Doktorské studium

Kontakt

Mgr. Agnes Hausknotzová
referentka pro vědu a doktorské studium
Oddělení pro Vědu a výzkum, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 2.26
tel.: 585 633 013
e-mail: agnes.hausknotzova@upol.cz

Úřední hodiny

Po     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Út     9.00 - 11.00 
St     9.00 - 11.00     13.00 - 15.00
Čt     9.00 - 11.00 

Obecné informace

Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, podle platné akreditace daného oboru, ve formě prezenční nebo kombinované. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru.

Studenti prezenční formy pobírají základní stipendium ve výši 12.200 Kč měsíčně. Jednotlivé oborové rady mohou navrhnout zvýšení stipendia doktorandů podle měřitelných výsledků jejich činnosti. 

Studenti jsou povinni řídit se platnými vnitřními předpisy UP, v první řadě Studijním a zkušebním řádem UP

Informační schůzka pro nastupující doktorandy

se koná 3. 9. 2018 ve 14 hodin v místnosti 3.05, Křížkovského 10, blok C, 3. podlaží.
Evidenční list (rtf) pošlete vyplněný a podepsaný nejpozději do 31. 8. 2018 poštou nebo e-mailem, případně přineste sebou 3. 9.
Doktorandi, kteří mají dekret o přijetí budou zapsáni do doktorského studia s datem 3. 9. 2018. Ti, kteří ještě nemají ukončené magisterské vzdělání nebo zatím nedodali potvrzení o ukončení nebo o nostrifikaci, budou zapsáni až doplní vše potřebné.

Studijní plány

Studijní plány doktorského studia se skládají ze společného základu a oborových předmětů.

Popis modulárního studia

Aktuální studijní plány

Stručný popis činností

Od 1. ledna do 30. dubna: podávání přihlášek do doktorského studia (dále DSP)

Konec května a červen: přijímací zkoušky do DSP

První týden v září: zápis ke studiu do 1. ročníku DSP (odevzdá evidenční list k zápisu ke studiu)

Do konce října: doktorand se školitelem vypracuje studijní plán a podepsaný jej odevzdá oborové radě, elektronicky pak zašle na oddělení vědy.

V době předzápisu (viz harmonogram ak. roku) si doktorand zapíše předměty podle individuálního studijního plánu. Cizí jazyk a filozofie se doporučuje zapisovat v 1. ročníku studia.

Nejpozději do termínu splnění studijních povinností (dle aktuálního Harmonogramu akademického roku) akademického roku odevzdá doktorand odevzdá podepsaný zápisový list se splněnými předměty oborové radě a kopii oddělení vědy (může být elektronicky)

Zkoušky z cizího jazyka

Zájemci o zkoušku jsou povinni se na předmět přihlásit do Stagu v termínu předzápisu, na začátku semestru, ve kterém hodlají zkoušku vykonat. 

Angličtina

garantuje PhDr. Sabina Pazderová, z Centra jazykového vzdělávání FF UP (sabina.pazderova@upol.cz)
- informace ke zkoušce z angličtiny, EN

Čeština pro cizince

garantuje doc. Božena Bednaříková, Dr., z katedry bohemistiky FF UP (bozena.bednarikova@upol.cz)

Francouzština

garantuje dr. Jan Zatloukal, z Centra jazykového vzdělávání FF UP (jan.zatloukal@upol.cz)

Italština

garantuje dr. Eva Skříčková, z Centra jazykového vzdělávání FF UP (eva.skrickova@upol.cz)

Latina

garantuje PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D., z Centra jazykového vzdělávání FFUP (barbara.pokorna@upol.cz)

Němčina

garantuje PhDr. Jiří Nový, Ph.D. z Centra jazykového vzdělávání FF UP (jiri.novy@upol.cz)

informace ke zkoušce z němčiny

Polština

garantuje doc. Ivana Dobrotová, Ph.D., z katedra slavistiky FF UP, sekce polonistiky (ivana.dobrotova@upol.cz)

Portugalština

garantuje Petra Svobodová, Ph.D., z katedry romanistiky FF UP (petra.svobodova@upol.cz)

Ruština

garantuje doc. Zdeňka Vychodilová, CSc., z katedry slavistiky FF UP (zdenka.vychodilova@upol.cz)

Zkouška z filozofie

Každý doktorand Filozofické fakulty UP, který nestuduje na katedře filozofie, musí v průběhu Ph.D. studia absolvovat dvousemestrální předmět Filosofie pro doktorandy (KFI / 91AF1, 91AF2),

Obracejte se e-mailem výhradně na dr. Martina Jabůrka (martin.jaburek@upol.cz), který vám přidělí zkoušejícího.
Zkouška bude následně realizována u:
dr. Pavla Hobzy, dr. Martina Jabůrka, dr. Karla Šebely, dr. Filipa Tvrdého, dr. Jozefa Matuly nebo u Mgr. Martiny Číhalové 
a má formu diskuse nad konkrétním textem, který má v ideálním případě souvislost s tématem disertace.
Tento text může být v češtině či jiném jazyce, musí se týkat filozofie a musí být předem schválen zkoušejícím vyučujícím.

Státní doktorská zkouška

Ke státní doktorské zkoušce je třeba se přihlásit v termínu podle požadavků jednotlivých oborových rad. K přihlášce je třeba přiložit vytištěný průběh studia s výpisem všech vykonaných zkoušek z IS Stag a vyjádření školitele.

Obhajoba disertační práce

K obhajobě disertační práce je třeba se přihlásit v termínu podle požadavků jednotlivých oborových rad. K žádosti o obhajobu je třeba přiložit (všechny přílohy jsou uvedeny také ve formuláři):

  • potřebný počet výtisků disertační práce
  • disertační práci v elektronické podobě
  • výtisk autoreferátu + autoreferát v elektronické podobě
  • vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení

Disertační práci a údaje k ní vloží doktorand do Stagu. (Příkaz rektora UP B3-09/3-PR)

Uzavření studia

Dnem řádného ukončení doktorského studia je den, kdy byla úspěšně vykonána státní doktorská zkouška nebo obhájena disertační práce, podle toho, který termín je pozdější.  U doktorandů v prezenční formě studia v následujícím měsíci již nebude vypláceno stipendium.

Užitečné informace

  • Identifikační karta
  • Ubytování
  • Studující na mateřské a rodičovské dovolené

Identifikační karta

Nové identifikační karty i prodloužení stávajících vyřizujte na  Centru výpočetní techniky UP Olomouc. Informace najdete na http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/centrum-vypocetni-techniky/v-menu/identifikacni-karty/  .

Číslo účtu pro platby validační známky: 19-1096330227/0100, variabilní symbol vyplňte podle pokynů na výše uvedených stránkách v odkazu. 

Ubytování na kolejích UP

Formuláře