské studium je určeno především pro absolventy magisterského či ekvivalentního stupně vzdělání. Doktorské studium lze na Filozofické fakultě UP v Olomouci realizovat:

 • prezenční formu (student pobírá stipendium a zároveň se podílí na organizační, pedagogické a vědecké práci své katedry či jiného školícího pracoviště) nebo
 • kombinovanou formu (student plní své studijní povinnosti na půdě FF UP či jiného školícího pracoviště pouze v omezené míře a studuje především distančně).

Jak se přihlásit k doktorskému studiu:

Přehled doktorských studijních programů a podmínky přijímacích zkoušek u jednotlivých programů nalezne uchazeč na odkaze: https://www.studium.upol.cz/ .

Termíny:

Přijímáme přihlášky do doktorských studijních programů.
• Filozofie
• Románské jazyky
• Románské literatury
Termín 30. 6. 2021.

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
30. 4. 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail: doktorske.ff@upol.cz:
31. 5. 2021

Termín přijímacího řízení:
16. nebo 21. června 2021 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady)

Povinné přílohy k přihlášce

Po odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku 690 Kč uchazeč do 31. 5. 2021 zašle na emailovou adresu doktorske.ff@upol.cz tyto dokumenty:

 • vlastnoručně podepsaný profesní životopis,
 • úředně ověřenou kopii diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující magisterské studium v daném akademickém roce,
 • návrh projektu disertační práce,
 • další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené povinné přílohy jsou nedílnou součástí přihlášky ke studiu.

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 30 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Přijímací zkouška probíhá obvykle formou ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.