Doc. PhDr. Ludmila VESELOVSKÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633101, 777552123

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.25

docent

English GRAMMAR (morpho-syntax) general linguistics, typology generative syntax

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Proděkan (1. 2. 2010 – 1. 9. 2011)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2011 – )

  • GLOW : Generative Linguists of the Old World (ostatní, 1995–)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Veselovská L., Emonds JE. The Categorial Status of Infinitives and Gerunds in English and Czech. In Bell GJ., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2014: Proceedings of the Sixth International Conference on Anglophone Studies. 2015.
Veselovská L. Struktura subjekt-predikátové shody. In Hladká Z., Karlík P. (Eds.) Naše řeč. 2002.
VESELOVSKÁ L. Classification of the Verb dare in Modern English. In Trušník R., Nemčoková K., Bell GJ. (Eds.) Theories and Practice. Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies. 2011.
Veselovská L. K analýze českých deverbálních substantiv. In Hladká Z., Karlík P. (Eds.) Naše řeč. 2001.
Veselovská L. Subjects in English and Czech. From Theory to Practice 2012: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone Studies. 2013.
VESELOVSKÁ L. The status of the English particle NOT and the negative adverb NEVER. In Trušník R., Nemčoková K., Bell GJ. (Eds.) Theories and Practices. Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies. 2012.
Veselovská L. A Structural Approach to the Analysis of the Possessive Idiom /have got/. In Trušník Roman NK. (Eds.) Theories in Practice: Proceedings of the First International Conference on English and American Studies. 2010.
Veselovská L. "English Saxon Genitive: A phrasal-level morphology is not a case. In Nemčoková K., Bell GJ. (Eds.) Proceedings of the Eighth International Conference on Anglophone Studies, September 8-9, 2016 Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic. 2018.
Veselovská L. On Bare Infinitives in English. In Bell JG., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2015: Proceedings of the Seventh International Conference on Anglophone Studies, September 3–4, 2015 Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic. 2017.
KNIHA - CELEK
Veselovská L. A Course in English Morpho-syntax. A Course in English Morpho-syntax. 2009.
Veselovská L. English Morphology and morphosyntax: Syllabi, Examples and Exercises. English Morphology and morphosyntax: Syllabi, Examples and Exercises. 2005.
Veselovská L. A Course in English Syntax. A Course in English Syntax. 2009.
Veselovská L., Janebová M. Nominal Structures: All in Complex DPs. 2014.
Veselovská L. English Syntax: Syllabi, Examples and Exercises. English Syntax: Syllabi, Examples and Exercises. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Veselovská L. Infinitiv s agentem v nominativu. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Veselovská L. Základní charakteristika infinitivních tvarů z hlediska transformačně generativní analýzy. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Veselovská L., Karlík P. Infinitive Puzzle. LINCOM Studies in Slavic Linguistics 36, Czech in Formal Grammar. M. Dočekal & M. Ziková (eds.),. 2009.
Veselovská L. Adjective Hierarchy: Comparing the Order of Adjectives in the Prenominal Field in English and Czech. In Trušník R., Bell J., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2013: Proceedings of the Fifth International Conference on Anglophone Studies, September 5–6, 2013. 2014.
Veselovská L. The free main constituent order in Czech: A note to the concept of the strong vs. weak features. In TÁRNYIKOVÁ J. (Eds.) Anglica: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 67. 1994.
Veselovská L., Emonds J. The Cross-Linguistic Homes of Mood and Tense. Representing Structure in Phonology and Syntax. 2015.
Veselovská L. English analytic predicates and the apparent specificity of have. Anglica III Linguistica. 2009.
Veselovská L., Vos R. Clitic Questionnaire. In . (Eds.) Clitics in the Languages of Europe. Mouton de Gruyter, The Hague. (. 1998.
Veselovská L. Agreement Patterns of Czech Group Nouns and Quantifiers. In . (Eds.) Semi-Lexical Categories. Studies in Generative Grammar 59. 2001.
Veselovská L. Vazba objektu s infinitivem. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Veselovská L. Slovnědruhová taxonomie: případová studie české číslovky MÁLO. Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Veselovská L., Šimáčková Š., Emonds JE. Olomouc Linguistics Colloquium 2021 (OLINCO 2021). 2021.
Veselovská L., Emonds J., Janebová M., Martinková M., Podlipský V., Šimáčková Š. Olinco 2014 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.
Veselovská L., Martinková M., Podlipský V., Janebová M., Šimáčková Š. Olinco 2013 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2013.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (Olinco 2016). 2016.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2018 (OLINCO 2018). 2018.
ČLÁNEK
Veselovská L. Comparing Wh Movement in English and Czech. Czech and Slovak Linguistic Review. 2017.
Veselovská L. Possessive Movement in the Cech Nominal Phrase. Journal of Slavic Linguistic. 1998.
Veselovská L. The Structure and Categorial Characteristics of pro. ZEITSCHRIFT FUR SLAWISTIK. 2020.
Veselovská L. Multiple WHs in Czech not that multiple. Rivista di grammatica generativa. 2020.
Veselovská L. Možnosti generativní klasifikace infinitivu. Slovo a slovesnost. 2009.
Veselovská L. Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině: dvojí způsob saturace silného rysu "V" hlavy "v". Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. A 51 (2003). 2003.
Veselovská L., Emonds JE. Morphology, Divided and Conquered? Linguistica Brunensia. 2016.
Veselovská L., Karlík P. Analytic passives in Czech. Zeitschrift für Slawistik. 2004.
Veselovská L., Cadorini G. Central European School of Generative Syntax. Časopis pro moderní filologii. 1995.
Veselovská L. Unifying WH and Focus Movement: A Case study in English and Czech. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. 2019.
Veselovská L. A note about nothing (N-to-D movement in Czech). Investigations into Formal Slavic Linguistics. Linguistik International; 10/1-2. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
OPONENTSKÝ POSUDEK
Veselovská L. Topics in copular clause (Jitka Bartošová). Topics in Copular clauses. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
MACHOVÁ FIF Filologie 2016
List contains doctoral study graduates