Všem studentům KPES (II.) - Pravidla distanční výuky a dalších činností na KPES platná od 12. 3. 2020

čtvrtek 12. březen 2020, 13:30

Milí studenti,

na následujících řádcích vás chci seznámit s pravidly distanční výuky, která bude v následujícím období jediným způsobem výuky na KPES. Pravidla jsme vytvořili na mimořádné schůzi KPES 11.3. a platná jsou okamžikem jejich zveřejnění, tedy od 12.3. až do odvolání. V budoucnu mohou být dále zpřesňována a doplňována. Nevíme, jak dlouho budou tato pravidla platit, ale není vyloučené, že podle nich proběhne celý zbytek semestru. Musím zdůraznit, že ani my, ani vy nemáme volno, a všechny podstatné činnosti na katedře budou dále probíhat distanční formou.

 

 

Distanční výuka a další činnosti KPES budou probíhat podle následujících pravidel:

1. Studenti musejí pravidelně sledovat webovou nástěnku KPES, univerzitní email a aplikaci Moodle, prostřednictvím kterých budou sdělovány všechny pokyny. Dále je třeba sledovat web UP a FF UP, kde na budou zveřejňovány informace fakultou a univerzitou.

 

2. Sylaby předmětů mohou být průběžně měněny a upravovány. A to jak rozpis výuky, podoba a rozsah studijních povinností, literatura atd. Změny mohou probíhat průběžně, proto je třeba sylaby sledovat. Naší snahou bude změny provést co nejdříve a následně do sylabů zasahovat už co nejméně.

 

3. Distanční výuka začne nejpozději od pondělí 16. 3. Pokud o tom rozhodne vyučující, může začít již dříve. Nejpozději do 16. 3. budou vyučující informovat o podobě výuky v jednotlivých předmětech.

 

4. Prezenční přednášky budou nahrazeny následujícími způsoby:

a) Samostudium literatury, která bude zadána k jednotlivým tématům předmětu.

b) Přednášky nahrané vyučujícím v podobě videa, nebo komentované powerpointové prezentace.

c) Online přednáška technicky zajištěná obdobně, jako u online seminářů (viz níže).

O konkrétním způsobu výuky, nebo o kombinaci vyjmenovaných způsobů rozhodne vyučující každého kurzu a bude studenty informovat hromadným emailem, nebo prostřednictvím webové nástěnky. Vše by se mělo promítnout do upraveného sylabu.

 

5. Prezenční semináře budou nahrazeny následujícími způsoby výuky:

a) Online semináře na základě seminární četby realizované prostřednictvím některé z vhodných platforem – Microsoft teams, Zoom, Skype konference apod.

b) Četba seminární literatury doplněná domácími úkoly, které budou studenti zasílat elektronicky vyučujícímu.

c) Četba seminární literatury bez průběžné kontroly. Kontrola splnění bude až součástí zápočtu nebo zkoušky.

O kombinaci výše popsaných způsobů rozhodne vyučující každého kurzu a bude studenty informovat hromadným emailem, nebo prostřednictvím webové nástěnky. Vše by se mělo promítnout do upraveného sylabu.

 

6. Časy výuky. Pokud je výuka vedena online v reálném čase, bude probíhat v termínech, kdy měla být původně realizována prezenční výuka – tedy ve dnech a časech podle rozvrhu. Vyučující může tento čas změnit, ale musí o tom studenty předem informovat. Ostatní formy výuky, které neprobíhají v reálném čase mohou být zadávány a zveřejňovány průběžně kdykoli.

 

7. Forma zkoušení na konci semestru (zápočty a zkoušky) ani podoba státnic zatím nebudou řešeny. Na základě vývoje situace budeme o tomto teprve rozhodovat a pochopitelně vás budeme informovat.

 

8. Konzultace a vedení prací budou nadále probíhat taktéž distanční formou, a to některým z následujících způsobů:

a) Emailová komunikace

b) Skype, Zoom nebo jiná podobná forma komunikace

c) Telefonická komunikace

Každý vyučující na webu KPES zveřejní jím preferované způsoby komunikace. Dále informace potřebné pro přímý kontakt (Skype, telefon,…) a časy konzultačních hodin, ve kterých bude k dispozici. Respektujte vypsané časy konzultací a nevolejte vyučujícím mimo konzultační hodiny.

 

9. Agenda vedoucího katedry a garantů související se schvalováním žádostí studentů a další obdobné úkony budou probíhat elektronicky přes email. Veškeré žádosti adresujte na sekretářku katedry, která zajistí jejich vyřízení. Pokud fakulta neumožní odevzdávání dokumentů na studijní oddělení v elektronické podobě, bude sekretářka katedry zajišťovat i odevzdání vámi zaslaných dokumentů na studijní oddělení, případně na jiná oddělení FF UP.

 

10. Zadávání bakalářských a diplomových prací musí proběhnout následujícím způsobem:

a) Nejprve konzultujte zadání práce s vyučujícím a to způsobem, který daný vyučující preferuje (viz výše).

b) Následně si nechte od vyučujícího schválit podobu zadání práce.

c) Nakonec studentem podepsaný a naskenovaný formulář zašlete ve formátu pdf sekretářce KPES. Ta zajistí podpis vedoucího práce a odevzdání zadání práce na studijní oddělení.

 

11. Podoba porad KPES bude závislá na vývoji epidemiologické situace a o jejich formě rozhodne vedoucí katedry.

 

12. Doktorandi se budou řídit následujícími pokyny

    1. Pokud budou doktorandi vyzváni vyučujícími předmětů k participaci na online vedení seminářů, budou tyto semináře zajišťovat dle pokynů vyučujícího.
    2. O podobě doktorandských seminářů bude doktorandy informovat doc. Dan Marek.
    3. Hlavní aktivitou doktorandů v nadcházejícím období by mělo být samostudium a práce na disertaci. Dále práce na jiných výzkumných úkolech vyplývajících z projektů, ve kterých jsou zapojeni. Kontrola postupu prací proběhne na konci semestru.
    4. Na základě rozhodnutí vedení FF UP ze 13.3. mají doktorandi stejně jako studenti zakázaný vstup do budov FF UP. Vyzvednout si mohou z kanceláře své osobní věci a potřebné materiály. Práce doktorandů musí probíhat z domova.

 

Závěrem bych chtěl vám i vašim blízkým popřát pevné zdraví naději, že se brzy všichni ve zdraví zase uvidíme.

 

Tomáš Lebeda

Vedoucí Katedry politologie a evropských studií

Zpět