Závěrečné práce

Zadání BP/DP

Vložení zadání (tématu) závěrečné práce (ZP) do IS STAG
Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studiumKvalifikační práce (v levém menu).
Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Schvalovací proces:
1. student FIF zadá podklad VŠKP;
2. student dopracuje podklad VŠKP; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
3. vedoucí práce podklad VŠKP
• schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
 neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo;
4. garant programu podklad VŠKP
 schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu;
neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

Návod najdete zde

V tištěném Podkladu pro zadání VŠKP se v řádku „Stav schvalování“ objeví text, že podklad byl schválen garantem programu, tedy nejvyšší nastavenou schvalovací rolí.

* Postup k nastavení zasílání oznámení: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

Odevzdání BP/DP

Postup odevzdání BP/DP:

 1. soubor BP/DP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
  termín pro odevzdání formuláře:
  - na obhajoby v lednu 2024 - 11.12.2023
  - na obhajoby v červnu 2024 - 9.5.2024 
  - na obhajoby v srpnu 2024 – 27.6.2024
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – vaše BP/DP je považována za odevzdanou;
 4. V souvislosti s R-B-17/08-ÚZ01 - Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) odevzdáváte svou práci v tištěné podobě jen v případě, že to vyžaduje katedra, na které práci píšete.
  Katedra filozofie NEVYŽADUJE tištěnou podobu.

 

Bakalářská diplomová práce

Téma bakalářské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce čtvrtého semestru bakalářského studia. Za školiteli přichází studenti buď s vlastními návrhy témat, které musí školitelé odsouhlasit, nebo se přihlásí k některému z níže uvedených témat. Školitelé seznámí studenty se způsobem zpracování tématu a s podmínkami získání zápočtu z diplomového semináře, který se skládá z blokového semináře o způsobu práce se zdroji a s citačními programy a z pravidelných konzultací se školitelem, bez nichž není možné zápočet udělit. Rozsah práce je minimálně 40 normostran, a to včetně poznámek a bibliografických údajů. Při psaní se studenti musí řídit formálními požadavky z pokynů pro psaní eseje. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná. Trvá třicet minut a má tři části: pětiminutová prezentace shrnující obsah práce, seznámení se s posudky školitele a oponenta, diskuze nad připomínkami.

Navrhovaná témata bakalářských prací

prof. Ivan Blecha

 • Schopenhauerova kritika Kantovy filozofie
 • Kierkegaard a Sartre
 • Člověk ve strukturalismu

dr. Jan Buráň

 • Lockova kritika Hobbesovy politické teorie 
 • Pojetí svobody u Jamese Harringtona 
 • Role sociálního konfliktu v Machiavelliho politické teorii

dr. Ivo Dragoun

 • Filozofické aspekty umělé inteligence
 • Kumulativismus versus antikumulativismus ve filozofii vědy
 • Fyzikalismus ve filozofii mysli

dr. Jan Halák

 • Problém tělesnosti u Descarta
 • Pojetí lidské existence u Sartra
 • Fenomenologická teorie vnímání u Merleau-Pontyho

dr. Pavel Hobza

 • Platónova etika 
 • Stoická koncepce svobody 
 • Nietzschova koncepce morálky 

dr. Martin Jabůrek

 • Mýtus věčného návratu ve filozofii Friedricha Nietzscheho
 • Pesimismus Arthura Schopenhauera
 • Existencialismus Lva Šestova

doc. Pavol Labuda

 • O vzťahu jazyka a ultra-sociality u Aristotela
 • Trinitárnosť ľudskej mysle podľa sv. Augustína
 • Konceptuálna a logická analýza (bioetického) argumentu potenciality

prof. Tomáš Nejeschleba

 • Filozofické zdroje mystiky Bernarda z Clairvaux
 • Italská renesanční filozofie v českém humanismu
 • Gasparo Contarini o nesmrtelnosti duše

dr. Karel Šebela

 • Teorie dedukce v aristotelské logice
 • Filozofické předpoklady klasické logiky
 • Argumentační schémata v neformální logice

Magisterská diplomová práce

Téma magisterské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce druhého semestru magisterského studia. Za školiteli přichází studenti buď s vlastními návrhy tématu, který mu musí školitelé odsouhlasit, nebo se přihlásí k některému z níže uvedených témat. Školitelé seznámí studenty se způsobem zpracování tématu a s podmínkami získání zápočtu z diplomového semináře, který se skládá z blokového semináře o způsobu práce se zdroji a s citačními programy a z pravidelných konzultací se školitelem, bez nichž není možné zápočet udělit. Rozsah práce je minimálně 60 normostran, a to včetně poznámek a bibliografických údajů. Při psaní se studenti musí řídit formálními požadavky z pokynů pro psaní eseje. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná. Trvá třicet minut a má tři části: pětiminutová prezentace shrnující obsah práce, seznámení se s posudky školitele a oponenta, diskuze nad připomínkami.

Navrhovaná témata diplomových prací

prof. Ivan Blecha

 • Heideggerova kritika metafyziky
 • Patočka a antická filozofie
 • Fenomenologie tělesné existence

dr. Jan Buráň

 • Svoboda coby nondominance: občanský republikanismus jako alternativa k liberalismu 
 • Populismus jako politicko-filozofický problém
 • Problém interpretace ‚Humovy gilotiny‘ 

dr. Ivo Dragoun

 • Problém svobodné vůle
 • Problém vědomí v současné analytické filozofii
 • Role racionální intuice ve filozofickém argumentu

dr. Jan Halák

 • Pojem "žitého světa" (Lebenswelt) ve fenomenologii
 • Role tělesnosti v současných kognitivních vědách
 • Filozofické aspekty pojmu gender

dr. Pavel Hobza

 • Předsókratici a doxografie 
 • Aristotelova koncepce metafyziky 
 • Aristotelovo pojetí ctnosti 

dr. Martin Jabůrek

 • Význam smrti ve filozofii Martina Heideggera
 • Kosmický pesimismus Eugenea Thackera
 • Problém člověka v myšlení Davida Benatara

doc. Pavol Labuda

 • Projekt filozofie ako konceptuálneho inžinierstva
 • Aditívne vs transformatívne koncepcie racionality: inšpirácia Aristotelom
 • Inštrumentálny realizmus ako pokus o prekonanie sporu vedeckého realizmu a antirealizmu

prof. Tomáš Nejeschleba

 • Bernard z Clairvaux a Dionysios Areopagita
 • Důstojnost člověka v české humanistické literatuře
 • Panpsychismus u J. A. Komenského

dr. Karel Šebela

 • Logika tradiční vs. moderní
 • Filozofie ideálního vs. přirozeného jazyka v rámci analytické filozofie jazyka
 • Filozofické předpoklady neklasických logik

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)