Úřední deska

Děkanské volby FF UP

 1. AS FF UP na svém zasedání 23. června 2021 vyhlašuje řízení o návrhu na jmenování děkana/děkanky FF UP pro funkční období 1. únor 2022 až 31. leden 2026, a to v souladu s čl. 5 JŘ AS FF UP.
  1. Návrhy na kandidáty lze podávat od 25. června do 10. září do 12:00, a to písemnou formou prostřednictvím Kanceláře AS FF UP. Bližší podrobnosti budou bez prodlení zveřejněny na úřední desce FF.
  2. AS FF UP stanovuje 6. říjen pro veřejné představení kandidátů akademické obci. AS FF UP dále stanovuje, že samotná volba kandidáta na post děkana FF UP proběhne na zasedání AS FF UP 13. října od 13:00.
  3. Zvláštní volební komise nejpozději do 24. září do 12:00 ověří, zda kandidáti splňují všechny zákonné náležitosti a zda je jejich kandidatura v souladu s čl. 7 Statutu UP. Zvláštní volební komise zároveň do tohoto data v přímém a nezprostředkovaném kontaktu (za takový kontakt je považován i telefonní hovor, případně vyjádření prostřednictvím univerzitní e-mailové schránky) s navrženým kandidátem zajistí jeho souhlas s kandidaturou a bez prodlení zveřejní na úřední desce FF seznam kandidátů.
   1. Kandidát na děkana FF UP v případě potřeby doloží lustrační osvědčení podle zákona 491/1991 Sb. (Takové osvědčení dokládá pouze ten kandidát, který se narodil před 1. prosincem 1971. Orgán oprávněný k vydání osvědčení má na tento úkon 60 dní. Všichni kandidáti by s tímto faktem měli být srozuměni).
  4. Kandidáti na děkana FF UP dodají Zvláštní volební komisi do 30. září do 12:00 své kandidátské teze a životopisy a ta je následně zveřejní na úřední desce FF.

Harmonogram voleb

Podávání návrhů

25. června 2021 – 10. září 2021, 12:00

Zveřejnění kandidátní listiny

24. září 2021

Zveřejnění tezí

30. září 2021

Představení kandidátů akademické obci

6. října 2021

Volební zasedání AS FF UP

13. října 2021

Zvláštní volební komise

Mgr. Michal Nguyen (předseda)       michal.nguyen01@upol.cz
prof. Dr. Wilken Engelbrecht            wilken.engelbrecht@upol.cz
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.                martin.fafejta@upol.cz

Podávání nominací

Právo podávat návrh na kandidáta na funkci děkana FF UP má každý člen nebo skupina členů akademické obce FF. Návrh musí obsahovat

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. další údaj, je-li to třeba k jednoznačnému určení kandidáta,
 3. datum,
 4. jméno, příjmení a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů

a musí být podán AS FF UP písemně nejpozději do pátku 10. září do 12:00, a to prostřednictvím Kanceláře AS FF UP. Nominace tedy směřují na adresu

Kancelář AS FF UP
Křížkovského 511/10
771 80 Olomouc.

Nominace musí být předány Kanceláři AS FF UP v zalepených obálkách označených nápisem „Děkanské volby“.

Další podrobnosti budou zveřejňovány s ohledem na právě probíhající fázi voleb.


Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky

• Mgr. Petr Šlechta •
Název disertační práce:
Verbos de movimiento en checo y en espaňol y su traducción
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
26. 8. 2021 od 9.00 hod. | Katedra romanistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, učebna 2.39 a na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/99805556608           

• Mgr. Dalibor Horváth •
Název disertační práce:
O discurso antijesuíta em Portugal: a imagem dos jesuítas através de estudos dos recursos coesivos
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
26. 8. 2021 od 11.30 hod. | Katedra romanistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, učebna 2.39 a na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/99805556608

• Mgr. Jana Šarníková •
Název disertační práce:
Uso dos dialetos italianos nas cidades de Nova Trento e Nova Veneza, Santa Catarina, Brasil
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
26. 8. 2021 od 14.00 hod. | Katedra romanistiky FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, učebna 2.39 a na ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/99805556608           

Disertační práce i autoreferát jsou k nahlédnutí všem zájemcům na studijním oddělení u referentky pro doktorské studium ( lucie.kovarikova@upol.cz),
elektronicky na Portále UP: https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-A-16-01-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady FF UP 12.1.2021
FF-A-16-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FF UP - I. úplné znění 12.1.2021
VP-01-2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu FF UP - I. úplné znění 8.1.2021
ST-02-2016-ÚZ01 Statut Filozofické fakulty UP - I. úplné znění 6.1.2021
ST-02-2016-N01 Novela č. 1 Statutu Filozofické fakulty UP 5.1.2021
VP-01-2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu FF UP 5.1.2021
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5.10.2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9.3.2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26.2.2016
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29.6.2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29.6.2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29.6.2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19.4.2015

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-B-18/06-ÚZ02 FF-B-18 06-ÚZ02_Vnitřní norma ke Stipendijnímu řádu_úplné znění 1.7.2021
FF-B-18/06-N02 FF-B-18 06-N02_novela ke Stipendijnímu řádu 1.7.2021
FF-B-21/02 FF-B-21_02_Vnitřní norma_Právo uchazeče nahlédnout do spisu o příjímacím řízení 2021 22.6.2021
FF-B-18-06-ÚZO1 FF-B-18-06-ÚZO1_Vniřní norma děkana ke Stipendijnímu řádu UP_úplné znění 11.11.2020
FF-B-18-06-N01 FF-B-18-06-N01_Novela_ke Stipendijnímu řádu UP 11.11.2020
FF-B-20-03 Statut Etického panelu FF UP 16.10.2020
FF-B-20/02 Příkaz děkana k inventarizaci majetku v roce 2020 2.10.2020
FF-B-20/01 Vnitřní norma_Ombudsman Filozofické fakulty 16.7.2020
FF-B-20/01 Ombudsman Filozofické fakulty UP v Olomouci 12.7.2020
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2020
FF-B-19/01 Příkaz děkana_Provoz služebních motorových vozidel 1.10.2019
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3.9.2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1.9.2018
FF-B-17/01 Vnitřní norma FF UP ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP 18.9.2017
MSMT-37837/2016 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2017
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.1.2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13.5.2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1.5.2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1.1.2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13.10.2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9.3.2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1.7.2014
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.10.2010

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Výroční zprávy o činnosti

Číslo normy Název Účinnost od
2019 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2019 1.1.2019
2018 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2018 1.1.2018
2017 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2017 1.1.2017
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1.1.2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1.1.2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1.1.2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1.1.2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1.1.2012

Výroční zprávy o hospodaření

Číslo normy Název Účinnost od
2019 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2019  
2018 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018  
2017 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2017  
2016 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2016  
2015 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2015  
2014 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2014  
2013 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2013  
2012 , přílohy Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2012  
2011 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2011  
2010 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2010  
2009 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2009  
2008 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2008  

 

Příkazy děkana

 • č. 01/2020 - k doplnění k čerpání příspěvků se Sociálního fondu FF UP
 • č. 02/2019 - Inventarizace majetku
 • č. 01/2019 - Autoprovoz na FF UP
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Metodické pokyny tajemnice

Nahoru