Praxe

Studium Učitelské způsobilosti

pro studenty navazujícího magisterského studia na FF UP

Podmínky praxe pro přihlášené účastníky od ZS 2021 – nová akreditace

Řízená a reflektovaná praxe je účastníkem vzdělávání absolvována v průběhu 2. až 4. semestru z jednoho nebo dvou oborů (podle jeho specializace). Každý posluchač musí absolvovat 100 hodin řízené a reflektované praxe na každém svém oboru. Praxe probíhá ve škole vybraným účastníkem nebo zajištěným garantem studia, uskutečňuje se v kooperaci fakultního garanta, lektora praxe – oborové didaktiky a uvádějícího učitele.

U předmětů:

 • Didatika dějepisu,
 • Didaktika hudební výchovy ,
 • Didaktika českého jazyka a literatury
 • a Didaktik cizích jazyků ,

kde jsou do obsahu zahrnuta i témata spojená s výukou na ZŠ, je možné, aby účastníci konali praxi na 2. stupni ZŠ i na SŠ .

U předmětů

 • Didaktika sociologie,
 • Didaktika filosofie,
 • Didaktika psychologie
 • Didaktika ekonomických disciplín

je nutno s ohledem na obsah seminářů i na vystudovaný obor třeba, aby byla praxe absolvována pouze na SŠ .

Praxe absolvovaná na jazykové škole není možná, pouze na cizojazyčné střední škole nebo sekci gymnázia. 

Oborově didaktická praxe může být vykonána ve škole, ve které účastník vzdělávání působí.
Praxe má průběžnou podobu a probíhá po podstatné části studia, takže se podstatným způsobem propojila s teoretickými studiemi. Obnáší úvodní, průběžnou a závěrečnou konzultaci a reflexi s oborovým garantem (didaktikem) a lektorem pedagogicko-psychologického základu, přítomnost ve škole v min. rozsahu 12 celých pracovních dnů (po 8 hodinách) a dále konzultovanou přípravu na výuku.
Účastník vzdělávání během praxe absolvuje nejprve náslechy a reflexe náslechů (min. 6 vyučovacích hodin) , poté se začne podílet na přípravě výuky a na výuce jako asistent učitele, příp. párový učitel, vč. prvků tandemových (min. 6. hodin)a samostatně připravuje, učí vyučovací hodiny a reflektuje vyučovací hodiny (min. 10 vyučovacích hodin) .

Informace k praxi – pro účastníky ke stažení:

Výběr školy:

1) nabídka spolupracujících škol – kterou připravil oborový didaktik a přehled najdete níže. Jedná se o síť škol, resp. zcela konkrétních učitelů a učitelů daného předmětu na ZŠ a SŠ, s nimiž Vaše didaktika dlouhodobě spolupracuje a které chce s důvěrou svým studentům doporučit. Praxe je na základě Smlouvy o zabezpečení odborné praxe (nutné vyřídit s časovým předstihem!).

Přehled spolupracujících škol

2) účastník si vybere školu sám – nejčastěji preferované školy v místě bydliště, nebo školy, kam by rád po absolvování studia nastoupil apod.

Pedagogická praxe Gymnázium Hejčín

Koordinaci praxí studentů FF pro gymnázium zajišťuje Mgr. Andrea Ramešová (andrea.ramesova@upol.cz). Pokud máte zájem o praxi na tomto gymnázium, obraťte se na Mgr. Ramešovou a nevyřizujte si praxi individuálně.

