Doktorské studium na FF UP

Doktorský studijní program (dále DSP) představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání, kterého je možné dosáhnout. Mají ho oprávnění realizovat pouze pracoviště, která disponují dostatečnou vědeckou kapacitou a školiteli s náležitým vědeckým profilem.
Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsou v současné době akreditovány obory DSP v délce tří nebo čtyř let. V rámci nich připravují jednotlivá pracoviště Filozofické fakulty budoucí vědecké pracovníky širokého spektra humanitních a společenských věd. Studium, které má ryze individuální charakter, je realizováno zejména pod přímým vedením školitele.
Cílem doktorského studia je připravit odborníky schopné samostatné vědecko-výzkumné práce ve vybrané specializaci. V rámci doktorského studia se student seznamuje se základními teoretickými disciplínami oboru, klíčovými metodologickými postupy, prohlubuje si znalost cizích jazyků, schopnost realizovat výzkum a prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací. Důraz je kladen také na získání základních pedagogických kompetencí (výuka, ověřování znalostí, vedení a oponentura kvalifikačních prací). Nejdůležitější částí doktorského studia je příprava disertační práce, v níž student aplikuje výše zmíněné znalosti a kompetence.