Úřední deska

Volby do Akademického senátu UP

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty

Zápis o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 27. 2.–4. 3. 2020

Obhajoby disertačních prací

• Michal Novotný
Název disertační práce:
Česká památková péče mezi ideály a realitou. O přípravě památkových zákonů ve 20. století.
Termín konání obhajoby disertační práce:
Termín obhajoby zrušen, nový termín bude včas zveřejněn. | Ústav dějin umění AV ČR, zasedací místnost, Husova ulice 4, Praha.

• Eva Svobodová
Název disertační práce:
Guillaume de Beaumont a Robert Olomoucký. Svět biskupa 13. století.
Termín konání obhajoby disertační práce:
24. dubna 2020 od 11 hodin | Katedra historie FF UP, učebna 1.06, Na Hradě 5, Olomouc.

• Radim Červenka •
Název disertační práce:
Utrakvisté a obraz hříchu v kulturních dějinách reformace
Termín konání obhajoby disertační práce:
24. dubna 2020 od 12 hodin | Katedra historie FF UP, učebna 1.06, Na Hradě 5, Olomouc.

• Tereza Lubasová (roz. Sadková)
Název disertační práce:
Sexuální výchova na 1. stupni základních škol v České republice
Termín konání obhajoby disertační práce:
27. dubna 2020 od 10 hodin | Katedra psychologie FF UP, místnost 306, Vodární 6, Olomouc.

Práce a posudky jsou přístupné na webu https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html, Kvalifikační práce. Případně na vyžádání na e-mailové adrese agnes.hausknotzova@upol.cz.

Výběrová řízení

25. 3. 2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení FF UP na obsazení pracovních míst akademických pracovníků a vedoucích kateder.

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9. 1. 2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9. 1. 2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5. 10. 2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9. 3. 2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26. 2. 2016
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29. 6. 2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29. 6. 2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29. 6. 2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19. 4. 2015

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
FF-B-19/01 Příkaz děkana_Provoz služebních motorových vozidel 1. 10. 2019
FF-B-19-02 FF-B-19-02_Příkaz děkana_Inventarizace majetku_2019 1. 10. 2019
FF-B-18-06 FF-B-18-06_Vnitřní norma děkana_Stipendijní řád UP 1. 11. 2018
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3. 9. 2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1. 9. 2018
FF-B-17/01 Vnitřní norma FF UP ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP 18. 9. 2017
MSMT-37837/2016 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci 1. 9. 2017
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1. 1. 2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13. 5. 2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1. 5. 2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1. 1. 2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 10. 2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26. 6. 2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9. 3. 2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1. 7. 2014
SD-01/2013 Směrnice děkana k řádu rigorózního řízení B1-13/3-HN 9. 9. 2013
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1. 10. 2010
SD-01/2010 Směrnice děkana o disciplinárním řádu FF UP 1. 9. 2010

Výroční zprávy o činnosti

Číslo normyNázevÚčinnost od
2018 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2018 1. 1. 2018
2017 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2017 1. 1. 2017
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1. 1. 2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1. 1. 2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1. 1. 2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1. 1. 2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1. 1. 2012

Výroční zprávy o hospodaření

Číslo normy Název Účinnost od
2018 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018  
2017 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2017  
2016 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2016  
2015 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2015  
2014 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2014  
2013 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2013  
2012 , přílohy Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2012  
2011 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2011  
2010 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2010  
2009 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2009  
2008 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2008  

 

Příkazy děkana

  • č. 02/2019 - Inventarizace majetku
  • č. 01/2019 - Autoprovoz na FF UP
  • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
  • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
  • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
  • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
  • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Metodické pokyny tajemnice

Nahoru