Formuláře k praxi – pro účastníky ke stažení:

Pro učitele - k vyplacení odměny:

 • 1. !Nové od 1. 10. 2023! Dohoda o provedení práce (DPP) – učitel vyplní (čitelně) a podepíše, nechá potvrdit ředitelstvím školy (razítko a podpis ředitele školy ). Rozvržení pracovní doby vyplnit tužkou (informativně - pro doplnění do výkazu evidovaného na FF UP, uvedený čas musí být mimo hlavní pracovní dobu, aby se činnost na DPP nekryla s hlavní činností). Doba, na kterou se dohoda sjednává bude vyplněna na ICV podle měsíce - termínu dodání. V případě odevzdání DPP po 25. dni v měsíci není zaručené zpracování v daném měsíci, termín v DPP bude případně upraven podle období, kdy bude dohoda doručena na ICV. 
 • 2. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (IS)
 • 3. !Nové od 1. 10. 2023! Informace o právech a povinnostech (IPP)
 • 4. Osobní dotazník (OD) Účastník zašle odkaz učiteli. Učitel přes elektronický odkaz – portál UP vyplní OD, vytiskne a podepíše. Pokud učitel, v průběhu 1 - 2 let, dotazník vyplňoval a nejsou žádné změny, nemusí znovu vyplňovat a dokládat.

!!!Originály 4 podepsaných formulářů je nutné dodat (osobně přinést, nebo doručit poštou, sken není uznatelný) v průběhu praxe nebo co nejdříve po ukončení praxe PhDr. Paráčkové, na adresu: Institut celoživotního vzdělávání, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, a to nejpozdějido 25. dne v měsíci, aby mohly být podklady v daném měsíci zpracovány, jinak budou zaevidovány až následující měsíc!!!

Odměna za praxi na území Slovenské republiky musí být vyřízena formou Smlouvy o poskytnutí konzultační/lektorské činnosti. E-mail se jménem a kontaktem na vedoucího učitele pošlete PhDr. G. Paráčkové - gabriela.parackova@upol.cz

Formuláře k praxi:


Podmínky praxe pro přihlášené účastníky do roku 2020

Účastník je povinen absolvovat v průběhu 3. nebo 4. semestru pedagogické praxe z jednoho nebo dvou oborů (podle své specializace). Každý posluchač musí absolvovat 3 až 5 náslechů a nejméně 8 aktivních výstupů z každého předmětu své aprobace, avšak proplaceno bude učiteli, který praxi povede, jen 6 tzv. rozborových hodin – viz dopis řediteli a učiteli. Kromě toho musí student plnit další úkoly z jeho působení na škole (rozbory hodin, dozory, pedagogická dokumentace atd.). Rozvržení praxe závisí na domluvě s ředitelem školy a vedoucím učitelem (souvislá praxe nebo v různých dnech – termínech). Vedoucí učitel by měl mít pedagogickou praxi minimálně 3 roky.

U předmětů

 • Didatika dějepisu,
 • Didaktika hudební výchovy ,
 • Didaktika českého jazyka a literatury
 • a Didaktik cizích jazyků

, kde jsou do obsahu zahrnuta i témata spojená s výukou na ZŠ, je možné, aby studenti konali praxi na ZŠ i na SŠ .

Praxe absolvovaná na jazykové škole není možná, pouze na cizojazyčné střední škole nebo sekci gymnázia. 

U předmětů

 • Didaktika sociologie,
 • Didaktika filosofie,
 • Didaktika psychologie
 • a Didaktika ekonomických disciplín

je nutno s ohledem na obsah seminářů i na vystudovaný obor třeba, aby byla praxe absolvována pouze na SŠ .

Pedagogickou praxi student koná dle možností školy a situace v online nebo offline režimu. Podmínky praxe konzultuje s oborovým didaktikem.

Nabídka praxe Gymnázia Hejčín

Formuláře k praxi – pro účastníky ke stažení:

 • Dopis řediteli a učiteli – odevzdá student řediteli a učiteli, 
 • Metodický list pro učitele – odevzdá student učiteli ; 
 • Hodnocení praxe – vyplní učitel, didaktik na jeho základě napíše studentovi do Výkazu o studiu zápočet;
 • Plán náslechů a výstupů – vyplní student před praxí a pošle didaktikovi;
 • Výkaz praxe – předloží student didaktikovi po ukončení praxe,
 • Dohoda o provedení  práce pro vedoucího učitele - stejné podmínky vyplnění a dodání jako u přihlášených účastníků od ZS 2021, viz výše.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)