Závěrečné práce

Bakalářská diplomová práce

Téma bakalářské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce čtvrtého semestru bakalářského studia. Za školiteli přichází studenti buď s vlastními návrhy témat, které musí školitelé odsouhlasit, nebo se přihlásí k některému z níže uvedených témat. Školitelé seznámí studenty se způsobem zpracování tématu a s podmínkami získání zápočtu z diplomového semináře, který se skládá z blokového semináře o způsobu práce se zdroji a s citačními programy a z pravidelných konzultací se školitelem, bez nichž není možné zápočet udělit. Rozsah práce je minimálně 40 normostran, a to včetně poznámek a bibliografických údajů. Při psaní se studenti musí řídit formálními požadavky z pokynů pro psaní eseje. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná. Trvá třicet minut a má tři části: pětiminutová prezentace shrnující obsah práce, seznámení se s posudky školitele a oponenta, diskuze nad připomínkami.

Navrhovaná témata bakalářských prací

prof. Ivan Blecha

 • Schopenhauerova kritika Kantovy filozofie
 • Kierkegaard a Sartre
 • Člověk ve strukturalismu

dr. Martina Číhalová

 • Antikontextualismus v transparentní intenzionální logice
 • Transparentní intenzionální logika jako nástroj pro řešení logických paradoxů
 • Logická analýza otázek v transparentní intenzionální logice

dr. Pavel Hobza

 • Platónova etika 
 • Stoická koncepce svobody 
 • Nietzschova koncepce morálky 

Mgr. Petra Chudárková

 • Pojetí sympatie u Davida Huma a Adama Smitha
 • Utilitarismus J. S. Milla a jeho kritika
 • Intuicionismus W. D. Rosse

dr. Martin Jabůrek

 • Mýtus věčného návratu ve filozofii Friedricha Nietzscheho
 • Pesimismus Arthura Schopenhauera
 • Existencialismus Lva Šestova

prof. Tomáš Nejeschleba

 • Filozofické zdroje mystiky Bernarda z Clairvaux
 • Italská renesanční filozofie v českém humanismu
 • Gasparo Contarini o nesmrtelnosti duše

dr. Karel Šebela

 • Teorie dedukce v aristotelské logice
 • Filozofické předpoklady klasické logiky
 • Argumentační schémata v neformální logice

dr. Filip Tvrdý

 • Hobbes o dělení věd
 • Spinozova teorie poznání
 • Humova kritika zázraků

Magisterská diplomová práce

Téma magisterské diplomové práce musí být zvoleno a zadáno do konce druhého semestru magisterského studia. Za školiteli přichází studenti buď s vlastními návrhy tématu, který mu musí školitelé odsouhlasit, nebo se přihlásí k některému z níže uvedených témat. Školitelé seznámí studenty se způsobem zpracování tématu a s podmínkami získání zápočtu z diplomového semináře, který se skládá z blokového semináře o způsobu práce se zdroji a s citačními programy a z pravidelných konzultací se školitelem, bez nichž není možné zápočet udělit. Rozsah práce je minimálně 60 normostran, a to včetně poznámek a bibliografických údajů. Při psaní se studenti musí řídit formálními požadavky z pokynů pro psaní eseje. Po odevzdání vypracují školitel a přidělený oponent dva posudky. Obhajoba probíhá komisionálně v termínu určeném katedrou a je veřejná. Trvá třicet minut a má tři části: pětiminutová prezentace shrnující obsah práce, seznámení se s posudky školitele a oponenta, diskuze nad připomínkami.

Navrhovaná témata diplomových prací

prof. Ivan Blecha

 • Heideggerova kritika metafyziky
 • Patočka a antická filozofie
 • Fenomenologie tělesné existence

dr. Martina Číhalová

 • Problematika anafory v transparentní intenzionální logice
 • Analogie v pojetí Dedre Gentnerové
 • Kognitivní rozměr tabuizace

dr. Pavel Hobza

 • Předsókratici a doxografie 
 • Aristotelova koncepce metafyziky 
 • Aristotelovo pojetí ctnosti 

Mgr. Petra Chudárková

 • Morální odpovědnost v kontextu morálního štěstí
 • Morální epistemologie a metoda reflektované rovnováhy
 • Současné diskuse o vylepšování člověka

dr. Martin Jabůrek

 • Význam smrti ve filozofii Martina Heideggera
 • Kosmický pesimismus Eugenea Thackera
 • Problém člověka v myšlení Davida Benatara

prof. Tomáš Nejeschleba

 • Bernard z Clairvaux a Dionysios Areopagita
 • Důstojnost člověka v české humanistické literatuře
 • Panpsychismus u J. A. Komenského

dr. Karel Šebela

 • Logika tradiční vs. moderní
 • Filozofie ideálního vs. přirozeného jazyka v rámci analytické filozofie jazyka
 • Filozofické předpoklady neklasických logik

dr. Filip Tvrdý

 • Feministická epistemologie
 • Současná filozofie matematiky
 • Vědomí a teorie vyššího řádu